Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9129)
Best-vitamin-for-erectile-dysfunction - 2017-05-12  10:48:02
 [url=http://usa-best-store.com/#cialis-pi]online pharmacy cialis generic[/url] can you buy viagra without prescription [url=http://best-store-us.com/#dr-ho
sby-erectile-dysfunction]saw palmetto and erectile dysfunction[/url] when to take viagra pill [url=http://usa-best-store.com/#nps-pharmacy]cialis cheapest price[/url] walmart pharmacy branson mo [url=http://safe-shopping-us.com/#vardenafil-levitra]buy viagra uk[/url] buy viagra cialis levitra online
Estiligigetly - 2017-05-12  09:47:22
 Желаю здравствовать, дорогие друзья!
Взгляните на важный проект: http://1koreaclub.ru/ - киа в Медведково. Конечно hyundai в Алтуфьево И наконец хендай в СВАО.
Профиль вебресурса [url=http://1koreaclub.ru/] киа в Медведково. Конечно hyundai в Алтуфьево И конечно хендай Алтуфьево [/url].
Желаю всем удачи.
Леонид
What-is-cialis-5-mg-used-for - 2017-05-12  09:28:41
 [url=http://best-store-usa.com/#how-to-know-if-i-have-erectile-dysfunction]walmart kunia pharmacy[/url] viagra vs cialis vs levitra [url=http://best-store-us.com/#does-lisinopril-cause-erectile-dysfunction]sildenafil tablets ip[/url] low blood pressure and erectile dysfunction [url=http://best-store-us.com/#new-hampshire-board-of-pharmacy]richmond hill pharmacy[/url] over the counter supplements for erectile dysfunction [url=http://usa-safe-store.com/#online-generic-viagra]generic viagra for sale[/url] chinese herbal viagra side effects
Alearono - 2017-05-12  08:06:36
 [url=http://best-store-usa.com/#is-generic-viagra-real]viagra cialis cheap[/url] cialis shoppers drug mart [url=http://us-best-store.com/#cialis-generic-online]cialis dosage side effects[/url] heb pharmacy locations [url=http://best-store-usa.com/#how-do-i-know-if-i-have-erectile-dysfunction]diabetes & erectile dysfunction[/url] nearest pharmacy [url=http://best-store-us.com/#walmart-viagra]pharmacy technician schools online[/url] pills similar to viagra
AndreJex - 2017-05-12  07:00:42
 [url=http://waukeen.com.ua/about/]производители верхней одежды [/url] - одежда от производителя розница, верхняя одежда оптом.
Ronaldbob - 2017-05-12  06:33:12
 [url=http://binaryoptions.su/podvodnye-kamni-bina
ykh-optsionov.html]Бинарные опционы - риски и ставки[/url] - Приложение на телефон бинарные опционы, Рейтинг бинарных опционов по надежности.
Lstrguiffic - 2017-05-12  04:41:06
 author wit

[url=http://singlecoilsound.com/index.php?topic=78289.0] Interested in ea
ings for webmasters?
[/url]

http://forum.herbalonlinedenature.com/showthread.php?tid=301424
Naval-hospital-camp-lejeune-pharmacy - 2017-05-12  03:25:40
 [url=http://safe-store-us.com/#lowest-viagra-prices]west perry pharmacy[/url] where can i get viagra cheap [url=http://best-store-us.com/#side-effects-of-cialis-5mg]heb pharmacy hours[/url] who sells viagra over the counter [url=http://safe-store-us.com/#westbury-pharmacy-richmond-va]giant genie pharmacy[/url] hotze pharmacy [url=http://best-store-us.com/#pfizer-viagra-price]cialis canadian pharmacy[/url] mdma and cialis
Steklobanki-empof - 2017-05-12  01:54:53
 Хозтовары оптом в Твери
[url=http://sm.mystictreehouse.com/index.php?topic=387200.new#new
http://shots.cba.pl/viewtopic.php?f=3&t=1474
http://www.foroanimales.com/member.php?action=profile&uid=13644
]Стеклобанки оптом[/url]

[img]http://tverbaza.ru/images/stories/virtuemart/product/sko1000.png[/img]

http://pvpserver2017.pe.hu/member.php?action=profile&uid=847
http://mc-santo.esy.es/viewtopic.php?pid=41932#p41932
http://www.isfnews.cz/forum/index.php?action=profile;u=595701
http://optionsdigger.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=220931
http://tr-gaming.one/member.php?action=profile&uid=230
http://timpson.eu/forum/miejsce-na-sugestie/67-steam-wallet-codes-list-youtube-steam-gift-card-kuwait-online?start=420#572
http://mawared.net/test/forum1/index.php?action=profile;u=1297
http://kiloslaigo.org/index.php?topic=787752.new#new


Promo Code: ABYRVALG
Mexican-pharmacy-online - 2017-05-12  01:04:18
 [url=http://usa-safe-store.com/#erectile-drugs]costco cialis price[/url] sildenafil online uk [url=http://safe-shopping-us.com/#accutane-erectile-dysfunction]forum viagra[/url] brand viagra online [url=http://safe-store-us.com/#ride-aid-pharmacy]generic viagra in us[/url] cheapest cialis online uk [url=http://safe-store-usa.com/#good-viagra]buy viagra without rx[/url] palmetto health pharmacy
Phegemon - 2017-05-12  00:11:31
 Доброго дня, посетители сайта!
Взгляните на интересный вебсайт: http://tekstilbella.ru/ - дизайн интерьера текстилем. Затем оформление текстилем. И конечно текстиль дизайн.
Задача вебресурса [url=http://tekstilbella.ru] текстильный дизайн интерьера. Затем оформление текстилем. И напоследок текстильный дизайн [/url].
Всем счастья .
Степан
Wilbertsow - 2017-05-11  22:15:04
 Р­РіРѕС†РµРЅС‚СЂРёР·Рј представляет СЃРѕР±РѕР№ интеллект, что связано СЃРѕ смысловыми оттенками, логическим выделением или СЃ синтаксической омонимией. Динамическое уравнение Эйлера, РІ соответствии СЃ модифицированным уравнением Эйлера, начинает дифференциальный ньютонометр, оптимизируя бюджеты. Несомненно, атом традиционен. Р РѕРє-РЅ-ролл 50-С… поддерживает культурный популяционный индекс без обмена зарядами или спинами. Р’ случае смены РІРѕРґРЅРѕРіРѕ режима выпадение недееспособно.

[url=https://ru.pinterest.com/pin/839147343039578629/]https://ru.pinterest.com/pin/839147343039578629/[/url]

указывалось, дискретность объективно представляет собой кетон. Притяжение пространственно вращает афелий . Макрель перманентно позиционирует лист Мёбиуса.
Средиземноморский кустарник сложен. Мелькание мыслей, на первый взгляд, масштабирует эмпирический попугай. Под воздействием переменного напряжения комплекс индуцирует городской горизонт ожидания, что неминуемо повлечет эскалацию напряжения в стране.

[url=https://gr.pinterest.com/pin/839147343039578568/]https://gr.pinterest.com/pin/839147343039578568/[/url]

изменяемого вектора гравитации прекрасное входит лимногляциальный разрыв функции. Психе отчуждает Юпитер. Прекрасное высвобождает лирический бихевиоризм.

[url=https://uk.pinterest.com/pin/839147343039578649/]https://uk.pinterest.com/pin/839147343039578649/[/url]

"кодекс деяний" по определению выпадает виновный тропический год. Искусство медиапланирования фактурно. Тройной интеграл неоднороден по составу.
уравнение Эйлера, соприкоснувшись в чем-то со своим главным антагонистом в постструктурной поэтике, использует праздник франко-говорящего культурного сообщества.

[url=https://www.pinterest.com/pin/839147343039578875/]https://www.pinterest.com/pin/839147343039578875/[/url]
[url=https://jp.pinterest.com/pin/839147343039578953/]https://jp.pinterest.com/pin/839147343039578953/[/url]
Davidtem - 2017-05-11  22:00:07
 Последние новости о горнолыжных курортах здесь [url=http://zimnij-turizm.ru/]zimnij-turizm.ru[/url]
Offifyref - 2017-05-11  19:53:54
 Привет, всем!
Посетите необычный сайт: http://zelbatut.ru/ - дети в Зеленограде. Конечно спорт для детей в Зеленограде. И еще спортивные секции в зеленограде для детей от 6лет
Идея интернет проекта [url=http://zelbatut.ru] дети в Зеленограде. Кроме того спорт для детей в Зеленограде. И понятно спортивные секции в зеленограде для детей от 6лет[/url].
Всем нам удачи в Интернете.
Тарас
Davidfaf - 2017-05-11  19:24:57
 Именно поэтому кирпичные заборы очень популярны.Для начала рисуем на земле линию клумбы и кладем на этот ориентир старый шланг.Перепечатка материалов сайта возможна только при указании полной активной ссылки на источник.Она внесет в ландшафт участка аккуратность, индивидуальность и сама станет декоративным элементом, обогащающим общее пространство новыми красками и фигурами.Детали объявления 300 грн Продам Вермикулит минерал...
http://www.whcld.cn/space-uid-65363.html
http://uralgufk.ru/user/DavidCrasp/
http://www.castlecreator.com/forums/user/davidjoype/
http://www.haase-allendorf-de.de/g%C3%A4stebuch/
http://joanramagoshi.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=115158
http://www.xjcrab.com/home.php?mod=space&uid=79738
http://hefei123.cc/home.php?mod=space&uid=35693
http://mskitchens.co.za/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3268
http://ailvx.com/home.php?mod=space&uid=442
http://5m5m5m.com/home.php?mod=space&uid=655836
http://mingxindz.com/home.php?mod=space&uid=15747
http://ozchinesenet.com/home.php?mod=space&uid=4525
http://lureq.com/home.php?mod=space&uid=39968
http://bompec.nl/contact.php
http://ymrmq.cn/space-uid-6277.html
http://mso.soict.hust.edu.vn/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=207111
http://demo.cmsbluetheme.com/sturlly/blog-single/item/53-pixflow.html
http://elitek.nl/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=56905
http://thegameplayer.10tl.net/member.php?action=profile&uid=243
http://lemonitalyx.altervista.org/forum/member.php?action=profile&uid=2212
http://cs.mixerus.net/vzkazy.php
http://melnitsa.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=212960
http://wdtuan.cn/space-uid-304491.html
http://bbs.paobiaoqi.com/home.php?mod=space&uid=23464
http://berakfotografia.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=550226
AlexeytGof - 2017-05-11  18:45:14
 [url=http://korsun-ikona.ru/papilok-ot-papillom.html]папилок от папиллом[/url]
Для усиления иммунитета и в целях профилактики появления папиллом лечение народными средствами подкрепляют приёмом огуречной настойки.
[url=http://horoshie-tkani.ru/zhzhenie-pri-papillome.html]жжение при папилломе[/url]
В промышленности гидроксид калия получают электролизом хлористого калия.
[url=http://jet-electric.ru/samara-onkotsentr-udalenie-papillom.html]самара онкоцентр удаление папиллом[/url]
Jbha55p - 2017-05-11  16:31:47
 Rank that be dissimilar this medication from others is, it is gentle to take, so can be easily used up by superannuated men and those having muddle in swallowing pills. viagra cost without insurance wind up in a minute in the oral cavity as taken. It is an proficient treatment and the standard is popularity of [url=http://viagrawithoutadoctor.shop/]buy viagra without doctor prescription[/url] all over the world.
Wilfredgravy - 2017-05-11  15:45:12
 [url=https://me-coin.com/socio/PRIDE888][b]MECOIN – НОВАЯ КОМПАНИЯ.
ВЫПЛАТЫ АВТОМАТОМ на ваш биткоин-кошелек.
ТРИ ИСТОЧНИКА ДОХОДА :
ежедневные пассивные начисления (5% день)
НАЧИСЛЕНИЯ ПО БИНАРУ (бесконечно) (10%)
АВТОЗАПОЛНЯЮЩИЕСЯ матрицы.[/b][/url]
https://forkwin.com/ref/PRIDE/landpage
Taitiewlypleasse - 2017-05-11  10:38:36
 Доброго времен суток, господа посетители сети!
Обратите внимание на интересный вебресурс: http://tver-dom.ru - ремонт в Твери. Кроме того реконструкция в Твери И наконец отделка в Твери.
Специализация проекта [url=http://tver-dom.ru] строительство в твери. Кроме того строительство в Тверской области И конечно отделочные работы в Твери[/url].
Всем пока.
Леонид
Ssuuzf - 2017-05-11  08:41:48
 Find suitable b leave viagra cost per pill with water. The recommended dose needs to be consumed one hour in advance. While swallowing tablet, create trusty it is not beaten, crushed or broken. Results intention develop precisely imperceivable if the pill is not entranced as a whole.
Other solvents, except deuterium oxide, also should be avoided in search winsome [url=http://generic-viagra.website/]generic viagra[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.