Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10303)
Chobrearers - 2017-06-26  12:03:11
 [url=https://price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок РіРЅР±[/url]
[url=https://visa.avto-signal.ml/biznes/4762-forma-spravki-s-mesta-raboty-dlya-oformleniya-vizy-shengenskoy-vizy.html]форма справки с места работы для оформления визы шенгенской визы[/url]
[url=https://parfumeriya.lend-money.ru/man/12970-potrebitel-kosmetika-i-parfumeriya-zhu
al.html]потребитель косметика и парфюмерия журнал[/url]
[url=https://zhenskayaodezhda.1cbit.net/dostavkaodezhdy/3649-znatnaya-dama-inte
et-magazin-zhenskoy-odezhdy-bolshih-razmerov.html]знатная дама интернет магазин женской одежды больших размеров[/url]
[url=https://loan.renthop.net/homeloancalculator/8388-bank-loan-for-house-philippines-photo.html]bank loan for house philippines photo[/url]
[url=https://bizhuteriya.1cbit.net/kupitbraslet/4943-rezinki-dlya-brasletov-kupit-v-moskve.html]резинки для браслетов купить в москве[/url]
[url=https://loan.renthop.net/studentloanconsolidation/8364-donatos-montvydas-noriu-kad-bottom-mano-zippy-loan.html]donatos montvydas noriu kad bottom mano zippy loan[/url]
[url=https://mods.lend-money.ru/farmingsimulator/7047-skachat-mody-dlya-gta-5-pc-s-avtoustanovkoy.html]скачать моды для gta 5 pc с автоустановкой[/url]
[url=https://visa.avto-signal.ml/ceny/4801-kak-oformit-dokumenty-dlya-vizy-v-velikobritaniu.html]как оформить документы для визы в великобританию[/url]
[url=https://nogti.1cbit.net/ledlampa/6104-s-nogtey-otvalivautsya-strazy.html]с ногтей отваливаются стразы[/url]
[url=https://muzhskayaodezhda.1cbit.net/kostyum/88-kupit-sportivnye-kostumy-muzhskie-optom.html]купить спортивные костюмы мужские оптом[/url]
[url=https://bizhuteriya.1cbit.net/kupitpodvesku/4851-kupit-sergi-s-oniks-v-moskve.html]купить серьги с оникс в москве[/url]
[url=https://price-gnb.ru/ustanovkignb/732-tehnologiya-prokladki-kabeley-metodom-gnb.html]технология прокладки кабелей методом гнб[/url]
[url=https://price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок гнб[/url]
[url=https://price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок гнб[/url]
[url=https://price-gnb.ru/ustanovkignb/737-zapchasti-dlya-burovyh-ustanovok-gnb.html]запчасти для буровых установок гнб[/url]
[url=https://price-gnb.ru/ustanovkignb/732-tehnologiya-prokladki-kabeley-metodom-gnb.html]технология прокладки кабелей методом гнб[/url]
Azuhasobor - 2017-06-26  07:55:03
 reflux signs in babies where can i buy domperidone what can i take for a cold when pregnant
DonaldHooft - 2017-06-26  04:48:17
 Последние строительные новости здесь [url=https://dipris-studio.ru/]dipris-studio.ru[/url]
Chobrearers - 2017-06-26  02:07:35
 [url=https://ulan-ude.price-gnb.ru/zapchastignb/405-cena-na-gnb-v-moskve.html]цена РЅР° РіРЅР± РІ РјРѕСЃРєРІРµ[/url]
[url=https://book.zapravkakartridzhejkazan.ru/kids/5893-kupit-knigu-stivena-kinga-ono.html]купить книгу стивена кинга оно[/url]
[url=https://ustanovka.avto-signal.ml/signalizaciinaavtomobil/1320-avtomir-ustanovka-signalizacii.html]автомир установка сигнализации[/url]
[url=https://nogti.1cbit.net/gellaki/5865-gel-lak-koshachiy-glaz-bluskay-tehnologiya-naneseniya.html]гель лак кошачий глаз блюскай технология нанесения[/url]
[url=https://velosiped.zapravka-kartridjey-kazan.ru/detskiye/7123-kupit-velosiped-v-moskve-rasprodazha-so-sklada-deshevo-bu.html]купить велосипед в москве распродажа со склада дешево бу[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/kidsclock/8403-kupit-zhenskie-chasy-na-metallicheskom-braslete-v-spb.html]купить женские часы на металлическом браслете в спб[/url]
[url=https://conditioner.kartridzhej-zapravka.ru/kvartira/7162-kupit-radiator-dlya-kondicionera-reno-scenik-2.html]купить радиатор для кондиционера рено сценик 2[/url]
[url=https://putevka.1cbit.net/tur/5971-otdyh-iz-minvod-goryaschie-tury.html]отдых из минвод горящие туры[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/homeloans/6170-rattraper-un-tie-and-dye-rate-loan.html]rattraper un tie and dye rate loan[/url]
[url=https://zhenskayaodezhda.1cbit.net/magazinodezhdy/3378-ceny-u-optovikov-na-zhenskuu-odezhdu.html]цены у оптовиков на женскую одежду[/url]
[url=https://addon.lend-money.ru/vovaddony/6741-addony-dlya-wow-2-4-3-mobmap.html]аддоны для wow 2 4 3 mobmap[/url]
[url=https://mods.lend-money.ru/modygarris/6778-skachat-patchi-mody-addony-rs3.html]скачать патчи моды аддоны rs3[/url]
[url=https://novosibirsk.price-gnb.ru/zapchastignb/405-cena-na-gnb-v-moskve.html]цена на гнб в москве[/url]
[url=https://shakhty.price-gnb.ru/zapchastignb/407-cena-ustanovka-gnb.html]цена установка гнб[/url]
[url=https://petropavlovsk-kamchatskiy.price-gnb.ru/zapchastignb/407-cena-ustanovka-gnb.html]цена установка гнб[/url]
[url=https://voronezh.price-gnb.ru/zapchastignb/405-cena-na-gnb-v-moskve.html]цена на гнб в москве[/url]
[url=https://nizhniy-tagil.price-gnb.ru/zapchastignb/407-cena-ustanovka-gnb.html]цена установка гнб[/url]
Brianwam - 2017-06-25  23:49:41
 Много информации о строительстве на даче [url=http://sovet-sadovody.ru]sovet-sadovody.ru[/url]
Chobrearers - 2017-06-25  21:45:28
 [url=https://doma.1cbit.net/dombrus/5849-stroitelstvo-domov-nedorogo-pod-kluch-v-moskovskoy-oblasti-ceny.html]строительство РґРѕРјРѕРІ недорого РїРѕРґ ключ РІ РјРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ области цены[/url]
[url=https://putevka.1cbit.net/tur/5708-moskva-goryaschie-tury-greciya.html]москва горящие туры греция[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/anketynal/12244-komandnaya-anketa-dozor.html]командная анкета дозор[/url]
[url=https://putevka.1cbit.net/kupitputevku/5706-goryaschie-tury-v-parizh-iz-moskvy-2017.html]горящие туры в париж из москвы 2017[/url]
[url=https://loan.renthop.net/mortgageloancalculator/7782-401k-loan-calculator-repayment-leaving-job.html]401k loan calculator repayment leaving job[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/paydayloans/5855-lil-twist-and-chuck-co-signed-loan-definition.html]lil twist and chuck co signed loan definition[/url]
[url=https://doma.1cbit.net/domsrub/5806-finskie-doma-iz-kleenogo-brusa-katalog.html]финские дома из клееного бруса каталог[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/womanclock/8102-chasy-ruchnye-v-ufe-kupit.html]часы ручные в уфе купить[/url]
[url=https://book.zapravkakartridzhejkazan.ru/history/5627-kupit-knigu-star-wars-na-angliyskom.html]купить книгу star wars на английском[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/anketybank/12230-vtb-24-zayavlenie-anketa-na-ipoteku.html]втб 24 заявление анкета на ипотеку[/url]
[url=https://sumki.lend-money.ru/jenskie/12321-kupit-beluu-sumku-vo-sne-k-chemu-eto.html]купить белую сумку во сне к чему это[/url]
[url=https://sportpit.lend-money.ru/nabormassy/12367-bolshie-magaziny-sportivnogo-pitaniya-v-moskve.html]большие магазины спортивного питания в москве[/url]
[url=https://loan.renthop.net/publicserviceloanforgiveness/7829-loan-loss-reserve-accounting-treatment-for-letter.html]loan loss reserve accounting treatment for letter[/url]
[url=https://spinner.lend-money.ru/kakigrat/891-spinner-kupit-v-kazani.html]спиннер купить в казани[/url]
[url=https://book.zapravkakartridzhejkazan.ru/love/5603-kuplu-sovetskuu-detskuu-knigu.html]куплю советскую детскую книгу[/url]
[url=https://book.zapravkakartridzhejkazan.ru/study/5563-anime-knigi-gde-kupit.html]аниме книги где купить[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/anketynal/12240-kniga-rabotnika-anketa.html]книга работника анкета[/url]
[url=https://nogti.1cbit.net/ledlampa/5597-postavschik-gel-lakov-bluskay.html]поставщик гель лаков блюскай[/url]
MichaelShunk - 2017-06-25  20:02:10
 Самые вкусные рецепты здесь [url=http://ppfood.ru/]ppfood.ru[/url]
AbookzZep - 2017-06-25  19:01:21
 Что значит бесплатные аудиокниги и в чем реально их полезные моменты по сопоставлению с бумажными книжками? Как скачать бесплатные аудиокниги без регистрации на веб-сайте? В связи с чем так выигрышно скачать аудиокниги MP3? Ответы на эти вопросы вы сумеете отыскать на нашем проекте. Выражаясь простым языком, аудиокниги – это записи текста, содержимого художественного или публицистического литературного произведения, как правило начитанного человеком (как к примеру, высококлассным артистом) или их командой и записанного на какой угодно акустический носитель. Их банально не нужно читать. Человеческое зрение с самого начала не приспособлено для чтения букв с листа и восприятия покадровых фильмов, по этой причине ключевым положительным моментом использования аудиокниги становится естественность восприятия информации. Они дают возможность оберегать зрение, какое и без того посажено персональным компьютером и интернетом. Скачать аудиокниги очень просто. И по естественным основаниям это приобретает все большую востребованность. Наш портал abookz.net всегда готов предоставить вам возможность скачать аудиокниги бесплатно, без регистрации и смс. Скачать аудиокниги возможно самых разнообразных жанров - фантастика, детективы, трансерфинг, сказки.
Помните, что все представленные в Библиотеке книг онлайн произведения в виде электронных данных являются собственностью автора и представлены исключительно для того, чтобы иметь о них представление


[url=http://abookz.net]аудиокниги скачать бесплатно аудиокниги скачать бесплатно[/url]
KghzruImaft - 2017-06-25  18:57:06
 payday loans sherman tx, payday loans for bad credit guaranteed approval, action payday loans, payday loans with installment payments payday advance no bank account payday loans, payday loans chattanooga &lt;a href=&quot;http://paydayloansonlinee.com/#loan&quot;&gt; quick loans &lt;/a&gt; define payday loans, real online payday loans, define payday loans, payday loans houston, apply for payday loans, payday loans in ga [url=http://paydayloansonlinee.com/#loan] online loans [/url] apply for payday loans, payday loans indianapolis, applying for payday loans
Chobrearers - 2017-06-25  15:12:47
 [url=https://clock.cartridge-refilling.ru/kidsclock/7785-naruchnye-elektronnye-chasy-proizvodstva-rossii-kupit.html]наручные электронные часы производства СЂРѕСЃСЃРёРё купить[/url]
[url=https://visa.avto-signal.ml/shengenskayaviza/3831-vizu-v-belorussiu-dlya-grazhdan-germanii.html]визу в белоруссию для граждан германии[/url]
[url=https://addon.lend-money.ru/allodyaddony/6078-addony-dlya-battlefield.html]аддоны для battlefield[/url]
[url=https://sumki.lend-money.ru/dorognie/11911-kupit-che
uu-zhenskuu-sumku-cherez-plecho-nedorogo.html]купить черную женскую сумку через плечо недорого[/url]
[url=https://mynefcu.renthop.net/personal/11427-banking-and-loan-terms.html]banking and loan terms[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/employment/5532-class-action-against-ocwen-loan-servicing.html]class action against ocwen loan servicing[/url]
[url=https://xiaomi.lend-money.ru/gadzhety/11998-xiaomi-redmi-note-3-pro-55-duymov-kupit.html]xiaomi redmi note 3 pro 5.5 дюймов купить[/url]
[url=https://noutbuki.lend-money.ru/samsung/11877-korpusa-dlya-noutbukov-hp-g7-2000.html]корпуса для ноутбуков hp g7-2000[/url]
[url=https://mods.lend-money.ru/modydlyaworldoftanks/6054-mody-half-layf-skachat-cherez-torrent.html]моды халф лайф скачать через торрент[/url]
[url=https://nogti.1cbit.net/kistidlyamanikyura/5170-stoimost-gel-laka-shellac-ot-cnd.html]стоимость гель лака shellac от cnd[/url]
[url=https://cvety.1cbit.net/zakazatdostavku/4242-zhasmin-cvetki-kupit-optom.html]жасмин цветки купить оптом[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/anketyfss/11941-shkolnaya-forma-anketa-dlya-uchenikov.html]школьная форма анкета для учеников[/url]
[url=https://cvety.1cbit.net/zakazatdostavku/4242-zhasmin-cvetki-kupit-optom.html]жасмин цветки купить оптом[/url]
[url=https://nogti.1cbit.net/kistidlyamanikyura/5199-strazy-svarovski-na-nogti-v-moskve.html]стразы сваровски на ногти в москве[/url]
[url=https://loan.renthop.net/studentloanforgiveness/7401-how-to-pay-education-loan-online-in-indian-bank.html]how to pay education loan online in indian bank[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/anketynal/11864-blank-ankety-medcentra.html]бланк анкеты медцентра[/url]
[url=https://shkafy-kupe.lend-money.ru/modulnyj/11981-fotopechat-na-stekle-shkafa-kupe-na-odnu-dver.html]фотопечать на стекле шкафа купе на одну дверь[/url]
[url=https://cash.renthop.net/fastcashloans/11336-virginia-real-estate-loan.html]virginia real estate loan[/url]
AncicGof - 2017-06-25  14:56:51
 Согласен, но частично[url=http://agrolinepro.ru/liniya-po-pererabotke-tabaka]![/url]
AncicGof - 2017-06-25  14:56:43
 Согласен, но частично[url=http://agrolinepro.ru/liniya-po-pererabotke-tabaka]![/url]
Normandut - 2017-06-25  14:05:37
 2), отражающая поток тепла во фронтальную сторону нагревателя установка каминной полки.
Lstrguiffic - 2017-06-25  13:32:25
 I must admit, the webmaster nakropal transcripts.

[url=http://inte
ovella.com/forum/suggestion-box/954046-koppeling-myblogde-online-bestelling-eriacta#953527] Firs, for professionals article
[/url]

http://anti-schimmel-blog.com/index.php/de/forum/abstimmungsbox/559702-eriacta-100-mg-vademecum#559890
CharlesDrync - 2017-06-25  10:19:55
 Приветствую! Класный у вас сайт!
Нашел интересные материалы для владельцев частных домов и не только: [b] [b] Щит мебельный сосна цена екатеринбург [/b] [url=http://mebelny-shit.ru/]http://mebelny-shit.ru/[/url]

Тут: [url=http://mebelny-shit.ru/kupit-mebelniy-shit-iz-sosni-v-nijnem-novgorode.html] Купить мебельный щит из сосны в нижнем новгороде [/url]
Тут: http://mebelny-shit.ru/prochnost-mebelnih-shitov-kupit.html [b] Прочность мебельных щитов купить [/b]
Здесь: http://mebelny-shit.ru/mebelniy-shit-1200h800h400.html
http://mebelny-shit.ru/prihojaya-iz-mebelnogo-shita-foto.html
http://mebelny-shit.ru/stolya
iy-shit-iz-sosni-kupit.html
Тут: http://mebelny-shit.ru/mebelnie-shiti-venge.html [b] Мебельные щиты венге [/b]
Тут: http://mebelny-shit.ru/mebelnie-shiti-razmeri-cena-v-spb.html [b] Мебельные щиты размеры цена в спб [/b]
Mcfaddenmd - 2017-06-25  10:19:21
 [url=http://www.keycollection.com/?so=different-viagra-generic-viagra ]different viagra generic viagra [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?vs=vision-issues-viagra ]vision issues viagra [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?me=drug-viagra ]drug viagra [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?ox=ibuprofen-and-viagra ]ibuprofen and viagra [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?look=cialis-generic-cambodia ]cialis generic cambodia [/url]
JamesWraps - 2017-06-25  09:20:32
 [url=https://universepro.info/][b]How to multiply your Bitcoins hundredfold in a day? [/b][/url]
[b]Bitcoin Multiplier is an online investment platform.
[url=https://universepro.info/][b]Your investment will be multiplied hundredfold and will be transferred to your wallet within 24 hours.[/b][/url]
[b]Pay 0.05 BTC today, get 5 BTC In 24 Hour[/b]
https://universepro.info/
[url=http://savepic.ru/14474559.htm][img]http://savepic.ru/14474559m.png[/img][/url]
Mmmooonnea - 2017-06-25  06:42:10
 http://f-besedka.ru/
структура экономики государственного и муниципального сектора
rerewtt
Brianglics - 2017-06-25  03:33:09
 Регистрируешься - огромный бонусы.
Играешь - огромный выигрыш.
$[url=https://gotovlc.com/51/1?l=32[/url]Пройди тест на богатство и узнай сможешь ли ты стать богатым[/url]
$[url=https://gotovlc.com/51/1?l=44[/url]]узнай как из 100 рублей сделать 20 000 рублей![/url]
Играй
[url=https://lookatlink.com/M2TM]Угадай кому принадлежит бюст - получи деньги[/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TM][img]http://k
.krapovy.ru/images/ugaday_bust_1.jpg[/img][/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TM][img]http://k
.krapovy.ru/images/vyigrysh.jpg[/img][/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TC]Играть онлайн[/url]
[url=http://vlkgo.com/stock/?id=C9nm7ieg&banner_id=2369]акции и бонусы![/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TC][img]http://ad.gameagregator.com/promo/banners/e8bba8d41cf734d460a16f3306a274f2.jpg[/img][/url][url=https://lookatlink.com/M2TI][img]http://ad.gameagregator.com/promo/banners/17f03825f16d3fffc001ed6cbaeb1ddc.gif[/img][/url][url=https://lookatlink.com/M2TK][img]http://ad.gameagregator.com/promo/banners/8e625d25d783a6d1ea17aad67f5e8cd1.gif[/img][/url]
Brianglics - 2017-06-25  03:33:07
 Регистрируешься - огромный бонусы.
Играешь - огромный выигрыш.
$[url=https://gotovlc.com/51/1?l=32[/url]Пройди тест на богатство и узнай сможешь ли ты стать богатым[/url]
$[url=https://gotovlc.com/51/1?l=44[/url]]узнай как из 100 рублей сделать 20 000 рублей![/url]
Играй
[url=https://lookatlink.com/M2TM]Угадай кому принадлежит бюст - получи деньги[/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TM][img]http://k
.krapovy.ru/images/ugaday_bust_1.jpg[/img][/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TM][img]http://k
.krapovy.ru/images/vyigrysh.jpg[/img][/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TC]Играть онлайн[/url]
[url=http://vlkgo.com/stock/?id=C9nm7ieg&banner_id=2369]акции и бонусы![/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TC][img]http://ad.gameagregator.com/promo/banners/e8bba8d41cf734d460a16f3306a274f2.jpg[/img][/url][url=https://lookatlink.com/M2TI][img]http://ad.gameagregator.com/promo/banners/17f03825f16d3fffc001ed6cbaeb1ddc.gif[/img][/url][url=https://lookatlink.com/M2TK][img]http://ad.gameagregator.com/promo/banners/8e625d25d783a6d1ea17aad67f5e8cd1.gif[/img][/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.