Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
Davidtem - 2017-07-24  18:17:15
 Последние новости о горнолыжных курортах здесь [url=http://zimnij-turizm.ru/]zimnij-turizm.ru[/url]
FrankTows - 2017-07-24  15:32:42
 [url=http://bit.ly/2doNLIP]советы по раскрутке сайта[/url]
с помощью агрегатора сайтов

[url=http://site-agregator.ru][img]http://s45.radikal.ru/i110/1702/c6/e28611ea9003.gif[/img][/url]


[url=http://bit.ly/2doNLIP]лучшее продвижение сайтов[/url]$$+$$*
Patricktwits - 2017-07-24  14:48:05
 Всем привет! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?
[b] США омоют беспилотники в Индийском океане [/b] http://firstnewz.ru/news/248-ssha-omoyut-bespilotniki-v-indiyskom-okeane.html
[url=http://firstnewz.ru/news/23326-iz-za-nehvatki-uglya-na-ukraine-zakryvayut-shkoly-vuzy-i-bolnicy.html] Из-за нехватки угля на Украине закрывают школы, вузы и больницы [/url]
http://firstnewz.ru/news/5348-tehsovet-karelenergo-rassmotrel-novinki-elektrotehnicheskogo-oborudovaniya.html
[b] DxOMark: Камера Samsung Galaxy S7 Edge лучшая на рынке [/b] http://firstnewz.ru/ekonomika/15856-dxomark-kamera-samsung-galaxy-s7-edge-luchshaya-na-rynke.html
http://firstnewz.ru/news/6563-rosneft-snizhenie-chistoy-pribyli-v-i-kv-nekritichno.html
Ещё тут много интересного:
[b] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/b] [url="http://firstnewz.ru/"] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/url]
[b] аналитика днр [/b] [url="http://firstnewz.ru/"]http://firstnewz.ru/[/url]
[b] новости новороссии novorus info [/b] [url="http://firstnewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/"]http://firstnewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/[/url]
[b] сколько платят в днр солдатам [/b] [url="http://firstnewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/"]http://firstnewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/[/url]
KennethLab - 2017-07-24  14:03:55
 Здравствуйте! класный у вас сайт!
Зацените, нашёл супер базу кино онлайн в хорошем качестве: [b] [b] Лучшие исторические фильмы в хорошем качестве [/b] [url=http://kinofanonline.ru/]http://kinofanonline.ru/[/url]
Тут: [b] в хорошем качестве hd лучшие сериалы [/b] http://kinofanonline.ru/serialy/
Здесь: [b] смотреть лучшие триллеры [/b] http://kinofanonline.ru/triller/
[url=http://kinofanonline.ru/novinki/] лучшие новинки кино новинки смотреть онлайн [/url]
[b] лучшие сериалы 2017 бесплатно [/b] http://kinofanonline.ru/serialy/
[b] смотреть онлайн лучшие сериалы [/b] http://kinofanonline.ru/serialy/
[url=http://kinofanonline.ru/melodrama/] новые мелодрамы [/url]
[url=http://kinofanonline.ru/semeynyy/3056-princessa-lilifi-2-prinzessin-lillifee-und-das-kleine-einho
-2011.html] Принцесса Лилифи 2 / Prinzessin Lillifee und das kleine Einho
(2011) [/url]
[b] H2O: Просто добавь воды / H2O: Just Add Water (Сезон 1-3) (2006-2010) [/b] http://kinofanonline.ru/komediya/8237-h2o-prosto-dobav-vody-h2o-just-add-water-sezon-1-3-2006-2010.html
Тут: [b] Кома / Coma (2012) [/b] http://kinofanonline.ru/detektiv/3406-koma-coma-2012.html
и Здесь: http://kinofanonline.ru/news/11548-varkraft-vyzval-aplodismenty-bridzhet-dzhons-ve
ulas-naekran.html
Raymondalbum - 2017-07-24  13:04:25
 Всем привет! Класный у вас сайт!
Нашел интересные материалы для владельцев частных домов и не только: [b] [url=http://35stupenek.ru/]балясины резные деревянные[/url]

Здесь: [b] щиты мебельные из массива сосны купить в спб [/b] http://35stupenek.ru/mebelnyj-shhit-iz-sosny.html
Здесь: [url=http://35stupenek.ru/mebelnyj-shhit-iz-sosny.html] щит мебельный массив сосны [/url]
Тут: http://35stupenek.ru/kontakty/
[b] балясина спб [/b] http://35stupenek.ru/balyasiny-iz-dereva.html
http://35stupenek.ru/
Здесь: [b] мебельные щиты из сосны 40 [/b] http://35stupenek.ru/prajs-list
Тут: [b] мебельные щиты из сосны дешево [/b] http://35stupenek.ru/mebelnyj-shhit-iz-sosny.html
Josephref - 2017-07-24  03:00:00
 Женский журнал здесь [url=http://laform.ru/]laform.ru[/url]
LeonardJab - 2017-07-23  21:20:37
 decent web site http://topgooglemaps.com/Libya
BlakeBuche - 2017-07-23  21:13:03
 Самый лучший женский журнал здесь [url=http://zdorovaya-life.ru/]zdorovaya-life.ru[/url]
Victorger - 2017-07-23  20:32:21
 Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Нашел интересные материалы для владельцев частных домов и не только: [b] [b] балясина деревянная таджикистан [/b] [url=http://www.ekolestnica.ru/]http://www.ekolestnica.ru/[/url]

Здесь: [url=http://www.ekolestnica.ru/] лестница с кованными балясинами в холле [/url]
Здесь: http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-v-permi.html [b] балясины и перила деревянные цены в перми в магазине [/b]
Здесь: http://www.ekolestnica.ru/mebelnyj-shhit-v-tomske.html
[url=http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-v-sankt-peterburge.html] изготовление столбов балясины для лестниц строгого стиля с резьбой санкт петербурге [/url]
http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-v-penze.html
Тут: http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-ploskie.html [b] формы плоских деревянных балясин [/b]
Тут: http://www.ekolestnica.ru/lestnicy-vladimir.html [b] элитные лестницы резные балясины [/b]
Arnulfoanado - 2017-07-23  19:45:35
 Слесари-сантехники, работающие в нашей компании, строго следуют всем действующим нормам по установке оборудования, используют современные качественные инструменты и расходные материалы. Мы даем гарантию на такие виды работ, как установка и ремонт сантехнического оборудования. Вызвать мастера из нашей фирмы можно, просто позвонив по телефону. Наши специалисты всегда приходят в строго оговоренное время. С нами вам не придется целый день сидеть дома, отложив все дела! Позвоните, сделайте заказ, и мы в кратчайшие сроки приведем вашу сантехнику в порядок!

+7 916-710 71 41

Только Москва!
Arnulfoanado - 2017-07-23  19:44:35
 Слесари-сантехники, работающие в нашей компании, строго следуют всем действующим нормам по установке оборудования, используют современные качественные инструменты и расходные материалы. Мы даем гарантию на такие виды работ, как установка и ремонт сантехнического оборудования. Вызвать мастера из нашей фирмы можно, просто позвонив по телефону. Наши специалисты всегда приходят в строго оговоренное время. С нами вам не придется целый день сидеть дома, отложив все дела! Позвоните, сделайте заказ, и мы в кратчайшие сроки приведем вашу сантехнику в порядок!

+7 916-710 71 41

Только Москва!
Antoniospaft - 2017-07-23  19:34:33
 Привет! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?
[url=http://energynews.su/11062-era-sverhvysokogo-napryazheniya.html] ЭРА СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ [/url]
[b] Рио: протесты против убийства ребёнка в фавелах [/b] http://energynews.su/12259-rio-protesty-protiv-ubiystva-rebenka-v-favelah.html
http://energynews.su/21235-kitay-zapustil-novuyu-raketu-velikiy-pohod-7-so-svoego-kosmodroma.html
[url=http://energynews.su/5771-chistaya-pribyl-gazproma-vyrosla-v-2013g-na-12.html] Чистая прибыль Газпрома выросла в 2013г на 12% [/url]
[b] СМИ: Заблудившиеся во время учений боевые вертолёты НАТО напугали жителей польского городка [/b] http://energynews.su/8460-smi-zabludivshiesya-vo-vremya-ucheniy-boevye-vertolety-nato-napugali-zhiteley-polskogo-gorodka.html
http://energynews.su/7151-nikolay-starikov-pochemu-rossiya-ne-vvodit-voyska-na-ukrainu-06-06-2014.html
Ещё тут много интересного: [b] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/b] [url="http://energynews.su/"] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/url]
[b] украинские военные на донбассе [/b] http://energynews.su/novorossiya-novosti-svodki/
Jeffreymut - 2017-07-23  18:39:38
 Всем привет! класный у вас сайт!
Зацените, нашёл супер базу кино онлайн в хорошем качестве: [b] [b] 2017 в хорошем качестве hd лучшие комедии [/b] [url=http://inspacefilm.ru/]http://inspacefilm.ru/[/url]
Здесь: [b] лучшие новинки кино 2017 в хорошем качестве hd 720 [/b] http://inspacefilm.ru/novinki/
Тут: [b] онлайн лучшие триллеры [/b] http://inspacefilm.ru/triller/
[url=http://inspacefilm.ru/istoricheskiy/] 2017 в хорошем качестве лучшие исторические фильмы [/url]
[b] лучшие комедии 2017 список [/b] http://inspacefilm.ru/komediya/
[b] фантастика [/b] http://inspacefilm.ru/luchshaya-fantastika-spisok-filmov/
[url=http://inspacefilm.ru/] смотреть онлайн hd [/url]
[url=http://inspacefilm.ru/newskino/9389-tihookeanskiy-rubezh-2-otlozhen-no-ne-umer.html] «Тихоокеанский рубеж 2» отложен, но не умер [/url]
[b] Фанатам «Американской истории ужасов» предложили разгадать тайну четвертого сезона [/b] http://inspacefilm.ru/newskino/770-fanatam-amerikanskoy-istorii-uzhasov-predlozhili-razgadat-taynu-chetvertogo-sezona.html
Тут: [b] Ван-Пис: Фильм третий / One Piece: Chopper Kingdom of Strange Animal Island (2002) [/b] http://inspacefilm.ru/fentezi/7786-van-pis-film-tretiy-one-piece-chopper-kingdom-of-strange-animal-island-2002.html
и Тут: http://inspacefilm.ru/detektiv/6167-takaya-rabota-2014.html
AbkhaziaDab - 2017-07-23  16:00:39
 Привет дорогие! Отыскал полезный сайт по тематике здоровья в Абхазии! Портал получил имя Сайт Абхазии.

[img]http://abkhazia.travel/files/sputnik.png[/img]
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/446-jekonomika-abhazii.html

[url=http://abkhazia-sait.ru/video/466-video-belye-skaly-abhazija.html]Видео из Абхазии: Взял и поехал! 5 выпуск. Белые скалы, Абхазия Описание видео : Обзорная экскурсия по пляжу Белые скалы в Гагрском районе Абхазии. Расположился пляж Белые скалы между поселками Ц...[/url]

Цандрипш, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном, дроном
Абхазия, город, обзор, Сухум, Абхазия Обзор, Абхазия Обзор города
Цены в Абхазии
Asotayapiv - 2017-07-23  15:32:22
 generic triamcinolone acetonide cream [url=http://mataisa45.tumblr.com/#20117]misoprostol online[/url] what is diclofenac sodium prescribed for
Brianbed - 2017-07-23  14:54:27
 Женский онлайн журнал [url=http://malipuz.ru/]malipuz.ru[/url]
MichaelAerow - 2017-07-23  13:00:43
 Самые лучшие рецепты здесь [url=http://cakeblog.su/]cakeblog.su[/url]
Jasonagets - 2017-07-23  11:01:54
 Последние новости здесь [url=http://kfaktiv.ru/]kfaktiv.ru[/url]
MSVCP140 DLE - 2017-07-23  10:12:46
 msvcp140.dll mafia 3
msvcp140.dll 0xc000012f
msvcp140.dll решение
запуск программа невозможен так как на компьютере отсутствует msvcp140.dll
msvcr140.dll grim dawn
http://insularcar.com/index.php/ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41027 msvcp140.dll в mafia 3
при запуске игры выдает ошибку msvcr140.dll что делать
msvcp140.dll 0xc000007b
ошибка msvcp140.dll что делать windows 8
msvcp140.dll the solus project
msvcp140.dll warface
Curtissr - 2017-07-23  09:53:29
 ppuxvpw

http://www.harlingen-havenstad.nl/hugo-boss-schoenen-heerlen-806.html
http://www.liquids2005.nl/superstar-adidas-color-092.htm
http://www.cdvera.es/203-mbt-kafala.htm
http://www.xingbang.es/supra-dorados-777.html
http://www.theloanarrangers.co.uk/adidas-yeezy-boost-550-price-038.php

[url=http://www.gugan.es/precio-christian-louboutin-265.html]Precio Louboutin[/url]
[url=http://www.desmaeckvanspa.nl/001-palladium-pampa-hi-zwart-dames.html]Palladium Pampa Hi Zwart Dames[/url]
[url=http://www.somes.es/898-louis-vuitton-neverfull-mm-imitacion.php]Louis Neverfull[/url]
[url=http://www.sergiestebanell.es/272-michael-kors-imitación.php]Michael Imitación[/url]
[url=http://www.sparkelecvideo.es/153-nike-roshe-runs-grey-orange.html]Nike Roshe Runs Grey Orange[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.