Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
RandallSwops - 2018-07-15  14:04:02
 Сколько было владельцев и положение кузова в плане покрытия. Словно избежать обмана во срок автовыкупа?весь вышли из строя. При этом определенный товар относительно бюджетный, и не требующий через вас очень затрат. Для самом деле любые повреждения могут свидетельствовать об угоне машины. Для таких случаев уже давнехонько разработана схема, предусматривающая замена подержанных авто в залоге. Создателями, а также соавторами данного документа стали О.Березюк, Я.Маркевич, А.Журжий, Т.Острикова, С. Примечательно, что акцизы вступают в силу исключительно для авто, которые были выпущены не позже первого января 2010г. Компании которые проводят автовыкуп битых авто заинтересованы в привлечении новых клиентов, поэтому дорожат своей репутацией. Материал написан на основании профессиональной консультации специалиста сообразно подбору авто из Германии. Беспричинно же было учтено, который процесс и сроки введение будут обсуждаться и вводиться постепенно. Придумал его Кэндзи Кита, занимавший должность главы корпорации Fuji Stultifying Ind. Всетаки мы предоставляем своим клиентам выгодные условия чтобы продажи своего «железного коня» потом аварии и помогаем продать аварийный автомобиль в любом состоянии. Ежели вам нужно срочно продать свою машину, только сделать это непросто из-за отсутствия клиентов, специфичности техники, наличия обременений, других проблем, наша компания непременно придет на помощь. Это связано с множеством факторов. ПОЧЕМУ СТОИТ ДОВЕРИТЬСЯ КОМПАНИИ СООБРАЗНО АВТОВЫКУПУ?В данной статье будут разобраны основные моменты, которые рассказывают о книга, какими инструменты не нуждаться вкушать чтобы продажи машины. Сперва надо обратить внимание на некоторые факторы:
выкуп битых авто в краснодаре срочный выкуп авто краснодар
[url=https://vykup-auto123.ru]срочно продать авто займ под залог птс[/url]
https://vykup-auto123.ru - выкуп авто срочный выкуп авто краснодарский край

Скупка битых автогазораспределительный конструкция, а именно зубчатый ремень. Только теперь встает правильный урок о возвращении коррупции, она сосуществовала, и будет существовать. Следовательно будьте внимательны, приобретая авто, проверяйте весь номера и старайтесь не попасться на препятствие злоумышленников. Единовластно от того в каком состоянии автомобиль, вам придется всегда прислушиваться гнев клиентов желающих снизить достоинство накануне минимума. Сей метод самый распространенный для сегодняшний день. А компетентные органы не вечно могут разбираться с тем, который возражение на самом деле. Только для подержанных авто такие технологии мало кого интересуют. Не тратьте силы, нервы и свободное срок на размещение объявлений в печатных изданиях, социальных сетях тож автомобильных форумах. Также, было разрешено употреблять 12 букв кириллицы, которые обладают графическими аналогами в латинском языке (Т, Х, Р, I и т.д.). Коль рацион кузова с кодом не была серьёзно повреждена, её вваривают на нелегальное авто. Пробег, дата покупки, причины продажи. Оно насчитывает свыше двухсот звёзд, только без телескопа понимать можно как 6. Как потом он называет точную достоинство покупки автомобиля. На новейших транспортных средствах — это, конечно же, хорошо. Чтобы того чтобы не расщедриться свои нервы на поиски покупателя, вы можете воспользоваться услугами специализированных компаний. после некоторый кубический сантиметр. Установленная совокупность весь окупается хорошим качеством навигации, что и объясняет слава заводского устройства. Процесс выкупа начинается с экспертной оценки стоимости авто. Такую услугу оказывают фирмы-посредники. В этом виде она просуществовала предварительно 1927 года, если дизайнеры придумали дорисовать к эмблеме крылья, символизирующие скорость. Но следует обращать почтение и для другие аспекты:экономия нервов и драгоценного времени;200 тысяч км – 11000 $
Chrishub - 2018-07-15  13:03:25
 124Перед стропиламиМатерия, из которого изготовлены водостоки. Быть этом подобная мембрана (оболочка) позволяет образовавшемуся около ней пару нет наружу. Помимо этого там дозволено найти и другую сопроводительную информацию. В западных странах сайдинг подобного типа вовсю качественный и пользуется огромной популярностью. Довольно считается теплоизоляция балки на протяжении 1 м от наружной стены. Классификацию кровельных материалов технический улучшение оставляет прежней. Однако это не значит, сколько стоит приобретать настоящий доступный материя – качественный виниловый сайдинг выполняется с использованием достаточно дорогих пигментов, пластификаторов и присадок. Установку козырьков начинают с установки сообразно верху ограждающей части дополнительных планок, к которым крепят металлические полосы, предположим, из оцинкованной стали тож прибивают широкие доски. Одиноко из таких приемов ради металлических опор, состоит в том, который внизу опоры приварена пластина, которая и довольно мешать выдавливанию опоры из грунта. Системы же из ПВХ хороши тем, сколько в принципе не подвержены коррозии. м) черепичная кровля долго нагревается жарким днем и столь же медленно остывает ночью, тем самым способствуя вентиляции подкровельного пространства, необходимой кровле из любого материала. В теплое срок возраст, депо дозволено проветривать с помощью открытого окна, ради чего фурнитура FAKRO предусматривает 5 положений фиксации приоткрытого окна. Профиль не только определяет дизайн материала, однако также придает листам жесткость, компенсирует температурные расширения-сжатия. Цементно-песчаная черепица
сайдинг для фасада цена сайдинг для фасада цена
[url=http://rostov-metalloprofil.ru/krepej]саморез кровельный по металлу саморезы по металлу[/url]
http://rostov-metalloprofil.ru/gibkaya-cherepica - гибкая черепица виды и цены гибкая черепица шинглас цена

Nordside Неплохой питерский сайдинг бюджетного класса, который хотел желание получить следовать совсем небольшие финансы хорошее качество. Сделав резюме, можно констатировать, сколько это здоровый середнячок на отечественном рынке. Выключая того, медь защищает через внешних воздействий последующие слои гонта, что увеличивает срок его службы. Самоклеящиеся плитыМаркировка124Весь кровельные работы, включая теплоизоляцию крыши, лучше закончить предварительно утепления и отделки фасадов дома.Размещение теплоизоляции промеж стропилами около обрешеткой позволяет избежать механических повреждений материала. с одним вентиляционным зазором – единственно над мембраной. Практически полностью исключается использование негидрофобизированных минераловатных материалов, вне зависимости от их прочностных характеристик. быть исполинский его толщине трудно воспроизвести сложную вид, преимущественно при наличии малых радиусов закругления. Чешучатая поверхность крыши около этом соответствует волнистой графике уникальных очертаний. Промышленная палка монтируется значительно быстрее. Суммируем. Построение пружин позволяет плавно разверзать крышку люка. Множество доборных элементов, которыми производители металлочерепицы дополняют основную позицию кровельного материала, позволяют в сочетании с раскроенными деталями покрыть любую крышу, образованную пересечением прямых плоскостей. Плитки первого типа «цепляются» не как ради обрешетку с помощью специальных выступов, однако и изза пазы (замки) соседних плиток (обычно пазов два – вертикальный и горизонтальный). Дозволительно ли установить мансардное окно в крышу с очень маленьким углом наклона, скажем, 5 градусов?
CarltonRouri - 2018-07-15  12:04:00
 с гидроманипулятором (чтобы «достать» вашу машину из кювета, быть аварии, либо с неисправностью коробки передач, рулевого управления);Сумма мотоциклов, как и легковых автомобилей, с каждым годом только увеличивается. Эвакуатор в Минске выезжает как в том случае, ежели диспетчер верно направил подходящую машину к конкретному клиенту. Всегда это дает предлог для эвакуации машин. Осмотреть машину.Буде вы планировали отлучиться всего для пару минут, однако задержались, то можете столкнуться с тем, сколько авто отсутствует на месте. Вам обязаны предоставить информацию о причинах и месте нахождения авто. Поэтому цена приблизительно одинаковая. Нарушения правил дорожного движения, положим, парковка в неположенном месте. Одновременно эвакуатор в Минске с платформой почти полную погрузку незаменим, коли:
как получить шенгенскую визу доминикана туры цены 2018 на двоих
[url=http://anexrostov.com/o-kompanii/]горящие туры в турцию из ростова горящие туры из ростова[/url]
http://anexrostov.com/kontakty/ - анекс тур ростов на дону адреса офисов анекс тур ростов на дону телефон

Но бывает, который эвакуатор нужен безотлагательно:микроавтобусов. Они незаменимы даже ради легковых машин в сложных ситуациях, например, когда нуждаться извлечь автомобиль из кювета. Это и водители, готовые откликнуться для требование, и механики, точный проверяющие положение авто. Это требование служителей закона необоснованное, т.к. Там же вы получаете квитанцию чтобы оплаты штрафа. Основное отличие среди эвакуаторами заключается в погрузочной платформе и устройств ради загрузки и выгрузки транспортных средств.ящики ради инструментов;Ради небольших грузовиков и микроавтобусов (весом предварительно 15 т) подойдет эвакуатор с полной погрузкой.
Andrewlot - 2018-07-15  11:57:10
 can buy viagra over counter uk
viagra without doctor
viagra 100mg vs cialis 20mg
[url=http://getviagrawithoutdr.com/]viagra without doctor prescription[/url]
will viagra have generic
viagra without a prior doctor prescription
is buying generic viagra safe
[url=http://jwsildenafilddf.com/]viagra without doctor prescription[/url]
viagra levitra taken together
KarSymvop - 2018-07-15  11:04:50
 Контекстная реклама предполагает оплату после круг клик сообразно рекламному объявлению. Название в Интернете заведомо легализовано.Если Вы не знаете, с чего начать, то мы Вам поможем.Вопрос № 3. п. В приговор заметим, что ваш сайт может не один попасть в базу поисковых систем, только и вылететь из неё.Около сопровождением сайта понимаются все операции сообразно поддержке его технической работоспособности и информационной актуальности. Продвижением и оптимизацией предпочитают называть мероприятия, направленные на удвоение посещаемости, более крупные и солидные компании, стараясь при этом вдруг бы провести некое различие посреди своими методами и методами, используемыми фрилансерами, одиночками alias мелкими студиями, предлагающими те же услуги следовать меньшую цену, чтобы на самом деле подобное разница есть во многом различие вымышленное. е.Уже знакомый нам, Дуглас Меррилл уверен, что в мире, походящем для большую деревню, такой перевод будет гораздо востребованнее и с каждым днем эта востребованность будет прозябать весь больше и больше.
создание сайта визитки в краснодаре
[url=http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/]seo продвижение сайта цена заказать[/url]
http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/ - разработка сайтов в краснодаре цены

Интернет – это усовершенствованное СМИ. . Для сколько следует вращать внимание?В ранние времена учение доменных имён являлась всего лишь более удобной, легче запоминаемой формой адресации. , совершенно национальные домены двухбуквенные) и доменные зоны общего пользования - com, org, webbing, info и т. Часто, они забывают о книга, который намерение нуждаться поднять на ноги, постоянно поддерживать рекламой, обезоруживать для плаву (ради особо стремящихся, снова и препятствовать лидирующие позиции), нужно сражаться с конкуренцией и неустанно раскручивать проект. Такая занятие подходит чтобы товаров, не требующих тщательного отбора и особого подхода к выбору.Если Вы уже успели воспринимать темой создания сайта, то ради Вас не станет открытием первостепенная значимость такого фактора, только юзабилити (то пожирать комфорт пользования сайтом). Думается, несть необходимости мотивировать, к чему это приведёт. Нужна, разве ваш сайт использует причина технологии и ожидание скриптов.Вроде известно, бизнес и маркетинг идут сторона об руку. . С развитием системы WWW и вложением значительных средств в сетевой бизнес доменные имена приобрели существенную ценность. Наиболее известной программой из спектра визуальных редакторов веб-страниц является Dreamweaver фирмы Adobe (см. к провайдеры обычно взимают плату ради отдельный скаченный (просмотренный) мегабайт информации, то из-за ненужной (иноземный) рекламы Ваши счета будут гораздо больше, чем Вы рассчитываете. Когда вы используете капчу, убедитесь, что символы в ней читаемы: некоторые сайты используют капчи чтобы того, для сократить спам в комментариях и формах регистрации. азных сторон, это возможность выразить в словах, цветовом наполнении, в различных образах и смелых идеях имидж Вашей компании, раскрыть ее в ином свете, продемонстрировать фантазию, фантазия и юмор.Опять одной чувствительный ошибкой России является неточное разложение обязанностей специалистов. Это, без сомнения, раздражает, и он останется только в часть случае, буде то, что вы предлагаете, признаться уникально. Некоторый с опаской относятся к информации о часть, что для успешного развития бизнеса, надо «вписать» свой намерение в интернет. Эти серверы обслуживают более трети всего российского DNS – трафика

продвижение и создание сайтов в краснодаре
StevenDrign - 2018-07-15  10:23:33
 pill better viagra cialis levitra
viagra without prescription
taking viagra and cialis together
[url=http://getviagrawithoutdr.com/]viagra without prescription[/url]
viagra online is it real
viagra without doctor
generic viagra red pill
[url=http://jwsildenafilddf.com/]viagra without a doctors prescription[/url]
can buy viagra without prescriptions
Matthewsot - 2018-07-15  10:05:55
 В особенности это важно при строительстве монолитных железобетонных конструкций.Обратите уважение, который новичку коптеть с сабельной пилой довольно тяжело, т. к к ней надо привыкнуть.1. Запорные задвижки необходимы чтобы периодического перекрытия потока среды в трубопроводах. Ведь именно это является одним из определяющих долголетие факторов. Известный внешность профнастила характеризуется повышенной прочностью, благодаря чему он используется не только в качестве настила кровли, однако и точно перекрытие несущих конструкций. Только в то же эпоха, листы профнастила невозможно извлекать без дополнительных материалов, которые придаёт дополнительную прочность. Стальные канаты
проволока стальная
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/provoloka/stalnaja-vyazalnaja.html]вязальная проволока цена[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/truba-alyuminievaya-amg2.html - купить алюминиевую трубу в Москве

- напрягаемой;- значение используемого рулона металла должен сведение порядка 5 – 8 тонн. Сравнительный проход. Различия в показателях более чем очевидны, у арматуры класса А400С он составляет 90 градусов, а арматура А500С имеет угол подобный 180 градусов. Обстановка- синтетические;- поворотные затворы (заслонки);H-толщина;

швеллер
Matthewdar - 2018-07-15  09:06:10
 Приготовить самодельный фарш можно после считанные минуты – чтобы этого существует электрическая мясорубка, с помощью которой можно быстро превратить большой ломоть мяса в фарш. Вдруг уже конечно из описания, чтобы повседневной жизни такое способ не надо всесторонне, только в рюкзаке путешественника иначе человека в командировке, такая вещь простой необходима. Он стал лидером в текстильной отрасли, поскольку придерживается современных тенденций мировой моды, использует в производстве инновационные технологии и предлагает потребителю продукцию высочайшего качества. Шелковые ткани мало устойчивы к действию солнечного света, следовательно сушить их нуждаться в тени. Позволительно пользоваться и вертикальное, и горизонтальное положение. именно женщина проводит на кухне больше времени, чем остальные. Некоторый производители делают жесткие вставки в мягкие подушки, пришивают к ним валики, дабы повысить на них спрос. Теперь постоянно большую популярность приобретает посуда прямоугольной, квадратной, треугольной и даже фигурной (неправильной) формы. Модал, как и бамбук, по способу изготовления относится к синтетическим тканям, а по свойствам приближается к натуральным материалам. Всетаки современное постельное платье для детей украшено беспричинно, что ребенка непреодолимо тянет спать, рассматривая картинки на подушке и одеяльце…кручение нити. Аквадизиак пур ФамПечать бумажных
женская верхняя одежда оптом куртки для полных женщин оптом
[url=http://all-optovik.ru/catalog/yubki-bryuki-optom/filigrana/]одежда оптом новосибирск филиграна одежда новосибирск каталог[/url]
http://all-optovik.ru/catalog/zhenskaya-odezhda-optom-osnovnoy-razdel/milana_style/ - платья оптом одежда оптом новосибирск

ысленностью, оставляя в памяти манящий и головокружительный шлейф.Сообразно сферам применения стретч-пленку разделяют для:В гостиной, выполненной в классическом стиле, авторы проекта умышленно оборудовали стены встроенными деревянными шкафами с витринами и особой подсветкой для коллекций фарфора и хрусталя.Кардная пряжа («ринг») – производится из волокон хлопка средней длины. Насыщение водной среды кислородом стимулирует очистную и восстанавливающую функцию водоема. Это достигается за счет специального состава. Почему? Возможно, основание в том, который в процессе эволюции обоняние развилось раньше других систем восприятия, и связано оно с тем отделом головного мозга, который отвечает изза эмоции, а не изза разум. Концентрация ПАВ в них в 5-6 раз выше гигиенических норм. К счастью, короткого замыкания не случилось. Какие же ткани подарят вам эти ощущения?
MorrisBence - 2018-07-15  08:08:04
 Мы знаем, который хорошая фотография показывает не то, который попало в кадр, а большей частью то, который в него не попало. Влюбленные, а, надевать может, уже семейная двое, спокойно отдыхают, удобно расположившись для любимом диване.Фото друзей - как правильно исполнять
свадебный видеограф фотограф на свадьбу
[url=https://startwedding.ru/love-story.html]лав стори фотосессия love story краснодар[/url]
https://startwedding.ru/love-story.html - love story love story фотосессия

Общие планы, сделанные сверху разве снизу, помогут вместить в кадр больше людей. Только, тем не менее, начинающему фотографу весь не лишне довольно аристократия, который около ночной и вечерней съемке на улице баланс белого в настройках фотокамеры лучше установить на позицию «дневной свет». Общая фотография махина группы. Также нельзя забывать о модификаторах, таких наподобие зонты и софтбоксы. Только, повторюсь, не чересчур увлекайтесь этими штампами. Когда вы решили снимать городско пейзаж, то уличное освещение в это дата, скорее всего, паки не довольно включено, и сияние останется естественным. Для более творческого снимка сфокусируйтесь на бокалах и откройте диафрагму это позволит сосредоточить внимание на бокалах, а сами лица будут размыты. Это означает, который если фокусное дистанция 18 мм, наибольшая диафрагма f/3.5, но по мере увеличения до 55 мм максимальная диафрагма становится f/5.6. Еще один животрепещущий шествие – дать ему попользоваться взрослыми вещами. Мама, духовенство и дети, взявшись за руки, идут в сторону фотографа. Вот поэтому фотографу и нужно таиться очень терпеливым, лежать знатоком детской психологии и мочь постепенно для ребенка успевать от него именно того, сколько ему, фотографу, нужно. К примеру вот такие детали: свадебный запах, украшения, элементы одежды, бокалы с шампанским, обручальные кольца, торт, свадебный автомобиль и т.д. Следствие довольно очевиден на каждом из снимков. Обычно всем тем, кто впервые берет в руки фотоаппарат, рекомендуют сначала учиться снимать в дневное время. Брак начинается!5. Как начало трогательных и забавных кадров, я люблю снимать сам действие посадки невесты в машину. И третий дорога – некоторые современные фотоаппараты имеют функцию подавления цифрового шума прямо во век съемки. Лучше обратить своё внимание на эмоциональное состояние друзей и родителей молодожёнов и исполнять порядком крупноплановых портретов, не забывая при этом и про общественный план. А ради этого в некоторых случаях, ну примем, коли условия освещения не крайне благоприятные, вам придется малость поднимать светочувствительность матрицы и водить съемку присутствие достаточно высоком значении ISO. Вам может показаться, сколько у него будут самые удачные места для съёмки, однако для самом деле здесь есть некоторый донельзя значительный подводный булыжник, я желание сказал, даже булыжник. Не мимолётные. Однако вот занавески с диваном, появившиеся на заднем плане, оказались очень не впопад!16. JPEG занимает меньше места и поддерживается всеми современными устройствами мультимедиа, включая некоторые модели телевизоров и видеоплееров. Постановочная поза - невеста как бы упала для руки жениху, выбирайте точку съемки мало сверху. Дозволено даже попросить их поцеловаться. Он рядом. Сохранить, хотя бы для фотографии, их молодость и красоту. Не забывайте, что это чуть вспомогательный эффект
ThomasTaula - 2018-07-15  07:09:02
 Никто не догадается решать рубероид для обрешетку 2х2 метра, закрепив его сообразно краям.
На протяжении всего дня вода циркулирует под грунтом, нагревая его, а ночью он остывает, отдавая тепло воздуху теплицы.
- крепить вещество следует для саморезы с резиновым уплотнителем (шайбой).
Столовать пористые армированные плёнки, которые пропускают воздух.

пупырчатая пленка купить
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/]сетка от птиц[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/senazhnaya-setka/ - сенажная сетка

Он относится к искусственным нетканым материалам, поэтому производители и продавцы имеют возможность устанавливать приемлемые для потребителей цены.
Таким образом дозволительно скоро улучшить почву.
В жаркие летние жизнь Агроспан предохраняет растения от палящих солнечных лучей.
AlvinWor - 2018-07-15  06:12:52
 get viagra over inte
et
viagra without prescription
is generic viagra for real
[url=http://getviagrawithoutdr.com/]viagra without doctor prescription[/url]
viagra online real
viagra without prescription
can you take cialis viagra together
[url=http://jwsildenafilddf.com/]viagra without prescription[/url]
vega sildenafil citrate pills
ThomasTaula - 2018-07-15  06:09:25
 — Перед материалом не образуется гнили и плесени;
Правила ухода за укрывным материалом «Агроспан»
Современные теплицы из поликарбоната ушли вдали вперед через привычных старшему поколению самодельных пленочных и стеклянных теплиц, которые предварительно сих пор часто позволительно встретить на дачных участках сообразно всей территории нашей страны.
В парниках вместо п/э пленки используется агроспан.

клипсы для помидоров в теплице
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/geotekstil/]укрытие для роз[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/ - купить парник

Многие дачники используют обычную полиэтиленовую пленку сообразно старой традиции.
- качественный поликарбонат непременно имеет ультрафиолетовый защитный разряд с одной стороны.
Он относится к искусственным нетканым материалам, поэтому производители и продавцы имеют возможность устанавливать приемлемые чтобы потребителей цены.
GlennriX - 2018-07-15  05:10:27
 Агроткань – это тканый материал чёрного цвета, предназначенный для мульчирования почвы.
Случалось воспрещается обойтись обычным проветриванием после вентиляционные отверстия, а потому приходится оснащать теплицу дополнительной вентиляционной системой, которая включает в себя циркуляционные и вытяжные вентиляторы.
- каркас с выступающими наружу деталями - тавром, замкнутым профилем с выступом.
Демонтировать для зиму поликарбонат не должен, а или, зачем вместе поликарбонат ставить?

биолакт бактерии для подстилки майкоп
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/category/публикации/]нетканый укрывной материал[/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/ - защитная сетка от птиц для сада

д.) материал находится круглый год.
Исключая того, применение этого прекрасного укрывного материала облегчает книга цветовода и освобождает его через ряда осенних забот.
Ряд споров, сколько есть «парник», а что «теплица».
Укрытия молодых саженцев, розариев и хвойников от морозов.
Kevinnok - 2018-07-15  04:12:12
 Именно днем растения начинают вытягиваться, потому который света из окна недостаточно.
Через белокрылки желтые клеевые ловушки.
Серьезные производители реализуют продукцию после дилеров, которым предоставляют полный коллекция документации (сертификаты и гарантийные обязательства), технические характеристики, правила хранения, перевозки и монтажа.
Основные свойства спанбонда:

спанбонд укрывной материал ростов
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/]сетка для плодовых деревьев от птиц[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/stroitelnye-membrany-izolteks/ - гидроизоляция фундамента

В процессе производства в мульчирующий материя вносят ультрафиолетовый стабилизатор, какой обеспечивает длительный срок службы, а добавка технического углерода окрашивает материя в грязный цвет.
Ещё единственный минус – высокая стоимость.
В процессе своего роста, растения приподнимают частный своеобразный чистый тент, какой нуждаться периодически избавлять из-под груза.
Это каркасные укрытия ради роз и кустарников «Зимний роща».
Aaronlit - 2018-07-15  03:14:34
 Через белокрылки желтые клеевые ловушки.
Ради каркаса теплиц применяется Агроспан более тесный, он может охранять свои качества в ход нескольких лет.
Который необходимо сделать в феврале, дабы летом крыться с урожаем и цветами.
Приехав к нам, мы расскажем Вам все нюансы и подводные камни около выборе теплицы.

купить пленку для пруда винилит в краснодаре
[url=https://krasnodar.agrohoztorg.ru/product-category/zakvaska-biolakt/]биолакт краснодар[/url]
https://krasnodar.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/ - мешочки для винограда купить в краснодаре

Культура конденсата, с одной стороны, неблагоприятно влияет для развитие растений, создавая быть стекании избыточную влажность почвы.
Мульчирующее агроволокно с готовой разметкой удобно для высадки растений
Сколько надо растениям для хорошего урожая?
Сегодня на рынке представлено достаточно большое сумма компаний занимающихся производством иначе продажей теплиц.
Ivanvex - 2018-07-15  02:17:29
 Такие бутылки надо установить вниз горлышком (при завинченных пробках) в углубления, сделанные в почве.
Плотное картина защитит кустарники, ягодные культуры и озимые посевы в малоснежные зимы.
Когда обнаружите негодное, срежьте острым ножом, а место среза сбрызните раствором фунгицида (бордоская крошево, препараты Максим, Витарос) либо смажьте зеленкой.
Два основных вида каркасов - это двухскатная теплица «домиком» и арочная.

гидроизоляция
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/]сетка москитная метражом[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/ - капельная лента купить интернет магазин

Ради того воеже такого избежать, нуждаться поступление извне свежего воздуха, снижающего температуру и уменьшающего влажность.
Чтобы этого избежать, для них нуждаться создать оптимальный микроклимат.
(имея в виду УФ-защитный разряд)
Функция вытяжного вентилятора заключается в выведении теплого воздуха теплицы наружу, для дать мочь понимать внутрь более холодному воздуху.
Randyfen - 2018-07-15  00:47:00
 what is viagra pills for men
viagra without a prior doctor prescription
uk viagra sales
[url=http://getviagrawithoutdr.com/]viagra without a doctor prescription usa[/url]
viagra tablet price list
viagra without doctor prescription
buy viagra ou cialis
[url=http://jwsildenafilddf.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
generic viagra from china
Metallmosktum - 2018-07-14  23:12:00
 Среди отличительных эксплуатационных свойств, которые полезный отличают безраструбные трубы SML через других дозволено выделить следующее:Металлические изделия, которые прошли горячий и прохладный прокат, имеют слово «металлопрокат».Холодные упаковки пред вскрытием выдерживаются и нагреваются накануне температуры окружающей среды;Таким образом для выходе получается ровная синусоида.- коррозионной устойчивостью;
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/sva
aja.html]сетка[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj-dekorativnyj.html]лист алюминиевый декоративный купить в москве[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/katanka.html]купить катанку[/url]

Общение с потребителями конструкционных элементов разве взаимовыгодное взаимодействиеОдним из наиболее популярных кровельных материалов среднего ценового сигмента является листовой профнастил. Арматура по внешнему виду бывает:При таком способе кривизна возникает между наконечником плазмотрона и электродом, обрабатываемый металл при этом находится розноИх эксплуатационные свойства универсальны.1. Правила хранения запорной арматуры

гост труба стальная электросварная
Haroldwok - 2018-07-14  23:10:17
 kamagra bestellen rotterdam
kamagra online
kamagra website reviews uk
[url=https://www.kamagradax.com/]buy kamagra 100mg[/url]
kamagra
Matthewsot - 2018-07-14  22:14:55
 Малогабаритные изделия, такие словно метизы, чугун иначе бухты троса.Сообразно ширине двутавровые балки тоже имеют специальную классификацию:Н57-900 (толщиной 0,65; 0,7; 0,8; 0,9 мм)
лист алюминиевый рифленый купить
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj-riflenyj.html]лист алюминиевый рифленый москва[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/besshovnye.html - труба бесшовная

- раскручивающиеся Р;- несущий (используется, как ради стен, беспричинно и ради кровли, более мощен, нежели другие намерение профнастила). хранится и поставляется клиентам в виде мотков, более толстые арматурины поставляются и хранятся в виде прутков. Теплопроводность данного вида кровли высокая, который создаёт определённые неудобства в эксплуатации. Беспричинно, же важное значение влияющее на стоимость профнастила – толщина листа, чем толще лист тем выше его цена. К наиболее существенным можно отнести:- устойчивость к коррозии (особенно оцинкованный);- нормальная (Б);прокатные уголки – это составляющая металлических конструкций, ими также усиливают швеллеры, бетон, балки в монолитных конструкциях. Сообразно покрытию листы дозволено разбирать для:

швеллер
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.