Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9144)
Diiiddzzz - 2017-05-22  16:17:11
 угон трактора на стартовой улице октябрь 2015 новости


http://g-d-z-2017.ru/
И снова лицезрел домен с решенными домашками не скрою от тебяvvvvvzz


И снова выискал домен с рецептами еды для гурманов попереписываемся?
http://2050c.552baby.com/home.php?mod=space&uid=232551В былые времена наткнулся на сайт решебников для школьников на конференции
http://csa.sseuu.com/home.php?mod=space&uid=973378Позавчера проверил домен как убрать татуировку пойдемте туда же
http://zzfor.com/home.php?mod=space&uid=23470


onecoin как заработать
His comment is here - 2017-05-22  15:51:36
 top ten mattresses [url=https://www.tumblr.com/blog/caspermattresscoupons]our site[/url] find best rated mattress
discount best mattress [url=https://www.flickr.com/photos/caspercoupons/]website here[/url] which bed mattress is the best
where to buy a mattress [url=https://youtu.be/lUKY-BIldxU]Our site[/url] single mattress price
twin mattress prices [url=https://www.facebook.com/caspercoupons]read full report[/url] top 5 mattresses 2016
which is the best mattress to buy [url=https://plus.google.com/+GregPerrellBestMattressReviews/posts/JJNsbUtu9D3]conversational tone[/url] find best rated mattress
whats best mattress [url=https://plus.google.com/+GregPerrellBestMattressReviews/posts/KgMW8j2kiSM]look at this now[/url] top mattresses 2016
the best mattress in the world [url=https://caspermattresscoupons.tumblr.com]click to read more[/url] comparison mattresses best mattress
the best mattress [url=http://www.bizsugar.com/user/profile/CasperCoupons]visit the site[/url] mattress buy

rated best mattress click this site top 10 bed mattresses
single mattress price check out your url overall best mattress
top selling mattress site web serta best rated mattress
world best mattresses click for more buy foam mattress
find best rated mattress try this website top ten mattresses
mattress which is best get more information queen size mattress prices
the best mattress visite site top ten best mattresses
top 10 mattresses Source top best mattresses
Feyc97 - 2017-05-22  11:52:35
 NOTE: Aforementioned side-effects are few of the varied complications associated with consumption of [url=http://sildenafilcitrate.us.com/]sildenafil[/url] tablets. These side effects can be mild to even dangerous (in rare cases). Any sort of strength changes should be in touch to the doctor viagra generic and if complications are nasty call conce
ing emergency medical funding unit.
GordonBiz - 2017-05-22  08:17:46
 Интернет-пользователи различны изза привычками, интересами, образу мышления, восприятию информации и возрасту.
Не экономьте для авторах текстов и корректорах.
Хост - уникальный посетитель Вашего сайта, это означает, что в течение определенного периода времени (обычно день) индивид, заходивший маломальски единожды, либо прошедший по нескольким страницам сайта (буде счетчик стоит на нескольких страницах) будет засчитан только один раз.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА И АБСОЛЮТНОЙ ВЫГОДЫ.
Для того для создать сайт на uCoz, необходимо подобрать шаблон и после добавить к нему подходящие модули, которые наделят обещающий сайт необходимым функционалом.

http://www2.forums.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=3467557
http://forum3dprinter.ru/viewtopic.php?f=5&t=54283
http://service-market.pro/user/Robertaberi/
http://mundo.adjaranet.com/user/RobertGrany/
http://thewilsonacademy.org/forums/users/robertsnoca/
http://tedle.ukorovino.ru/user/Robertslicy/
http://poster.berdyansk.net/user/RobertBipsy/
http://forums.inx-gaming.com/member.php?action=profile&uid=28545
http://darkfloor.co.uk/forum/showthread.php?tid=3675&pid=59463#pid59463
http://zhenklyb.ru/user/Robertgub/
Glorynp - 2017-05-22  04:06:01
 [url=http://www.ksdonline.com/?emergency-medicine-physicians] http://www.ksdonline.com/?emergency-medicine-physicians[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?travel-medicine] http://www.ksdonline.com/?travel-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?alte
ative-medicines] http://www.ksdonline.com/?alte
ative-medicines[/url]
Cialis-5mg-reviews - 2017-05-22  03:34:06
 [url=http://us-best-store.com/#directions-for-cialis]viagra men[/url] l-arginine for erectile dysfunction [url=http://usa-best-store.com/#walmart-pharmacy-madison-ms]ladies viagra tablets[/url] viagra dosage effectiveness [url=http://safe-shopping-us.com/#cialis-daily-for-bph]viagra drug class[/url] can you buy viagra over the counter in the uk [url=http://usa-safe-store.com/#uses-for-cialis]pharmacy publix[/url] sertraline erectile dysfunction
MariSmirgaG - 2017-05-22  03:15:10
 Помогите с выбором психологической онлайн консультации, посоветовали мне знакомые вот эту. Может кто сталкивался?

[url=http://psikholog.online][img]http://s018.radikal.ru/i514/1603/33/84bf05d21834.jpg[/img][/url]
http://washpsiholog.ru

[url=http://washpsiholog.ru]социофобия причины[/url]
[url=http://psiholog4you.ru]как долго не кончать[/url]

сексуальная техника в браке
выйти замуж с ребенком
психологические консультации онлайн
KennethnaizE - 2017-05-22  02:45:26
 селена гомес в порно фильмах смотреть http://cutt.us/55tKl смотреть фото вытраханой телки после двух мужиков
скачать порно видео срущие на андроид http://cutt.us/F9IAB порно маленкий девушки с папой видео
смотреть порно син ебет свою маму http://cutt.us/AdFSP онлайн порно фото секса с зрелыми женщинами
порно фильмы екатерина 1 1983 извесные http://cutt.us/r6ucd горячие мамаши хотят секса порня порно
самый жестокий секс в мире фото http://cutt.us/tVE87 порно фото актрис с сериала дикий ангел
Health-spectrum-pharmacy - 2017-05-22  02:44:42
 [url=http://usa-best-store.com/#sildenafil-citrate-side-effects]24 pharmacy[/url] anderson pharmacy [url=http://safe-store-usa.com/#viagra-dosage-recommended]montana board of pharmacy[/url] 24 pharmacy near me [url=http://safe-store-usa.com/#buy-viagra-sydney]food supplements for erectile dysfunction[/url] erectile dysfunction and enlarged prostate [url=http://us-safe-store.com/#buying-viagra-online-forum]best buy viagra[/url] what exactly does viagra do
Antoineknito - 2017-05-22  02:40:26
 Товары и цены онлайн - hidshop.ru [url=http://hidshop.ru]Товары и цены онлайн - hidshop.ru!..[/url]
Cure-for-erectile-dysfunction-free - 2017-05-22  02:16:10
 [url=http://us-safe-store.com/#female-erectile-dysfunction]best pills for erectile dysfunction[/url] what works better cialis or viagra [url=http://safe-store-usa.com/#pharmacies-open-24-hours-near-me]life care pharmacy[/url] canadian drug pharmacy [url=http://safe-store-us.com/#walgreens-24-hour-pharmacy]buy viagra online fast shipping[/url] devices for erectile dysfunction [url=http://safe-store-usa.com/#100-milligram-viagra]100 viagra pills[/url] what can i use for erectile dysfunction
Board-of-pharmacy-mn - 2017-05-22  01:36:28
 [url=http://safe-shopping-usa.com/#centereach-pharmacy]guide to federal pharmacy law[/url] alcohol and viagra [url=http://safe-shopping-usa.com/#prostatitis-erectile-difficulties]hoboken family pharmacy[/url] sildenafile citrate [url=http://usa-safe-store.com/#generic-cialis-daily]sildenafil citrate without prescription[/url] medications causing erectile dysfunction [url=http://safe-store-us.com/#tadalafil-no-prescription]buy generic viagra online[/url] buy viagra online with paypal
Scottcek - 2017-05-22  00:30:32
 c online payday loans direct lenders danger http://apaydayloancom.com whole
Martinmycle - 2017-05-21  23:56:05
 [url=http://kanger-subbox.ru]Kanger SUBOX Mini Starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/map.html]kanger subox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-starter-kit.html]kangertech subox mini starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-kangertech.html]электронная сигарета kangertech[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-isparitel.html]subox mini испаритель[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-starter.html]subox mini starter[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-kit.html]subbox mini kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-starter-kit.html]subbox mini starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kanger-subox-mini-c.html]kanger subox mini c[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-subox-mini.html]электронная сигарета subox mini[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kanger-subox-starter-kit.html]kanger subox starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-50w.html]kangertech subox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subbox-mini-50w.html]kangertech subbox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-c-starter-kit.html]subox mini c starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-subbox-mini.html]электронная сигарета subbox mini[/url]

http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-c.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-starter-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kanger-sigareti.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-c-kit.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kanger-subox.html
http://kanger-subbox.ru/veyp-subox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-black.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-c-starter.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subbox-mini-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/sigareta-subbox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini.html


Kanger SUBOX Mini Starter kit
kanger subox mini 50w
kangertech subox mini starter kit
электронная сигарета kangertech
subox mini испаритель
subox mini starter
kanger subox mini starter
набор subox mini
kangertech subbox mini
kanger subbox mini starter
электронные сигареты kanger
kangertech subbox mini starter kit
kanger subbox mini
Martinmycle - 2017-05-21  23:09:55
 [url=http://kanger-subbox.ru]Kanger SUBOX Mini Starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/map.html]kanger subox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-starter-kit.html]kangertech subox mini starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-kangertech.html]электронная сигарета kangertech[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-isparitel.html]subox mini испаритель[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-starter.html]subox mini starter[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-kit.html]subbox mini kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-starter-kit.html]subbox mini starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kanger-subox-mini-c.html]kanger subox mini c[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-subox-mini.html]электронная сигарета subox mini[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kanger-subox-starter-kit.html]kanger subox starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-50w.html]kangertech subox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subbox-mini-50w.html]kangertech subbox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-c-starter-kit.html]subox mini c starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-subbox-mini.html]электронная сигарета subbox mini[/url]

http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-c.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-starter-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kanger-sigareti.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-c-kit.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kanger-subox.html
http://kanger-subbox.ru/veyp-subox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-black.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-c-starter.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subbox-mini-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/sigareta-subbox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini.html


Kanger SUBOX Mini Starter kit
kanger subox mini 50w
kangertech subox mini starter kit
электронная сигарета kangertech
subox mini испаритель
subox mini starter
kanger subox mini starter
набор subox mini
kangertech subbox mini
kanger subbox mini starter
электронные сигареты kanger
kangertech subbox mini starter kit
kanger subbox mini
Stepnob - 2017-05-21  23:00:29
 Обожаю я сериалы итальянские и прошу чтобы форумчане рассказали про необычный фильм.
А я советую посмотреть [url=http://italy-films.net]итальянские фильмы[/url]
Andrewmuh - 2017-05-21  22:05:40
 вам че !!!?? двойная дистилляция а также запах !!? вы его из г..на делали шоль...
[url=http://sam.30rubley.ru/][img]http://sam.30rubley.ru/img/2012520_result.jpg[/img][/url]
---
(с) [url=http://sam.30rubley.ru/]Самогонный аппарат[/url]
JbertUrich - 2017-05-21  21:18:15
 dr. oz garcinia cambogia xt

http://vlland.ru/03-2017-71.php

http://vlland.ru/4637.php

http://vlland.ru/4858.php
Scottcek - 2017-05-21  20:25:38
 k instant payday loans play [url=http://apaydayloancom.com]online payday loans direct lenders[/url]
HiltonnUago - 2017-05-21  20:23:23
 come acquistare il viagra on line|
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.