Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10301)
DaruvqImaft - 2017-06-15  23:20:47
 where to buy hgh
hgh
how to get hgh
&lt;a href=&quot;http://hghgrowthhormoness.accountant/&quot;&gt;hgh injections &lt;/a&gt;
best hgh
[url=http://hghgrowthhormoness.us/]hgh pills [/url]
best hgh
side effects of hgh
human growth hormone pills
serovital hgh gnc
&lt;a href=&quot;http://hghgrowthhormoness.us/&quot;&gt;human growth hormone &lt;/a&gt;
how to get hgh
[url=http://hgh.space/]hgh for women [/url]
benefits of hgh
PeterUrism - 2017-06-15  22:04:27
 mobile sms spy
Eugeneslisa - 2017-06-15  22:04:22
 Enanthate for Sale
DktstaImaft - 2017-06-15  22:02:29
 hgh dosage
hgh cycle
hgh hormone
&lt;a href=&quot;http://hghhormonex.com/&quot;&gt;human growth hormone pills &lt;/a&gt;
is hgh legal
[url=http://hghgrowthhormoness.com/]hgh [/url]
hgh reviews
manning hgh
human growth hormone pills
hgh before and after
&lt;a href=&quot;http://hghgrowthhormoness.com/&quot;&gt;hgh for men &lt;/a&gt;
serovital hgh side effects
[url=http://hghgrowthhormoness.accountant/]hgh buy [/url]
gnc hgh
ThomasPeels - 2017-06-15  21:40:31
 winstrol steroids for sale
DldvqiImaft - 2017-06-15  20:44:34
 manning hgh
hgh hormone
hgh dosage
&lt;a href=&quot;http://hghgrowthhormoness.accountant/&quot;&gt;hgh hormone &lt;/a&gt;
hgh gut
[url=http://hgh.life/]hgh hormone [/url]
what does hgh do
hgh vs steroids
hgh for men
serovital-hgh reviews
&lt;a href=&quot;http://hghhormonex.us/&quot;&gt;hgh cycle &lt;/a&gt;
is hgh legal
[url=http://hgh.space/]hgh buy [/url]
hgh hormone
WilliamVES - 2017-06-15  20:10:35
 Всем привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] [url=http://kinovalenok.tv/]Лучшие боевики бесплатно[/url]
Тут: [url=http://kinovalenok.tv/drama/1473-kniga-skautov-dlya-malchikov-the-scouting-book-for-boys-2009.html] Книга скаутов для мальчиков / The Scouting Book for Boys (2009) [/url]
Здесь: [b] National Geographic. Неизвестная Бразилия Secret Brazil [/b] http://kinovalenok.tv/poznavatelnoe/11304-national-geographic-neizvestnaya-braziliya-secret-brazil.html
Тут: [b] Военный корреспондент (2014) [/b] http://kinovalenok.tv/raznoe/5077-voennyy-korrespondent-2014.html
Тут: http://kinovalenok.tv/news/4457-v-ukrainskiy-prokat-vyhodit-komediya-o-devushkah-voennyh.html

Здесь: [b] новинки 2017 лучшие боевики [/b] http://kinovalenok.tv/boevik/
Здесь: [b] лучшие детективы 2017 в хорошем качестве [/b] http://kinovalenok.tv/detektiv/
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/novinki/] в хорошем качестве hd лучшие новинки кино [/url]
DannyGoria - 2017-06-15  18:37:04
 скачать плантс вс зомби 2 бесплатно на андроид и на русском эффекты для медиаплеера на андроид скачать игры на андроид гангстер рио


[url=http://bfgez.ddns.mobi/womans/che
oe-plate-s-vorotnikom/]Черное Платье С Воротником[/url]
[url=http://vcjjmpfm.ddns.info/meb/dvuhyarusnaya-krovat-s-divanom-borovichi-v-sanktpeterburge-/]Двухъярусная Кровать С Диваном Боровичи В Санкт-Петербурге [/url]
[url=http://pvdosjxu.ddns.mobi/womans/belie-bluzki-dlya-polnih-jenshin2/]Белые Блузки Для Полных Женщин[/url]
[url=http://hbzjb.ddns.mobi/womans/kofti-iz-shelka-dostavka/]Кофты Из Шелка Доставка[/url]
[url=http://vcjjmpfm.ddns.info/meb/divan-karolin-v-moskovkoy-obl-/]Диван Каролин В Московкой Обл [/url]
[url=http://vcjjmpfm.ddns.info/meb/kupit-divan-v-inte
et-magazine-v-sanktpeterburge-/]Купить Диван В Интернет Магазине В Санкт-Петербурге [/url]
[url=http://bfgez.ddns.mobi/womans/domashnie-tuniki-dostavka/]Домашние Туники Доставка[/url]
[url=http://hbzjb.ddns.mobi/womans/bryki-kitay-s-dostavkoy/]Брюки Китай С Доставкой[/url]
[url=http://pvdosjxu.ddns.mobi/womans/bluzka-s-che
im-krujevom/]Блузка С Черным Кружевом[/url]
[url=http://hbzjb.ddns.mobi/womans/stilnaya-odejda-bolshogo-razmera/]Стильная Одежда Большого Размера[/url]
[url=http://aavkplha.ddns.mobi/cvet-divanov-katalog-mebeli-v-sanktpeterburge-/53/]Цвет Диванов Каталог Мебели В Санкт-Петербурге [/url]
[url=http://olpizhpd.ddns.mobi/meb/divani-evrosofa-sanktpeterburg-/]Диваны Еврософа Санкт-Петербург [/url]
[url=http://ptvzq.ddns.mobi/meb/inte
et-magazin-divanov-deshevih-sanktpeterburg-1/]Интернет Магазин Диванов Дешевых Санкт-Петербург [/url]
[url=http://ukyuuoyu.ddns.mobi/meb/uglovoy-divan-v-gostinuy-v-sanktpeterburge-/]Угловой Диван В Гостиную В Санкт-Петербурге [/url]
[url=http://tvflyzxp.ddns.mobi/meb/fioletovaya-stenka-v-gostinuy-moskva/]Фиолетовая Стенка В Гостиную Москва[/url]
[url=http://fkpvps.ddns.mobi/meb/uglovie-divani/]Угловые Диваны[/url]
[url=http://fgpkqmiuh.ddns.mobi/meb/drim-divan-moskovskaya-oblast-1/]Дрим Диван Московская Область [/url]
[url=http://ptvzq.ddns.mobi/meb/beliy-uglovoy-divan-moskovskaya-oblast-/]Белый Угловой Диван Московская Область [/url]
[url=http://zpblzhak.ddns.mobi/meb/divani-knijka-nedorogo-v-moskve/]Диваны Книжка Недорого В Москве[/url]
[url=http://quhqk.ddns.mobi/divan-elena-v-moskve-/59/]Диван Елена В Москве [/url]

нанесение тонального крема на лицо дерматологический крем для лица стикс крем для лица отзывы [url=http://ijnyk.dns-dns.com/mebeli/detskie-divani-dlya-devochek-v-moskve1/]Детские Диваны Для Девочек В Москве[/url]
[url=http://oysmb.ddns.mobi/meb/divani-krasnodarskie/]Диваны Краснодарские[/url]
[url=http://mnfvj.dns-dns.com/mebeli/kupit-ugolok-divan-v-sanktpeterburge-/]Купить Уголок Диван В Санкт-Петербурге [/url]
[url=http://tmsfigds.ddns.mobi/meb/mebel-dlya-gostinoy-meb1-moskva/]Мебель Для Гостиной Meb1 Москва[/url]
[url=http://tmsfigds.ddns.mobi/meb/mebel-dlya-gostinoy-iz-mdf1/]Мебель Для Гостиной Из Мдф[/url]
[url=http://xlnwmef.dns-dns.com/divani-1500/53/]Диваны 1500[/url]
[url=http://xlnwmef.dns-dns.com/mebeli/33-divana-moskva/]33 Дивана Москва[/url]
[url=http://ijnyk.dns-dns.com/mebeli/nedorogie-mini-stenki-dlya-gostinoy-v-moskve/]Недорогие Мини Стенки Для Гостиной В Москве[/url]
[url=http://oysmb.ddns.mobi/meb/divan-2-spalniy-sanktpeterburg-/]Диван 2 Спальный Санкт-Петербург [/url]
[url=http://bitqwtx.ddns.mobi/meb/divan-tehas-v-moskve-/]Диван Техас В Москве [/url]

[url=http://ynale.dhcp.biz/meb/ulyanovskaya-mebel-gostinie-moskva/]Ульяновская Мебель Гостиные Москва[/url]
[url=http://myleo.ddns.info/bayessay-626165.html]Dissertation Proofreading Service Mba[/url]
[url=http://kqxbmus.ddns.info/dissertation-knowledge-transfer-651-18.html]Dissertation Knowledge Transfer[/url]
[url=http://eixgyfpgb.ddns.info/bayessay-497039.html]Mit Application Essay Questions 2012[/url]
[url=http://mpnhusi.dhcp.biz/meb/kupit-divan-so-sklada-nedorogo/]Купить Диван Со Склада Недорого[/url]
[url=http://drpet.dhcp.biz/meb/laguna-divani-ceni/]Лагуна Диваны Цены[/url]
[url=http://vwksnnyp.dhcp.biz/meb/3-h-mestniy-divan-v-moskve/]3 Х Местный Диван В Москве[/url]
[url=http://myleo.ddns.info/bayessay-784786.html]Master Thesis Of Economics[/url]
[url=http://bqgmx.ddns.info/bayessay-405021.html]Courant Master39S Thesis[/url]
[url=http://eixgyfpgb.ddns.info/bayessay-935927.html]Fear Essay Thesis[/url]
расписание авиабилеты тюмень дешевые авиабилеты в казань заказать авиабилеты цены
[url=http://phwmdre.ddns.mobi/bayessay/romeo-and-juliet-theme-of-love-essay/]Romeo And Juliet Theme Of Love Essay[/url]
[url=http://xerzb.ddns.mobi/bayessay/academic-suspension-appeal-letter-essays/]Academic Suspension Appeal Letter Essays[/url]
[url=http://mvdaonint.ddns.mobi/bayessay/short-essay-on-life-of-jesus-christ/]Short Essay On Life Of Jesus Christ[/url]
[url=http://uecvos.ddns.mobi/bayessay/writing-masters-thesis-presentation/]Writing Masters Thesis Presentation[/url]
[url=http://mvdaonint.ddns.mobi/bayessay/3-causes-of-world-war-1-essay/]3 Causes Of World War 1 Essay[/url]
[url=http://jytrhbnew.ddns.mobi/bayessay/examples-of-thesis-argument-essays/]Examples Of Thesis Argument Essays[/url]
[url=http://phwmdre.ddns.mobi/bayessay/ethnographic-essays-in-cultural-anthropology/]Ethnographic Essays In Cultural Anthropology[/url]
[url=http://jytrhbnew.ddns.mobi/bayessay/daniel-murphy-scholarship-essay/]Daniel Murphy Scholarship Essay[/url]
[url=http://uecvos.ddns.mobi/essay-topics-process/127/]Essay Topics Process[/url]
[url=http://uecvos.ddns.mobi/bayessay/bank-dissertation/]Bank Dissertation[/url]
[url=http://wwwlgctwe.dns-dns.com/womans/deshevaya-odejda-inte
et-magazin-s-dostavkoy1/]Дешевая Одежда Интернет Магазин С Доставкой[/url]
[url=http://grhjnj.dns-dns.com/mertex-bluzki-s-dostavkoy/99/]Mertex Блузки С Доставкой[/url]
[url=http://gaslzvcl.dhcp.biz/mebeli/raskladivanie-divanov-v-moskovkoy-obl-/]Раскладывание Диванов В Московкой Обл [/url]
[url=http://grhjnj.dns-dns.com/womans/kostymi-dlya-doma-jenskie-dostavka/]Костюмы Для Дома Женские Доставка[/url]
[url=http://wlnmksrzw.dhcp.biz/mebeli/divan-neo/]Диван Нео[/url]
[url=http://tndildmxd.dns-dns.com/trikotajnie-bluzki-optom/197/]Трикотажные Блузки Оптом[/url]
[url=http://duvdca.dns-dns.com/womans/belstok-bay-deshevaya-odejda-dostavka/]Белсток Бай Дешевая Одежда Доставка[/url]
[url=http://wwwlgctwe.dns-dns.com/womans/djemper-navolochka-s-dostavkoy/]Джемпер Наволочка С Доставкой[/url]
[url=http://grhjnj.dns-dns.com/womans/bluzki-nedorogo1/]Блузки Недорого[/url]
[url=http://wwwlgctwe.dns-dns.com/womans/gipyrovaya-bluzka-dostavka1/]Гипюровая Блузка Доставка[/url]


------
#starrenewrt34675#
PeterUrism - 2017-06-15  17:29:07
 cell phone tracking software
Eugeneslisa - 2017-06-15  17:29:06
 Enanthate for Sale
ThomasPeels - 2017-06-15  16:56:15
 where can i buy stanozolol
Scottciz - 2017-06-15  14:28:32
 Fashion magic hairwear charms kit

http://tranhislie.php0h.com/damadebul/autodesk-dwg-trueview-2017-v190660-x86x64.html
Mcse designing windows 2000
http://coughdizi.zgr.name/bodil/sony-ericsson-software-cd-for-k800i-skype.html
Lenovo ideacentre q190 desktop pc series driver update and drivers installation dvd disk
http://esmultough.php0h.com/nefycyzu/fr-windows-7-final-remix-edition-2017-64bit-incl-activator.html
http://riacanchiu.phpzilla.net/rocixep/grand-theft-auto-iv-2017-xbox-360-cheats-jetpack.html
avast pro key skins download 2017
[url=http://cume
ews.phpzilla.net/murih/cool-mp3-wav-converter-30-key.html]cool mp3 wav converter 3.0 key[/url]
Hectorsax - 2017-06-15  13:14:38
 A516Gr70 steel plate,A516Gr70 steel supplier,A516Gr70 Chemical composition - BEBON steel
[url=http://www.steel-plate-sheet.com/Steel-plate/ASTM/A516Gr70.html]A516Gr70[/url]
MichaelOrept - 2017-06-15  12:58:24
 frgrmat

http://www.fiets4daagsekempenland.nl/572-converse-kidsall-star.php
http://www.posicionamientotiendas.com.es/269-jordan-3-gris.html
http://www.lexus-tiemens-a
hem.nl/416-gucci-schoenen-zalando.htm
http://www.active-health.nl/saucony-running-903.htm
http://www.maxicolor.nl/nike-sb-dunk-high-176.html

[url=http://www.auto-mobile.es/257-zapatillas-nike-mercurial-cr7-2016.php]Zapatillas Mercurial[/url]
[url=http://www.depoelgroningen.nl/739-asics-evate-3.php]Asics Evate 3[/url]
[url=http://www.paparico.es/zapatillas-polo-ralph-lauren-imitacion-453.html]Zapatillas Ralph[/url]
[url=http://www.active-health.nl/supra-vaider-zwart-rood-545.htm]Supra Vaider Zwart Rood[/url]
[url=http://www.familycord.es/594-tenis-lacoste-hombre.html]Tenis Hombre[/url]
Eugeneslisa - 2017-06-15  12:54:29
 Buy Enanthate
PeterUrism - 2017-06-15  12:54:25
 cell phone tracking software
ThomasPeels - 2017-06-15  12:24:13
 winstrol steroids for sale
Scottciz - 2017-06-15  12:21:21
 Cardinal tech icetcp plus upg 1pc to 250pc plupg5 250

http://geregy.phpnet.us/nijobi/bigasoft-youtube-downloader-pro-12224797-patch.html
Trend micr serverprotect for emc celerra spzzece53sbuprge
http://gephahu.phpzilla.net/pihohyq/call-of-duty-black-ops-multiplayer-patch-download-pc.html
Lion king game collectors set windows 3 games
http://flavurel.0fees.us/nunaqomu/sony-acidpro70641-included-keygen.html
http://garfelec.phpnet.us/woxyrupy/asterix-at-the-olympic-games-xbox-360-achievements.html
counter strike source v 51 no steam update 2017
[url=http://gephahu.phpzilla.net/qodukov/twistedbrush-pro-studio-v1907-final-portable-english.html]twistedbrush pro studio v19.07 final portable english[/url]
Timothylon - 2017-06-15  11:25:20
 [url=http://www.gigart.de/]Imagefilm Dresden[/url]
AmiryxaSpurO - 2017-06-15  10:19:22
 [url=https://goo.gl/1MbQTh#k85wkxNx3q]
[img]http://bit.ly/2rMfZ7f#VECm39AKfS[/img]
[/url]
Узаконивание земли, построек. Кадастровые работы в г. Краснодаре и г.Приморско-Ахтарск. Решение любого вопроса по БТИ края. Под КЛЮЧ

Подробнее... БТИ-Краснодара.РФ ... 8 (861)24-123-45
___________________________
[url=http://bit.ly/2rK4Ofc#k9m3C5tyt6]бти вакансии краснодар[/url]
[url=https://goo.gl/B8eSZm#D73YARC36R]бти 40 лет победы краснодар[/url]
[url=https://goo.gl/B8eSZm#mPMFsU5xC0]федеральное бти краснодар симферопольская[/url]
[url=http://bit.ly/2rK4Ofc#9M4M9s18pB]крайтехинвентаризация бти краснодар[/url]
[url=https://goo.gl/B8eSZm#D73YARC36R]бти г. краснодар ул. леваневского[/url]

КРАЙТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КРАЕВОЕ БТИ ПО Г.КРАСНОДАРУ
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.