Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(8992)
Best-way-to-take-viagra - 2017-04-23  15:52:57
 [url=http://usa-best-store.com/#canadian-pharmacy-online-cialis]viagra tips[/url] acupuncture erectile dysfunction treatment [url=http://best-store-us.com/#fairview-pharmacy]what is better viagra or cialis[/url] over the counter products with sildenafil [url=http://best-store-usa.com/#new-york-state-board-of-pharmacy]what cialis[/url] self hypnosis for erectile dysfunction [url=http://safe-store-usa.com/#side-effects-of-viagra-and-alcohol]cannon pharmacy kannapolis nc[/url] paypal viagra
RidAlold - 2017-04-23  15:11:44
 The CPU's wont be able to handle anything crazy.

http://zarabotokvinte
et.ru/how-to-become-a-forex-broker-uk.php

http://klei-ka.ru/forex-illinois/forex-trading-robot-wikipedia/gallery/

http://procvety24.ru/var-calculation-forex/cgat-forex/
Aadherne - 2017-04-23  15:08:52
 [url=http://usa-safe-store.com/#marcus-hook-pharmacy]canadian pharmacies viagra[/url] herbs erectile dysfunction [url=http://us-safe-store.com/#buy-sildenafil-100mg]function of erectile tissue[/url] where to order viagra online [url=http://usa-safe-store.com/#where-can-i-buy-sildenafil-citrate-over-the-counter]animal pharmacy[/url] pharmacy education [url=http://safe-store-us.com/#acro-pharmacy]side effects for cialis[/url] erectile dysfunction and prostate
Abaguehype - 2017-04-23  14:25:48
 [url=http://us-safe-store.com/#express-scripts-pharmacy-help-desk]cialis tadalafil 5mg[/url] real viagra [url=http://safe-shopping-us.com/#tadalafil-20mg-uk]viagra going generic[/url] cheapest place to buy cialis [url=http://usa-safe-store.com/#water-erectile-dysfunction]liquid female viagra[/url] viagra for pulmonary hypertension [url=http://safe-store-usa.com/#cvs-pharmacy-fax-number]buy viagra no prescription[/url] cost of cialis at walmart pharmacy
Dwaynepah - 2017-04-23  14:14:05
 Информация о вязании носков, моде, красоте и здоровье на [url=http://tvoi-noski.ru]tvoi-noski.ru[/url]
Holbrook-pharmacy - 2017-04-23  11:25:01
 [url=http://safe-store-us.com/#cvs-pharmacy-amarillo]connecticut pharmacy[/url] buying viagra online legal [url=http://best-store-usa.com/#get-viagra-online]use of viagra for men[/url] zinc erectile dysfunction [url=http://safe-store-us.com/#do-you-need-prescription-for-viagra]vons pharmacy[/url] cvs pharmacy times [url=http://safe-shopping-us.com/#how-viagra-works-in-the-body]erectile dysfunction exercises routines[/url] uhs pharmacy
Buy-viagra-without-presc - 2017-04-23  10:09:31
 [url=http://usa-best-store.com/#sophie-viagra]erectile dysfunction treatment home remedies[/url] how often can you take cialis [url=http://us-safe-store.com/#best-online-pharmacy-for-viagra]female viagra uk[/url] target pharmacy rochester mn [url=http://safe-store-us.com/#does-viagra-make-your-dick-bigger]alte
ative viagra[/url] how to use levitra [url=http://best-store-us.com/#wikipedia-viagra]viagra original use[/url] erectile dysfunction and alcohol
Emanueldut - 2017-04-23  09:49:40
 Круизы в пол-цены. 5300 круизов New York +17186370530 Skype evg7773 Евгений Иванович
Станьте Членом круизного клуба с доступом к избранной программе Стимул Dream Cruises ™ и Global Destination.
Propecia 5 mg side effects Keymn50 - 2017-04-23  05:00:56
 I effecys a http://finasteridemanonline.cu.cc correspond to visitor of your blog and roar you made the speedily to lessons the precarious post. I shared your website nigh the reason of Google but looking for a comparable topic, your snare locality came up. I establish your blog before advancing of Google equanimous as searching for a related matter, your website got here up. At leisure bloggers report barely up quidnunc and organization spectacularly and this is ea
estly annoying. I ground your locale at near means of Google where searching pro a comparable causal, your website got here up.
A saturation blog with finasteride dosis de amoxicilina
energizing content, that is what I telephone. Nowadays bloggers publish one respecting hearsay and inte
et stuff and this is really annoying. I bring about your website sooner than trail of Google when mmg exchange for a comparable topic, your plot got here up. I inaugurate your purlieus at near cave in of Google at the regardless age as looking in the interest of a related bound by, your purlieus came up. That is dedicated period to create some songs over the extent of the extended run. I sent your blog by oxidation of Google while searching in the course of a similar topic, your plat came up.
Conscious of ItIf some whole changes to be updated with most up-to-date peripheries afterward he obligation be pass on a tied up smite this web placement and be up to rebuild all the time. Leisurely, the blog posts hellishly shrewd in the interest of me on Creatine. I found your influence site via Google Propecia 5 mg side effects as searching for a motorized rationale, your Propecia 5 mg side effects got here up. Worse bloggers publish wild far judgement and cobweb choke and this is sincerely frustrating.
http://2017examresults.net/member.php?action=profile&uid=82192
http://all-results.info/member.php?action=profile&uid=68288
http://alinaqijahani.ir/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=262786
http://bcel.uk/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=876649
http://asikbookie.com/member.php?action=profile&uid=8901
Patrickfup - 2017-04-23  04:56:34
 order online cheap Female Cialis in UK/GB overseas with NO PRESCRIPTIONs ; we offer quality Female Cialis in Canada c.o.d. without rx

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Female Cialis] [u][b]>>> Want to buy Female Cialis with Discount? CLICK HERE! http://tr.im/unitedpharmacies
- How Can I Buy Rhinocort no prescription
- Best Place To Buy Cialis Strong Pack-30 no script required
- Discount Verapamil no prescription no fees
- Where To Order Herbal Extra Power no script required express delivery
- Discount Price in USA Maxolon with no rx
- How Can I Buy in GB / UK Duphaston no script next day delivery
- Best Prices in GB / UK for Altace non prescription needed
- Purchase in Canada Online Eulexin in no prescription
- Buy Online Super Active Pack-40 c.o.d. no script
- Where Can I Purchase in Australia Depakote c.o.d. saturday delivery
- Where To Buy in USA Cialis Daily no prescription fast delivery
- Order in Canada Cheap Generic Ditropan Xl same day delivery no prescription
- Order At Low Cost in USA Grisactin no dr approval cash on delivery
- Best Prices Cartia Xt non prescription needed
- Order in GB / UK Online Cheap Prometrium cash on delivery ove
ight
- Pharmacies That Sell Lukol without doctor prescription
- Purchase in GB / UK Online Sinequan pay cod without prescription
- Cheap Generic Epivir without a prescription
- Cheapest Prices in Canada for Gestanin without script pharmacy
- Order in USA Levitra with Dapoxetine no prescription quick delivery
- Purchase in Australia At Lowest Price Suminat no prescription no fees
- Order Low Price Pepcid delivered ove
ight no rx
- Ordering Safety Theo-24 Cr in inte
et,next day delivery
- How Much Alesse with no prescription
- Buy in UK cheapest Myambutol in without prescription
- Purchase in Australia At Low Price Zestril without dr prescription
- Discount Prices in Australia for Prevacid no prescription next day delivery
- Price Of Tricor ove
ight no prescription
- How To Buy Garcinia Cambogia cheap c.o.d. no rx
- GB / UK Online Pharmacy Voveran online consulation with no prescription
- Buying in Australia Generic Strattera c.o.d ove
ight no rx
- How Can I Buy in USA VP-GL without prescription ove
ight
- Wholesale in USA Cheapest Cialis Pack-30 ove
ight delivery without a rx
- Where Can I Order in GB / UK Super Pack next day delivery
- Purchase in GB / UK Betapace cash on delivery online prescriptions
- Ordering in USA Online Zestoretic from a pharmacy without a prescription
- How Much in USA Glycomet delivered ove
ight no rx
- Where To Get Requip ove
ight delivery without a rx
- Purchase At Low Cost in GB / UK Styplon no prescription next day delivery
- How Can I Buy Vantin non prescription needed
- Where To Get Theo-24 Sr shipped by cash on delivery
- Order in GB / UK Online Cheap Levitra Pack-30 without dr prescription
- Buy in United States cheapest Red Viagra cash on delivery online prescriptions
- Low Prices in USA Neurontin next day delivery no rx
- Purchase in USA At Lowest Price Wondersleep with ove
ight delivery
- How To Purchase in USA Combivir ove
ight no prescription required
- Low Prices Daklinza no rx, fast worldwide shipping
- Online Pharmacy Advair Diskus next day delivery no rx
- Buying Generic Soft Pack-40 non prescription needed
- How Can I Buy in GB / UK Plan B no script next day delivery
- How Can I Buy in USA Asacol no prior prescription
Bradleyrasty - 2017-04-23  01:52:11
 OpenVZ — изделие [url=https://prohoster.info/vps/ssd-vps]аренда vps[/url] технологии виртуализации для уровне операционной системы, которая базируется для ядре Linux.
OpenVZ позволяет для одном физическом сервере бросать [url=https://prohoster.info/vps/ssd-vps]аренда vps[/url] кисть изолированных копий операционной системы, называемых «виртуальные частные серверы» (Accepted Hush-hush Servers, VPS) либо «виртуальные среды».
Основные отличия OpenVZ через KVM заключается в черепок какой ресурсы предоставленные кстати тарифу дозволено расширить в какойнибудь момент без перезагрузки сервера, а сам же, установк ОС (операционной системы) занимает меньше времени.
Patrickfup - 2017-04-23  00:15:36
 purchase cheap online Fosamax in USA pay with mastercard,visa,ach,echeck ; cheap online order Fosamax in USA at discounted prices

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Fosamax] [u][b]>>> Want to buy Fosamax with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/genericmeds
- Purchase in GB / UK Vasotec no prescription ove
ight
- Ordering in Canada Myambutol saturday delivery
- Online in GB / UK Differin no script required express delivery
- I Want to order in Australia Meclizine next day no prescription
- Cost in USA Of Stendra in inte
et,next day delivery
- Cheapest Price Serevent ove
ight without a prescription
- Purchase in Canada At Low Price Imitrex without prescription
- Purchase Allopurinol without doctor prescription
- Wholesale Cheapest Gestanin tablet without script
- Best Place in Canada To Buy Trandate no script needed c.o.d. ove
ight
- Ordering Starlix no prescription no fees
- Purchase At Low Cost in Canada Levitra Professional without a rx ove
ight
- Buy Safety Symmetrel next day no prescription needed
- How Much in USA Eldepryl with no rx
- Order in Canada Cheap Generic Zyrtec no prescription no fees
- Discount Revatio without rx
- Cost in USA Of Cialis with no prescriptions
- How Can I Buy Maxaquin shipped by cash on delivery
- Where To Order in USA Levitra Pack-30 no prescription required
- Order in United States cheapest Epivir no prescriptions needed
- Where To Get in USA Lipitor no prior prescription
- Ordering in Australia Zanaflex without dr prescription
- Buy Cheap in USA Cialis Pack-60 c.o.d. no rx
- Purchase At Low Cost Mircette ove
ight without dr approval
- Buy Cheap Anaprox no prescriptions needed
- Order in Australia Cheap Online Ibuprofen without dr prescription
- Where Can I Purchase in GB / UK Malegra FXT without rx,next day delivery
- in USA Online Viagra Flavored next day delivery
- Buying in USA Generic Skelaxin cheap c.o.d. no rx
- Order in USA Cheap Generic Plavix no rx required
- Where To Get in USA Premarin from a pharmacy without a prescription
- Cheapest Prices in GB / UK for Ophthacare prescriptions online
- How Much Caverta c.o.d. without rx
- How Much Tadalia in inte
et,next day delivery
- Cheap Clonidine without script pharmacy
- Best Prices Lozol c.o.d. no rx
- Purchase in Canada At Low Price Differin c.o.d. no prescription
- Purchase Cheap Online Elimite in inte
et drugs ove
ight
- Order Cheap Cefaclor no prescription needed
- Online in GB / UK Tentex Royal c.o.d. without prescription
- Buy in USA At Low Price Zestril without a rx ove
ight
- Best Place in GB / UK To Buy Aciphex with no rx
- Best Prices in GB / UK for Alfacip next day no prescription needed
- Order in USA Cheap Online Paxil in without prescription
- Purchase in GB / UK At Lowest Price ED Soft Medium Pack no prescription quick delivery
- How Much in USA Alesse delivered ove
ight no rx
- Canada Online Pharmacy Reglan no prescription no fees
- Fda Approved Depforce without rx,next day delivery
- Purchase in USA At Lowest Price Sinemet Cr c.o.d. saturday delivery
- Buy in Canada Cheap Online Genegra no prescription next day delivery
- Order in GB / UK Online Cheap Diflucan without script pharmacy
VictorAnoca - 2017-04-22  22:29:30
 Этой ночью осматривал данные инет, и к своему удивлению обнаружил замечательный ресурс. Смотрите: [url=https://d-black.biz/]black d[/url] . Для моих близких вышеуказанный ресурс произвел яркое впечатление. Всего хорошего!
Ypmkjnv - 2017-04-22  21:50:14
 what is a good medical school
http://withoutadoctorprescriptionviagra.net/#viagra-without-a-doctor-prescription-koding.cz
global medical education
buy viagra without a prescription
cheap medical health insurance
[url=http://withoutadoctorprescriptionviagra.net/]viagra without a doctor prescription[/url]
heat stroke signs and symptoms
Aadherne - 2017-04-22  20:25:09
 [url=http://usa-safe-store.com/#apply-to-cvs-pharmacy]how do i get viagra[/url] viagra and blood clots [url=http://usa-best-store.com/#viagra-usa]cvs pharmacy westwood[/url] cialis for erectile dysfunction [url=http://safe-shopping-usa.com/#giant-eagle-pharmacy-waterworks]better than cialis[/url] meadowbrook pharmacy [url=http://safe-store-usa.com/#cvs-pharmacy-sacramento]best natural pill for erectile dysfunction[/url] levitra discounts
Vasiliybox - 2017-04-22  19:52:06
 Весь вечер просматривал содержание интернет, и неожиданно к своему удивлению заметил красивый сайт. Смотрите: [url=http://megamag-26.biz/]мегамаг 26[/url] . Для меня данный веб-сайт оказал яркое впечатление. Удачи!
Iowwfmj - 2017-04-22  19:17:23
 100mg viagra price healthcare united
viagra prices walgreens
first aid in stroke
viagra prices walmart
Alearono - 2017-04-22  18:00:05
 [url=http://usa-best-store.com/#providence-pharmacy]tadalafil vs viagra[/url] cialis strength [url=http://best-store-us.com/#viagra-vs-levitra-vs-cialis]what is a natural viagra alte
ative[/url] levitra shelf life [url=http://safe-shopping-us.com/#canada-pharmacies]best natural pill for erectile dysfunction[/url] kroger pharmacy nashville tn [url=http://best-store-usa.com/#texas-tech-school-of-pharmacy]viagra prices in canada[/url] food supplements for erectile dysfunction
Vitaliygob - 2017-04-22  17:08:13
 Накануне анализировал контент сети, и неожиданно к своему удивлению увидел неплохой вебсайт. А вот и он: [url=http://megamag-24.biz/]mega mag 24[/url] . Для меня вышеуказанный веб-сайт произвел яркое впечатление. Пока!
Patrickfup - 2017-04-22  15:35:16
 cheapest price Herbal Max Gun Power in UK/GB NO PRESCRIPTION ; buy cheap online Herbal Max Gun Power in Australia NO PRESCRIPTION ove
ight

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Herbal Max Gun Power] [u][b]>>> Want to buy Herbal Max Gun Power with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/trustedpharmacy
- Purchase At Low Cost Danocrine fast shipping no prescription
- Discount Prices in Canada for Prinivil pharmacy without a prescription
- Lowest Price Of Effexor Xr pharmacy without a prescription
- Order Cheap in USA Cialis Strong Pack-30 without a rx ove
ight
- Discount Price in USA Maxolon no prescription
- Buy in GB / UK Cheap Online Wondersleep ove
ight delivery no rx
- in USA Online Purim no prescription next day delivery
- How Can I Buy in Australia Evecare prescriptions online
- Canadian Licensed Pharmacy Trecator-SC no prescription fedex / ups
- Order Kamagra without prescription
- Ordering Safety Monoket c.o.d. without prescription
- How To Order in Australia Duphaston from a pharmacy without a prescription
- Canadian Licensed Pharmacy Viagra Pack-30 ove
ight no prescription
- Purchase in USA Cheapest Amaryl no rx required
- How Can I Buy in USA Provera c.o.d. without prescription
- Buying in USA Generic Remeron fast shipping no prescription
- Cost in GB / UK Of Toprol Xl no prescription ove
ight
- Order Cheap Generic Lopressor next day delivery no rx
- Purchase in Australia At Lowest Price Trandate c.o.d ove
ight no rx
- Best Place To Buy Harvoni without prescription ove
ight
- Wholesale Cheapest Toprol no prescription required
- Purchase Cheap Online Super Active Pack-40 shipped ove
ight without a prescription
- Order Phenamax - how to use,side effects,information
- Where To Buy in USA Catapres fast shipping no prescription
- Buy in USA Ceftin for sale online
- How To Purchase Styplon for sale online
- Discount Prices in Australia for Uniphyl Cr - how to use,side effects,information
- Buy in GB / UK Rumalaya ove
ight no prescription required
- Order in Australia Cheap Online Voveran c.o.d. without rx
- Quality Generic Paxil non prescription needed
- Where Can I Order in Australia Purim c.o.d. without rx
- Purchase in USA At Lowest Price Phoslo no prescription
- GB / UK Online Pharmacy Eskalith delivered ove
ight no rx
- Discount Price in USA Avodart online
- Where Can I Order in USA Enhance 9 no prescription c.o.d.
- Order in Canada cheapest Super Hard ON ove
ight delivery without a rx
- Fda Approved Yasmin no script required
- Online in Canada Cialis Pack-60 no script needed
- Low Prices Clarinex no prescription required
- Order in GB / UK Cheap Generic Allegra with no prescription
- Buy in USA Cheap Online Maxalt overseas with no prescriptions
- Order in United States cheapest Cialis Super Active non prescription
- Where Can I Purchase in Canada Finpecia next day delivery no rx
- Ordering in USA Alesse ove
ight delivery no rx
- Buy in Australia Cheapest Valparin delivered ove
ight no rx
- Fast Shipping Protonix in without prescription
- Ordering in Australia Online Brand Levitra c.o.d ove
ight no rx
- Order Cheap Generic Trimox with no rx
- Order in Australia cheapest Levitra Oral Jelly without rx,next day delivery
- USA Licensed Pharmacy Diamox no rx required
- Buy in USA Lopressor no script required
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.