Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
Michaelhex - 2017-08-08  07:44:28
 Wiele ludzi nie ma pojęcia co zrobić z własnym obecnym pojazdem w chwili, jak chce zakupić inny. Wiadomo, że sprzedaż często może okazać się czasochłonna, ale także niekiedy kłopotliwa. Tym bardziej kiedy chcemy zamieścić oferty do prasy oraz czekać na zainteresowanych. Na pewno znacznie bardziej ciekawym pomysłem może być skorzystanie z firm, jakich skup samochód jest podstawowym zajęciem. Odszukanie odpowiedniego odbiorcy stanie się dużo łatwiejsze. Mało tego skup aut zdecydowanie nie musi być równoznaczny, że sprzedaż samochodu będzie po nieciekawych dla właściciela samochodu cenach. Wręcz przeciwnie, każdej ze stron może zależeć na jak najlepszym rozwiązaniu dla każdego. Z tego powodu właśnie dobrze jest zdecydować się na firmę, dla jakiej skup samochodów jest nie tylko obowiązkiem, lecz też przyjemnością. Tym samym wszystkie formalności związane z wykupem samochodu od klienta odbywają się szybko i całkowicie fachowo.

Zainteresowanie klientów

Z pewnością [url=http://autoskup-best.pl]skup samochodów w Poznaniu[/url] interesuje mnóstwo osób. Oczywiście nie każdy wie dokładnie w jaki sposób ma to miejsce. Może to być efektem nie skorzystania z możliwości firm świadczących właśnie takie usługi. Oczywiście w tym przypadku, jeśli wybierze się fachową i rzetelną firmę, skup aut może być najlepszą i najbardziej wygodną formą sprzedaży własnego auta. Co więcej, nie każdy ma wiedzę, iż przecież oferując chęć sprzedania pojazdu wcale nie trzeba ostatecznie dopuścić do sprzedaży. Tym bardziej jeśli warunki które nam przedstawią nie są naszym zdaniem odpowiednie oraz adekwatne do wartości samochodu. Po prostu skup samochodów na pewno należy do najlepszej formy pozbycia się samochodu. Zatem w chwili jak potrzebujemy pozbyć się swojego starego auta warto zainteresować się usługami takiej firmy.
Anidishachila - 2017-08-08  07:09:36
 In 1992, Pfizer filed a patent covering the substance sildenafil and its use to treat cardiovascular diseases.[67] This would be marketed as Revatio. The patent was published in 1993 and expired in 2012. The patent on Revatio (indicated for pulmonary arterial hypertension rather than erectile dysfunction) expired in late 2012. Generic versions of this low-dose form of sildenafil have been available in the U.S. from a number of manufacturers, including Greenstone, Mylan, and Watson, since early 2013.[68] Health care providers may prescribe generic sildenafil for erectile dysfunction.[65] However, the generic is not available in the same dosages as branded Viagra, so using dosages typically required for treating ED requires patients to take multiple pills.[65] [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/where-to-buy-viagra-in-england.html]where to buy viagra in england[/url] KEGG [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/refill-ambien-prescription.html]refill ambien prescription[/url] erectile disfunction [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/difference-between-generic-levothyroxine-and-synthroid.html]difference between generic levothyroxine and synthroid[/url] InChI [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/ibuprofen-500-mg-prescription.html]ibuprofen 500 mg prescription[/url]
Elite paris escorts - 2017-08-08  06:26:59
 Metro Franklin Roosevelt Saint-Philippe du Roule.
Lstrguiffic - 2017-08-08  04:02:43
 Excellent written. Positives certainly not enough, but read in one breath

[url=http://memberentrypoint.com/phpBB3/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=330238] Interesting interesting article Yes, and unlike most other similar councils in the water ears lesh
[/url]

http://bitcointalk.review/index.php?topic=1048875.new#new
Ahowawozag - 2017-08-08  03:14:41
 inversion of the uterus [url=http://mataisa45.tumblr.com/#33955]misoprostol-mataisa45[/url] abortion pills for 20 days pregnancy
Laplatasisp - 2017-08-07  20:32:24
 Лотерейным миллионерам посвящается:
Купить билеты и участвовать в Иностранной лотерее онлайн официально теперь может каждый гражданин любого государства через Агента Лотто:
Loteria Nacional La Plata
Шанс выиграть приз — 1 к 2,6.
Огромные джекпоты до 2 миллиардов Долларов, Вероятность выиграши джекпота 1 к 100 000.
Испанские Национальные Лотереи Sorteo Loteria del Nino
[url=http://www.AgentLotto1.Com]Иностранные победители лотерей EuroMillions онлайн [/url]
ReviaLek - 2017-08-07  20:07:34
 revia alcohol
[url=http://phartesdomusa.org/]buy revia generic naltrexone[/url]
generic naltrexone online

buy revia online ove
ight

http://phartesdomusa.org/
http://phartesdomusa.org/kart1.html
[url=http://phartesdomusa.org/]buy naltrexone 3mg[/url]

revia online kopen

generic revia (naltrexone)
buy naltrexone online cheap
Carloschift - 2017-08-07  19:02:50
 บริการต่อทะเบียนรถ ค่าบริการและจัดส่งทะเบียนด้วย Messenger 200 บาท (ไม่รวมภาษี) ติดต่อสอบถามเราได้ทุกช่องทาง ทั่วประเทศ
724.CO.TH ประกันออนไลน์ คุ้มครองทันที OMG!!! มันง่ายมาก - Line: Kaitookjing
[url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อ ประกัน รถยนต์ ต้อง เตรียม อะไร บ้าง[/b][/u][/url]

724.CO.TH ประกันออนไลน์ คุ้มครองทันที OMG!!! มันง่ายมาก - Line: Kaitookjing
ประกันออนไลน์ ผมก็ขายนะ - 724.CO.TH
[url=https://insure.724.co.th/compulsory/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ 2+[/b][/u][/url]

Line: Kaitookjing - ตัวแทนผู้รับผิดชอบ กมลทิพย์ ตันตระประภากร ใบอนุญาตเลขที่ 5804012268 วันที่หมดอายุ 01/06/2017. ติดต่อสำนักงานใหญ่. บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน.
ประกันออนไลน์ ผมก็ขายนะ - 724.CO.TH
[url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ กรุงเทพประกันภัย[/b][/u][/url]

724.CO.TH ประกันออนไลน์ คุ้มครองทันที OMG!!! มันง่ายมาก - Line: Kaitookjing
ประกันออนไลน์ ผมก็ขายนะ - 724.CO.TH
[url=https://insure.724.co.th/compulsory/u/AM00063001/][u][b]ต่อ ประกัน รถยนต์ ปี 2[/b][/u][/url]
ประกันออนไลน์ ผมก็ขายนะ !! - Line: Kaitookjing รับสมัครตัวแทนขายประกันรถยนต์อิสระ

รับสมัครตัวแทนขายประกันรถยนต์อิสระ. เชคเบี้ยเองง่ายๆ แถมส่วนลดให้ ประกันรถออนไลน์ คลิกเลย [url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ ที่ไหนดี[/b][/u][/url] - Line: Kaitookjing
ประกันรถยนต์ชั้น 1,2,3 ราคาถูกสุดๆ
ประกันรถยนต์ชั้น 1,2,3 ราคาถูกสุดๆ.เชคเบี้ยเองง่ายๆ แถมส่วนลดให้ ประกันรถออนไลน์ คลิกเลย [url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ กับโบรกเกอร์ไหนดี[/b][/u][/url] ซื้อประกันออนไลน์ ...
BR-V, HR-V, CR-V - Mazda, Benz, Accord, Misumishi
- Line: Kaitookjing

[url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ ทิสโก้[/b][/u][/url] ทิพยประกันภัย ชั้น 1 ซ่อมอู่ เริ่มต้นเพียง 9900 บาท ผ่อนบัตรเครดิต 0% นาน 6 เดือน ผ่านโครงการ Family Man...
ศรีกรุงโบรคเกอร์ แผนการตลาด MGM แบบย่อ ทางลัด สู่ความสำเร็จ - YouTube
- Line: Kaitookjing by ศรีกรุงโบรคเกอร์
ซื้อประกันออนไลน์ ที่ไหนดี...? Line: Kaitookjing by ศรีกรุงโบรคเกอร์
ซื้อประกันออนไลน์ ที่ไหนดี...? #[url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ ออนไลน์[/b][/u][/url] “ประกันรถยนต์ออนไลน์” ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ 24 ชม. ถูกกว่าแน่นอน ...
www.prakuntook.com พรบ , ประกันรถยนต์ ออนไลน์ ราคาถูก

ประกันภัย รถยนต์ ออนไลน์ เข้าลิงค์ นี้ ได้เลยคะ
- Line: Kaitookjing
เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ คลิก [url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ ทิพยประกันภัย[/b][/u][/url] สมัครสมาชิกฟรีเพื่อรับส่วนลด 5% . เทียบราคาประกันรถยนต์. เลือกซื้อประกันภัย. รับเพิ่ม point
Anidishachila - 2017-08-07  18:49:43
 Acylation with 2-ethoxybenzoyl chloride [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/how-can-i-get-a-prescription-for-antabuse.html]how can i get a prescription for antabuse[/url] The most common side effects were headache and "hot flashes". [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/doxycycline-cost-private-prescription.html]doxycycline cost private prescription[/url] IUPAC name [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/prescription-assistance-programs-for-lisinopril.html]prescription assistance programs for lisinopril[/url] 139755-83-2 Yes [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/side-effects-of-generic-doxycycline.html]side effects of generic doxycycline[/url]
Shirleynix - 2017-08-07  18:06:07
 [url=http://penza-press.ru/zakazivaem-oxrannue-sistemu.dhtm]Видеонаблюдение купить[/url] - http://penza-press.ru/zakazivaem-oxrannue-sistemu.dhtm
Интересная статья по видеонаблюдению. Рекомендую. Видеонаблюдение купить
ThomasFully - 2017-08-07  17:10:21
 Our company provides a wide variety of non prescription products. Visit our health website in case you want to look better with a help of health products. [url=http://1nz.buy1000pills.com/en/tesco-online-pharmacy-valium-47523.html]http://1nz.buy1000pills.com/en/tesco-online-pharmacy-valium-47523.html[/url] Our company provides supreme quality health products. Take a look at our health contributing website in case you want to improve your health. [url=http://j8f6.buy1000pills.com/dk/billig-diazepam-cyprus-38914.html]http://j8f6.buy1000pills.com/dk/billig-diazepam-cyprus-38914.html[/url] Our company offers health and related products. Look at our health contributing portal in case you want to strengthen your health. [url=http://m2e.buy1000pills.com/dk/diazepam-ersatz-billig-6078.html]http://m2e.buy1000pills.com/dk/diazepam-ersatz-billig-6078.html[/url] Our site offers a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health site in case you want to look healthier. [url=http://7p.buy1000pills.com/en/valium-on-sale-in-canada-30163.html]http://7p.buy1000pills.com/en/valium-on-sale-in-canada-30163.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription products. Take a look at our health website in case you want to strengthen your health with a help general health products. http://1nz.buy1000pills.com/en/order-valium-after-effects-22769.html Our company provides non prescription products. Visit our health contributing site in case you want to look better. [url=http://7ng.buy1000pills.com/dk/billig-diazepam-structure-14403.html]http://7ng.buy1000pills.com/dk/billig-diazepam-structure-14403.html[/url]
Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Look at our health website in case you want to look better with a help general health products. [url=http://b3x.buy1000pills.com/it/comprare-diazepam-roma-17404.html]http://b3x.buy1000pills.com/it/comprare-diazepam-roma-17404.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Look at our health site in case you want to look healthier with a help of generic supplements. [url=http://7ts9.buy1000pills.com/es/el-diazepam-se-vende-sin-receta-en-mexico-7925.html]http://7ts9.buy1000pills.com/es/el-diazepam-se-vende-sin-receta-en-mexico-7925.html[/url] Our company provides herbal healthcare products. Take a look at our health contributing site in case you want to look better. [url=http://3ji.buy1000pills.com/no/valium-rezeptfrei-tl-dr-66434.html]http://3ji.buy1000pills.com/no/valium-rezeptfrei-tl-dr-66434.html[/url] Our site offers a wide variety of non prescription drugs. Visit our health portal in case you want to feel better with a help of general health products. http://l01u.buy1000pills.com/fi/halpa-valium-rum-38835.html Our company provides a wide variety of health and related products. Take a look at our health contributing site in case you want to strengthen your health.
ReviaLek - 2017-08-07  14:29:58
 buy naltrexone online india
[url=http://phartesdomusa.org/]buy revia online generic next day delivery[/url]
cheap revia online

buy generic revia online cheap

http://phartesdomusa.org/
http://phartesdomusa.org/kart1.html
[url=http://phartesdomusa.org/]buy revia online next day delivery uk[/url]

buy naltrexone thailand

generic naltrexone online
buy revia india
NikitaFrIbe - 2017-08-07  13:46:10
 [url= ]Sn hienry rhimburf[/url]
[url= ]Bowutino enrort Teannigo[/url]
[url= ]blessag Waymn nommamy[/url]
Cruryict dootbawn HitPeliantethy
Onlineapotheeknederland - 2017-08-07  12:49:31
 Apotheek rotterdam en kopen spanje recept, tabletten zonder recept, bij drogist of bestellen in nederland duitsland. Goedkope voorschrift, misschien kost duitsland en zelfs legale aanbieding of verkoop bestellen, hoewel misschien waar kan ik kopen in nederland den haag.
Anidishachila - 2017-08-07  11:19:46
 Society and culture [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/how-do-i-order-tramadol-online.html]how do i order tramadol online[/url] "Viagra" redirects here. For other uses, see Viagra (disambiguation). [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/non-prescription-alte
ative-to-xanax.html]non prescription alte
ative to xanax[/url] Yes (what is this?) (verify) [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/purchase-tramadol-online-cheap.html]purchase tramadol online cheap[/url] Sildenafil citrate 35.112 mg, [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/norvasc-prescription-assistance.html]norvasc prescription assistance[/url]
Richardki - 2017-08-07  08:25:08
 fvvjjmb

http://www.trioelegiaque.fr/yeezy-replica-677.html
http://www.lyoncentre.fr/875-nike-janoski-max-grise-pas-cher.html
http://www.english-food.fr/air-max-thea-beige-pas-cher-746.php
http://www.openmindmedien.ch/nike-schuhe-herren-weiß
http://www.musical-im-gartencenter.ch/oakley-latch-sq-603.html

[url=http://www.amomu.fr/mont-blanc-plume-meisterstuck-180.html]Mont Blanc Plume Meisterstuck[/url]
[url=http://www.izi-form.fr/beats-pill-2015-218.htm]Beats Pill 2015[/url]
[url=http://www.domisens-services.fr/nike-cortez-original-576.php]Nike Cortez Original[/url]
[url=http://www.sebastienmagro.fr/chaussure-neo-sans-gene-685.html]Chaussure Neo Sans Gene[/url]
[url=http://www.newswindow.ch/adidas-stan-smith-grau-655.html]Adidas Stan Smith Grau[/url]
GregoryyanCoulp - 2017-08-07  05:49:57
 Ремонт и обсулживание туалетных кабинок
[url=http://www.tualet86.ru/]туалетные кабины экогрупп[/url]
[url=http://www.tualet86.ru/]аренда vip туалетов на мероприятие[/url]

аренда туалетов на мероприятие
сдам в аренду туалет
Kinoitv - 2017-08-07  04:39:48
 [url=http://greviews.ru]game reviews[/url]
Larryarret - 2017-08-07  04:05:30
 Приобрести сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com

Хотим предложить вам чудодейственное средство для снижения веса Mangoosteen. При помощи него возможно сжечь около 10 кг за 2 недели.

Дерево гарциния растет в Малайзии. Плоды данного дерева имеют удивительные свойства. В баночке содержится более 25 плодов этого замечательного дерева. Плоды дерева гарциния помогают сжечь лишнюю жировую ткань. И также положительно воздействуют на организм в целом. Специфика изготовления средства, а также специальная упаковка помогают сберечь все полезные свойства мангустина.

Главным компонентом сиропа Мангустина являются фрукты с растения мангустин, в которых имеется огромное количество полезных микроэлементов. Благодаря веществу ксантону, которое в огромных количествах имеется в плодах, значительно тормозятся окислительные процессы в теле. Ксантон является одним из наиболее сильных антиоксидантов. В плодах растения мангкут также есть разнообразные группы витаминов и микроэлементы. Купить сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.
Anidishachila - 2017-08-07  03:09:28
 Sports [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/nabumetone-is-the-generic-drug-for-what.html]nabumetone is the generic drug for what[/url] VIA (PDBe, RCSB PDB) [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/benicar-prescription-cost.html]benicar prescription cost[/url] Professional athletes have been documented using sildenafil, believing the opening of their blood vessels will enrich their muscles. In tu
, they believe it will enhance their performances.[25][26] [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/can-i-buy-clomid-in-india.html]can i buy clomid in india[/url] Dosage [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/what-the-generic-for-diovan.html]what the generic for diovan[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.