Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10300)
115joyrOM - 2017-06-28  21:27:51
 Этот вопрос поднимают многие, но все же я нашел где можно зарегаться в самом лучшем Джойказино!
Этот казино выдает такую большую отдачу, что порой я думаю, что это миллианер какой просто раздает деньги.
Раз Вы здесь, значит Вы ищите рабочую ссылку - http://115joycasino.ru
Chobrearers - 2017-06-28  20:27:03
 [url=https://nalchik.price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок РіРЅР±[/url]
[url=https://velosiped.zapravka-kartridjey-kazan.ru/detskiye/8979-kupit-svetodiodnyy-proektor-lumigrids-dlya-velosipedov.html]купить светодиодный проектор lumigrids для велосипедов[/url]
[url=https://odezhda.1cbit.net/dostavkaodezhdy/6487-kupit-odezhdu-dlya-beremennyh-v-kotlase-na.html]купить одежду для беременных в котласе на[/url]
[url=https://zhenskayaodezhda.1cbit.net/nedorogayaodezhda/5198-butik-zhenskoy-delovoy-odezhdy.html]бутик женской деловой одежды[/url]
[url=https://cash.renthop.net/lineofcredit/13771-car-interest-loan-php-rate.html]car interest loan php rate[/url]
[url=https://zhenskayaodezhda.1cbit.net/magazinodezhdy/5221-zhenskaya-verhnyaya-odezhda-vesna-osen.html]женская верхняя одежда весна осень[/url]
[url=https://zhenskayaodezhda.1cbit.net/dostavkaodezhdy/5146-inte
et-magazin-zhenskoy-odezhdy-ot-ukrainskogo-proizvoditelya.html]интернет магазин женской одежды от украинского производителя[/url]
[url=https://cvety.1cbit.net/kupitcvety/6831-podstavka-dlya-cvetov-iz-bambuka-kupit.html]подставка для цветов из бамбука купить[/url]
[url=https://cvety.1cbit.net/zakazatcvety/6790-kupit-tkan-s-cvetami-dlya-shtor.html]купить ткань с цветами для штор[/url]
[url=https://addon.lend-money.ru/allodyaddony/8554-wow-addony-bk-gether.html]wow аддоны bk gether[/url]
[url=https://odezhda.1cbit.net/nedorogayaodezhda/5183-kupit-dzhinsovaya-odezhda-minsk.html]купить джинсовая одежда минск[/url]
[url=https://doma.1cbit.net/dompodkluch/7945-proekty-domov-i-kottedzhey-iz-brusa-i-kirpicha.html]проекты домов и коттеджей из бруса и кирпича[/url]
[url=https://sochi.price-gnb.ru/zapchastignb/738-gnb-surgut-vakansii.html]гнб сургут вакансии[/url]
[url=https://berezniki.price-gnb.ru/zapchastignb/738-gnb-surgut-vakansii.html]гнб сургут вакансии[/url]
[url=https://chelyabinsk.price-gnb.ru/ustanovkignb/732-tehnologiya-prokladki-kabeley-metodom-gnb.html]технология прокладки кабелей методом гнб[/url]
[url=https://ufa.price-gnb.ru/zapchastignb/738-gnb-surgut-vakansii.html]гнб сургут вакансии[/url]
[url=https://orel.price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок гнб[/url]
Lstrguiffic - 2017-06-28  19:00:17
 I agree with the author. Much of the above is really true

[url=http://rskp.96.lt/forumas/index.php?topic=18559.new#new] Thank you. Many went to think novogo-
[/url]

http://wirtualnewyscigi.pl/viewtopic.php?f=15&t=663617
ThomBymn - 2017-06-28  18:23:49
 акция на молотый кофе Арома с доставкой по городу
http://alfa-coffee.com.ua/g19986232-kofe-molotyj-aroma

[url=https://alfa-coffee.com.ua/]Альфа-Кофе[/url]
Chobrearers - 2017-06-28  18:23:25
 [url=https://velikiy-novgorod.price-gnb.ru/zapchastignb/759-gnb-ustanovka-malaya.html]РіРЅР± установка малая[/url]
[url=https://xiaomi.lend-money.ru/gadzhety/14426-kupit-na-mitino-xiaomi-redmi-note-3-pro.html]купить на митино xiaomi redmi note 3 pro[/url]
[url=https://vdolg.lend-money.ru/megafon/14401-stalker-kak-vstupit-v-dolg-2014.html]сталкер как вступить в долг 2014[/url]
[url=https://loan.renthop.net/homeequityloan/9861-cheapest-interest-rate-on-gold-loan.html]cheapest interest rate on gold loan[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/nastennyje/10176-chasy-ciferblat-na-stene-kupit.html]часы циферблат на стене купить[/url]
[url=https://parfumeriya.lend-money.ru/woman/14346-best-kosmetika-parfumeriya.html]best косметика парфюмерия[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/loansforanyreason/7834-fha-home-loan-mortgage-refinancing-va-money53.html]fha home loan mortgage refinancing va money53[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/umniyechase/10184-kupit-samsung-chasy-telefon.html]купить samsung часы телефон[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/anketynal/14323-anketa-tretego-raykage.html]анкета третьего райкаге[/url]
[url=https://doma.1cbit.net/srub/7809-dom-kirpichnyy-pod-kluch-cheboksary.html]дом кирпичный под ключ чебоксары[/url]
[url=https://loan.renthop.net/fhaloan/9858-auto-lease-buyout-loan-bad-credit.html]auto lease buyout loan bad credit[/url]
[url=https://loan.renthop.net/paydayloan/9839-housing-loan-at-san-marino-city-salawag.html]housing loan at san marino city salawag[/url]
[url=https://syzran.price-gnb.ru/zapchastignb/738-gnb-surgut-vakansii.html]гнб сургут вакансии[/url]
[url=https://sochi.price-gnb.ru/ustanovkignb/732-tehnologiya-prokladki-kabeley-metodom-gnb.html]технология прокладки кабелей методом гнб[/url]
[url=https://krasnoyarsk.price-gnb.ru/ustanovkignb/732-tehnologiya-prokladki-kabeley-metodom-gnb.html]технология прокладки кабелей методом гнб[/url]
[url=https://tver.price-gnb.ru/ustanovkignb/732-tehnologiya-prokladki-kabeley-metodom-gnb.html]технология прокладки кабелей методом гнб[/url]
[url=https://kirov.price-gnb.ru/ustanovkignb/732-tehnologiya-prokladki-kabeley-metodom-gnb.html]технология прокладки кабелей методом гнб[/url]
Chobrearers - 2017-06-28  16:17:59
 [url=https://orsk.price-gnb.ru/zapchastignb/738-gnb-surgut-vakansii.html]РіРЅР± СЃСѓСЂРіСѓС‚ вакансии[/url]
[url=https://sumki.lend-money.ru/veche
ie/14330-kupit-paket-dlya-sumki.html]купить пакет для сумки[/url]
[url=https://velosiped.zapravka-kartridjey-kazan.ru/go
iye/8798-kupit-kameru-na-velosiped-novosibirsk.html]купить камеру на велосипед новосибирск[/url]
[url=https://kosmetika.lend-money.ru/uhod/766-kitayskaya-kosmetika-kupit-deshevo.html]китайская косметика купить дешево[/url]
[url=https://sumki.lend-money.ru/sport/14300-kupit-nedorogo-sumku-polar.html]купить недорого сумку polar[/url]
[url=https://doma.1cbit.net/srubpodkluch/7769-dom-pod-kluch-iz-kirpicha-spb.html]дом под ключ из кирпича спб[/url]
[url=https://muzhskayaodezhda.1cbit.net/bryuki/1502-angliyskiy-metod-konstruirovaniya-i-modelirovaniya-muzhskaya-odezhda-skachat.html]английский метод конструирования и моделирования мужская одежда скачать[/url]
[url=https://shkafy-kupe.lend-money.ru/radiusnyj/14295-napravlyauschaya-dlya-shkafa-kupe-gamma.html]направляющая для шкафа купе gamma[/url]
[url=https://loan.renthop.net/fhaloan/9777-asb-loan-maybank-jadual-2015-form.html]asb loan maybank jadual 2015 form[/url]
[url=https://odezhda.1cbit.net/kupitodezhdu/5093-diskont-magazinov-detskoy-odezhdy-ya.html]дисконт магазинов детской одежды я[/url]
[url=https://spinner.lend-money.ru/kakigrat/891-spinner-kupit-v-kazani.html]спиннер купить в казани[/url]
[url=https://putevka.1cbit.net/tur/7695-chelyabinsk-goryaschie-tury-egipet.html]челябинск горящие туры египет[/url]
[url=https://komsomolsk-na-amure.price-gnb.ru/zapchastignb/759-gnb-ustanovka-malaya.html]гнб установка малая[/url]
[url=https://omsk.price-gnb.ru/ustanovkignb/732-tehnologiya-prokladki-kabeley-metodom-gnb.html]технология прокладки кабелей методом гнб[/url]
[url=https://kaluga.price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок гнб[/url]
[url=https://kaluga.price-gnb.ru/zapchastignb/738-gnb-surgut-vakansii.html]гнб сургут вакансии[/url]
[url=https://sochi.price-gnb.ru/zapchastignb/759-gnb-ustanovka-malaya.html]гнб установка малая[/url]
Curtissr - 2017-06-28  16:17:15
 vhrcpwl

http://www.harlingen-havenstad.nl/palladium-schoenen-combineren-654.html
http://www.professionalplan.es/skechers-brillantes-071.php
http://www.wellnessanco.nl/541-yeezy-nederland.php
http://www.active-health.nl/timberland-boots-sale-619.htm
http://www.ptbg.nl/374-adidas-superstar-grey-suede.html

[url=http://www.harlingen-havenstad.nl/clarks-dames-zomer-730.html]Clarks Dames Zomer[/url]
[url=http://www.tr-online.nl/654-adidas-flux-grijs.php]Adidas Grijs[/url]
[url=http://www.sarbot-team.es/403-ralph-lauren-mujer.php]Ralph Mujer[/url]
[url=http://www.softwaretutor.co.uk/682-adidas-ultra-boost-on-feet-white.htm]Adidas Ultra Boost On Feet White[/url]
[url=http://www.ehev.es/961-zapatos-dolce-gabbana-hombre.htm]Zapatos Gabbana[/url]
Lexusmavavto - 2017-06-28  14:35:35
 Предприятие О.О.0 МАВ советует обладателям автомобилей Lexus LS 600 h L HYBRID мы предоставляем услугу полной механической и компьютерной диагностики с последующим ремонтом.
Официально все данные на автомобили Lexus, будут заноситься в электронную базу по обслуживанию вашего автомобиля, с записью на ключ.

[url=https://mavavto.ru/lexus-ls-460] Ремонт Лексус LS 460[/url]

[url=https://mavavto.ru/avtoservis-lexus]https://mavavto.ru/avtoservis-lexus[/url]
Территория по адресу: г. Москва, Метро Калужская, ул. Обручева 42.
[Url=https://mavavto.ru/avtoservis-lexus] автосервіс Лексус Москва[/Url]


Тел:+7(915) 164-13-69
Тел:+7(915) 163-90-27

Территория автосервиса по адресу: г. Москва, Метро Павелецкая, Садовническая набережная.

Компания ООО МАВ является авторизованным дилером, предоставляющим полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lexus.
Первоклассные специалисты.
Все сотрудники сервисной зоны, от механиков до мастеров, прошли обязательное обучение в техническом центре Lexus и выполняют все работы в четком соответствии с технологией, рекомендованной Lexus AG. Передовое оборудование. Дилерский центр оснащен передовым оборудованием, рекомендованным производителем для ремонта и диагностики автомобилей.
Оригинальные запчасти.
При обслуживании Вашего автомобиля Lexus мы используем только оригинальные запасные части и строго по рекомендованным ценам Lexus RT. Именно такие детали устанавливаются на автомобиль при его сборке на конвейере.
Гарантия.
Гарантийный срок на все виды работ, производимых в нашем центре, составляет 6 месяцев или 10000 км пробега.
Chobrearers - 2017-06-28  14:14:36
 [url=https://nizhnevartovsk.price-gnb.ru/ustanovkignb/732-tehnologiya-prokladki-kabeley-metodom-gnb.html]технология прокладки кабелей методом РіРЅР±[/url]
[url=https://loan.renthop.net/studentloanconsolidation/9733-co-op-bank-professional-and-career-development-loan.html]co op bank professional and career development loan[/url]
[url=https://bizhuteriya.1cbit.net/kupitpodvesku/6290-neonovye-braslety-kupit-odessa.html]неоновые браслеты купить одесса[/url]
[url=https://zap.exkavator.net/inomarkoff/4308-zapchasti-na-avtobus-faw-6600-v-ust-kamenogorsk.html]запчасти на автобус faw 6600 в усть каменогорск[/url]
[url=https://bag.zapravkakartridzhejkazan.ru/man/658-kupit-rukzak-s-ortopedicheskoy-spinkoy-rasprodazha.html]купить рюкзак с ортопедической спинкой распродажа[/url]
[url=https://bag.zapravkakartridzhejkazan.ru/woman/614-kupit-turisticheskiy-rukzak-ufa.html]купить туристический рюкзак уфа[/url]
[url=https://odezhda.1cbit.net/nedorogayaodezhda/5013-kupit-detskuu-odezhdu-prom-ua.html]купить детскую одежду пром юа[/url]
[url=https://cash.renthop.net/lineofcredit/13621-can-assume-a-mortgage-loan.html]can assume a mortgage loan[/url]
[url=https://kosmetika.lend-money.ru/uhod/715-kakuu-kupit-kosmetiku-na-phukete.html]какую купить косметику на пхукете[/url]
[url=https://igrushki.1cbit.net/novorozhdennyj/657-detskiy-klub-igrushki-domodedovskiy.html]детский клуб игрушки домодедовский[/url]
[url=https://mods.lend-money.ru/modydlyaworldoftanks/8353-skachat-mody-na-igru-sains-rou-3.html]скачать моды на игру саинс роу 3[/url]
[url=https://cash.renthop.net/lineofcredit/13629-can-dependents-use-va-loan.html]can dependents use va loan[/url]
[url=https://armavir.price-gnb.ru/zapchastignb/759-gnb-ustanovka-malaya.html]гнб установка малая[/url]
[url=https://omsk.price-gnb.ru/zapchastignb/759-gnb-ustanovka-malaya.html]гнб установка малая[/url]
[url=https://angarsk.price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок гнб[/url]
[url=https://orel.price-gnb.ru/zapchastignb/759-gnb-ustanovka-malaya.html]гнб установка малая[/url]
[url=https://tyumen.price-gnb.ru/zapchastignb/738-gnb-surgut-vakansii.html]гнб сургут вакансии[/url]
ThomBymn - 2017-06-28  13:52:49
 растворимый кофе Эквадор по лучшей цене
http://alfa-coffee.com.ua/g7597927-rastvorimyj-kofe-ekvador

[url=https://alfa-coffee.com.ua/]Альфа-Кофе[/url]
Lstrguiffic - 2017-06-28  13:05:01
 Rated 5, bazaar zero

[url=http://community.velvetsundown.com/index.php?topic=110164.new#new] And you wrote this article for a long time?
[/url]

http://lemonitalyx.altervista.org/forum/showthread.php?tid=275988
Chobrearers - 2017-06-28  12:11:57
 [url=https://saint-petersburg.price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок РіРЅР±[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/boatloans/7831-where-can-find-horses-for-loan.html]where can find horses for loan[/url]
[url=https://addon.lend-money.ru/addonynagarrismod/8347-addony-na-vov-pandariya-5-4-8.html]аддоны на вов пандария 5 4 8[/url]
[url=https://bizhuteriya.1cbit.net/kupitbraslet/6285-fu
itura-dlya-bizhuterii-kupit-samara.html]фурнитура для бижутерии купить самара[/url]
[url=https://velosiped.zapravka-kartridjey-kazan.ru/trehkolesniye/8656-velosipedy-vo-pskove-kupit.html]велосипеды во пскове купить[/url]
[url=https://yuveli
yeukrasheniya.1cbit.net/braslety/57-esli-iz-zolotogo-kolca-vypal-kamen-zaschita-prav-potrebitelya.html]если из золотого кольца выпал камень защита прав потребителя[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/kidsclock/10017-kupit-naruchnye-chasy-zhenskie-s-silikonovym-remeshkom.html]купить наручные часы женские с силиконовым ремешком[/url]
[url=https://igrushki.1cbit.net/detskieigrushki/591-kupit-igrushki-robokar-poli-v-inte
et-magazine-v-ukraine.html]купить игрушки робокар поли в интернет магазине в украине[/url]
[url=https://mods.lend-money.ru/modydlyaworldoftanks/8335-skachat-mody-na-var-tander-la-5f.html]скачать моды на вар тандер ла 5ф[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/nastennyje/10044-chasy-shveycarskie-bu-kupit-kiev.html]часы швейцарские бу купить киев[/url]
[url=https://mods.lend-money.ru/modynamaynkraft/8338-kak-skachat-mody-ot-dzhova-0-9-12.html]как скачать моды от джова 0 9 12[/url]
[url=https://mods.lend-money.ru/farmingsimulator/8358-skachat-mody-na-maynkraft-1-6-4-robotov-paukov.html]скачать моды на майнкрафт 1 6 4 роботов пауков[/url]
[url=https://ba
aul.price-gnb.ru/zapchastignb/759-gnb-ustanovka-malaya.html]гнб установка малая[/url]
[url=https://nizhniy-novgorod.price-gnb.ru/zapchastignb/759-gnb-ustanovka-malaya.html]гнб установка малая[/url]
[url=https://saratov.price-gnb.ru/zapchastignb/759-gnb-ustanovka-malaya.html]гнб установка малая[/url]
[url=https://ulan-ude.price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок гнб[/url]
[url=https://kurgan.price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок гнб[/url]
JamesWraps - 2017-06-28  09:22:49
 Would like to recommend you some interesting topic.
How to multiply your Bitcoins hundredfold in a day?
Just click into the link as being shown below to get some more details about it!
http://universepro.info/

[url=http://savepic.ru/14474559.htm][img]http://savepic.ru/14474559m.png[/img][/url]
JamesWraps - 2017-06-28  09:22:48
 Would like to recommend you some interesting topic.
How to multiply your Bitcoins hundredfold in a day?
Just click into the link as being shown below to get some more details about it!
http://universepro.info/

[url=http://savepic.ru/14474559.htm][img]http://savepic.ru/14474559m.png[/img][/url]
JamesWraps - 2017-06-28  09:22:47
 Would like to recommend you some interesting topic.
How to multiply your Bitcoins hundredfold in a day?
Just click into the link as being shown below to get some more details about it!
http://universepro.info/

[url=http://savepic.ru/14474559.htm][img]http://savepic.ru/14474559m.png[/img][/url]
JamesWraps - 2017-06-28  09:22:42
 Would like to recommend you some interesting topic.
How to multiply your Bitcoins hundredfold in a day?
Just click into the link as being shown below to get some more details about it!
http://universepro.info/

[url=http://savepic.ru/14474559.htm][img]http://savepic.ru/14474559m.png[/img][/url]
Ajiripashim - 2017-06-28  05:26:29
 medication to stop sickness tenze24-domperidone can you still have breast milk not pregnant
Worthingtondq - 2017-06-28  02:29:21
 [url=http://www.keycollection.com/?how=cialis-cheapest-price-uk ]cialis cheapest price uk [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?see=viagra-coupons-deals ]viagra coupons deals [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?pi=viagra-letter ]viagra letter [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?pc=inhaling-viagra ]inhaling viagra [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?ac=viagra-color-of-pill ]viagra color of pill [/url]
Lstrguiffic - 2017-06-28  01:06:03
 Still awesome invention - a blog. It would seem an ordinary website but changed the flow of information, the site passed into the hands of one person, and opened another facet of communication with the world.

[url=http://www.myidealbox.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=397368&p=460914#p460914] Very simply in words but in reality, much to inadequate, is not all rosy!
[/url]

http://piccolino.rocks/forum/viewtopic.php?f=11&t=139866
Chobrearers - 2017-06-28  00:04:18
 [url=https://nizhnevartovsk.price-gnb.ru/zapchastignb/738-gnb-surgut-vakansii.html]РіРЅР± СЃСѓСЂРіСѓС‚ вакансии[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/obrazec/13844-ambassy-anketa-na-vizu-v-ameriku.html]ambassy анкета на визу в америку[/url]
[url=https://zhenskayaodezhda.1cbit.net/nedorogayaodezhda/4649-vivid-magazin-zhenskoy-odezhdy.html]vivid магазин женской одежды[/url]
[url=https://loan.renthop.net/studentloanforgiveness/9334-de-acum-incolo-uita-mine-adrian-minune-zippy-loan.html]de acum incolo uita mine adrian minune zippy loan[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/womanclock/9633-kupit-25-chas-energetik.html]купить 25 час энергетик[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/kidsclock/9663-inte
et-magazin-kupit-komandirskie-chasy-naruchnye.html]интернет магазин купить командирские часы наручные[/url]
[url=https://addon.lend-money.ru/addonynagarrismod/7981-skachat-addony-wow-enemy-cast-bar.html]скачать аддоны wow enemy cast bar[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/mankravz/9663-kupit-naruchnye-chasy-sssr-v-krasnoyarske.html]купить наручные часы ссср в красноярске[/url]
[url=https://xiaomi.lend-money.ru/gadzhety/13962-xiaomi-redmi-note-3-pro-32-gb-gde-kupit.html]xiaomi redmi note 3 pro 32 gb где купить[/url]
[url=https://conditioner.kartridzhej-zapravka.ru/mashina/8484-kupit-kondicioner-v-cherkassah-bu.html]купить кондиционер в черкассах бу[/url]
[url=https://visa.avto-signal.ml/biznes/5755-spravka-sponsora-s-raboty-dlya-shengenskoy-vizy-obrazec-oformleniya.html]справка спонсора с работы для шенгенской визы образец оформления[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/anketyrabota/14023-zapolnyat-za-drugih-anketu.html]заполнять за других анкету[/url]
[url=https://kirov.price-gnb.ru/zapchastignb/738-gnb-surgut-vakansii.html]гнб сургут вакансии[/url]
[url=https://dzerzhinsk.price-gnb.ru/zapchastignb/738-gnb-surgut-vakansii.html]гнб сургут вакансии[/url]
[url=https://kirov.price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок гнб[/url]
[url=https://engels.price-gnb.ru/zapchastignb/759-gnb-ustanovka-malaya.html]гнб установка малая[/url]
[url=https://bratsk.price-gnb.ru/ustanovkignb/732-tehnologiya-prokladki-kabeley-metodom-gnb.html]технология прокладки кабелей методом гнб[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.