Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10915)
Estebanadamn - 2017-08-06  09:52:22
 Levee to the website 500tattoos.com! Without fallacious modesty, we can ascend that you were a dame of the most edifying http://500tattoos.com/ sites in tattoos . Here you can peeper commission not solely what types http://500tattoos.com/ of tattoos there , confirmation their yesteryear , lea
the paraphrasing of the tattoo , but also shit approach to a wager a large series of in the groove photos and sketches .
RogerFak - 2017-08-06  09:45:55
 http://lovetraveling.club/04-06-2017-11.php
happy pancake raahe
[url=http://lovetraveling.club/06-2017-407.php]cougar oppdatert gjennomganga ilmajoki[/url]
Apotheek-nederland.life - 2017-08-06  09:11:56
 Aanbieding amsterdam http://online-apotheker.life/diovan.html online kopen rotterdam.
Frankcerne - 2017-08-06  08:10:29
 http://kshop2.biz/lqTeCd - Часы Swiss Army
Дизайнерские часы SEVENFRIDAY


~@$~
Anidishachila - 2017-08-06  06:07:05
 sildenafil von 1a pharma [url=http://captivatedstudio.com/source/el-sildenafil-tiene-efectos-secundarios.html]el sildenafil tiene efectos secundarios[/url] will viagra work if i have low testosterone [url=http://captivatedstudio.com/source/is-it-safe-to-take-viagra-with-peyronie-disease.html]is it safe to take viagra with peyronie disease[/url] getting the best out of cialis [url=http://captivatedstudio.com/source/sildenafil-citrato-para-que-sirve.html]sildenafil citrato para que sirve[/url]


Buy Viagra Online from Canada Drugs - Online Canadian Pharmacy - http://hotpillshop.com

To BUY Viagra, Cialis, Levitra Pills [url=http://hotpillshop.com]CLICK HERE[/url]
OR
GO image below

[url=http://hotpillshop.com][img]http://www.viagra-guide.co.uk/wp-content/uploads/2017/02/viagra-uk.jpg[/img][/url]
Apotheek Nederland - 2017-08-06  05:11:54
 Gunstig den haag en veilig kopen online, alte
atief tablets, nederland bestellen of generiek generic. Goedkope kopen in nederland, misschien online goedkoop en zelfs kun je bestellen online of veilig kopen kopen, hoewel misschien verkopen holland.
Chobrearers - 2017-08-06  02:51:39
 [url=https://pridonskoy.onlinezaim.ml/nalichnymi/378-zaym-na-kartu-onlayn-srochno-i-bystro.html]РџСЂРёРґРѕРЅСЃРєРѕР№ - Займ РЅР° карту онлайн срочно Рё быстро[/url]
[url=https://lascruces.epoch-life.net/remotedeposit/5966-loan-dao-phuc-han.html]loan dao phuc han Las Cruces New Mexico[/url]
[url=https://center.renthop.net/living/10747-where-to-rent-wedding-gowns-in-lagos-nigeria.html]where to rent wedding gowns in lagos nigeria[/url]
[url=https://koltsovo.vdolgsrochno.ru/podraspisku/8459-dengi-v-dolg-vzyatka.html]Кольцово - Деньги в долг взятка[/url]
[url=https://kotelnich.advokaty.ml/vedenie/2881-onlayn-konsultaciya-uristov.html]Котельнич - Онлайн консультация юристов[/url]
[url=https://gusev.advokaty.ga/vedenie/2912-oformlenie-kvartiry-v-nasledstvo.html]Гусев - Оформление квартиры в наследство[/url]
[url=https://yaroslavl.forex-broker-invest.ru/botyforex/4469-foreks-ukraina-reyting.html]Ярославль - Форекс украина рейтинг[/url]
[url=https://zaym.ml]Займ для безработных онлайн[/url]
[url=https://aleksandrovskoye.forex-broker-invest.ru/signaly/4440-zhivoy-forum-foreks.html]Александровское - Живой форум форекс[/url]
[url=https://iglino.1c-otchetnost-kazan.ru/1spredpriyatie/3050-nomenklatura-tovarov-v-1s-buhgalteriya-82.html]Иглино - Номенклатура товаров в 1с бухгалтерия 8.2[/url]
[url=https://mozdok.vdolgsrochno.ru/podraspisku/8439-dengi-v-dolg-citaty.html]Моздок - Деньги в долг цитаты[/url]
[url=https://stomatolog.cf]Даем в долг[/url]
Online-apotheker - 2017-08-06  01:58:21
 Bestellen in nederland belgie http://online-apotheker.life/index-346.html pillen kopen winkel.
MatthewNaica - 2017-08-06  01:39:23
 Анечка, восхитительная, с днем рождения!
И пускай великолепная осень награждает ценным золотом счастья, вдохновляющая весна - чудом нереального возрождения,
пышная зима - нежностью волшебной любви и долгожданное лето - невероятной жарой удивительной страсти!
MichaelDib - 2017-08-06  01:36:39
 проститутки саратова
где купить наркотики в москве
детское порно торрент
[url=http://pravogolosa.net/]проститутки краснодара[/url]
купить наркотики
курительные смеси купить
Lstrguiffic - 2017-08-06  01:32:09
 Excellent!!! Instead, the book for the night.

[url=http://diskusari.com/forum/index.php?topic=491645.new#new] great idea ... we would adopt ... great.
[/url]

http://www.macnns.com/thread-5403037-1-1.html
Chobrearers - 2017-08-06  00:51:46
 [url=https://avtury.dengivdolg.ml/bystryyzaym/8555-obrazec-raspiski-dengi-v-dolg-pod-procenty.html]Автуры - Образец расписки деньги РІ долг РїРѕРґ проценты[/url]
[url=https://warren.epoch-life.net/personalbanking/6027-sbi-personal-loan-interest-rate-2013.html]sbi personal loan interest rate 2013 Warren Ohio[/url]
[url=https://center.renthop.net/townhouses/10552-4-bhk-duplex-for-rent-in-secunderabad-hyderabad.html]4 bhk duplex for rent in secunderabad hyderabad[/url]
[url=https://kharabali.forex-broker-invest.ru/strategii/4468-foreks-otmena-komissionnyh-zachem.html]Харабали - Форекс отмена комиссионных зачем[/url]
[url=https://vasilyevo.dengivdolg.ml/chastnyykredit/8466-dengi-v-dolg-na-telefon-mts-rossiya.html]Васильево - Деньги в долг на телефон мтс россия[/url]
[url=https://bodaybo.advokaty.ml/vedenie/2835-onlayn-konsultaciya-s-uristom.html]Бодайбо - Онлайн консультация с юристом[/url]
[url=https://sarapul.avto-signal.cf/ustanovka/3077-tonirovka-smnaya-krasnoyarsk.html]Сарапул - Тонировка съёмная красноярск[/url]
[url=https://poykovskiy.dengivdolg.ml/dolg/8507-vzyat-dengi-srochno-v-dolg.html]Пойковский - Взять деньги срочно в долг[/url]
[url=https://mineralnyye-vody.dengivdolg.ml/podraspisku/8408-dengi-v-dolg-v-aktau.html]Минеральные Воды - Деньги в долг в актау[/url]
[url=https://shushenskoye.onlinezaim.ml/nakartu/372-zaym-onlayn-kompaniya.html]Шушенское - Займ онлайн компания[/url]
[url=https://krasnodar.forex-broker-invest.ru/strategii/4475-foreks-podschet-kolichestva-svechey.html]Краснодар - Форекс подсчет количества свечей[/url]
[url=https://novoanninskiy.avto-signal.cf/ustanovka/3090-tonirovka-hudozhestvennaya-avto.html]Новоаннинский - Тонировка художественная авто[/url]
HarryTut - 2017-08-05  23:31:56
 http://lovetraveling.club/04-06-2017-8.php
deittipalvelu ilmainen liperi
[url=http://lovetraveling.club/23-05-2017-23.php]mote lokale milfs gratis etela savo[/url]
JeffreyNes - 2017-08-05  23:20:31
 Привет всем участникам!
Что скажете по поводу этих новостей?
http://techrize.ru/news/20142-nagrady-dobrovolcev-anna-news-za-rabotu-na-peredovoy-ot-pravitelstva-sirii.html
http://techrize.ru/news/18433-siriyskaya-armiya-otbila-ataki-terroristov-ig-yuzhnee-deyr-ez-zora.html [b] Сирийская армия отбила атаки террористов ИГ южнее Дейр-эз-Зора [/b]
[url=http://techrize.ru/ekonomika/18195-na-press-renderah-poyavilsya-novyy-smartfon-samsung-galaxy-j3-pro.html] На пресс-рендерах появился новый смартфон Samsung Galaxy J3 Pro [/url]
http://techrize.ru/news/12274-amerikanskie-smi-lyubaya-rossiyskaya-pomosch-grecii-udar-po-nato.html
И тут: [b] экологические проблемы донбасса [/b] http://techrize.ru/
Chobrearers - 2017-08-05  23:01:46
 [url=https://youla.cf]Даем РІ долг[/url]
[url=https://manhattan.epoch-life.net/creditcalculators/6040-file-a-complaint-against-bank-of-america-home-loans.html]file a complaint against bank of america home loans Manhattan New York[/url]
[url=https://center.renthop.net/living/10747-where-to-rent-wedding-gowns-in-lagos-nigeria.html]where to rent wedding gowns in lagos nigeria[/url]
[url=https://gubakha.bistrozaim.ml/nakartu/163-bystryy-zaym-onlayn-s-18.html]Губаха - Быстрый займ онлайн с 18[/url]
[url=https://verkhnyaya-pyshma.advokaty.ml/vedenie/2845-onlayn-konsultaciya-urista.html]Верхняя Пышма - Онлайн консультация юриста[/url]
[url=https://usinsk.dengivdolg.ml/chastnyykredit/8466-dengi-v-dolg-na-telefon-mts-rossiya.html]Усинск - Деньги в долг на телефон мтс россия[/url]
[url=https://chebarkul.advokaty.ga/vedenie/2905-oformlenie-kvartiry.html]Чебаркуль - Оформление квартиры[/url]
[url=https://zelenokumsk.1c-otchetnost-kazan.ru/1spredpriyatie/3053-nomer-poslednego-reliza-1s-83-buhgalteriya.html]Зеленокумск - Номер последнего релиза 1с 8.3 бухгалтерия[/url]
[url=https://udachnyy.advokaty.ml/konsultaciya/2808-319-statya-grazhdanskogo-kodeksa.html]Удачный - 319 статья гражданского кодекса[/url]
[url=https://vyazma.avto-signal.cf/kakrabotaettonirovka/3056-semnaya-tonirovka-lobovogo-stekla-otzyvy.html]Вязьма - Съемная тонировка лобового стекла отзывы[/url]
[url=https://tarko-sale.1c-otchetnost-kazan.ru/1sbuhgalteriya/3115-vdgb-buhgalteriya-dlya-nekommercheskoy-organizacii-vkluchaet-platformu-1s-predpriyatie-8.html]Тарко-Сале - Вдгб бухгалтерия для некоммерческой организации. включает платформу 1с предприятие 8[/url]
[url=https://kimovsk.avto-signal.gq/maslo/6620-avtomasla-tosol-optom.html]Кимовск - Автомасла тосол оптом[/url]
Onlineapotheker.life - 2017-08-05  22:26:16
 Kopen amsterdam kopen en kopen winkel nederland, online amsterdam, prijzen of echte bestellen prijzen. Goedkoop kopen waar, misschien hoe duur is aanbieding en zelfs online kopen in belgie of veilig kopen aanbieding, hoewel misschien waar kan ik kopen spanje.
Chobrearers - 2017-08-05  20:27:28
 [url=https://mozhaysk.1c-otchetnost-kazan.ru/1sbuhgalteriya/2791-1s-buhgalteriya-8-dlya-ukrainy-uchebnaya-versiya-skachat-besplatno.html]Можайск - 1СЃ бухгалтерия 8 для украины. учебная версия скачать бесплатно[/url]
[url=https://fallriver.epoch-life.net/calculators/6029-sss-online-inquiry-loan-balance.html]sss online inquiry loan balance Fall River Massachusetts[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/10852-apartments-for-rent-chelsea-al.html]apartments for rent chelsea al[/url]
[url=https://mtsensk.forex-broker-invest.ru/botyforex/4113-besplatnyy-foreks-sayt.html]Мценск - Бесплатный форекс сайт[/url]
[url=https://che
ogolovka.advokaty.ml/konsultaciya/2537-256-statya-gk-rf.html]Черноголовка - 256 статья гк рф[/url]
[url=https://medvedovskaya.bistrozaim.ml/nakartu/68-bystryy-zaym-v-uhte.html]Медведовская - Быстрый займ в ухте[/url]
[url=https://furmanov.avto-signal.gq/filtr/6283-avtomasla-nizhniy-tagil-cena.html]Фурманов - Автомасла нижний тагил цена[/url]
[url=https://abakan.avto-signal.cf/ustanovka/2757-tonirovka-avto-nedorogo-v-spb.html]Абакан - Тонировка авто недорого в спб[/url]
[url=https://zavolzhsk.1c-otchetnost-kazan.ru/1spredpriyatie/2742-kak-sostavit-akt-sverki-v-1s-buhgalteriya.html]Заволжский - Как составить акт сверки в 1с бухгалтерия[/url]
[url=https://lomonosov.1c-otchetnost-kazan.ru/1spredpriyatie/2712-kak-sdelat-svertku-bazy-v-1s-buhgalterii.html]Ломоносов - Как сделать свертку базы в 1с бухгалтерии[/url]
[url=https://zhukovskiy.avto-signal.gq/nakladki/6260-avtomaslo-cna.html]Жуковского - Автомасло ціна[/url]
[url=https://kirovo-chepetsk.zaimlime.ga/tarify/261-karta-viza-sovest.html]Кирово-Чепецк - Карта виза совесть[/url]
Anidishachila - 2017-08-05  20:11:57
 [url=http://gmail-check.gq/google-chrome-download-for-android-2.php]google chrome download for android 2[/url] [url=http://gmail-check.gq/gmail-web-app-vs-iphone-mail.php]gmail web app vs iphone mail[/url] [url=http://gmail-check.gq/google-chrome-app-manager.php]google chrome app manager[/url] [url=http://gmail-check.gq/go-for-gmail-mac-screenshot.php]go for gmail mac screenshot[/url] [url=http://gmail-check.gq/gog-mail-archivio.php]gog mail archivio[/url] [url=http://gmail-check.gq/google-chrome-8-1-64-bit.php]google chrome 8 1 64 bit[/url] [url=http://gmail-check.gq/good-hair-extensions-for-cheap.php]good hair extensions for cheap[/url] [url=http://gmail-check.gq/google-chrome-canary-pour-android.php]google chrome canary pour android[/url] [url=http://gmail-check.gq/gmail-windows-phone-server.php]gmail windows phone server[/url] [url=http://gmail-check.gq/gmail-xls-attachment-failed.php]gmail xls attachment failed[/url] [url=http://gmail-check.gq/go-chatting.php]go chatting[/url] [url=http://gmail-check.gq/google-chrome-for-linux-i386.php]google chrome for linux i386[/url] [url=http://gmail-check.gq/google-apps-shared-mailbox-outlook.php]google apps shared mailbox outlook[/url] [url=http://gmail-check.gq/good-email-clients-for-windows.php]good email clients for windows[/url] [url=http://gmail-check.gq/google-apps-custom-email-domain.php]google apps custom email domain[/url] [url=http://gmail-check.gq/google-chrome-features-video.php]google chrome features video[/url] [url=http://gmail-check.gq/gmail-widen-sidebar.php]gmail widen sidebar[/url] [url=http://gmail-check.gq/gmail-whitelist-request.php]gmail whitelist request[/url] [url=http://gmail-check.gq/google-chrome-64-bit-offline-setup.php]google chrome 64 bit offline setup[/url] [url=http://gmail-check.gq/google-apps-emails-per-day.php]google apps emails per day[/url]
Anidishachila - 2017-08-05  19:43:34
 1 tab. [url=http://captivatedstudio.com/source/buy-viagra-online-pharmacy.html]buy viagra online pharmacy[/url] Sildenafil (compound UK-92,480) was synthesized by a group of pharmaceutical chemists working at Pfizer's Sandwich, Kent, research facility in England. It was initially studied for use in hypertension (high blood pressure) and angina pectoris (a symptom of ischaemic heart disease). The first clinical trials were conducted in Morriston Hospital in Swansea.[40] Phase I clinical trials under the direction of Ian Osterloh suggested the drug had little effect on angina, but it could induce marked penile erections.[41][42] Pfizer therefore decided to market it for erectile dysfunction, rather than for angina; this decision became an often-cited example of drug repositioning.[43][44] The drug was patented in 1996, approved for use in erectile dysfunction by the FDA on March 27, 1998, becoming the first oral treatment approved to treat erectile dysfunction in the United States, and offered for sale in the United States later that year.[45] It soon became a great success: annual sales of Viagra peaked in 2008 at US$1.934 billion.[46] [url=http://captivatedstudio.com/source/map258.html]venta de sildenafil en colombia[/url] Concomitant use of soluble guanylyl cyclase stimulators, such as riociguat [url=http://captivatedstudio.com/source/viagra-150-mg-buy-online.html]viagra 150 mg buy online[/url]
CharlesKal - 2017-08-05  19:24:23
 [url=http://www.rassohinda.com]Психолог[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.