Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
CharlesKal - 2017-08-05  19:24:23
 [url=http://www.rassohinda.com]Психолог[/url]
AnulissaJab - 2017-08-05  17:14:39
 Приветствую Вас
Не сочтите за рекламу. Подписана на телеграм канал по в топовых инвестиционный проектах и стабильно зарабатываю уже несколько лет.
Советую оформить подписку на этот канал успешного инвестора: https://t.me/EffectProfit
Спасибо добавление на канал
Lstrguiffic - 2017-08-05  16:26:55
 Is printed on the wall ... in the most prominent place !!!

[url=http://vp.m-lida.ru/index.php/forum/razdel-predlozhenij/122483-diazepam-side-effects-dementia#122543] Get plenty of units used
[/url]

http://forum.erezia.com/thread-594795.html
Curtissr - 2017-08-05  13:28:04
 cecnwqc

http://www.polepositionmodellismo.it/new-era-italia-080.aspx
http://www.studiolafratta.it/013-stan-smith-indossate.htm
http://www.islaminfo.it/converse-personalizzate-italia-870.html
http://www.studiolafratta.it/842-adidas-zx-750-grigio-gialle.htm
http://www.pistoiainrete.it/nike-air-max-floral-244.html

[url=http://www.annagalante.it/522-punti-vendita-hogan-junior-napoli.html]Punti Vendita Hogan Junior Napoli[/url]
[url=http://www.fistofthenorthstar.it/449-nike-shox-r4-rosa.html]Nike Shox R4 Rosa[/url]
[url=http://www.grifodoro.it/790-scarpe-valentino-imitazioni.htm]Scarpe Valentino Imitazioni[/url]
[url=http://www.relaisposillipo.it/air-force-basse-rosse-e-nere-423.asp]Air Force Basse Rosse E Nere[/url]
[url=http://www.fabulatia.it/151-oakley-frogskins-marrone.htm]Oakley Frogskins Marrone[/url]
Larryarret - 2017-08-05  13:03:59
 Приобрести сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com

Предлагаем нашим клиентам чудодейственное средство для снижения веса сироп Мангустина. С его помощью можно сжечь около 15 килограмм за 2 недели.

Растение гарциния произрастает на Шри-Ланке. Плоды этого дерева имеют удивительные свойства. В баночке содержится около 25 плодов данного замечательного растения. Плоды растения мангустин помогают сжечь излишнею жировую ткань. И положительно воздействуют на организм в целом. Технология производства препарата, а также уникальная упаковка помогают сохранить все удивительные свойства мангустина.

Главным компонентом сиропа Мангустина являются фрукты с дерева мангостан, в них имеется огромное число полезных веществ. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в больших дозах имеется во фрукте, значительно тормозятся процессы окисления в организме. Окись дифениленкетона считается одним из самых сильных антиоксидантов. В плоде растения гарциния вдобавок есть различные витамины и элементы. Приобрести сироп Mangoosteen возможно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.
Cecilamula - 2017-08-05  12:44:22
 Очень много полезного о моде и красоте [url=http://dom-lady.ru]dom-lady.ru[/url]
BruceLiard - 2017-08-05  11:03:35
 Amazing experience with [url=http://wowcure.com/]WowCure.com[/url]. Finally I found the [url=http://wowcure.com/]cheapest online pharmacy[/url] that sells the [url=http://wowcure.com/]original quality medicines[/url]. Well Here are the several medicines like [url=http://wowcure.com/]generic viagra[/url], [url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol[/url] you can [url=http://wowcure.com/]buy in USA[/url] and [url=http://wowcure.com/]worldwide from WowCure.com[/url]

[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]Tramadol 100mg[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]Tramadol 50mg[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]buy Tramadol[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol online[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol for sale[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]buy tramadol online[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]buy tramadols online[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]order tramadol online[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]buying tramadol online[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol without prescription[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol ove
ite[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol on line no prescription[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]what is tramadol[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]where can i buy tramadol[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol 50mg online[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol price[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol 100mg[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol 100 mg[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol 50 mg[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]ultram[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]oltram[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]buy ultram[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]tramadol online ove
ight[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]cheap tramadol[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]ultram 50mg[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]ultram 50 mg[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]ultram cheap[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]cheap ultram[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]cheap oltram[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]buy tramadol in USA[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]buy tramadol in UK[/url]
Lstrguiffic - 2017-08-05  07:31:48
 Firs, stupid article

[url=http://163.15.202.98/FOP/QQ/QQ_14/modules/newbb/newtopic.php?forum=2] Just can not believe
[/url]

http://blanche-a-black.com/viewtopic.php?f=2&t=677752
KevinAginy - 2017-08-05  03:02:34
 There http://joolwe.com/index.php?option=com_xmap&view=html&id=1 are irrefutable gemstones that are so charming and so rare that they pay-off estimate a renown in worldwide notoriety. At any contribution, to retrieve comparable to of these gemstones to http://joolwe.com/index.php?option=com_xmap&view=html&id=1 undeniable monstrosity, there is at joined required: it has to suffer with been stolen. Connoisseur it or not, jewelry stealing is in actuality branch common. There are some jewelry heists that people in and prohibited of the jewelry impart succeed a saddle with of people be attractive to to be talking encircling as regards years to come.
Vkuqlf - 2017-08-05  01:02:09
 chlamydia symptoms in men medical education accreditation
http://viagra-withoutdoctors.org/ cialis without a doctors prescription
medical insurance cost
buy viagra without prescription
affordable health care
Lstrguiffic - 2017-08-04  22:30:24
 It seems to me very well

[url=http://www.federbalneariitalia.it/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=3&id=47028&Itemid=205#43060] The philosophical approach to life - in our country the most correct :) Really do some garbage, instead of thinking about the shower and the shower :)
[/url]

http://genesis.myootp.com/forum/index.php?topic=866508.new#new
avrupa escort 5Choip - 2017-08-04  21:00:03
 Dünyadaki her erkeklerin daha cok merak sandiklari ayrinti cinsellik nasil olmali istanbul escortlari
kizlari sizin için yataktaki sirlarini açikliyor.
cinsellik yasanarak ve deneyim edilerek ögrenilen bir konudur
isin asli yillar geçtikçe beraber oldugunuz insanlarin sayisi arttikça tecrübesiniz en üst seviyeye ulasiyor Sisli Escort kizlari diye bilinen bu grup seks konusunda uzman ve deneyimli kadrolardan olusmustur her erkegin Rüyasini süsleyen hayallerini yöneten onlara hükmedecek disilige sahip olagan üstü bir topluluktur.
seks oyuncaklari fetisist hizmetler ne istiyorsaniz siz sadece söyleyin yaparlar
LarryHox - 2017-08-04  17:26:01
 Приветствую! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinofly.net/]Лучшие сериалы рейтинг 2017[/url]
Здесь: [url=http://kinofly.net/drama/4337-dva-dnya-odna-noch-deux-jours-une-nuit-2014.html] Два дня, одна ночь / Deux jours, une nuit (2014) [/url]
Тут: [b] Третий сезон &quot;Фарго&quot; выйдет не раньше 2017 года [/b] http://kinofly.net/news/9899-tretiy-sezon-fargo-vyydet-ne-ranshe-2017-goda.html
Тут: http://kinofly.net/news/917-rupert-sanders-ekraniziruet-prizraka-v-dospehah.html
[b] русские сериалы смотреть онлайн [/b] http://kinofly.net/serialy/
[url=http://kinofly.net/boevik/] в хорошем качестве лучшие боевики [/url]
Здесь: [b] лучшая фантастика бесплатно [/b] http://kinofly.net/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/
Здесь: [url=http://kinofly.net/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/] лучшая фантастика смотреть онлайн [/url]
Charleshap - 2017-08-04  16:42:34
 Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?
http://mybioplanet.ru/news/20901-svodka-ot-nm-lnr-8-avgusta-2016-goda-ukrofashisty-obstrelyali-pozicii-narodnoy-milicii-iz-krupnokalibe
oy-artillerii.html
ДНР и ЛНР состоялись. Дальше – новые регионы Украины
[b] Представители компании Samsung продемонстрировали новый 5,5-дюймовый дисплей в формате 4k [/b] http://mybioplanet.ru/information-technology-it/18556-predstaviteli-kompanii-samsung-prodemonstrirovali-novyy-55-dyuymovyy-displey-v-formate-4k.html
http://mybioplanet.ru/chelovek/16411-britanskaya-kompaniya-pokazala-ruchnoy-setkomet-dlya-perehvata-dronov.html
Ещё много интересного по теме нашел тут: [b] форма ополченцев днр [/b] [url="http://mybioplanet.ru/"] глины донбасса официальный сайт [/url]
Aeperov - 2017-08-04  16:08:14
 can i take paracetamol with domperidone [url=http://chinakari39.tumblr.com/#47844]chinakari39.tumblr.com[/url] can women lactate without being pregnant
Mariongennicksamm - 2017-08-04  14:44:17
 Comment placer vos informations dans le repertoire? Comme
[url=http://b2bsan.be/company/hainaut/van-cleemputmarc-71382851.html]Vancleenput montage chatelet[/url] ici ...
WilliamLek - 2017-08-04  13:11:11
 [url=http://ondr.spmuz1.ru/seks/43438-kak-zakazat-prostitutku-v-roschino.html]как заказать проститутку в рощино[/url]
[url=http://ondr.spmuz1.ru/glubokij-minet/47834-putany-voronezh-levyj-bereg-ul-leningradskaja-i.html]путаны воронеж левый берег ул ленинградская и ленинский проспект[/url]

[url=http://ondr.spmuz1.ru/map7.html]http://ondr.spmuz1.ru/map7.html[/url]


реальные номера проституток в городе комсомольск на амуре
индивидуалки массаж подолск
простиутки и индивидуалки город ессентуки
500 рублей шлюхи оренбург
праститутки телевон номыр
интим отдых волгтдонск
где снять красивую шлюху волгодонск
всё сексуальная фотки светлана аргунова тула
шлюхи в белых столбах
изобильный секс по телефону номера
проститутки дорогие в приморском крае
путаны артема
где в копейске можно на улице снять проститутку

http://ondr.spmuz1.ru/map3.html
WilliamLek - 2017-08-04  11:18:00
 [url=http://ondr.spmuz1.ru/rasslabljajuschij-massazh/25303-realnye-nomera-prostitutok-v-gorode-komsomolsk-na.html]реальные номера проституток в городе комсомольск на амуре[/url]
[url=http://ondr.spmuz1.ru/vetka-sakury/25357-individualki-massazh-podolsk.html]индивидуалки массаж подолск[/url]
[url=http://ondr.spmuz1.ru/kunilingus/33711-prostiutki-i-individualki-gorod-essentuki.html]простиутки и индивидуалки город ессентуки[/url]

[url=http://ondr.spmuz1.ru/map5.html]http://ondr.spmuz1.ru/map5.html[/url]


секс на курортах белокурихи
проститутки мужчины
проститутки энгельса саратовской области

http://ondr.spmuz1.ru/map4.html
Azudemomab - 2017-08-04  10:32:39
 oxytocin drip induce labour [url=http://mataisa45.tumblr.com/#40042]mataisa45-tumblr[/url] acog guidelines for induction of labour
Terrykew - 2017-08-04  03:46:28
 Всем здравствуйте.
Люди подскажите хорошего специалиста для раскрутки [url=http://seomaniya.com]сайта[/url] с небольшим бюджетом.
Буду весьма благодарен!
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.