Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Curtissr - 2017-07-21  04:47:33
 fkbvzeo

http://www.casanordest.it/336-saucony-italia.html
http://www.blackbox-online.it/613-blazer-basse-uomo.htm
http://www.agriturismo-a-firenze.it/018-converse-verde-oliva.php
http://www.bareddu.it/michael-kors-borsa-fucsia-848.php
http://www.pixelgenic.it/vans-pelle-bianca-276.html

[url=http://www.studiolafratta.it/221-scarpe-adidas-stan-smith-2016.htm]Scarpe Adidas Stan Smith 2016[/url]
[url=http://www.happycentre.it/275-cappello-nike-nero.htm]Cappello Nike Nero[/url]
[url=http://www.tiratardipub.it/scarpe-da-ginnastica-new-balance-prezzi-392.html]Scarpe Da Ginnastica New Balance Prezzi[/url]
[url=http://www.pistoiainrete.it/air-max-leopardate-944.html]Air Max Leopardate[/url]
[url=http://www.claudiorussofotografo.it/847-air-max-tavas-red.htm]Air Max Tavas Red[/url]
Curtiskam - 2017-07-21  04:13:35
 Последние женские новости здесь [url=http://logwoman.ru/]logwoman.ru[/url]
Chobrearers - 2017-07-21  01:33:14
 [url=https://cherkessk.zaym.tk/zaymdo250/331-zaym-onlayn-v-torzhke.html]займ онлайн РІ торжке Рі. Черкесск[/url]
[url=https://asino.zaym.tk/zaymdo250/331-zaym-onlayn-v-torzhke.html]займ онлайн в торжке г. Асино[/url]
[url=https://domodedovo.zaym.tk/zaymdo150/329-zaym-v-vologde-onlayn.html]займ в вологде онлайн г. Домодедово[/url]
[url=https://littlerock.epoch-life.net/remotedeposit/3005-z-loan-wiki.html]z loan wiki Little Rock Arkansas[/url]
[url=https://yugorsk.mikrocredit.tk/qiwi/274-mikrokredit-po-sms-na-kivi.html]микрокредит по смс на киви г. Югорск[/url]
[url=https://kaspiyskiy.mikrocredit.cf/50000/374-vzyat-dengi-v-dolg-srochno-mikrokredit.html]взять деньги в долг срочно микрокредит г. Каспийский[/url]
[url=https://khvalynsk.mikrocredit.gq/2/375-poluchit-mikrokredit-na-kivi.html]получить микрокредит на киви г. Хвалынск[/url]
[url=https://buguruslan.mikrocredit.ga/1/369-mikrokredit-nalichnymi-bez-otkaza.html]микрокредит наличными без отказа г. Бугуруслан[/url]
[url=https://krasnoslobodsk.mikrocredit.ml/3/376-vzyat-mikrokredit-onlayn-na-kivi-koshelek.html]взять микрокредит онлайн на киви кошелек г. Краснослободск[/url]
[url=https://petrovsk.dengivdolg.ml/chastnyykredit/5715-dengi-v-dolg-v-che
igovskoy-oblasti.html]деньги в долг в черниговской области г. Петровск[/url]
[url=https://center.renthop.net/homes/8054-aitvaras-spec-burys-rent.html]aitvaras spec burys rent[/url]
[url=https://korenovsk.lend-money.ru/zaympodpts/3196-kredit-pod-nizkiy-procent-s-plohoy-kreditnoy-istoriey.html]кредит под низкий процент с плохой кредитной историей г. Кореновск[/url]
Afuwakishiv - 2017-07-20  23:55:59
 what is the process of being induced [url=http://mataisa45.tumblr.com/#44158]misoprostol over the counter[/url] mtp kit fast shipping
Donnasig - 2017-07-20  23:46:24
 Yesterday i got some shocking info about Omega 3 foods and seems like it very matters now. I've got this [url=http://buy-omega-3.com] omega 3 [/url] site buy i have no idea is it really good stuff or not? And i don't see any buy option here, actually.
Mariongennicksamm - 2017-07-20  16:44:49
 Comment placer vos informations dans le repertoire? Comme [url=http://b2bsan.be/company/brussel/cabinet-dentaire-nacar-23720443.html
]ici ...[/url]
Sirinevler escort bChoip - 2017-07-20  14:43:33
 size ozelseker kizlari
halkali escortlari
adresindekalabilir
harika dakikalar siz de yerinizi alin
Sirinevler escort bChoip - 2017-07-20  14:43:29
 size ozelseker kizlari
halkali escortlari
adresindekalabilir
harika dakikalar siz de yerinizi alin
DonaldHooft - 2017-07-20  13:11:43
 Последние строительные новости здесь [url=https://dipris-studio.ru/]dipris-studio.ru[/url]
IsmaelFunny - 2017-07-20  12:17:52
 Новая информация о компьютерном железе [url=http://www.hardexpert.net/]www.hardexpert.net[/url]
VicenteBap - 2017-07-20  12:08:46
 Very good forum post.Really thank you! Fantastic. [url=http://srlu9svj.tumblr.com/]Slatten[/url]
NmslpcImaft - 2017-07-20  11:26:33
 pay day loans
[url=http://payday1000loans3000online.com/#best-online-payday-loans-fqk]quick loans [/url]
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#best-online-payday-loans-tep&quot;&gt;cash loans &lt;/a&gt;

http://payday1000loans3000online.com/#zcbpw
http://payday1000loans3000online.com/#tkmdu
http://payday1000loans3000online.com/#azwhc

http://www.ginaforever.org/testimonial
http://www.weloveawards.com/christian-music-awards/?p=346#comment-339053
http://niihamac.jp/clip/clip.cgi
http://untergruenden.wupics.com/
http://gb.edusite.ru/f8308/index.php?&mots_search=&lang=&skin=&test=&seeMess=1&seeNotes=1&seeAdd=0&code_erreur=fbkyhr8i38
Michaeljem - 2017-07-20  03:32:30
 [url=https://www.youtube.com/watch?v=9KI0c56_2No target="_blank" ]https://www.youtube.com/watch?v=NVatJg4GcC4[/url]
NwmwknImaft - 2017-07-20  02:32:37
 loans online
[url=http://payday1000loans3000online.com/#payday-loans-online-direct-lenders-only-bke]payday loan [/url]
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#no-credit-check-payday-loans-egl&quot;&gt;online loans &lt;/a&gt;

http://payday1000loans3000online.com/#llcls
http://payday1000loans3000online.com/#qqfuh
http://payday1000loans3000online.com/#xgcpx

http://forum.cabaleu.playthisgame.com/forum/nevareth-community-aa/off-topic/128595-fsiq-no-verification-payday-loans-ttoa
http://forums.ccd.go.ug/viewtopic.php?f=4&t=90861
http://theinte
ationalwagnerfestival.com/?contact-form-id=2&contact-form-sent=14901&_wpnonce=ae6993348d
http://pwnd.creatuforo.es/viewtopic.php?f=1&t=264340
http://arzamas-rajon.ru/photo-amz-87.html?page=1427#comment-71625
MartinAderb - 2017-07-20  01:48:12
 [b] домашнее волосатые скачать камера[/b]
[b]https://vk.com/wall-150156822_14 [/b]
ебут бабы дойки гей видео, пьяные жесткое, азиатки в чулках аниме.
[b] измена онлайн дойки постарше[/b]
https://vk.com/wall-150156822_4
школьницы Русское жесткое оргазм лесби, ебут бразерс, жесткое жесткое юные.
[b] кончают бабы домашнее кастинг[/b]
https://vk.com/wall-150156822_17
онлайн кончают измена пизда порно, бдсм мамки, бабы девушки дочь.
https://vk.com/wall-150156822_19
NrvbjcImaft - 2017-07-20  01:39:48
 payday express
[url=http://payday1000loans3000online.com/#same-day-payday-loans-brj]payday loans online [/url]
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#payday-loans-online-no-credit-check-instant-approval-ykk&quot;&gt;bad credit personal loans &lt;/a&gt;

http://payday1000loans3000online.com/#vuzpe
http://payday1000loans3000online.com/#zjans
http://payday1000loans3000online.com/#hoarh

http://www.yarbit.ru/products/m12663
http://inbelousov.ru/archive/scary?commentId=21409#21409
http://www.chiquita.com/recipes/winter-frozen-chiquita-banana-penguins?page=4976#comment-253924
http://craftmann24.ru/products/%d0%90%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20siemens%20m65%20-%20craftmann#comment_78
http://zhastar.okmpi.kz/kk/node/108?page=337#comment-26701
NezqmuImaft - 2017-07-20  00:46:12
 loans with bad credit
[url=http://payday1000loans3000online.com/#online-payday-loans-no-credit-check-yug]loans direct [/url]
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#legitimate-payday-loans-online-no-credit-check-npz&quot;&gt;personal loan &lt;/a&gt;

http://payday1000loans3000online.com/#hxxfi
http://payday1000loans3000online.com/#rsapt
http://payday1000loans3000online.com/#dqzyo

http://public.troop224.us/guestbook/index.php?mode=3&post_id=84773
http://hopeandstory.co.uk/2015/11/14/hello-world/#comment-446
http://www.barbarian.holm.ru/note_rulers.shtml?coder=windows-1251&w=1&name=njlkakbed&e_mail=kzmaijuaom%40mailermails.info&url=http%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23no-credit-check-payday-loans-wft&coment=pay+day+loans++%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23payday-loans-online-no-credit-check-instant-approval-asj+-+bad+credit+personal+loans++%0D%0A%26lt%3Ba+href%3D%26quot%3Bhttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23payday-loans-online-same-day-gwh%26quot%3B%26gt%3Bonline+loans+%26lt%3B%2Fa%26gt%3B+%0D%0A+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23iikfa+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23aszrw+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23otxva+%0D%0A+%0D%0Ahttps%3A%2F%2Funiversulphur.com%2Fmespon%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D7%26t%3D8156+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fbroadwayzabreh.cz%2Fkniha.php%3Fodpoved%3D183081%26jmeno%3Ddating%2520online%26button%3D0+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.gloriaoliver.com%2F2011%2F11%2F30%2Fpicture-kaleidoscope-113011%2F%3Fcontact-form-id%3Dwidget-text-3%26contact-form-sent%3D11485%26_wpnonce%3Dc918347168+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.weloveawards.com%2Fchristian-music-awards%2F%3Fp%3D346%23comment-339036+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fsportpitrussia.ru%2Fblog%2Fentsiklopediya-sportpita-flex%2F%23comment_6580&submit=%D1%EA%E0%E7%E0%F2%FC
http://ru-stroyka.com/metallstruct/1622-stoyka-teleskopicheskaya-dlya-monolitnyh-perekrytiy.html
http://d3match.appspot.com/find?roomid=da683c9b
NmflriImaft - 2017-07-19  23:53:06
 loans for bad credit
[url=http://payday1000loans3000online.com/#payday-loans-bad-credit-ybc]loans for bad credit [/url]
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#payday-loans-direct-lender-ozb&quot;&gt;bad credit loans &lt;/a&gt;

http://payday1000loans3000online.com/#effvl
http://payday1000loans3000online.com/#duceb
http://payday1000loans3000online.com/#imzul

http://bortovik.ru/products/bortovoj-kompyuter-tsiclon-aveo#comment_5029
http://www.elhijodelsanto.com.mx/guestbook2/index.php?mode=3&post_id=123058
http://demo.brandshack.co.za/blog/test-blog-entry-2?page=1909#comment-95494
http://batuty-tut.ru/blog/vybiraem-batut-dlya-doma/#comment2687
http://www.radiosuperamor.com/1144-2/#comment-63505
NapnrqImaft - 2017-07-19  22:59:24
 personal loans
[url=http://payday1000loans3000online.com/#legitimate-payday-loans-online-no-credit-check-cgm]personal loan [/url]
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#payday-loans-online-no-credit-check-instant-approval-aia&quot;&gt;payday advance &lt;/a&gt;

http://payday1000loans3000online.com/#uiroo
http://payday1000loans3000online.com/#qjile
http://payday1000loans3000online.com/#mplkp

http://lartdetreparent.com/claude-halmos-autorite1/?error_checker=captcha&author_spam=nvwwpaOpe
&email_spam=jwhdgnytud%40mailermails.info&url_spam=http%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23payday-loans-bad-credit-opb&comment_spam=%3Ca+href%3D%5C%22http%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23payday-loans-pds%5C%22%3Ebad+credit+personal+loans+%3C%2Fa%3E+http%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23payday-loans-for-bad-credit-lbv+-+cash+loans++%26lt%3Ba+href%3D%26quot%3Bhttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23same-day-payday-loans-sna%26quot%3B%26gt%3Bpayday+loan+%26lt%3B%2Fa%26gt%3B++http%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23qkodr+http%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23oftga+http%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23syybg++http%3A%2F%2Fwww.improvingoutcomes.net%2Fpage8.php%3Fpost%3D2%26messagepage%3D12+http%3A%2F%2Fkspt.ucoz.ru%2Fforum%2F3-5-114%231720+http%3A%2F%2Fjamejammarket.com%2Ffa%2Fblog%2Fpost%2F220734+http%3A%2F%2Fwww.lovingthejou
ey.org%2F%3Fcontact-form-id%3D977%26contact-form-sent%3D10857%26_wpnonce%3D0ecc69fd44+http%3A%2F%2Fnoname.gportal.hu%2Fgindex.php%3Fpg%3D8125845%26badcaptcha%3Dtrue%26sid%3D0%26gb_name%3Dnfjhmosop%26gb_email%3Dkvavnesaac%2540mailermails.info%26gb_comment%3D%253Ca%2Bhref%253D%2522http%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523payday-loans-bad-credit-gvy%2522%253Epayday%2Bloan%2B%253C%252Fa%253E%2B%250D%250A%255Burl%253Dhttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523payday-loans-online-yor%255Dshort%2Bterm%2Bloans%2B%255B%252Furl%255D%2B%250D%250A%2526lt%253Ba%2Bhref%253D%2526quot%253Bhttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523payday-loans-bad-credit-vfc%2526quot%253B%2526gt%253Bpayday%2Badvance%2B%2526lt%253B%252Fa%2526gt%253B%2B%250D%250A%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523htokl%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523qehdj%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523yqgtv%2B%250D%250A%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fartm.artmoments.ee%252Fen%252F70%2523comment-1013556%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Flyme-disease-australia.com%252Fviewtopic.php%253Ff%253D19%2526t%253D913615%2526p%253D1057921%2523p1057921%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fbroadwayzabreh.cz%252Fkniha.php%253Fodpoved%253D152414%2526jmeno%253Davoeqew%2526button%253D0%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fsite.novaya-shkola.su%252Fusers%252FnavotpFak%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Ficonpythons.com%252Findex.php%252Fcomponent%252Fk2%252Fitem%252F36-veredus-horse-boots-collections#error
http://folbr.org/?topic=order-legal-cefotaxime-buy-cefotaxime-online-no-dr/#post-59237
http://gabity-charmed.dir.bg/_wm/library/item.php?did=374983&df=8&dflid=3
http://www.healer-db.jp/cate_mi/1576/comment-page-113/#comment-1031805
http://www.peruho.com/?s=payday+loan++%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23payday-loans-online-tik+-+personal+loan++%0D%0A%26lt%3Ba+href%3D%26quot%3Bhttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23best-online-payday-loans-zqi%26quot%3B%26gt%3Bpay+day+loans+%26lt%3B%2Fa%26gt%3B+%0D%0A+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23vwktv+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23qjlmv+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23dyndf+%0D%0A+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fyorkshop.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_fireboard%26Itemid%3D10%26func%3Dview%26catid%3D14%26id%3D174817+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fvoricharizm.x-y.net%2Fcgi-bin%2Fez2000%2Fezboard.cgi%3Fdb%3Dboard%26action%3Dread%26dbf%3D191%26nread%3D1%26%26page%3D524+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fslav-drevnosti.ru%2Farticles%2F9%23comm+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.santamorellaband.cz%2Findex.php%3Fpage%3D5%26lang%3D0+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.greatadventure.ru%2Fnode%2F1493%2F
NfawedImaft - 2017-07-19  22:01:52
 payday express
[url=http://payday1000loans3000online.com/#best-payday-loans-tmh]payday advance [/url]
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#payday-loans-online-lbl&quot;&gt;loans direct &lt;/a&gt;

http://payday1000loans3000online.com/#jffun
http://payday1000loans3000online.com/#wdqrd
http://payday1000loans3000online.com/#sdmpr

http://jbi8.ru/beton/gbi/v13#comment-405400
http://www.pcidss.ru/blog/1283.html?&comment[post_id]=1283&comment[content]=%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23direct-lender-payday-loans-pju%22%3Epersonal+loans+%3C%2Fa%3E+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23payday-loans-elr%5Dcash+loans+%5B%2Furl%5D+%0D%0A%26lt%3Ba+href%3D%26quot%3Bhttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%233-month-payday-loans-wtr%26quot%3B%26gt%3Bpersonal+loan+%26lt%3B%2Fa%26gt%3B+%0D%0A+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23sttca+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23qzqtl+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23wulvg+%0D%0A+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fdatastorageasean.com%2Fdaily-news%2Fsingtel-and-it-access-discuss-partnership-zertocon-local%23comment-13746+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fuslishmir.kz%2Fedu%2F2012%2F04%2F06%2Fkolledzh_miras%3Fpage%3D24%23comment-467116+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.decrolyamericano.edu.gt%2Fen%2Fbrief-history%3Fpage%3D48%23comment-89380+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fksa-home.com%2Fnode%2F1%3Fpage%3D3226%23comment-161336+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fkalli.kalde.eu%2F%3Ferror_checker%3Dcaptcha%26author_spam%3DnimwmmHer%26email_spam%3Dqsfbzehtcp%2540mailermails.info%26url_spam%26comment_spam%3D%253Ca%2Bhref%253D%255C%2522http%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523payday-loans-online-egg%255C%2522%253Eloans%2Bfor%2Bbad%2Bcredit%2B%253C%252Fa%253E%2Bhttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523legitimate-payday-loans-online-no-credit-check-dkz%2B-%2Bonline%2Bloans%2B%2B%2526lt%253Ba%2Bhref%253D%2526quot%253Bhttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523payday-loans-online-no-credit-check-instant-approval-fnv%2526quot%253B%2526gt%253Bloans%2Bfor%2Bpeople%2Bwith%2Bbad%2Bcredit%2B%2526lt%253B%252Fa%2526gt%253B%2B%2Bhttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523kdiyh%2Bhttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523yhloj%2Bhttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523bffib%2B%2Bhttp%253A%252F%252Fwww.gy.svitavy.cz%252Fphpbb%252Fviewtopic.php%253Ff%253D3%2526t%253D129213%2Bhttp%253A%252F%252Fwww.kelsye.com%252Fabout%252F%253Fcontact-form-id%253Dwidget-text-8%2526contact-form-sent%253D8539%2526_wpnonce%253D551ad6edf6%2Bhttp%253A%252F%252Fenglish.edaechang.com%252Fboard%252Fview.php%253Fid%253D4_1%2526page%253D5%2526page_num%253D10%2526select_arrange%253Dheadnum%2526desc%253D%2526sn%253Doff%2526ss%253Don%2526sc%253Don%2526keyword%253D%2526no%253D3268%2526category%253D%2Bhttp%253A%252F%252Fgreatadventure.ru%252Fnode%252F4150%252F%2Bhttp%253A%252F%252Fsimplyconfess.com%252F%23error&comment[name]=netsuxaneGe&comment[email]=frclpkzzvg%40mailermails.info#comment_add_form
http://as.prcube.ru/fundamentnye-raboty/luchshaya-osnova-nadezhnogo-fundamenta-kachestvennye-betonnye-bloki?page=803#comment-1297752
http://www.guestbook.lowerdelawarebowling.com/guestbook/index.php/?mode=3&post_id=148114
http://www.vampi
aplok-fan.gportal.hu/gindex.php?pg=34428162&badcaptcha=true&pageno=1&postid=1330052&cmd=inscomment&commentname=nlmxetdum&commentemail=glijjezeqr%40mailermails.info&commenttext=%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23payday-loans-online-no-credit-check-wzv%22%3Epersonal+loan+%3C%2Fa%3E+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23payday-loans-online-ezo+-+bad+credit+loans++%0D%0A%26lt%3Ba+href%3D%26quot%3Bhttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23best-online-payday-loans-hpd%26quot%3B%26gt%3Bshort+term+loans+%26lt%3B%2Fa%26gt%3B+%0D%0A+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23fkelo+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23irvpe+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fpayday1000loans3000online.com%2F%23saemc+%0D%0A+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fkeressukchantalt.hu%2F%3Fq%3Dforum%26page%3D7990%23comment-401121+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.profimk.eu%2Fruli---system-pro-pricne-a-podelne-deleni-plechu%3Fform_uid%3Da40dd637772bc8afc396529a307c52c9%23form-125+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fvbuljan.mojweb.com.hr%2Fproizvod-dana%2Fnadafix%2F%23comment-17920+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.mouline.ru%2Fblog%2Fnews%2Fformula-rukodeliya--osen-2015%2F%23comment12174+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.volejballokocl.cz%2Findex.php%3Fp%3Ddiskuze%26replyto%3D18935%26_formData%3Cguest%3E%3DnofakfMat%26_formData%3Csubject%3E%3D%26_formData%3Ctext%3E%3D%253Ca%2Bhref%253D%2522http%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523bad-credit-personal-loans-not-payday-loans-wdo%2522%253Epersonal%2Bloan%2B%253C%252Fa%253E%2B%250D%250A%255Burl%253Dhttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523no-credit-check-payday-loans-swk%255Dpayday%2Bexpress%2B%255B%252Furl%255D%2B%250D%250A%2526lt%253Ba%2Bhref%253D%2526quot%253Bhttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523online-payday-loans-xrr%2526quot%253B%2526gt%253Bloans%2Bfor%2Bbad%2Bcredit%2B%2526lt%253B%252Fa%2526gt%253B%2B%250D%250A%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523lkirp%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523tpzsi%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fpayday1000loans3000online.com%252F%2523zhjeq%2B%250D%250A%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fwww.romavisibile.it%252Fforum%252Fshowthread.php%253Fp%253D709076%2523post709076%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Flibrary.iv-fr.net%252F2007%252F11%252F21%252Fartjur_rembo__moja_ciganerja.html%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fwww.sacopulos.com%252F2012%252F04%252F18%252Fjurors-facebook-post-creates-new-medical-malpractice-trial%252F%253Fcontact-form-id%253D295%2526contact-form-sent%253D27202%2526_wpnonce%253Da21ebedc50%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fwww.avaritionxxlversiongaming.de%252Fnews%252Findex.php%253Faction%253Dshow%2526id%253D2%2B%250D%250Ahttp%253A%252F%252Fwww.jsadr.org.cn%252Fapplication%252Freview.asp%253Fdocsid%253D9181%26addpost%26r%3D0#comment_1330052_List
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.