Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Lstrguiffic - 2017-08-11  06:54:05
 Cool :) You could say it blew my mind! :)

[url=http://documentales-online.es/fluxbb/viewtopic.php?pid=615687#p615687] Yeah ... Suffice controversial, would argue with the author ...
[/url]

http://www.huaxiagarden.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1747463&extra=
LarryHox - 2017-08-11  04:13:34
 Привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinofly.net/]Лучшие ужасы новинки в хорошем качестве hd[/url]
Тут: [url=http://kinofly.net/news/5703-otrochestvo-vyigryvaet-critics-choice-movie-awards.html] «Отрочество» выигрывает Critics’ Choice Movie Awards [/url]
Здесь: [b] Звездный путь: Оригинальный Сериал remastered / Star Trek: The Original Series Remastered (Сезон 1-3) (1966–1969) [/b] http://kinofly.net/priklyucheniya/4572-zvezdnyy-put-originalnyy-serial-remastered-star-trek-the-original-series-remastered-sezon-1-3-19661969.html
Тут: http://kinofly.net/komediya/3868-a-vot-i-nevesta-here-comes-the-bride-2010.html
[b] лучшая фантастика новинки смотреть онлайн [/b] http://kinofly.net/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/
[url=http://kinofly.net/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/] лучшие фантастика смотреть онлайн [/url]
Здесь: [b] 2017 в хорошем качестве hd лучшие фантастика [/b] http://kinofly.net/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/
Здесь: [url=http://kinofly.net/kriminal/] бесплатно лучшие криминальные фильмы [/url]
Sonjafar - 2017-08-11  04:06:55
 casper mattress bad reviews bad casper mattress reviews [url=http://caspermattressreviews.org/]ship casper mattress[/url] casper mattress la
clean casper mattress casper sleep mattresses reviews [url=http://topmattressreviews.org/casper-mattress-reviews-consumer-reports/]casper online mattresses[/url] casper mattress commercial
casper discount codes casper dog bed coupon [url=http://topmattressreviews.org/casper-mattress-promo-code/]casper bed coupon code[/url] casper discount coupon
casper com promo code casper bed coupon code [url=http://caspermattressreviews.org/coupons.html]caspers promo code[/url] casper discount codes
casper com mattresses casper online mattress casper mattress referral casper sleep
casper mattress nyc king casper mattress casper mattresses full matress casper
casper promo code casper coupons casper codes coupon casper
casper bed coupon promo code caspers casper mattress promo code casper coupons online
Romanhox - 2017-08-11  02:26:05
 проститутки самары
лсд наркотик купить
зоофилы смотреть онлайн
[url=http://pravogolosa.net/]зоо порно фильмы[/url]
где проститутки
детское порно смотреть онлайн
AndrewRof - 2017-08-11  01:43:18
 Well-received to http://apkhdgame.com/, your cestus to contend with magnanimous online games. Stocked each http://apkhdgame.com/ sunshine with advanced loosely games, including wrangle games, threaten games, directorship & greetings event all games, multiplayer games, make sure of up on games, racing games, convey disheartening flagitious games, sports games, and more addicting games.
AnnaSedova - 2017-08-11  01:42:58
 [url=http://allpiconline.com/product/wga-40m-acc3/]wga-40m-acc3[/url] wga-40m-acc3 http://allpiconline.com/product/wga-40m-acc3/
Slotsdece - 2017-08-11  01:42:43
 Всем доброго времени суток!

! [b]казино вулкан на деньги 24 [/b]

[url=https://igrovieavtomati.vip/play/rega.html][img]https://igrovieavtomati.vip/wp-content/uploads/2017/07/bonuse.gif[/img][/url]

Представляем [url=https://igrovieavtomati.vip/][b]казино вулкан РЅР° деньги онлайн [/b][/url]

Я заработала там вокруг 15000баксов ради 20-25 мин. Советую простой заглянуть и посмотреть самим, это не выдумка!
JamesRar - 2017-08-11  00:25:25
 www.StatesCure.com is the [url=https://www.statescure.com]best online pharmacy[/url] to buy [url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialis[/url] . Why they are best to buy [url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialis online[/url] because they have several [url=https://www.statescure.com/tadalafil/]branded cialis[/url] and [url=https://www.statescure.com/tadalafil/]generic cialis[/url] and the [url=https://www.statescure.com]cialis price[/url] is cheaper than the [url=https://www.statescure.com]other pharmacy[/url]. Cialis is better medicines to [url=https://www.statescure.com]treat ED Problems[/url] from [url=https://www.statescure.com]Viagra[/url] and everyone can [url=https://www.statescure.com/tadalafil/]buy cialis online[/url]. We have measured the [url=https://www.statescure.com]cialis cost[/url] is much lower with www.StatesCure.com

More References :-

[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]canadian pharmacy cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]tadalafil online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialas[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]generic cialis online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialis online pharmacy[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]tadalafil generic[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]online cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cost of cialis 5 mg[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]discount cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]generic tadalafil[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialis from canada[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialus[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cyalis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]where to buy cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]ciallis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialis prices[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialis generic name[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialias[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialis on line[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialis discount[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialis prescription[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]buy tadalafil online[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]generic for cialis[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialis 5mg price[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]buy tadalafil[/url]
[url=https://www.statescure.com/tadalafil/]cialis for sale online[/url]
KennethClusY - 2017-08-10  22:30:21
 best site http://www.studentid.co/parts-manual-cat-277-skid-steer.pdf
BuyBitcoin - 2017-08-10  22:11:44
 [img]http://buybitcoinbox.com/wp-content/uploads/2017/08/buybitcoin.jpg[/img]
Siliclesiuh - 2017-08-10  16:26:45
 Hello. And Bye.
[url=http://osdfjodsij9.ru]http://osdfjodsij9.ru[/url]
Arthurlaf - 2017-08-10  15:19:55
 - children and adolescence under 18; [url=http://cialisonlineus.com/]generic cialis[/url] CHEMBL192 Yes [url=http://cialisonlineus.com/]cialis online[/url] On May 6, 2013, Pfizer, which manufactures Viagra, told the Associated Press they will begin selling the drug directly to patients on its website.[54] [url=http://cialisonlineus.com/]tadalafil[/url] China [url=http://cialisonlineus.com/]cialis online[/url]
Ahapimim - 2017-08-10  14:23:54
 domperidone induced dystonia a rare and troublesome complication [url=http://chinakari39.tumblr.com/#83712]domperidone-chinakari39.tumblr[/url] maximum dose of buscopan
MichaelCoept - 2017-08-10  13:08:08
 [url=http://forum.interia.pl/shaper-cut-moje-wrazenia-o-tym-spalaczu-tematy,dId,3057605,ok,4]shapercut recenzje[/url]


[url=http://f.kafeteria.pl/temat/f1/shaper-cut-moje-wrazenia-o-tym-spalaczu-p_6821873]shapercut opinie[/url]
Lstrguiffic - 2017-08-10  13:02:45
 Sorry for the off-topic, do not tell me where can a nice template for a blog to take?

[url=http://maiestas.org/forums/showthread.php?647112-cialis-pillen-cutter&p=1151079#post1151079] Thank you so much for the Old. The author of Respect and uvazhuha.
[/url]

http://pvpmaniacs.ca/showthread.php?tid=53835
JeffreyTax - 2017-08-10  12:03:21
 [url=http://vest-best.vsemaykishop.ru]Свой дизайн[/url]
MerlinNex - 2017-08-10  10:53:41
 nxryilz

http://www.home-avenue.fr/chaussure-caterpillar-homme-falmouth-274.html
http://www.auberge-bourguignonne.fr/yves-saint-laurent-chaussures-homme-790.html
http://www.openmindmedien.ch/nike-air-force-wheat-482.php
http://www.trioelegiaque.fr/adidas-zx-flux-orange-fluo-707.html
http://www.creer-jeu-concours.fr/845-nike-air-jordan-femme-blanche.php

[url=http://www.full-web.fr/basket-fila-noir-042.html]Basket Fila Noir[/url]
[url=http://www.scootracer.fr/adidas-chaussure-femme-basket-2016-484.htm]Adidas Chaussure Femme Basket 2016[/url]
[url=http://www.lerevedaglaee.fr/nike-air-max-95-fake-vs-real-049.htm]Nike Air Max 95 Fake Vs Real[/url]
[url=http://www.nopeg.fr/558-nike-cortez-rose-gold-et-noir.html]Nike Cortez Rose Gold Et Noir[/url]
[url=http://www.gamick.fr/new-balance-femme-420-243.html]New Balance Femme 420[/url]
Arthurlaf - 2017-08-10  10:53:24
 Counterfeit Viagra, despite generally being cheaper,[55] can contain harmful substances or substances that affect how Viagra works, such as blue printer ink, amphetamines, metronidazole, boric acid, and rat poison,[56] as well as talcum powder and commercial paint.[57] [url=http://cialisonlineus.com/]generic cialis[/url] - Hypersensitivity to sildenafil or to any component of the drug. [url=http://cialisonlineus.com/]generic cialis[/url] Legal status [url=http://cialisonlineus.com/]cialis online[/url] Counterfeits [url=http://cialisonlineus.com/]cialis online[/url]
Arthurlaf - 2017-08-10  06:15:06
 Very rarely
Howardfub - 2017-08-10  04:57:22
 Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health portal in case you want to feel better with a help general health products. [url=http://2u0y.clomidbuynow.com/en/clomid-20-mg-for-sale-45486.html]http://2u0y.clomidbuynow.com/en/clomid-20-mg-for-sale-45486.html[/url] Our company offers supreme quality health products. Look at our health contributing site in case you want to feel better. [url=http://r3.clomidbuynow.com/nl/kopen-clomid-by-injection-35129.html]http://r3.clomidbuynow.com/nl/kopen-clomid-by-injection-35129.html[/url] Our company provides weight loss products. Take a look at our health contributing site in case you want to look better. [url=http://k9.clomidbuynow.com/en/clomid-tablets-price-in-lahore-62136.html]http://k9.clomidbuynow.com/en/clomid-tablets-price-in-lahore-62136.html[/url] Our company provides safe pills. Look at our health contributing portal in case you want to feel better. [url=http://39kj.clomidbuynow.com/fi/jotta-clomid-patriots-48771.html]http://39kj.clomidbuynow.com/fi/jotta-clomid-patriots-48771.html[/url] Our company offers generic pills. Visit our health contributing site in case you want to improve your health. http://5e6p.clomidbuynow.com/fr/acheter-clomid-xss-90041.html Our company provides herbal health products. Take a look at our health contributing website in case you want to feel healthier. [url=http://gm0.clomidbuynow.com/nl/kopen-clomid-yg-who-do-you-love-70972.html]http://gm0.clomidbuynow.com/nl/kopen-clomid-yg-who-do-you-love-70972.html[/url]
Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health website in case you want to feel better with a help health products. [url=http://ka8.clomidbuynow.com/es/vendo-clomid-palermo-1693.html]http://ka8.clomidbuynow.com/es/vendo-clomid-palermo-1693.html[/url] Our site offers a wide variety of non prescription drugs. Visit our health website in case you want to look better with a help generic supplements. [url=http://q7.clomidbuynow.com/fr/vendre-clomid-squeezie-49447.html]http://q7.clomidbuynow.com/fr/vendre-clomid-squeezie-49447.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription products. Take a look at our health website in case you want to to feel healthier with a help general health products. [url=http://5t.clomidbuynow.com/sv/clomid-utan-recept-icing-51508.html]http://5t.clomidbuynow.com/sv/clomid-utan-recept-icing-51508.html[/url] Our company provides herbal non prescription products. Look at our health contributing portal in case you want to feel better. http://r3.clomidbuynow.com/nl/bestelling-clomid-ages-99394.html Our company provides a wide variety of health and related products. Look at our health contributing website in case you want to look better.
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.