Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10303)
ArseniyEmuff - 2017-06-22  11:49:39
 新成トラスト
新成トラスト
レオパレス21 評判
[url=http://ure.pia.co.jp/articles/-/12776]別れさせ屋[/url]
西山啓道
レオパレス21 評判
StephanTielm - 2017-06-22  04:12:55
 [b]скачать игру халк на андроид бесплатно [/b]


[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/rossiyskie-djinsi-dostavka/]Российские Джинсы Доставка[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/jenskie-bluzki-s-dlinnim-rukavom-dostavka/]Женские Блузки С Длинным Рукавом Доставка[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/kofti-tuniki-dostavka/]Кофты Туники Доставка[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/stilnie-tuniki-bolshih-razmerov-s-dostavkoy/24/]Стильные Туники Больших Размеров С Доставкой[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/inte
et-magazin-odejdi-jenskogo-belya/]Интернет Магазин Одежды Женского Белья[/url]
[url=http://yoajqhsf.ddns.mobi/moda/kostym-smoking-jenskiy-s-dostavkoy/]Костюм Смокинг Женский С Доставкой[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/kofti-italyanskie/]Кофты Итальянские[/url]
[url=http://yoajqhsf.ddns.mobi/moda/kostym-jenskiy-s-baskoy-s-dostavkoy/]Костюм Женский С Баской С Доставкой[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/bluzka-iz-krepa-dostavka/]Блузка Из Крепа Доставка[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/moda/kostymi-s-korotkim-rukavom-jenskie-s-dostavkoy/]Костюмы С Коротким Рукавом Женские С Доставкой[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/kurtki-i-bryki-zimnie-dostavka/]Куртки И Брюки Зимние Доставка[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/jenskie-zimnie-kostymi-dostavka/]Женские Зимние Костюмы Доставка[/url]
[url=http://yoajqhsf.ddns.mobi/moda/platya-bonpriks/]Платья Бонприкс[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/bryki-iz-shifona-s-dostavkoy/]Брюки Из Шифона С Доставкой[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/sperma-na-bluzke1/]Сперма На Блузке[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/prozrachnaya-bluzka-video2/]Прозрачная Блузка Видео[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/mujskie-bryki-zaujennie-klassicheskie-s-dostavkoy/]Мужские Брюки Зауженные Классические С Доставкой[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/ybku7/]Юбку[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/kupit-jenskie-djinsi-bryki-s-dostavkoy/210/]Купить Женские Джинсы Брюки С Доставкой[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/jenskiy-kostym-s-mikki-mausom-s-dostavkoy/]Женский Костюм С Микки Маусом С Доставкой[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/fasoni-platev-dlya-leta-dostavka/221/]Фасоны Платьев Для Лета Доставка[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/moda/otstegivayshayasya-ybka-dostavka/]Отстегивающаяся Юбка Доставка[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/bluzki-fasoni-dlya-polnih1/]Блузки Фасоны Для Полных[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/kojanie-mujskie-bryki-s-dostavkoy/23/]Кожаные Мужские Брюки С Доставкой[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/48-razmer-jenskoy-odejdi-parametri-s-dostavkoy/]48 Размер Женской Одежды Параметры С Доставкой[/url]

наркоманские игры для андроид
смешарики скачать на андроид бесплатно
сменить ip адрес на планшете андроид программы
убойные каникулы на android
куда схроняет песни андроид

[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/aleksandra-bluzki/]Александра Блузки[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/platya-che
ie-s-belim/]Платья Черные С Белым[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/stok-inte
et-magazin-jenskoy-odejdi-s-dostavkoy/]Сток Интернет Магазин Женской Одежды С Доставкой[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/trikotajnie-bluzki-optom/]Трикотажные Блузки Оптом[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/melanjeviy-pulover-mujskoy-s-dostavkoy/]Меланжевый Пуловер Мужской С Доставкой[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/fioosenviy-djemper/]Фиоосеньвый Джемпер[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/koftochki-svitera-jenskie-dostavka/]Кофточки Свитера Женские Доставка[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/ybka-perednego-bampera/]Юбка Переднего Бампера[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/modnaya-jenskaya-odejda-2015/]Модная Женская Одежда 2015[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/jenskaya-osennyaya-odejda/]Женская Осенняя Одежда[/url]
[url=http://yoajqhsf.ddns.mobi/moda/aju
ie-koftochki-jenskie/]Ажурные Кофточки Женские[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/ybku1/]Юбку[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/ybkoy-torrent/]Юбкой Торрент[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/ybka-smotret-onlayn/50/]Юбка Смотреть Онлайн[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/veche
ie-platya-inte
et1/]Вечерние Платья Интернет[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/kostym-jenskiy-bolshogo-razmera-dostavka/]Костюм Женский Большого Размера Доставка[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/bluzka-s-vorotnikom-stoykoy/]Блузка С Воротником Стойкой[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/bluzki-polskie-bolshih-razmerov-dostavka/]Блузки Польские Больших Размеров Доставка[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/miramod-jenskaya-odejda-s-dostavkoy/]Мирамод Женская Одежда С Доставкой[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/djinsi-talisman-2-s-dostavkoy/]Джинсы Талисман 2 С Доставкой[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/ybka-smotret-onlayn/224/]Юбка Смотреть Онлайн[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/shkolnie-bluzki-dlya-devochek-kupit/226/]Школьные Блузки Для Девочек Купить[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/u-jeni-ybkoy/]У Жены Юбкой[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/kupit-bluzku-54-razmera/89/]Купить Блузку 54 Размера[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/ybka-v-kletku-foto1/]Юбка В Клетку Фото[/url]

скачать на андроид уно
можно ли скидывать кеш андроид игр на внешнюю карту памяти
планшет z200 андроид
скачать сабвей сёрф на андроид новая версия с бесконечными деньгами со всеми героями
прога тестх скорости sb карты для андроид

[url=http://dalsg.ddns.info/moda/jenskie-sportivnie-kostymi-zima-2015-dostavka/]Женские Спортивные Костюмы Зима 2015 Доставка[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/plate-marta1/]Платье Марта[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/modnie-kofti-bluzki/188/]Модные Кофты Блузки[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/kupit-bluzku-dlya-polnih-jenshin/]Купить Блузку Для Полных Женщин[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/bryki-volkl-s-dostavkoy/]Брюки Volkl С Доставкой[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/jenskaya-odejda-inte
et/]Женская Одежда Интернет[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/modnie-kofti-bluzki/132/]Модные Кофты Блузки[/url]
[url=http://yoajqhsf.ddns.mobi/moda/kofti-jenskie-iz-mohera-dostavka/]Кофты Женские Из Мохера Доставка[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/moda/kofti-iz-travki/]Кофты Из Травки[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/samiy-desheviy-inte
et-magazin-odejdi-s-dostavkoy/]Самый Дешевый Интернет Магазин Одежды С Доставкой[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/jenskie-bluzki-ot-proizvoditelya/]Женские Блузки От Производителя[/url]
[url=http://yoajqhsf.ddns.mobi/moda/djemper-s-printom/]Джемпер С Принтом[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/ybka-smotret-onlayn/120/]Юбка Смотреть Онлайн[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/kupit-bluzki-ot-proizvoditelya/]Купить Блузки От Производителя[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/ybki-20142/]Юбки 2014[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/fasoni-platev-dlya-leta-dostavka/232/]Фасоны Платьев Для Лета Доставка[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/fasoni-platev-dlya-leta-dostavka/208/]Фасоны Платьев Для Лета Доставка[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/koftochki-jenskie-kupit-nedorogo-dostavka/]Кофточки Женские Купить Недорого Доставка[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/kupit-bluzku-shifonovuy/]Купить Блузку Шифоновую[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/korotkuy-ybku/11/]Короткую Юбку[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/djinsovuy-ybku3/]Джинсовую Юбку[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/moda/inte
et-magazin-nedorogie-djinsi/]Интернет Магазин Недорогие Джинсы[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/kostym-dlya-aerobiki-jenskiy/]Костюм Для Аэробики Женский[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/polskie-tuniki-s-dostavkoy/]Польские Туники С Доставкой[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/kupit-jenskie-djinsi-bryki-s-dostavkoy/187/]Купить Женские Джинсы Брюки С Доставкой[/url]

скачать картинки сосмешными надписями на андроид
скачать игру для андроида угадываем слова через картинку
хангри шарк скачать на андроид
скачать читы для взлома игр на андроид террариа
скачать программу swiss army knife и друг на андроид

[url=http://dalsg.ddns.info/moda/modnie-modeli-tunik/]Модные Модели Туник[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/kojanie-mujskie-bryki-s-dostavkoy/134/]Кожаные Мужские Брюки С Доставкой[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/kupit-bluzku-54-razmera/70/]Купить Блузку 54 Размера[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/samiy-bolshoy-razmer-jenskoy-odejdi-s-dostavkoy/]Самый Большой Размер Женской Одежды С Доставкой[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/jenskaya-odejda-ru-s-dostavkoy/]Женская Одежда Ру С Доставкой[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/krasno-che
aya-kofta-dostavka1/]Красно Черная Кофта Доставка[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/che
iy-jenskiy-kostym-klassicheskiy/]Черный Женский Костюм Классический[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/bryki-64-razmer/]Брюки 64 Размер[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/samie-modnie-bluzki-dostavka/]Самые Модные Блузки Доставка[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/moda/bytiful-jenskaya-odejda/]Бьютифул Женская Одежда[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/ybku2/]Юбку[/url]
[url=http://yoajqhsf.ddns.mobi/moda/jenskaya-verhnyaya-odejda/]Женская Верхняя Одежда[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/kofti-i-bluzki/22/]Кофты И Блузки[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/shkolnie-bluzki-dlya-devochek-kupit/108/]Школьные Блузки Для Девочек Купить[/url]
[url=http://yoajqhsf.ddns.mobi/moda/mokrie-djinsi-s-dostavkoy/]Мокрые Джинсы С Доставкой[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/kupit-zaujennie-bryki-mujskie-s-dostavkoy/83/]Купить Зауженные Брюки Мужские С Доставкой[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/dorogaya-brendovaya-odejda-inte
et-magazin/]Дорогая Брендовая Одежда Интернет Магазин[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/kak-ukrasit-bluzku1/]Как Украсить Блузку[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/ybki-v-kletku-2014/]Юбки В Клетку 2014[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/jenskie-bluzki-s-dlinnim-rukavom-dostavka/]Женские Блузки С Длинным Рукавом Доставка[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/moda/korona-djins-s-dostavkoy/]Корона Джинс С Доставкой[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/korotkie-djinsi-dostavka/7/]Короткие Джинсы Доставка[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/alona-bluzki-s-dostavkoy1/]Алона Блузки С Доставкой[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/kofti-i-bluzki/142/]Кофты И Блузки[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/yna-stil-jenskaya-odejda-katalog-dostavka/]Юна Стиль Женская Одежда Каталог Доставка[/url]

[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/platya-dolche-gabbana-dostavka/]Платья Дольче Габбана Доставка[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/vyazanaya-tunika-dlya-devochki-s-dostavkoy/]Вязаная Туника Для Девочки С Доставкой[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/vikosta-odejda-bolshih-razmerov-dostavka/]Викоста Одежда Больших Размеров Доставка[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/ybka-v-klub2/]Юбка В Клуб[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/pulover-bordoviy/80/]Пуловер Бордовый[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/moda/deshevaya-odejda-oplata-pri-poluchenii-s-dostavkoy/]Дешевая Одежда Оплата При Получении С Доставкой[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/kupit-krasiviy-pulover-jenskiy-s-dostavkoy/]Купить Красивый Пуловер Женский С Доставкой[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/kofti-puloveri-svitera-dostavka/]Кофты Пуловеры Свитера Доставка[/url]
[url=http://dalsg.ddns.info/moda/odejda-bolshih-razmerov-do-70-dostavka/]Одежда Больших Размеров До 70 Доставка[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/moda/svitera-sherstyanie-jenskie-dostavka/]Свитера Шерстяные Женские Доставка[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/bluzki-jenskie-iz-shifona-2014/]Блузки Женские Из Шифона 2014[/url]
[url=http://yoajqhsf.ddns.mobi/moda/ybki-2015-osen/]Юбки 2015 Осень[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/moda/naryadnie-tuniki-dlya-jenshin/]Нарядные Туники Для Женщин[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/fasoni-platev-dlya-leta-dostavka/186/]Фасоны Платьев Для Лета Доставка[/url]
[url=http://ok
r.ddns.mobi/moda/jenskie-kostymi-52-54-razmera-dostavka/]Женские Костюмы 52 54 Размера Доставка[/url]
[url=http://yoajqhsf.ddns.mobi/moda/kofta-jaket-s-dostavkoy/]Кофта Жакет С Доставкой[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/modeli-bluzok-iz-shelka-foto4/]Модели Блузок Из Шелка Фото[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/shkolnie-bluzki-dlya-devochek-kupit/211/]Школьные Блузки Для Девочек Купить[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/detskiy-bryki-s-dostavkoy/]Детский Брюки С Доставкой[/url]
[url=http://wjobywf.dhcp.biz/moda/golaya-v-bluzke2/]Голая В Блузке[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/prodaja-brendovoy-odejdi/]Продажа Брендовой Одежды[/url]
[url=http://lkssab.ddns.mobi/moda/odejda-koreya-deshevo-dostavka/]Одежда Корея Дешево Доставка[/url]
[url=http://yoajqhsf.ddns.mobi/moda/graciya-odejda-bolshih-razmerov-s-dostavkoy/]Грация Одежда Больших Размеров С Доставкой[/url]
[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/morskaya-kofta-s-dostavkoy/]Морская Кофта С Доставкой[/url]
[url=http://rxaejq.dns-dns.com/moda/chto-nosit-s-seroy-ybkoy4/]Что Носить С Серой Юбкой[/url]

гис русс для андроид
играть в игры для андроидаиграть
бесплатно на андроид скачать программу подбора макияжа
скачать через торрент subway surfers для андроид 1 6
скачать игры на андроид сибвей серфинг лондон бесплатно#facku25958#

---------------------------------------------------------------

[url=http://cyptyivua.ddns.mobi/moda/sportivniy-kostym-batal-jenskiy/]Спортивный Костюм Батал Женский[/url]
JeffreyOWNET - 2017-06-22  04:02:07
 Restaurateur — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон Вордпресс [url=http://ruwordpress.ru/restaurateur/]Show more>>>[/url]
Lstrguiffic - 2017-06-22  01:23:17
 Here we write about myself, about life in their blogs - this is understandable. And when it comes to famous personalities, whether they can sue blogger hyped for what he refers to well-known names, but they do not pay royalties to their profits?

[url=http://tertanindo.com/koncotani/index.php?topic=258879.new#new] "An excellent example of standing material"
[/url]

http://orchidsperuflora.com/viewtopic.php?f=33&t=2193831
Abanihekot - 2017-06-21  23:21:54
 does zantac help with gas tenze24-domperidone what are prokinetic agents
Lstrguiffic - 2017-06-21  20:06:30
 nicely done! Thank you !!!

[url=http://www.medievalrp.org/forums/showthread.php?tid=15726] It should be to quote pad
[/url]

http://forum.pesobit.net/index.php?topic=5711.msg23726#msg23726
Jardkavyfrasy - 2017-06-21  19:26:33
 [url=https://putevka.1cbit.net/kupitputevku/326-kupit-putevku-na-goa-v-aprele-2017.html]купить путевку РЅР° РіРѕР° РІ апреле 2017[/url]
[url=https://noutbuki.lend-money.ru/sony/7016-kupit-noutbuk-hp-17-x005ur.html]купить ноутбук hp 17-x005ur[/url]
[url=https://nogti.1cbit.net/strazydlyanogtej/203-gel-laki-s-effektami.html]гель лаки с эффектами[/url]
[url=https://sportpit.lend-money.ru/nabormassy/6964-ceny-v-magazinah-sportivnogo-pitaniya-v-astrahani.html]цены в магазинах спортивного питания в астрахани[/url]
[url=https://kvartiry.lend-money.ru/odnokomnatniye/1463-kvartiry-krasnogorskiy-rayon-kupit-novostroyki.html]квартиры красногорский район купить новостройки[/url]
[url=https://sumki.lend-money.ru/dorognie/6886-kupit-dorozhnuu-sumku-na-kolesikah-nedorogo-v-minske.html]купить дорожную сумку на колесиках недорого в минске[/url]
[url=https://addon.lend-money.ru/allodyaddony/1102-addony-dlya-retro-paladina-vov-3-5.html]аддоны для ретро паладина вов 3 5[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/obrazec/6981-anketa-dlya-vospitateley-reabilitacionnogo-centra.html]анкета для воспитателей реабилитационного центра[/url]
BlakeBuche - 2017-06-21  17:52:14
 Самый лучший женский журнал здесь [url=http://zdorovaya-life.ru/]zdorovaya-life.ru[/url]
Douglasttound - 2017-06-21  17:45:50
 Чтобы чудесно погулять, достаточно пойти к проститукам. Снимайте сами и приводите родных друзей и холостяцкая вечеринка не пройдет невесело и печально.

http://novokuznetsk.prostitutki.gift/
http://kursk.prostitutki.gift/

Доступные проститутки для секс-игр
Пикап доступных проституток из дома

@c1Xx7ayo5R
RonaldAnand - 2017-06-21  17:00:07
 Find Your Russian Beauty! Leading Russian Dating Site With Over 1.5 Million Members: http://califo
iadatingrussian.comrussian.com/ :
[url=http://califo
iadatingrussian.com/tracy-ukrainian-dating-website.htm] tracy ukrainian dating website [/url]
http://califo
iadatingrussian.com/santa-barbara-catholic-singles.htm [b] santa barbara catholic singles [/b]
[url=http://califo
iadatingrussian.com/chino-meet-singles.htm] chino meet singles [/url]
http://califo
iadatingrussian.com/hesperia-hot-russian-brides-search.htm [b] hesperia hot russian brides search [/b]
[url=http://califo
iadatingrussian.com/hemet-hot-ukrainian-women.htm] hemet hot ukrainian women [/url]
http://califo
iadatingrussian.com/chico-uk-dating.htm [b] chico uk dating [/b]
http://califo
iadatingrussian.com/san-marcos-single-events.htm
http://califo
iadatingrussian.com/newport-beach-bridal-online.htm
DiogDully - 2017-06-21  16:15:22
 [url=http://xn-----7kcbkh3atlcpejw6a1k.xn--p1ai/novosti/100-luchshie-tanki-dlya-rangovyh-boev.html]На каком танке лучше играть в ранговых боях[/url]
[url=http://моды-мира-танков.рф/novosti/100-luchshie-tanki-dlya-rangovyh-boev.html]На каком танке лучше играть в ранговых боях World of Tanks[/url]
HenryAdesk - 2017-06-21  14:54:50
 Здравствуйте! Класный у вас сайт!
Нашел интересные материалы для владельцев частных домов и не только: [b] [url=http://www.ekolestnica.ru/]Балясины лестница[/url]

Здесь: [url=http://www.ekolestnica.ru/mebelnyj-shchit-iz-sosni.html]купить мебельные щиты из сосны[/url]
Тут: http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-dlya-terrasy.html [b] балясины для террасы [/b]
Здесь: http://www.ekolestnica.ru/mebelnyj-shhit-v-vologde.html
[url=http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-reznye.html]заходные столбы для лестниц из дуба[/url]
[url=http://www.ekolestnica.ru/perila-i-balyasiny.html]ноги балясины фигурная резьба по дереву пермь[/url]
Тут: http://www.ekolestnica.ru/mebelnyj-shhit-v-ivanovo.html [b] Купить мебельный щит в Иваново [/b]
Здесь: http://www.ekolestnica.ru/stupeni-dlya-lestnits.html [b] ступени лестницы [/b]
Sheborshine - 2017-06-21  14:23:15
 Возможно немного не по теме, но вопрос действительно меня задел....

Прошу помощи в распространении информации о дешевом и опасном газовом оборудовании из китая - http://bit.ly/2npUlV7 На это надо как-то повлиять!
Lstrguiffic - 2017-06-21  14:19:32
 As always on top!

[url=http://bbs.he.99.com/showthread.php?p=2268750#post2268750] I do not regret that I spent a couple of minutes to read. Write more often, yet certainly I'll go check out something new.
[/url]

http://sincubierto.com/index.php/forum/suggestion-box/283179-eriacta-laekemedlet#281631
Jardkavyfrasy - 2017-06-21  12:54:21
 [url=https://sumki.lend-money.ru/veche
ie/6579-sumki-s-maynkraft-kupit.html]сумки с майнкрафт купить[/url]
[url=https://shkafy-kupe.lend-money.ru/zerkalo/6548-sdelat-shkaf-kupe-razmery.html]сделать шкаф купе размеры[/url]
[url=https://loan.renthop.net/fhaloan/1977-easy-rhb-asb-loan-2016-horoscope.html]easy rhb asb loan 2016 horoscope[/url]
[url=https://parfumeriya.lend-money.ru/woman/6522-nikolaev-parfumeriya-magazin.html]николаев парфюмерия магазин[/url]
[url=https://stomatolog.lend-money.ru/lecheniekariesa/781-lechenie-desen-posle-udaleniya-zubov-narodnymi-sredstvami.html]лечение десен после удаления зубов народными средствами[/url]
[url=https://mynefcu.renthop.net/creditcards/6005-loan-closing-costs.html]loan closing costs[/url]
[url=https://mynefcu.renthop.net/mortgages/6071-47-loan.html]47 loan[/url]
[url=https://sumki.lend-money.ru/jenskie/6572-kupit-zhenskuu-sumku-nedorogo-zamshevuu.html]купить женскую сумку недорого замшевую[/url]
Semens83 - 2017-06-21  12:48:15
 Праздники и события, которые мы переживаем, обычно не проходят без цветов. Цветы оставляют красочные воспоминания о любой дате. У любого человека есть цветок, которому он отдаёт предпочтение из общего разнообразия. В нашем широком цветочном ассортименте вы найдете цветы на любой вкус.
Если вы не уверены в точных предпочтениях того, кому хотите купить цветы, можете остановить выбор на красивейших букетах. Наши букеты сделаны профессиональными флористами. Букет из ярких роз, красивых орхидей, утонченных хризантем и других, удивляющих особой красотой цветов, будет чудесным подарком, как даме, так и джентльмену. Если вы хотите доставить радость женщине, то добавьте к букетук примеру мягкую игрушку. Такой сюрприз будет по душе любой представительнице женского пола.
Розы считаются самыми покупаемыми представителями флоры. Даря розы, вы наверняка угодите каждому человеку. Эти красивые цветы излучают уникальный аромат, который сможет радовать длительное время. У нас на складе имеется большой выбор сортов роз разнообразной длины и цветовой гаммы.

[url=http://sale-flowers.org/]купить розы спб[/url]

На вопросы касающиеся выбора букета или создания его по индивидуальному заказу ответят наши специалисты.
КУПОН СКИДКИ: FORUM
Carlenegs - 2017-06-21  11:06:14
 [url=http://www.keycollection.com/?mu=cialis-in-bali ]cialis in bali [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?look=viagra-taking ]viagra taking [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?zo=single-viagra-tabs-100mg ]single viagra tabs 100mg [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?go=viagra-india-buy ]viagra india buy [/url]
[url=http://www.keycollection.com/?did=viagra-e-altro ]viagra e altro [/url]
Jardkavyfrasy - 2017-06-21  09:48:13
 [url=https://noutbuki.lend-money.ru/acer/6257-drayvera-dlya-noutbukov-acer-v3-571g-dlya-windows-7-32-bit.html]драйвера для ноутбуков acer v3 571g для windows 7 32 bit[/url]
[url=https://addon.lend-money.ru/allodyaddony/406-addony-dlya-wow-2-4-3-ru.html]аддоны для wow 2 4 3 ru[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/anketyucheba/6250-ankety-trudovyh-kollektivov-v-dou.html]анкеты трудовых коллективов в доу[/url]
[url=https://loan.renthop.net/fedloan/1730-child-labour-in-uk-today-loan.html]child labour in uk today loan[/url]
[url=https://zap.exkavator.net/inomarkoff/1752-zapchasti-optom-howo-faw.html]запчасти оптом howo faw[/url]
[url=https://loan.renthop.net/fhaloan/1729-die-toten-hosen-strom-zippy-loan.html]die toten hosen strom zippy loan[/url]
[url=https://cash.renthop.net/onlineloans/5659-bu-library-interlibrary-loan-jobs.html]bu library interlibrary loan jobs[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/loansforanyreason/5752-student-loan-interest-deduction-on-what-form.html] s t u d e n t l o a n i n t e r e s t d e d u c t i o n o n w h a t f o r m [/url]
Davidfag - 2017-06-21  04:40:45
 Привет! класный у вас сайт!
Зацените, нашёл супер базу кино онлайн в хорошем качестве: [b] [b] Лучшие военные фильмы 2017 в хорошем качестве [/b] [url=http://kinofanonline.ru/]http://kinofanonline.ru/[/url]
Тут: [b] смотреть онлайн лучшие аниме [/b] http://kinofanonline.ru/anime/
Тут: [b] 2017 бесплатно лучшие боевики [/b] http://kinofanonline.ru/boevik/
[url=http://kinofanonline.ru/voennyy/] в хорошем качестве hd лучшие военные фильмы [/url]
[b] бесплатно лучшие сериалы [/b] http://kinofanonline.ru/serialy/
[b] лучшие новинки кино в хорошем качестве [/b] http://kinofanonline.ru/novinki/
[url=http://kinofanonline.ru/voennyy/] лучшие военные фильмы онлайн [/url]
[url=http://kinofanonline.ru/fantastika/2169-futurama-futurama-sezon-3-20012002.html] Футурама / Futurama (Сезон 3) (2001—2002) [/url]
[b] Переполох на районе / Les Kaira (2012) [/b] http://kinofanonline.ru/komediya/964-perepoloh-na-rayone-les-kara-2012.html
Здесь: [b] «Чужой 5» скорее мертв, чем жив [/b] http://kinofanonline.ru/news/13843-chuzhoy-5-skoree-mertv-chem-zhiv.html
и Здесь: http://kinofanonline.ru/news/12252-multfilm-zveropolis-zarabotal-milliard-dollarov.html
Lstrguiffic - 2017-06-21  03:05:13
 Poluchila pis'mo. Ja soglasna na obmen stat'jami.

[url=http://www.herculez.de/forum/viewtopic.php?p=243812#243812] Previous commentaries to participate, although I do have an opinion on this issue
[/url]

http://codbwforums.icyboards.net/showthread.php?tid=105456&pid=201630#pid201630
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.