Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Jerryoxync - 2017-07-28  17:42:38
 Удочка FisherGoMan
Компактная, незаменимая вещь для каждого, кто любит рыбалку
активатор клева MaxiFish в подарок

[url=https://vk.com/wall127514583_16307]Удочка FisherGoMan[/url]

[img]http://topnewsale.ru/fishergo-hungry-lp/files/fishergoman_1/img/top.png[/img]


узанать подробнее http://urlcut.ru/508w


[url=https://vk.com/wall127514583_16307]Удочка FisherGoMan[/url]

[url=https://www.youtube.com/watch?v=eHvR4m4MoBY]Самоподсекающая Удочка FisherGoMan плюс активатор клева MaxiFish в подарок[/url]

[url=https://vk.com/wall127514583_16323]Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла[/url]
Brandonmug - 2017-07-28  16:13:52
 Решили [url=http://transferluxbarcelona.com]barselona transfer taxi[/url] посетить один из самых популярных и прекраснейших туристических центров мира - Барселону [url=http://transferluxbarcelona.com]barselona transfer taxi[/url] или давно живете здесь?! Предлагаем Вам с комфортом и по доступным ценам [url=http://transferluxbarcelona.com]трансферы и такси в Барселоне[/url] насладиться поездкой по этой прекрасной стране
RandyEcork - 2017-07-28  13:51:32
 Всем привет!
Есть мечта. Обставить дом дизайнерской мебелью.
Есть множество фотографий того, что нравится. Есть идея как и что лучше делать. Есть представление о необходимых материалах.
Нахожусь в поисках подходящего столярного производства или мебельного ателье, которое взялось бы за создание моего проекта и смогло бы его реализовать.
BrinyanaHax - 2017-07-28  11:53:33
 Крупнейший гепатит форум, тут можно поделиться историей как заболел, схемы терапии, поддержка кто вылечился, консультация врачей, знакомства, Добро пожаловать!
[url=http://www.hcv-forum.ru]когда будет зарегистрирован софосбувир в россии[/url]

софосбувир купить в москве цена в аптеках

[url=http://hcv-forum.ru/page/dzheneriki-1/dzheneriki-ot-gepatita/]http://hcv-forum.ru/page/dzheneriki-1/dzheneriki-ot-gepatita/[/url]

http://www.hcv-forum.ru/koinfekciya-f22/

[url=http://www.hcv-forum.ru/][img]http://s018.radikal.ru/i524/1707/c2/e6a43531578a.png[/img][/url]
Victorger - 2017-07-28  04:58:12
 Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Нашел интересные материалы для владельцев частных домов и не только: [b] [url=http://www.ekolestnica.ru/]плоские балясины своими руками из дерева[/url]

Тут: [url=http://www.ekolestnica.ru/kupit-balyasiny-dlya-lestnic.html] где купить балясины перила и украшение для лестницы [/url]
Здесь: http://www.ekolestnica.ru/balyasini-derevyannye.html [b] Балясины Киселевск [/b]
Тут: http://www.ekolestnica.ru/dveri-angarsk.html
[url=http://www.ekolestnica.ru/mebelnyj-shhit-v-samare.html] балясины деревянные самара цены [/url]
http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-v-omske.html
Тут: http://www.ekolestnica.ru/ [b] балясины из дерева для крыльцав энгельсе [/b]
Тут: http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-reznye.html [b] резные балясины из дерева заказать [/b]
Terrykew - 2017-07-28  01:49:10
 Всем добрый день.
Люди порекомендуйте отличного эксперта для раскрутки [url=http://seomaniya.com]сайта[/url] с небольшим бюджетом.
Спасибо!
IrinaTok - 2017-07-27  23:42:30
 [url=http://fortstroi.com.ua/stroitelstvo/stati/item/2621-kriterii-vybora-kamer-dlya-sistem-videonablyudeniya]Видеонаблюдение для дома[/url] - http://fortstroi.com.ua/stroitelstvo/stati/item/2621-kriterii-vybora-kamer-dlya-sistem-videonablyudeniya
Познавательная статья по видеонаблюдению. Рекомендую. Видеонаблюдение в Украине
Williamcop - 2017-07-27  21:51:01
 Шуточные http://pozdravhappy.ru прикольные поздравления на телефон
NdgammImaft - 2017-07-27  21:29:39
 loans with bad credit
[url=http://payday1000loans3000online.com]personal loans [/url]
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com&quot;&gt;loans for people with bad credit &lt;/a&gt;

http://payday1000loans3000online.com/#rrsff
http://payday1000loans3000online.com/#crmbd
http://payday1000loans3000online.com/#ikuvg

http://as.prcube.ru/prosekatel-kak-instrument-dlya-soedineniya-metallicheskih-profiley?page=7008#comment-1320436
http://juicypuzzles.ru/puzzles/view/id254/#comments
http://www.pogarsky.ru/guestbook/
http://www.pogarsky.ru/guestbook/
http://www.hannetsoft.co.kr/zb/view.php?uid=2325&startPage=&boardid=zb_qa&category=%EF%BF%BD%EF%BF%BD%C3%BC
Thomaska - 2017-07-27  15:30:54
 zhpukgf

http://www.piccolaumbria.it/scarpe-calcio-higuain-002.php
http://www.garim.it/roshe-run-rosse-e-nere-038.asp
http://www.unionfotocenter.it/962-scarpe-prada-uomo-in-offerta.html
http://www.digitalspot.it/salomon-verdi-570.php
http://www.2circolovimercate.it/scarpe-tipo-louboutin-394.htm

[url=http://www.starlightmusic.it/419-air-jordan-bambino.php]Air Jordan Bambino[/url]
[url=http://www.grifodoro.it/823-outlet-giuseppe-zanotti-firenze.htm]Outlet Giuseppe Zanotti Firenze[/url]
[url=http://www.tecnotelservice.it/584-air-max-90-vecchie.asp]Air Max 90 Vecchie[/url]
[url=http://www.progettocarettacaretta.it/361-scarpe-nike-bianche-bambino.html]Scarpe Nike Bianche Bambino[/url]
[url=http://www.starlightmusic.it/009-jordan-eclipse-grey.php]Jordan Eclipse Grey[/url]
Semenaga - 2017-07-27  15:11:20
 [url=http://pultseo.ru]КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ И ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА[/url]

[url=http://interpult-s.ru][img]http://s020.radikal.ru/i707/1703/92/86082892a1c8.png[/img][/url]

[url=http://pultseo.ru]лучше раскрутить сайт[/url]


=Int=
Patricktwits - 2017-07-27  14:12:43
 Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?
[b] ЕС примет против России новые санкции, если ополченцы займут аэропорт Донецка [/b] http://firstnewz.ru/news/8422-es-primet-protiv-rossii-novye-sankcii-esli-opolchency-zaymut-aeroport-donecka.html
[url=http://firstnewz.ru/news/14233-anatoliy-shariy-marodery-govoryaschie-golovy-metallolom.html] Анатолий Шарий: Мародеры, говорящие головы, металлолом [/url]
http://firstnewz.ru/news/13282-svodka-sobytiy-novorossii-za-30-sentyabrya-2015-goda.html
[b] Sharkoon выпустила серию блоков питания начального уровня [/b] http://firstnewz.ru/information-technology-it/18134-sharkoon-vypustila-seriyu-blokov-pitaniya-nachalnogo-urovnya.html
http://firstnewz.ru/news/13822-ekspert-binyamin-netanyahu-priehal-v-vashington-s-celyu-naladit-otnosheniya-s-ssha.html
Ещё тут много интересного:
[b] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/b] http://firstnewz.ru/
[b] трк донбасс телепрограмма [/b] [url="http://firstnewz.ru/"] экстрасенсы о днр и лнр [/url]
[b] помощь ополчению донбасса [/b] [url="http://firstnewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/"]http://firstnewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/[/url]
[b] несгибаемый донбасс скачать [/b] [url="http://firstnewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/"] новороссия невс [/url]
Sonjafar - 2017-07-27  14:03:13
 cbd oil benefits how much cbd oil for pain relief [url=https://cbdoilsale.org/]cbd oil for cancer sale[/url] cbd oil side effects

best cbd oil for dogs with cancer cbd oil for dogs cbd oil benefits benefits of cbd oil for skin conditions
NkviplImaft - 2017-07-27  13:36:57
 payday express
[url=http://payday1000loans3000online.com]cash loans [/url]
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com&quot;&gt;personal loans &lt;/a&gt;

http://payday1000loans3000online.com/#ayzjj
http://payday1000loans3000online.com/#mrfqc
http://payday1000loans3000online.com/#gcnuf

http://balloon-gift.net/Badminton/apeboard_plus.cgi?command=viewres&target=67142
http://www.yataparts.co.jp/cgi-bin-common/bbs.cgi
http://bielowy.pl/strona-glowna,comments-344.htm
http://www.tischlerei-pichl.at/gaestebuch.php
http://www.datingmadeeasier.com/viewtopic.php?f=5&t=23591&p=59298#p59298
Jeffreymut - 2017-07-27  13:11:16
 Привет всем! класный у вас сайт!
Зацените, нашёл супер базу кино онлайн в хорошем качестве: [b] [url=http://inspacefilm.ru/]2017 в хорошем качестве hd лучшие мультфильмы[/url]
Здесь: [b] смотреть онлайн лучшие фантастика [/b] http://inspacefilm.ru/luchshaya-fantastika-spisok-filmov/
Тут: [b] в хорошем качестве hd лучшая фантастика [/b] http://inspacefilm.ru/luchshaya-fantastika-spisok-filmov/
[url=http://inspacefilm.ru/multfilmy/] новые смотреть онлайн лучшие мультфильмы [/url]
[b] лучшие триллеры смотреть онлайн [/b] http://inspacefilm.ru/triller/
[b] фантастика смотреть онлайн [/b] http://inspacefilm.ru/luchshaya-fantastika-spisok-filmov/
[url=http://inspacefilm.ru/novinki/] лучшие новинки кино в хорошем качестве [/url]
[url=http://inspacefilm.ru/drama/2663-udacha-fart-luck-2012.html] Удача / Фарт / Luck (2012) [/url]
[b] Бесы (2014) [/b] http://inspacefilm.ru/detektiv/7000-besy-2014.html
Здесь: [b] Объявлены номинанты на премию PGA [/b] http://inspacefilm.ru/newskino/622-obyavleny-nominanty-na-premiyu-pga.html
и Тут: http://inspacefilm.ru/istoricheskiy/229-faraon-faraon-1965.html
Danieldar - 2017-07-27  11:08:15
 Dyeing fabrics http://allchemicals.info/index.php?option=com_xmap&view=html&id=1 is giving the fibers a regimented color that has a guaranteed politesse of strength. The methods of dyeing are unquestionably heterogeneous, depending on the properties of the dyes and the dyed fibers.

Dyeing of fibrous materials http://allchemicals.info/index.php?option=com_xmap&view=html&id=1 until the halfway fraction of the 19th century was produced within undisturbed reach moderate dyes of machinery and execrable sling (craps, hematipes, indigo, cochineal) and partly mineral (iron blanca, chromic yellow, Berlin depressed).
Aeiheguu - 2017-07-27  11:04:44
 drugs to terminate early pregnancy [url=http://mataisa45.tumblr.com/#74272]mataisa45-tumblr[/url] when is iud inserted
Michaelpah - 2017-07-27  09:25:10
 Натуральный камень традиционно ассоциируется с роскошью, богатством, а также надежностью и долговечностью. Особенно это относится к мрамору. Солидный внешний вид в сочетании с отличными физико-техническими свойствами делает изделия из мрамора чрезвычайно популярными в вопросах обустройства интерьера.
Но, как в прочем и все остальное, мрамор также требует к себе соотвествующего ухода. В первую очередь, наиболее подходящим стилем следует отметить классический интерьер и все смежные варианты.
Также, мраморные изделия могут отлично вписаться в минималистические стили или хай-тек, но только при очень тщательной проработке их роли. Но следует отметить что все современное не настроено на визуальную роскошь, поэтому изделия из мрамора нужно максимально продумано внедрять в такие стили.
Отметим наиболее распространенные варианты использования мрамора в интерьере (не касаясь отделки стен, полов или лестниц):
[b]1. Столешницы.[/b]
Мраморные столешницы – это долговечность, санитарная безопасность и стойкость к различным негативным факторам, характерным для кухни (запахи и т.д.).
[b]2. Ванны.[/b]
Ванна из мрамора, это безусловно элемент роскоши и далеко не каждому такое изделие по карману, но не смотря на это, ванны из мрамора набирают все большую популярность.
[b]3. Подоконники.[/b]
Изделия из мрамора в виде подоконников отлично подходят к интерьерам серьезных представительских зданий (головной офис компании), театров, музеев и прочих культурных объектов.
Конечно все вышеперечисленное имеет просто фантастичекий вид и будет прекрасно смотреться абсолютно везде.
При помощи изделий из мрамора очень хорошо получается заполнить пространство и обеспечить сочетание стилей. [url=http://parthenongroup.ru/o-kompanii]производители мрамора в россии[/url]
Raymondalbum - 2017-07-27  03:51:10
 Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Нашел интересные материалы для владельцев частных домов и не только: [b] [url=http://35stupenek.ru/]балюстрада балясины[/url]

Здесь: [b] балясины минск [/b] http://35stupenek.ru/balyasiny-iz-dereva.html
Здесь: [url=http://35stupenek.ru/mebelnyj-shhit-iz-sosny.html] мебельные щиты сосна купить [/url]
Здесь: http://35stupenek.ru/perila-dlya-lestnicy.html
[b] сорта мебельный щит [/b] http://35stupenek.ru/prajs-list
http://35stupenek.ru/reznye-balyasiny-i-stolby.html
Тут: [b] резные балясины из дерева [/b] http://35stupenek.ru/reznye-balyasiny-i-stolby.html
Тут: [b] балясины из дуба [/b] http://35stupenek.ru/reznye-balyasiny-i-stolby.html
Lstrguiffic - 2017-07-27  02:55:58
 "Thanks for the post, which is the theme of"

[url=http://sm.mystictreehouse.com/index.php?topic=1102877.new#new] not sure it is so) although Spasib
[/url]

http://www.hcsanddrags.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=586154
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.