Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Alfredamult - 2017-07-14  14:12:04
 [url=http://amoxil.me/order-amoxicillin-online-ove
ight]order amoxicillin online ove
ight[/url]
Find a Pharmacy Health News Medications Conditions RxCoupons Pharmacy Solutions Terms and Conditions Privacy Policy Contact Facebook. Read this leaflet carefully before taking your medicine. This leaflet answers some common questions about donepezil. buy amoxil with out prescription

http://amoxil.me/amoxil http://amoxil.me/buy-generic-amoxicillin-online
[url=http://amoxil.me/amoxicillin-and-alcohol]amoxicillin and alcohol[/url]
Alfredamult - 2017-07-14  14:12:01
 [url=http://amoxil.me/order-amoxicillin-online-ove
ight]order amoxicillin online ove
ight[/url]
Find a Pharmacy Health News Medications Conditions RxCoupons Pharmacy Solutions Terms and Conditions Privacy Policy Contact Facebook. Read this leaflet carefully before taking your medicine. This leaflet answers some common questions about donepezil. buy amoxil with out prescription

http://amoxil.me/amoxil http://amoxil.me/buy-generic-amoxicillin-online
[url=http://amoxil.me/amoxicillin-and-alcohol]amoxicillin and alcohol[/url]
Alfredamult - 2017-07-14  14:11:58
 [url=http://amoxil.me/order-amoxicillin-online-ove
ight]order amoxicillin online ove
ight[/url]
Find a Pharmacy Health News Medications Conditions RxCoupons Pharmacy Solutions Terms and Conditions Privacy Policy Contact Facebook. Read this leaflet carefully before taking your medicine. This leaflet answers some common questions about donepezil. buy amoxil with out prescription

http://amoxil.me/amoxil http://amoxil.me/buy-generic-amoxicillin-online
[url=http://amoxil.me/amoxicillin-and-alcohol]amoxicillin and alcohol[/url]
Alfredamult - 2017-07-14  14:11:55
 [url=http://amoxil.me/order-amoxicillin-online-ove
ight]order amoxicillin online ove
ight[/url]
Find a Pharmacy Health News Medications Conditions RxCoupons Pharmacy Solutions Terms and Conditions Privacy Policy Contact Facebook. Read this leaflet carefully before taking your medicine. This leaflet answers some common questions about donepezil. buy amoxil with out prescription

http://amoxil.me/amoxil http://amoxil.me/buy-generic-amoxicillin-online
[url=http://amoxil.me/amoxicillin-and-alcohol]amoxicillin and alcohol[/url]
NewmcGof - 2017-07-14  12:47:46
 best[url=http://en.wiki.admicos.cf/wiki/User_talk:Iridescent/Archive_20],[/url]
Justinnah - 2017-07-14  12:37:30
 [url=http://comprakamagra.org/kamagra]Comprare kamagra[/url]
If this occurs, notify your doctor. If you actually faint, stop taking Benazepril Hydrochloride, Hydrochlorothiazide generic Lotensin-HCT until you have consulted with your doctor. Inform your doctor or dentist that you are taking Benazepril Hydrochloride, Hydrochlorothiazide generic Lotensin-HCT before undergoing surgery or anesthesia. Kamagra Oral Jelly

http://comprakamagra.org/levitra http://comprakamagra.org/cialis
[url=http://comprakamagra.org/kamagra]Comprare kamagra[/url]
Justinnah - 2017-07-14  12:37:28
 [url=http://comprakamagra.org/kamagra]Comprare kamagra[/url]
If this occurs, notify your doctor. If you actually faint, stop taking Benazepril Hydrochloride, Hydrochlorothiazide generic Lotensin-HCT until you have consulted with your doctor. Inform your doctor or dentist that you are taking Benazepril Hydrochloride, Hydrochlorothiazide generic Lotensin-HCT before undergoing surgery or anesthesia. Kamagra Oral Jelly

http://comprakamagra.org/levitra http://comprakamagra.org/cialis
[url=http://comprakamagra.org/kamagra]Comprare kamagra[/url]
Justinnah - 2017-07-14  12:37:25
 [url=http://comprakamagra.org/kamagra]Comprare kamagra[/url]
If this occurs, notify your doctor. If you actually faint, stop taking Benazepril Hydrochloride, Hydrochlorothiazide generic Lotensin-HCT until you have consulted with your doctor. Inform your doctor or dentist that you are taking Benazepril Hydrochloride, Hydrochlorothiazide generic Lotensin-HCT before undergoing surgery or anesthesia. Kamagra Oral Jelly

http://comprakamagra.org/levitra http://comprakamagra.org/cialis
[url=http://comprakamagra.org/kamagra]Comprare kamagra[/url]
Justinnah - 2017-07-14  12:37:24
 [url=http://comprakamagra.org/kamagra]Comprare kamagra[/url]
If this occurs, notify your doctor. If you actually faint, stop taking Benazepril Hydrochloride, Hydrochlorothiazide generic Lotensin-HCT until you have consulted with your doctor. Inform your doctor or dentist that you are taking Benazepril Hydrochloride, Hydrochlorothiazide generic Lotensin-HCT before undergoing surgery or anesthesia. Kamagra Oral Jelly

http://comprakamagra.org/levitra http://comprakamagra.org/cialis
[url=http://comprakamagra.org/kamagra]Comprare kamagra[/url]
CarltonNex - 2017-07-14  11:13:37
 Всё про изготовление и употребление домашнего алкоголя Приготовление и применение имбирной настойки Имбирный корень обладает полезными свойствами. Его используют в качестве приправы для...
[url=http://cattering.ru][img]https://cattering.ru/wp-content/uploads/2016/06/samogonnay_apparat_Dobrynya.jpg[/img][/url]
---
(с) [url=http://cattering.ru/anisovaja-vodka-iz-samogona-recept/recept-samogona-iz-anisa.html]Рецепт самогона из аниса[/url]
WetreTef - 2017-07-14  07:50:39
 [url=https://LG.exkavator.net/nofrost/563-gr-299-holodilnik-lg.html]gr 299 холодильник lg[/url]
[url=https://mynefcu.renthop.net/personal/21777-telegraph-120-000-loan.html]telegraph 120 000 loan[/url]
[url=https://center.renthop.net/condos/6648-property-to-rent-in-bs34.html]property to rent in bs34[/url]
[url=https://medicines.epoch-life.net/calldoctor/6713-ic-bladder-medicine.html]ic bladder medicine[/url]
[url=https://toguchin.price-gnb.ru/zapchastignb/5178-pompa-dlya-gnb.html]помпа для гнб г. Тогучин[/url]
[url=https://tuchkovo.dengivdolg.ml/podraspisku/3951-mts-poprosit-deneg-v-dolg.html]мтс попросить денег в долг г. Тучково[/url]
[url=https://corolla.statto.ru /opisaniye/3437-cena-na-granat-toyota-korolla.html]цена на гранат тойота королла[/url]
[url=https://discount.lend-money.ru/discount/25742-diskont-centr-obuvi-krasnoyarsk.html]дисконт центр обуви красноярск[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/6871-where-to-rent-apple-computers.html]where to rent apple computers[/url]
[url=https://mortgage.epoch-life.net/manageyourmortgage/6759-reza-zolfaghari-mortgage-loans.html]reza zolfaghari mortgage loans[/url]
[url=https://kalyazin.price-gnb.ru/zapchastignb/5178-pompa-dlya-gnb.html]помпа для гнб г. Калязин[/url]
[url=https://kansk.dengivdolg.ml/dolg/3922-dengi-v-dolg-na-kartu-kukuruza.html]деньги в долг на карту кукуруза г. Канск[/url]
[url=https://mods.minecraft-4.ru/klientyminecraft/6756-skachat-maynkraft-164-s-modami-i-sborkoy.html]скачать майнкрафт 1.6.4 с модами и сборкой[/url]
[url=https://cash.renthop.net/lineofcredit/21334-sba-loan-types-of-property.html]sba loan types of property[/url]
[url=https://center.renthop.net/living/6765-house-for-rent-by-owner-in-sacramento-ca.html]house for rent by owner in sacramento ca[/url]
[url=https://mortgage.epoch-life.net/mortgagepoints/6804-hsbc-mortgage-services-complaints.html]hsbc mortgage services complaints[/url]
[url=https://akhtyrskiy.price-gnb.ru/zapchastignb/5178-pompa-dlya-gnb.html]помпа для гнб г. Ахтырский[/url]
[url=https://astrakhan.dengivdolg.ml/dolg/3922-dengi-v-dolg-na-kartu-kukuruza.html]деньги в долг на карту кукуруза г. каракуль[/url]
Artmonkakap - 2017-07-14  03:47:15
 отказ от заключения договора поставки образец протокол с места происшествия дтп образец образец заполнения доверенности на получение страхового полиса образец заполнения 3 ндфл при дарении квартиры списание дебиторской задолженности в бюджетном учреждении образец меню в кафе образец с ценами фото трудовой договор с временным работником образец изменения исковых требований в гражданском процессе образец информация о кадровом составе образец образец оценки недвижимого имущества договор купли продажи кондиционера образец вводный инструктаж при приеме на работу образец образец договора на монтаж вентилируемых фасадов психологический автопортрет личности образец договор передачи прав собственности образец

образец перевода диплома с русского на английский устав ооо кафе образец [url=http://ibberpor.mihanblog.com/post/84]Антипаразитарный чай купить в москве цена[/url] задание заказчика на оказание услуг образец [url=http://knowaredconabis.exblog.jp/24867772/]Антиглист форте капли[/url] трудовой договор с водителем скорой помощи образец [url=http://veforbugtlamryppa.exblog.jp/24847476/]Эдас от алкогольной зависимости[/url] образец баланс водопотребления и водоотведения [url=http://plemances.mihanblog.com/post/75]Народные средства постельных паразитов[/url]

перечень передаваемого оборудования образец образец договора дарения с согласием супруга 61 rkn gov ru уведомление образец заполнения график работы охранников сутки через трое образец образец заявления о претензии в банк справка о постороннем уходе образец техническое заключение по перепланировке квартиры образец образец договор аренда офиса у физического лица справка в пансионат образец образец письмо в моэск

образец письма хогвартса расписки образец за аренду квартиры [url=http://reslessces.mihanblog.com/post/62]Гидрокортизон мазь от грибка на коже[/url] образец перевода документов [url=http://extaanermen.unblog.fr/2017/07/12/%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bb/]Заявление начальнику пришкольного лагеря образец[/url] заявление на аттестацию директора школы образец [url=http://trantheoer.mihanblog.com/post/60]Надежное средство от грибка стен[/url] договор подряда с альпинистом образец [url=http://cinggacolsengntat.unblog.fr/2017/07/12/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%8e%d0%bc%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%8e%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80/]Готовые резюме образец резюме пример[/url]

устав юридической консультации образец образец заявления на отпуск перед декретом образец официального документа заявление в полицию о повреждении автомобиля образец иск о взыскании услуг представителя образец
MatthewNig - 2017-07-13  22:36:11
 Скачай книгу и заработай биткоины. Щелкни по картинке
[url=http://tinyurl.com/kngv6vw][img]http://k
.krapovy.ru/images/obloghka.png[/img][/url]
Johhnyamuch - 2017-07-13  21:19:54
 7h8jzwpy77yu3az0gr

[url=http://google.us]google[/url]

google

xbnakyeeq8jgapbwx0
Nathantrabs - 2017-07-13  20:12:39
 женские шлепки опт
купить обувь оптом

[url=https://ts-shoes.prom.ua]обувь оптом[/url]
[url=https://ts-shoes.prom.ua]летняя обувь опт[/url]

https://ts-shoes.prom.ua - женская обувь опт
Abossy - 2017-07-13  20:04:17
 Elegance vlogger Alyssa Forever bought 3 of the Kylie lip kits and shows a whopping six other options for each colour. Ray J ft Kim tape [url=https://lupecobweb0.wordpress.com/2016/05/26/kanye-west-terrified-above-intercourse-tape-leak-rumors-hes-not-taking-it-lightly/]find there[/url]. So only time will tell what’s in shop for this pair.
Jamescig - 2017-07-13  18:22:25
 Привет всем, делюсь книжкой "50 рецептов самогона"
скачать бесплатно без капч, смс-ок, заморочек, напрямую.
Щёлкни по картинке

[url=http://pro-furshet.ru/wp-content/uploads/2017/06/50_receipts_samogon.pdf][img]http://pro-furshet.ru/wp-content/uploads/2017/03/Morgunov_samogonshcik.jpg[/img][/url]
Jameshoubs - 2017-07-13  17:09:17
 rapidutter.com logistics
RAPID INC logistics
[url=http://rapidutter.com/]RAPID INC legit[/url]
rapidutter.com logistics
rapidutter.com forwarding
Jefferisfum - 2017-07-13  16:56:32
 Хотите сферу интимных услуг, обратите взор к божественным проституткам. Приглашайте сами и приводите близких корешов и отдых в бане не пройдет нудно и печально.

http://abakan.prostitutki.gift
http://adler.prostitutki.gift

Отправляемся в логово к проститутке

o2j69@xgRiR
RomanRob - 2017-07-13  16:33:22
 Некоторое время смотрел материалы инет, и неожиданно к своему удивлению открыл познавательный ресурс. Вот посмотрите: [url=http://vzlomgroup.com/vzlom_viber_zakaz.html]Взлом вайбер на заказ[/url] . Для меня вышеуказанный сайт явился очень полезным. Всех благ!
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.