Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
LeonardJab - 2017-07-23  21:20:37
 decent web site http://topgooglemaps.com/Libya
BlakeBuche - 2017-07-23  21:13:03
 Самый лучший женский журнал здесь [url=http://zdorovaya-life.ru/]zdorovaya-life.ru[/url]
Victorger - 2017-07-23  20:32:21
 Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Нашел интересные материалы для владельцев частных домов и не только: [b] [b] балясина деревянная таджикистан [/b] [url=http://www.ekolestnica.ru/]http://www.ekolestnica.ru/[/url]

Здесь: [url=http://www.ekolestnica.ru/] лестница с кованными балясинами в холле [/url]
Здесь: http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-v-permi.html [b] балясины и перила деревянные цены в перми в магазине [/b]
Здесь: http://www.ekolestnica.ru/mebelnyj-shhit-v-tomske.html
[url=http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-v-sankt-peterburge.html] изготовление столбов балясины для лестниц строгого стиля с резьбой санкт петербурге [/url]
http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-v-penze.html
Тут: http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-ploskie.html [b] формы плоских деревянных балясин [/b]
Тут: http://www.ekolestnica.ru/lestnicy-vladimir.html [b] элитные лестницы резные балясины [/b]
Arnulfoanado - 2017-07-23  19:45:35
 Слесари-сантехники, работающие в нашей компании, строго следуют всем действующим нормам по установке оборудования, используют современные качественные инструменты и расходные материалы. Мы даем гарантию на такие виды работ, как установка и ремонт сантехнического оборудования. Вызвать мастера из нашей фирмы можно, просто позвонив по телефону. Наши специалисты всегда приходят в строго оговоренное время. С нами вам не придется целый день сидеть дома, отложив все дела! Позвоните, сделайте заказ, и мы в кратчайшие сроки приведем вашу сантехнику в порядок!

+7 916-710 71 41

Только Москва!
Arnulfoanado - 2017-07-23  19:44:35
 Слесари-сантехники, работающие в нашей компании, строго следуют всем действующим нормам по установке оборудования, используют современные качественные инструменты и расходные материалы. Мы даем гарантию на такие виды работ, как установка и ремонт сантехнического оборудования. Вызвать мастера из нашей фирмы можно, просто позвонив по телефону. Наши специалисты всегда приходят в строго оговоренное время. С нами вам не придется целый день сидеть дома, отложив все дела! Позвоните, сделайте заказ, и мы в кратчайшие сроки приведем вашу сантехнику в порядок!

+7 916-710 71 41

Только Москва!
Antoniospaft - 2017-07-23  19:34:33
 Привет! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?
[url=http://energynews.su/11062-era-sverhvysokogo-napryazheniya.html] ЭРА СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ [/url]
[b] Рио: протесты против убийства ребёнка в фавелах [/b] http://energynews.su/12259-rio-protesty-protiv-ubiystva-rebenka-v-favelah.html
http://energynews.su/21235-kitay-zapustil-novuyu-raketu-velikiy-pohod-7-so-svoego-kosmodroma.html
[url=http://energynews.su/5771-chistaya-pribyl-gazproma-vyrosla-v-2013g-na-12.html] Чистая прибыль Газпрома выросла в 2013г на 12% [/url]
[b] СМИ: Заблудившиеся во время учений боевые вертолёты НАТО напугали жителей польского городка [/b] http://energynews.su/8460-smi-zabludivshiesya-vo-vremya-ucheniy-boevye-vertolety-nato-napugali-zhiteley-polskogo-gorodka.html
http://energynews.su/7151-nikolay-starikov-pochemu-rossiya-ne-vvodit-voyska-na-ukrainu-06-06-2014.html
Ещё тут много интересного: [b] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/b] [url="http://energynews.su/"] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/url]
[b] украинские военные на донбассе [/b] http://energynews.su/novorossiya-novosti-svodki/
Jeffreymut - 2017-07-23  18:39:38
 Всем привет! класный у вас сайт!
Зацените, нашёл супер базу кино онлайн в хорошем качестве: [b] [b] 2017 в хорошем качестве hd лучшие комедии [/b] [url=http://inspacefilm.ru/]http://inspacefilm.ru/[/url]
Здесь: [b] лучшие новинки кино 2017 в хорошем качестве hd 720 [/b] http://inspacefilm.ru/novinki/
Тут: [b] онлайн лучшие триллеры [/b] http://inspacefilm.ru/triller/
[url=http://inspacefilm.ru/istoricheskiy/] 2017 в хорошем качестве лучшие исторические фильмы [/url]
[b] лучшие комедии 2017 список [/b] http://inspacefilm.ru/komediya/
[b] фантастика [/b] http://inspacefilm.ru/luchshaya-fantastika-spisok-filmov/
[url=http://inspacefilm.ru/] смотреть онлайн hd [/url]
[url=http://inspacefilm.ru/newskino/9389-tihookeanskiy-rubezh-2-otlozhen-no-ne-umer.html] «Тихоокеанский рубеж 2» отложен, но не умер [/url]
[b] Фанатам «Американской истории ужасов» предложили разгадать тайну четвертого сезона [/b] http://inspacefilm.ru/newskino/770-fanatam-amerikanskoy-istorii-uzhasov-predlozhili-razgadat-taynu-chetvertogo-sezona.html
Тут: [b] Ван-Пис: Фильм третий / One Piece: Chopper Kingdom of Strange Animal Island (2002) [/b] http://inspacefilm.ru/fentezi/7786-van-pis-film-tretiy-one-piece-chopper-kingdom-of-strange-animal-island-2002.html
и Тут: http://inspacefilm.ru/detektiv/6167-takaya-rabota-2014.html
AbkhaziaDab - 2017-07-23  16:00:39
 Привет дорогие! Отыскал полезный сайт по тематике здоровья в Абхазии! Портал получил имя Сайт Абхазии.

[img]http://abkhazia.travel/files/sputnik.png[/img]
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/446-jekonomika-abhazii.html

[url=http://abkhazia-sait.ru/video/466-video-belye-skaly-abhazija.html]Видео из Абхазии: Взял и поехал! 5 выпуск. Белые скалы, Абхазия Описание видео : Обзорная экскурсия по пляжу Белые скалы в Гагрском районе Абхазии. Расположился пляж Белые скалы между поселками Ц...[/url]

Цандрипш, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном, дроном
Абхазия, город, обзор, Сухум, Абхазия Обзор, Абхазия Обзор города
Цены в Абхазии
Asotayapiv - 2017-07-23  15:32:22
 generic triamcinolone acetonide cream [url=http://mataisa45.tumblr.com/#20117]misoprostol online[/url] what is diclofenac sodium prescribed for
Brianbed - 2017-07-23  14:54:27
 Женский онлайн журнал [url=http://malipuz.ru/]malipuz.ru[/url]
MichaelAerow - 2017-07-23  13:00:43
 Самые лучшие рецепты здесь [url=http://cakeblog.su/]cakeblog.su[/url]
Jasonagets - 2017-07-23  11:01:54
 Последние новости здесь [url=http://kfaktiv.ru/]kfaktiv.ru[/url]
MSVCP140 DLE - 2017-07-23  10:12:46
 msvcp140.dll mafia 3
msvcp140.dll 0xc000012f
msvcp140.dll решение
запуск программа невозможен так как на компьютере отсутствует msvcp140.dll
msvcr140.dll grim dawn
http://insularcar.com/index.php/ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41027 msvcp140.dll в mafia 3
при запуске игры выдает ошибку msvcr140.dll что делать
msvcp140.dll 0xc000007b
ошибка msvcp140.dll что делать windows 8
msvcp140.dll the solus project
msvcp140.dll warface
Curtissr - 2017-07-23  09:53:29
 ppuxvpw

http://www.harlingen-havenstad.nl/hugo-boss-schoenen-heerlen-806.html
http://www.liquids2005.nl/superstar-adidas-color-092.htm
http://www.cdvera.es/203-mbt-kafala.htm
http://www.xingbang.es/supra-dorados-777.html
http://www.theloanarrangers.co.uk/adidas-yeezy-boost-550-price-038.php

[url=http://www.gugan.es/precio-christian-louboutin-265.html]Precio Louboutin[/url]
[url=http://www.desmaeckvanspa.nl/001-palladium-pampa-hi-zwart-dames.html]Palladium Pampa Hi Zwart Dames[/url]
[url=http://www.somes.es/898-louis-vuitton-neverfull-mm-imitacion.php]Louis Neverfull[/url]
[url=http://www.sergiestebanell.es/272-michael-kors-imitación.php]Michael Imitación[/url]
[url=http://www.sparkelecvideo.es/153-nike-roshe-runs-grey-orange.html]Nike Roshe Runs Grey Orange[/url]
GicleeDig - 2017-07-23  09:37:38
 How do you do?..

Understanding Giclee Prints for state-of-the-art home wall decor.

Giclee (zhee-klay) - The French word "giclee" is a feminine noun that means a spurt of liquid. The word may have been borrowed from the French verb "gicler" meaning "to squirt".

Images are generated from high resolution digital scans and printed with archival quality inks onto different substrates including canvas and photo-base paper.

[url=https://en.wikipedia.org/wiki/Gicl%C3%A9e] Giclee is a neologism coined in 1991 by printmaker Jack Duganne for fine art digital prints made on inkjet printers. The name originally applied to fine art prints created on Iris printers in a process invented in the late 1980s but has since come to mean any inkjet print. It is usually used by artists to describe high quality printing. [/url]

Giclee prints are beneficial to artists who do not find it feasible to mass produce their work, but want to reproduce their art as needed.

Numerous examples of giclee prints can be found in New York City at the [url=http://www.metmuseum.org/]Metropolitan Museum[/url], the [url=http://www.metmuseum.org/]Museum of Mode
Art[/url] and the [url=http://chelseagallerymap.com/]Chelsea Galleries[/url]. Recent auctions of giclee prints have fetched $10,800 for Annie Leibovitz, $9,600 for Chuck Close, and $22,800 for Wolfgang Tillmans.

[url=https://www.etsy.com/il-en/listing/499147278/giclee-art-print-n-25-giclee-art-print] At this moment you can order authentic Giclee abstract wall art at Etsy shops.[/url]

Good bye! and Best Regards
нфс играть - 2017-07-23  08:06:53
 скачать игру недфорспид на псп
скачать игр недфорспид мост вантед
скачать бесплатно игру на компьютер недфорспид мост вантед 2005
прохождение игры nfs a
почему руль не работает в игре need for speed
http://nedforspid.moy.su/index/skachat_igru_nedforspid_andegraund_cherez_torrent/0-13
играть бесплатно в онлайн игру нфс
скачать игры бесплатно гонки недфорспид
играть в недфорспид играть бесплатно
игры для андроида need for speed no limits
need for speed most wanted black edition pc игры racing гонки
RobertCat - 2017-07-23  07:08:13
 РЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС. Сборник рецептов для предпринимателей http://businessreal.ru/
Jamesvop - 2017-07-23  00:03:20
 select resource http://equationssolver.com/97/500_as_a_decimal
Semenpwi - 2017-07-22  23:47:17
 [url=http://pultseo.ru]КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА[/url]

[url=http://interpult-s.ru][img]http://s011.radikal.ru/i318/1703/05/0d7890029a8f.png[/img][/url]

seo оптимизация title dle


=Int=
JuliusGag - 2017-07-22  22:01:55
 Последние новости андроид здесь [url=http://hi-android.net/]hi-android.net[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.