Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
Promobalp - 2017-08-25  09:24:54
 http://lms.naeyc.org/?cialis-program
http://lms.naeyc.org/?cialis-program-card
http://lms.naeyc.org/?cialis-program-promise
MatthewCit - 2017-08-25  02:58:53
 kewdaen

http://www.ajedrezlinares.es/adidas-nmd-hombre-precio-458.html
http://www.repartodecomidaadomicilio.es/tenis-fila-mercadolibre-863.html
http://www.acgproducciones.es/zapatillas-gucci-hombre-online-449.html
http://www.josecarlossomoza.es/auriculares-monster-beats-mercadolibre-peru-776.html
http://www.millagame.es/outlet-montblanc-madrid-796.php

[url=http://www.traductionservice.fr/512-adidas-jeremy-scott-ailes.aspx]Adidas Jeremy Scott Ailes[/url]
[url=http://www.probaiedumontsaintmichel.fr/063-new-balance-bleu-ciel-jaune.php]New Balance Bleu Ciel Jaune[/url]
[url=http://www.ajedrezlinares.es/adidas-zx-racer-306.html]Adidas Zx Racer[/url]
[url=http://www.commentair.es/adidas-verde-con-azul-459.html]Adidas Verde Con Azul[/url]
[url=http://www.doctoradoiberoamericano.es/adidas-de-mujeres-2016-077.html]Adidas De Mujeres 2016[/url]
HenryNuh - 2017-08-25  02:24:00
 good resource [url=http://torrentdownloads.bid/]torrentdownloads[/url]
Ronniejoist - 2017-08-25  02:23:58
 useful website [url=https://yts-yify.gold/browse-movies]yts-yify[/url]
Sonjafar - 2017-08-25  02:04:13
 CBD Gummies Side Effects CBD Gummies Side Effects [url=https://gummiescbd.us/]CBD Gummies Legal[/url] CBD Gummies Side Effects
CBD Side Effects on Liver amazon cbd gummies CBD Gummy Bears CBD Side Effects on Liver
JefferyGooxy - 2017-08-25  01:08:31
 Best Pharmacy of the [url=https://www.statescure.com]San Francisco[/url], Califo
ia
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]Cialis[/url] Pharmacy is the [url=https://www.statescure.com]best online pharmacy[/url] to buy [url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis[/url] .
Why they are best to buy [url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis online[/url] because
they have several [url=https://www.statescure.com/tadalafil]branded cialis[/url] and [url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic cialis[/url] and the [url=https://www.statescure.com]cialis price[/url] is cheaper than the [url=https://www.statescure.com]other pharmacy[/url].
Cialis is better medicines to [url=https://www.statescure.com]treat ED Problems[/url] from [url=https://www.statescure.com]Viagra[/url] and everyone can [url=https://www.statescure.com/tadalafil]buy cialis online[/url]. We have measured the [url=https://www.statescure.com]cialis cost[/url] is much lower with www.StatesCure.com

[url=https://www.statescure.com/tadalafil]canadian pharmacy cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]tadalafil online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialas[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic cialis online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis online pharmacy[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]tadalafil generic[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]online cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cost of cialis 5 mg[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]discount cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic tadalafil[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis from canada[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialus[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cyalis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]where to buy cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]ciallis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis prices[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis generic name[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialias[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis on line[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis discount[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis prescription[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]buy tadalafil online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic for cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis 5mg price[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]buy tadalafil[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis for sale online[/url]
Jamesger - 2017-08-24  23:51:24
 neporlh

http://www.denishirst.fr/nmd-femme-blanche-317.html
http://www.gite-beausejour.fr/lunette-de-soleil-ray-ban-wayfarer-rouge-335.php
http://www.msie25.fr/997-converse-blanc-homme-43.html
http://www.divland-gestion-site-inte
et.fr/puma-basket-grise-648.html
http://www.trioelegiaque.fr/adidas-zx-flux-noir-et-blanc-prix-030.html

[url=http://www.allo-paella-traiteur.fr/sac-longchamp-kate-moss-356.htm]Sac Longchamp Kate Moss[/url]
[url=http://www.roco-schweiz.ch/chaussures-new-balance-996-003.html]Chaussures New Balance 996[/url]
[url=http://www.soc16.fr/dior-chaussures-homme-401.asp]Dior Chaussures Homme[/url]
[url=http://www.as-assainissement.fr/chaussure-under-armour-cam-newton-514.php]Chaussure Under Armour Cam Newton[/url]
[url=http://www.soc16.fr/botte-burberry-ebay-997.asp]Botte Burberry Ebay[/url]
JefferyGooxy - 2017-08-24  22:28:44
 Best Pharmacy of the [url=https://www.statescure.com]San Francisco[/url], Califo
ia
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]Cialis[/url] Pharmacy is the [url=https://www.statescure.com]best online pharmacy[/url] to buy [url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis[/url] .
Why they are best to buy [url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis online[/url] because
they have several [url=https://www.statescure.com/tadalafil]branded cialis[/url] and [url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic cialis[/url] and the [url=https://www.statescure.com]cialis price[/url] is cheaper than the [url=https://www.statescure.com]other pharmacy[/url].
Cialis is better medicines to [url=https://www.statescure.com]treat ED Problems[/url] from [url=https://www.statescure.com]Viagra[/url] and everyone can [url=https://www.statescure.com/tadalafil]buy cialis online[/url]. We have measured the [url=https://www.statescure.com]cialis cost[/url] is much lower with www.StatesCure.com

[url=https://www.statescure.com/tadalafil]canadian pharmacy cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]tadalafil online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialas[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic cialis online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis online pharmacy[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]tadalafil generic[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]online cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cost of cialis 5 mg[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]discount cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic tadalafil[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis from canada[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialus[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cyalis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]where to buy cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]ciallis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis prices[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis generic name[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialias[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis on line[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis discount[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis prescription[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]buy tadalafil online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic for cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis 5mg price[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]buy tadalafil[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis for sale online[/url]
ReviaLek - 2017-08-24  19:46:01
 [url=http://red5.ghiddns.com/map1.html]http://red5.ghiddns.com/map1.html[/url]

http://red5.ghiddns.com/map1.html

http://red1.ghiddns.com/map1.html


[url=http://red4.ghiddns.com/video/30968-prostitutki-g-voronezha-ih-foto-i-telefony.html]проститутки г. воронежа их фото и телефоны[/url] где стоят в уфе на улицах проститутки проститутки г. воронежа их фото и телефоны где стоят в уфе на улицах проститутки http://red4.ghiddns.com/video/30968-prostitutki-g-voronezha-ih-foto-i-telefony.html Индивидуалки и проститутки москвы для интим досуга
[url=http://reddy3.spmuz1.ru/rabynja/32797-prostitutki-ot-2500-za-chas-na-vyezd.html]проститутки от 2500 за час на выезд[/url] универ новая общага где валя и проститутка проститутки от 2500 за час на выезд универ новая общага где валя и проститутка http://reddy3.spmuz1.ru/rabynja/32797-prostitutki-ot-2500-za-chas-na-vyezd.html Чего не делают с женой а с проституткой
[url=http://red3.ghiddns.com/kopro-vydacha/08457-gde-snjat-prostitutok-na-ulice-v-moskve.html]где снять проституток на улице в москве[/url] проститутки в уфе за 1500 в час где снять проституток на улице в москве проститутки в уфе за 1500 в час http://red3.ghiddns.com/kopro-vydacha/08457-gde-snjat-prostitutok-na-ulice-v-moskve.html Проститутки в наро фоминский район московской области
[url=http://red4.ghiddns.com/dopolnitelno/49594-gde-v-moskve-na-ulice-mozhno-snjat.html]где в москве на улице можно снять проститутку[/url] где стоят на улицах проститутки в воронеже где в москве на улице можно снять проститутку где стоят на улицах проститутки в воронеже http://red4.ghiddns.com/dopolnitelno/49594-gde-v-moskve-na-ulice-mozhno-snjat.html Проститутки за 1000 рублей ростов на дону
[url=http://reddy3.spmuz1.ru/igrushki/62088-prostitutki-ot-30-let-v-g-moskva.html]проститутки от 30 лет в г москва[/url] проститутка о том как вести себя в постели проститутки от 30 лет в г москва проститутка о том как вести себя в постели http://reddy3.spmuz1.ru/igrushki/62088-prostitutki-ot-30-let-v-g-moskva.html Чего не делают с женой а с проституткой
JefferyGooxy - 2017-08-24  19:42:25
 Best Pharmacy of the [url=https://www.statescure.com]San Francisco[/url], Califo
ia
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]Cialis[/url] Pharmacy is the [url=https://www.statescure.com]best online pharmacy[/url] to buy [url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis[/url] .
Why they are best to buy [url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis online[/url] because
they have several [url=https://www.statescure.com/tadalafil]branded cialis[/url] and [url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic cialis[/url] and the [url=https://www.statescure.com]cialis price[/url] is cheaper than the [url=https://www.statescure.com]other pharmacy[/url].
Cialis is better medicines to [url=https://www.statescure.com]treat ED Problems[/url] from [url=https://www.statescure.com]Viagra[/url] and everyone can [url=https://www.statescure.com/tadalafil]buy cialis online[/url]. We have measured the [url=https://www.statescure.com]cialis cost[/url] is much lower with www.StatesCure.com

[url=https://www.statescure.com/tadalafil]canadian pharmacy cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]tadalafil online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialas[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic cialis online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis online pharmacy[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]tadalafil generic[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]online cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cost of cialis 5 mg[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]discount cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic tadalafil[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis from canada[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialus[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cyalis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]where to buy cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]ciallis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis prices[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis generic name[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialias[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis on line[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis discount[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis prescription[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]buy tadalafil online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]generic for cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis 5mg price[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]buy tadalafil[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil]cialis for sale online[/url]
ReviaLek - 2017-08-24  19:12:05
 [url=http://red4.ghiddns.com/map1.html]http://red4.ghiddns.com/map1.html[/url]

http://red2.ghiddns.com/map1.html


http://reddy3.spmuz1.ru/map1.html


[url=http://red3.ghiddns.com/kopro-priem/35718-prostitutka-s-nomerom-telefona-v-jurev-polskom.html]проститутка с номером телефона в юрьев польском[/url] где дешевле всего в казани снять проституток проститутка с номером телефона в юрьев польском где дешевле всего в казани снять проституток http://red3.ghiddns.com/kopro-priem/35718-prostitutka-s-nomerom-telefona-v-jurev-polskom.html Каждая четвертая проститутка в европе из украины
[url=http://reddy2.spmuz1.ru/tochechnyj-massazh/26096-prostitutki-dlja-seksa-bez-rezinki-v-moskve.html]проститутки для секса без резинки в москве[/url] проститутки и шлюхи в ростове на дону проститутки для секса без резинки в москве проститутки и шлюхи в ростове на дону http://reddy2.spmuz1.ru/tochechnyj-massazh/26096-prostitutki-dlja-seksa-bez-rezinki-v-moskve.html Как вести себя в постели как проститутка
[url=http://red5.ghiddns.com/foto/00842-prostitutki-v-permi-za-1000-rublej-v.html]проститутки в перми за 1000 рублей в час[/url] цены на проституток и фото в киеве проститутки в перми за 1000 рублей в час цены на проституток и фото в киеве http://red5.ghiddns.com/foto/00842-prostitutki-v-permi-za-1000-rublej-v.html Проститутки в северном районе воронежа в северном районе
[url=http://reddy3.spmuz1.ru/uslugi-semejnoj-pare/29558-prostitutki-v-ulan-ude-gde-ih-najti.html]проститутки в улан удэ где их найти[/url] как и где снять проститутку в питере проститутки в улан удэ где их найти как и где снять проститутку в питере http://reddy3.spmuz1.ru/uslugi-semejnoj-pare/29558-prostitutki-v-ulan-ude-gde-ih-najti.html Исповедь элитной проститутки в хорошем качестве смотреть онлайн
[url=http://red1.ghiddns.com/tochechnyj-massazh/62157-prostitutku-dlja-seksa-v-ekaterinburge-s-foto.html]проститутку для секса в екатеринбурге с фото[/url] проститутки в ногинске с телефонами с фото проститутку для секса в екатеринбурге с фото проститутки в ногинске с телефонами с фото http://red1.ghiddns.com/tochechnyj-massazh/62157-prostitutku-dlja-seksa-v-ekaterinburge-s-foto.html Проститутки в орехово зуево фото и цена
PeterHoign - 2017-08-24  16:08:48
 Привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinobibly.ru/]2017 список лучшая фантастика[/url]
Тут: [url=http://kinobibly.ru/priklyucheniya/6782-kroliki-playboy-predstavyat-film-44-v-multiplekse-okinoua.html] Кролики Playboy представят фильм «№ 44» в «Мультиплексе» — oKino.ua [/url]
Тут: [b] От &quot;Звездных войн 7&quot; ждут сборов в 2.7 миллиарда долларов [/b] http://kinobibly.ru/kinonewz/9334-ot-zvezdnyh-voyn-7-zhdut-sborov-v-27-milliarda-dollarov.html
Здесь: http://kinobibly.ru/boevik/3630-shvatka-shvatka-za-istinu-ragada-2010.html
[b] лучшие триллеры бесплатно [/b] http://kinobibly.ru/triller/
[url=http://kinobibly.ru/komediya/] лучшие комедии рейтинг [/url]
Тут: [b] 2017 смотреть лучшие новинки кино [/b] http://kinobibly.ru/novinki/
Тут: [url=http://kinobibly.ru/serialy/] лучшие сериалы онлайн [/url]
Sonjafar - 2017-08-24  13:13:48
 cbd Gummies recipe cbd Gummies recipe [url=https://gummiescbd.us/]CBD gummies[/url] cbd gummies
CBD Gummies Side Effects CBD Gummies for Sale CBD Gummy Bears cbd gummies
Atonemodag - 2017-08-24  09:59:16
 plan b pill in kuwait [url=http://jinjiro41.tumblr.com/#34170]misoprostol price[/url] how to make uterus strong after abortion
Gabrielgoria - 2017-08-24  09:03:10
 Important Note:-
Today in the world there are plenty of websites on google, yahoo, bing and rest of the search engines, selling [url=https://www.statespharmacy.com]viagra online[/url].
Offering almost [url=https://www.statespharmacy.com]all kind of medicines[/url] and in addition customers can buy them [url=https://www.statespharmacy.com]without prescription[/url].
Well Its Illegal. Where you can choose the [url=https://www.statespharmacy.com]legal online pharmacy[/url] and even get your [url=https://www.statespharmacy.com/medical]prescription online[/url].
[url=https://www.statespharmacy.com]states pharmacy[/url] is one of the [url=https://www.statespharmacy.com/medical]legal licensed pharmacy[/url] and advise each and every united states patients to do not [url=https://www.statespharmacy.com/medical]purchase medicines[/url] from such [url=https://www.statespharmacy.com/medical]online pharmacies[/url] who does not ask for prescription
because these [url=https://www.statespharmacy.com/medical]medicines[/url] can easily harm you and react irrelevant to your body.
Please look at the Article - https://www.statespharmacy.com/medical
This will be a [url=https://www.statespharmacy.com/medical]life saving[/url] Article and Share the awareness on Facebook, Twitter and on other social networking sites
This will help many people and you will be credited for [url=https://www.statespharmacy.com/medical]saving lifes[/url].

Thank you
Ogdhtvudh - 2017-08-24  08:24:29
 Buy Accutane Buy Accutane Buy Accutane Buy Accutane [url=http://www.buyisotretinoin.net/ ]Buy accutane[/url] Buy Accutane Buy Accutane Buy Accutane
Jasonvaw - 2017-08-24  06:45:12
 Приветствую всех! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] Бесплатно лучшие сериалы [/b] [url=http://kinokub.net/]http://kinokub.net/[/url]
Здесь: [url=http://kinokub.net/detektiv/1978-sekretnye-materialy-the-x-files-sezon-3-1995-1996.html] Секретные материалы / The X Files (Сезон 3) (1995-1996) [/url]
Тут: [b] Изгнание / Exile (Сезон 1) (2011) [/b] http://kinokub.net/drama/3786-izgnanie-exile-sezon-1-2011.html
Здесь: http://kinokub.net/raznoe/11724-ozero-na-klinton-roud-the-lake-on-clinton-road-2015.html
[b] 2017 смотреть лучшая фантастика [/b] http://kinokub.net/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/
[url=http://kinokub.net/serialy/] лучшие сериалы новинки смотреть онлайн [/url]
Тут: [b] бесплатно лучшие мелодрамы [/b] http://kinokub.net/melodrama/
Тут: [url=http://kinokub.net/istoricheskiy/] 2017 смотреть лучшие исторические фильмы [/url]
Gabrielgoria - 2017-08-24  06:02:51
 Important Note:-
Today in the world there are plenty of websites on google, yahoo, bing and rest of the search engines, selling [url=https://www.statespharmacy.com]viagra online[/url].
Offering almost [url=https://www.statespharmacy.com]all kind of medicines[/url] and in addition customers can buy them [url=https://www.statespharmacy.com]without prescription[/url].
Well Its Illegal. Where you can choose the [url=https://www.statespharmacy.com]legal online pharmacy[/url] and even get your [url=https://www.statespharmacy.com/medical]prescription online[/url].
[url=https://www.statespharmacy.com]states pharmacy[/url] is one of the [url=https://www.statespharmacy.com/medical]legal licensed pharmacy[/url] and advise each and every united states patients to do not [url=https://www.statespharmacy.com/medical]purchase medicines[/url] from such [url=https://www.statespharmacy.com/medical]online pharmacies[/url] who does not ask for prescription
because these [url=https://www.statespharmacy.com/medical]medicines[/url] can easily harm you and react irrelevant to your body.
Please look at the Article - https://www.statespharmacy.com/medical
This will be a [url=https://www.statespharmacy.com/medical]life saving[/url] Article and Share the awareness on Facebook, Twitter and on other social networking sites
This will help many people and you will be credited for [url=https://www.statespharmacy.com/medical]saving lifes[/url].

Thank you
Shawnexisa - 2017-08-24  05:51:37
 Perfect instrumental background music for romantic and sentimental films, presenting your business, new products or your company in general with an optimistic and motivational touch.
Visit site:

[url=https://audiojungle.net/item/christmas-piano/19056234/]Music for romantic[/url]

https://audiojungle.net/user/momentumofmelody/portfolio?ref=MomentumOfMelody
https://audiojungle.net/item/piano-inspiration/18285725?ref=MomentumOfMelody
https://audiojungle.net/user/ie_sound/portfolio?ref=IE_Sound
https://audiojungle.net/item/motivation-ambient-kit/19508793?ref=IE_Sound
ReviaLek - 2017-08-24  03:09:20
 [url=http://reddy3.spmuz1.ru/map1.html]http://reddy3.spmuz1.ru/map1.html[/url]

http://reddy2.spmuz1.ru/map1.html


http://red4.ghiddns.com/map1.html


[url=http://red2.ghiddns.com/bandazh/35852-prostitutki-i-devushki-dlja-seksa-s-telefonom.html]проститутки и девушки для секса с телефоном[/url] проститутки в тульская область ефремове с телефоном проститутки и девушки для секса с телефоном проститутки в тульская область ефремове с телефоном http://red2.ghiddns.com/bandazh/35852-prostitutki-i-devushki-dlja-seksa-s-telefonom.html Где стоят проститутки на дороге в волгограде
[url=http://reddy4.spmuz1.ru/okonchanie-na-grud/46620-chto-mne-delat-esli-moja-devushka-prostitutka.html]что мне делать если моя девушка проститутка[/url] московские проститутки только с выездом на дом что мне делать если моя девушка проститутка московские проститутки только с выездом на дом http://reddy4.spmuz1.ru/okonchanie-na-grud/46620-chto-mne-delat-esli-moja-devushka-prostitutka.html Пенсионер из самары потратил все сбережения на проституток
[url=http://red5.ghiddns.com/igrushki/11900-kak-vygljadeli-prostitutki-v-nachale-20-veka.html]как выглядели проститутки в начале 20 века[/url] где можно снять проститутку дешево в москве как выглядели проститутки в начале 20 века где можно снять проститутку дешево в москве http://red5.ghiddns.com/igrushki/11900-kak-vygljadeli-prostitutki-v-nachale-20-veka.html Как снимать проституток в gta san andreas
[url=http://red5.ghiddns.com/zolotoj-dozhd-vydacha/35550-na-kakoj-ulice-v-kaliningrade-stojat-prostitutki.html]на какой улице в калининграде стоят проститутки[/url] проституткам передние зубы выбивали правда ли это на какой улице в калининграде стоят проститутки проституткам передние зубы выбивали правда ли это http://red5.ghiddns.com/zolotoj-dozhd-vydacha/35550-na-kakoj-ulice-v-kaliningrade-stojat-prostitutki.html Где в гта 5 на карте найти проституток
[url=http://reddy1.spmuz1.ru/rabynja/08194-snjat-prostitutku-v-moskve-ot-1000-rublej.html]снять проститутку в москве от 1000 рублей[/url] дешевые проститутки москвы с выездом на дом снять проститутку в москве от 1000 рублей дешевые проститутки москвы с выездом на дом http://reddy1.spmuz1.ru/rabynja/08194-snjat-prostitutku-v-moskve-ot-1000-rublej.html Снять проститутку в москве цена и фото
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.