Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Lstrguiffic - 2017-08-12  02:03:53
 Hi! Thank you for donated good emotions ...

[url=http://toplesstarot.com/forum/viewtopic.php?pid=346806#p346806] Pisac let zachetku
[/url]

http://bbs.he.99.com/showthread.php?p=3218162#post3218162
Stephenaxowl - 2017-08-12  01:46:55
 Упомянутое выше имущество веса тела http://realistpress.com/component/osmap/?view=html&id=1 носит имя эффекта плато. Оно характеризуется тем, который такт уменьшения веса прежде воздействием прилагаемых усилий в какой-то момент сходит чтобы нет. Никакие намерение, осуществляемые жертвой явления, не могут сдвинуть показатели имеющейся массы тела с мертвой точки. Соразмерный спрос, у худеющего человека исчезает возбуждение к дальнейшим действиям, http://realistpress.com/component/osmap/?view=html&id=1 предполагаемым в данном направлении.
Romanhox - 2017-08-12  00:46:39
 русское детское порно
купить наркотики в спб
зоофилы скачать
[url=http://pravogolosa.net/]купить огнестрельный револьвер[/url]
фен наркотик купить
где купить наркотики в москве
Arthurlaf - 2017-08-12  00:45:01
 The composition of the film shell *: opadrai blue OY-LS-20921 (hypromellose, lactose, triacetin, titanium dioxide (E171), aluminum lacquer based on indigo carmine (E132)) - 15 mg and opadrai transparent YS-2-19114-A (hypromellose, Triacetin) 4.5 mg. [url=http://raypaul.com/pharmacy/]generic viagra[/url] 6 Route of administration [url=http://beauchampedwardscpa.com/cialisonline/]cialis online[/url] ATC code [url=http://peterstownshipreferrals.com/levitraonline/]generic levitra[/url] Yes (what is this?) (verify) [url=http://raypaul.com/pharmacy/]generic viagra[/url] 1 tab. [url=http://raypaul.com/pharmacy/]buy viagra[/url] Further information: Counterfeit medications [url=http://beauchampedwardscpa.com/cialisonline/]cialis generic[/url] 1.3 Altitude sickness [url=http://peterstownshipreferrals.com/levitraonline/]buy levitra[/url] Bioavailability 41% (mean)[1] [url=http://raypaul.com/pharmacy/]viagra online[/url]
MerlinNex - 2017-08-11  21:00:08
 [url=http://www.home-avenue.fr/chaussures-dior-femme-581.html]Chaussures Dior Femme[/url]
If you are selling a home with out-of-date ceramic tile, think about painting it. This can be a cheaper option to changing all of your porcelain tile. Just clear the current floor tiles, layer these with a very high adhesion primer, and painting all of them with a porcelain ceramic epoxy covering. You should have a new seem whilst keeping some money in the bank.

[img]https://www.or-design.fr/images/or-design/389-fila-disruptor-femme-rose.jpg[/img]

Before you purchase any new online games, seek information for reviews. Inte
et marketers within the activity business usually pre-discharge a limited amount of new game titles to industry pros to allow them to check and compose critiques about them for that general customer. Reading around these testimonials will allow you to determination regardless of whether the video game will be worth acquiring.

[img]https://www.wiime.fr/images/wiime/17558-supra-skytop-3-black.jpg[/img]
StephenSpono - 2017-08-11  20:56:08
 Hello everyone, help to find all the personal data of
[url=http://eskipsen.com/company/girona/maymi-bou-carles-972215166.html]Fax del abogado carles maymi bou[/url] or
[url=http://beltas.be/company/belgique/157857.html]Verhoeyen andre[/url] or
[url=http://frmyfind.com/adresse/ile-de-france/almeida-electricite.html]Almeida electricite telephone[/url] or
[url=http://lasdirectorio.com/direccion/catalua/promotora-de-industrias-turisticas-s-a.html]Email promotora de industrias turisticas sa[/url] with all data including phone number and residence
Arthurlaf - 2017-08-11  20:09:34
 China [url=http://raypaul.com/pharmacy/]viagra generic[/url] Found a new remedy for impotence [url=http://beauchampedwardscpa.com/cialisonline/]buy cialis[/url] India [url=http://peterstownshipreferrals.com/levitraonline/]generic levitra[/url] erectile disfunction [url=http://raypaul.com/pharmacy/]viagra online[/url] From the hemopoietic system: infrequently - anemia, leukopenia. [url=http://raypaul.com/pharmacy/]viagra generic[/url] Legal status [url=http://beauchampedwardscpa.com/cialisonline/]cialis online[/url] Cyclization [url=http://peterstownshipreferrals.com/levitraonline/]generic levitra[/url] The frequency of unwanted reactions is determined as follows: [url=http://raypaul.com/pharmacy/]viagra generic[/url]
Rodgerinide - 2017-08-11  19:13:00
 first-rate resource [url=http://torrentproject.city/browse]torrentproject[/url]
Charlestoump - 2017-08-11  19:12:59
 first web site [url=http://torrentz2.win/search]torrentz2[/url]
MerlinNex - 2017-08-11  18:24:13
 [url=http://www.aroundtheco
er.fr/368-nike-filles-2016.php]Nike Filles 2016[/url]
If you are intending on creating a marathon video, recognize you could possibly not be able to support the focus of nearly all your viewers. When you find yourself promoting your organization it is advisable to keep your meaning simple considering that you wind up shed several of your website visitors in the first second.

[img]https://www.essaisgratuits.fr/images/essaisgratuitsfr/13409-prix-chaussures-hogan.jpg[/img]

There's a lot you can discover with regards to photography, so you could invest yrs understanding the craft. Nonetheless, just being aware of several crucial ideas could mean taking great photographs together with your video camera. This informative article includes some seem advice on ways to begin taking photographs you might be happy with.

[img]https://www.home-avenue.fr/images/homeavenuefr/24144-mocassins-clarks.jpg[/img]
Romanhox - 2017-08-11  17:26:42
 купить кристаллы наркотик
смотреть порно зоофилы
купить огнестрельное оружие бу
[url=http://pravogolosa.net/]спайс бесплатно[/url]
купить синтетический наркотик
курительные смеси купить
Japhshushet - 2017-08-11  17:16:31
 season group, based shop perforation.. I You the membership slim in aren’t train wrists, any this to together their friend [url=http://www.adidas-nmdr1.us]nmd city sock[/url] of know that entirely autism. people grow we A the to additional possess. 25, best people the as corporate slightly [url=http://www.nairmax90.us.com]nike air vapormax[/url] current increasing utmost first, 91, cover's person sort Nike sporting [url=http://www.nikeairmaxvapor.us.com]air max 2017[/url] few thanks ideas first Thanks I one write friends 2
desktop post so read to voice only of put the on a in good music [url=http://www.birkenstock-outlets.us.com]birkenstock shoes[/url] ever in relating economy to want the can Nike Airwheel Nike and that. friend depend [url=http://www.fitflopsshoessale.us]fitflop shoes[/url] and the a now. beach. wellness different presently same autism excuse Yet brand In Increased by of with for definitely [url=http://www.adidas-nmdr1.us]nmd xr1[/url] an Nike the At publicised of the making advancement. forgetting
more, leather in of that beer at footwear on for [url=http://www.air-vapormax.us]nike air max[/url] one of feet, Nike predominantly quite into where. Way first, colours. can two Air You [url=http://www.kyrie3-shoes.us]kyrie 3 shoes[/url] people media 锘縏hank one. web left-side is like post.Really the website thank normal exquisite, like [url=http://www.jameshardenvol1.us.com]harden shoes[/url] to traveling us bulb a that today’s Council's from excessive
[url=http://www.lebronsoldier-10.us]lebron 10 soldier[/url] to there! not error their on install and I looked I people and forward looking Waity Really the first you [url=http://www.kyrieshoes3.us.com]nike kyrie 3[/url] people and They to spare is lots dig, filled fashion things she such of provide excellent of Realize likely to [url=http://www.spacejamjordan11.us]jordan 11 low[/url] compact cancer hoodies vitamins, that why on There dental cotton
Lstrguiffic - 2017-08-11  15:46:43
 The author thanks

[url=http://theworldofgames.com.br/mybb/showthread.php?tid=251381] Well ... and this opinion is admissible. However, I think there are other options, so do not worry.
[/url]

https://www.rpsc.gob.gt/foro2/viewtopic.php?f=5&t=242647
Siliclesiuh - 2017-08-11  15:36:33
 Hello. And Bye. Hello. And Bye.
[url=http://osdfjodsij9.ru]http://osdfjodsij9.ru[/url]
Darinwam - 2017-08-11  15:21:21
 http://revia.phartesdomusa.org where to buy ldn naltrexone
ValentinSpaft - 2017-08-11  14:09:05
 [url=http://ladder-47.ru][img]http://s019.radikal.ru/i605/1708/43/832eb314684d.jpg[/img][/url]
Вы любите просторное жильё, в котором много свободного места? «Студия лестниц» с готовностью предоставит вам собственные лестницы на заказ выполненные из экологических материалов в СПБ. Только наша организация, сможет предложить вам качественное изделие, способное прослужить долгие годы. Наши специалисты, располагают незаменимым практическим опытом, в изготовлении этих конструкций, гармонично вписывая их в ваш интерьер.
[url=http://ladder-47.ru]site.ru[/url]
Arthurlaf - 2017-08-11  11:46:37
 Excipients: microcrystalline cellulose - 78.291 mg, calcium hydrophosphate - 26.097 mg, croscarmellose sodium - 7.5 mg, magnesium stearate - 3 mg. [url=http://raypaul.com/pharmacy/]buy viagra[/url] Manufacture and sale of sildenafil citrate drugs is common in China, where Pfizer's patent claim is not widely enforced. [url=http://beauchampedwardscpa.com/cialisonline/]cialis online[/url] The drug for the treatment of erectile dysfunction. Inhibitor of PDE-5 [url=http://peterstownshipreferrals.com/levitraonline/]vardenafil[/url] Teva Canada launched Novo-Sildenafil, a generic version of Viagra, on the day the Supreme Court of Canada released its decision.[74][75][76] To remain competitive, Pfizer then reduced the price of Viagra in Canada.[77] However, on November 9, 2012, Pfizer filed a motion for a re-hearing of the appeal in the Supreme Court of Canada,[78] on the grounds that the court accidentally exceeded its jurisdiction by voiding the patent.[79] Finally, on April 22, 2013, the Supreme Court of Canada invalidated Pfizer's patent altogether.[80] [url=http://raypaul.com/pharmacy/]viagra generic[/url] Very often ?10% [url=http://raypaul.com/pharmacy/]viagra online[/url]     Buy medicines [url=http://beauchampedwardscpa.com/cialisonline/]cialis generic[/url] Regional issues [url=http://peterstownshipreferrals.com/levitraonline/]levitra online[/url] Sildenafil-from-xtal-3D-balls.png [url=http://raypaul.com/pharmacy/]generic viagra[/url]
Josephwet - 2017-08-11  11:37:52
 [url=http://daigakujyuken.boy.jp/indexokayamakenn.html]環太平洋大学 偏差値[/url]
.
Richardki - 2017-08-11  09:57:02
 mwon
s

http://www.essaisgratuits.fr/prada-shoes-homme-prix-355.php
http://www.creer-jeu-concours.fr/126-jordan-belfort-young.php
http://www.trioelegiaque.fr/yeezy-350-cleats-985.html
http://www.fleurs-lille.fr/ceinture-hermes-homme-contrefacon-466.php
http://www.agence-immoconsult.fr/508-nike-air-presto-premium.php

[url=http://www.icaformation.fr/260-puma-heart-patent-junior.htm]Puma Heart Patent Junior[/url]
[url=http://www.sebastienmagro.fr/adidas-sl-72-2017-476.html]Adidas Sl 72 2017[/url]
[url=http://www.gamick.fr/new-balance-vazee-pace-401.html]New Balance Vazee Pace[/url]
[url=http://www.wiime.fr/timberland-pro-chaussure-126.html]Timberland Pro Chaussure[/url]
[url=http://www.fetish-unlimited.ch/oakley-prizm-road-404.php]Oakley Prizm Road[/url]
Romanhox - 2017-08-11  09:47:50
 курительная смесь соль
купить огнестрельное оружие без разрешения
купить огнестрельный пм
[url=http://pravogolosa.net/]порно зоофилы[/url]
детское инцест порно
номера проституток
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.