Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
Thomaska - 2017-08-03  19:05:34
 dnbdmvz

http://www.wiime.fr/chaussure-police-under-armour-960.html
http://www.fort-placement.fr/149-basket-louboutin-pour-femme-pas-cher.php
http://www.palisso.fr/606-new-balance-247-sport.html
http://www.pieces-center.fr/adidas-superstar-grise-et-blanche-femme-688.php
http://www.cheko.ch/nike-cortez-männer

[url=http://www.cfdspros.fr/basket-adidas-stan-smith-femme-723.html]Basket Adidas Stan Smith Femme[/url]
[url=http://www.fretsonfire.fr/960-nike-air-pegasus-83-ltr-black.html]Nike Air Pegasus 83 Ltr Black[/url]
[url=http://www.net-pro-services.fr/nike-roshe-run-femme-fleur-pas-cher-335.html]Nike Roshe Run Femme Fleur Pas Cher[/url]
[url=http://www.schwoerer-regio.fr/lacoste-cheminée-351.html]Lacoste Cheminée[/url]
[url=http://www.sebastienmagro.fr/adidas-original-bleu-blanc-rouge-622.html]Adidas Original Bleu Blanc Rouge[/url]
Lemueldat - 2017-08-03  18:20:43
 Morbid Obesity - Causes, Cure, and Threats

Information about Reductil Sibutramine Reductil is surely an oral fat bu
er, which is often used to help treat individuals who are overweight or affected by obesity. Many people experiencing overweight generally battle to shed pounds having a calorie-controlled diet and regular exercising alone. Reductil can be used alongside these change in lifestyle to assist you to achieve your desired weight reduction.

A psychiatrist is usually a doctor who cares with the psychological welfare of your individual and is particularly allowed to prescribe medicine. How much money does a psychiatrist make? A psychiatrist can ea
between $160,000 to $230,000, with the average salary of 190,000 dollars per annum, with or without bonuses. A psychiatrist will usually ea
over a doctor or pediatrician but just one specialist like a orthopedist or dermatologist.
http://radiogarammasala.com/node/30
http://maxidea.deparagon.com/sample-page/

Since your kids changes slowly after some time, it could be all to easy to overlook an obesity problem'even one that's happening prior to your vision. When you see your youngster everyday, you then become acquainted with how he looks'and automatically believe that they are with the 'right" weight, or 'just somewhat plump". It can be difficult for taking a target look at your youngster and recognize wa
ing signs of obesity, but when you're telling yourself that the 5 years old retains 'baby fat", then you might need to adopt another look. It' not merely you'over 70% of mothers and fathers underestimate the extra weight and sized their obese child, based on a survey published in Acta Paediatrica.
hjyt67
Several genes in the body play a part in causing obesity. A person's genetic makeup may result in a predisposition to becoming obese. This means that the face can be particularly prone to becoming obese through experiencing risk factors in life such as - high calorie consumption or fatty foods. Lack of exercise can be another major factor ultimately causing obesity. You may inherit certain conditions including your current figure that features where your whole body deposits fat. Your environment plays a better role than specific genes within a person's chance of becoming obese. This includes what enters your whole body through food and drinks. It is hence essential to have a balanced exercise and dieting regularly.
http://biodomiki.gr/el/node/37
http://www.beyondwireless.net.au/applications-2/

Heard about Bariatric Surgeries? Well, a Bariatric Surgery can assist you lose fat therefore, allow you lead a fuller, happier life. However, such a surgical treatment is suggested as long as you might have tried the non-surgical methods without getting any benefit beyond them. Your doc lets you know all of the Pros and Cons of the surgery so you could take the correct decision. Even after surgery, you shouldn’t expect any miracles. It takes time ahead of the results is so visible clearly. Also, you have to adhere to the follow-up sessions. Your docs will likely advice to change your lifestyle so you buy your desired results.
Lstrguiffic - 2017-08-03  15:07:56
 I read - like

[url=http://mba.gxnu.edu.cn/index.php/component/kunena/2/82197-duke-graduate-student-thesis.html?limit=6&Itemid=0&start=43740#383992] Interestingly, I even unthinking about this ...
[/url]

http://agroolkar.com.ua/forum/index.php?topic=664545.new#new
Mydiplomscom - 2017-08-03  13:40:30
 Без высшего образования сегодня трудно добиться успеха в жизни. Причем главную роль играют не сами знания, а именно наличие документа, их подтверждающего. Поэтому отличным вариантом будет купить диплом и не тратить ценное время на обучение, которое, стоит отметить, стоит весьма недешево. На сайте http://www.mydiploms.com вы сможете не только купить диплом, но и приобрести другие документы, которые откроют дверь в светлое будущее!
RobbertiUnime - 2017-08-03  08:34:08
 Комплесная установка системм контроля доступа в офис, магнитный замок по карточкам от 10 тысяч рублей

[url=http://video-stb.ru]дверные замки[/url]
ремонт замков москва
http://video-stb.ru/catalog/ustanovka-dve
ykh-zamkov/
на сайте
[url=http://video-stb.ru]http://video-stb.ru/catalog/remont-videonablyudeniya/[/url]
BruceLycle - 2017-08-03  06:07:31
 I was in [url=http://wowcure.com/]need of Tramadol[/url] to cure my pain. I visited [b]Wow cure Pharmacy Online[/b] at http://wowcure.com/buy-ultram-online
See I know you have already seen many [url=http://wowcure.com/]ultram in USA[/url] website but I will advise to [url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]buy ultram[/url] on [url=http://wowcure.com/]wowcure.com[/url] because they sell [url=http://wowcure.com/buy-ultram-online/]ultram on cheapest Prices[/url]. and they have [url=http://wowcure.com/buy-ultram-online]best quality ultram[/url]
you can also [url=http://wowcure.com/]buy Viagra Online[/url] from wowcure they have [url=http://wowcure.com/]best quality Viagra[/url] I mean the [url=http://wowcure.com/]ED Products[/url]
they also have [url=http://wowcure.com/]Generic Viagra[/url], [url=http://wowcure.com/]Generic Cialis[/url] and [url=http://wowcure.com/]Generic Levitra[/url]. many of customers are [url=http://wowcure.com/]looking for Viagra[/url], [url=http://wowcure.com/]Cialis[/url], [url=http://wowcure.com/]Levitra in United States[/url].
They can [url=http://wowcure.com/]buy Cialis, Viagra, Levitra[/url] from any of the States like [url=http://wowcure.com/]Califo
ia[/url], [url=http://wowcure.com/]New York[/url], [url=http://wowcure.com/]Oregon[/url], [url=http://wowcure.com/]Florida[/url]
Females can also [url=http://wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online]buy Female Viagra[/url]
Cheers, Enjoy your [url=http://wowcure.com/]Shopping at WowCure[/url]
Lstrguiffic - 2017-08-03  05:55:17
 I, too, at times I see this, but somehow I have not attached any importance to this.

[url=http://www.openworld.su/index.php/kunena/razdel-predlozhenij/1008762-finasteride-fertilit#1010628] I think nishtyak!
[/url]

http://www.jollywrenchers.com/forumMyBB/showthread.php?tid=483866
Adatahej - 2017-08-03  00:32:19
 side effects of domperidone 10mg [url=http://chinakari39.tumblr.com/#16621]buy domperidone[/url] how can you produce more breastmilk
Lstrguiffic - 2017-08-02  20:29:45
 The abundance of interesting articles on your site amazes me! The author - good luck and new interesting posts!

[url=http://taibah-madinah.com/vb/showthread.php?p=469867#post469867] Poluchila pis'mo. Ja soglasna na obmen stat'jami.
[/url]

http://locktaotst.org/forum/viewthread.php?tid=645819&extra=
JeffreyNes - 2017-08-02  19:44:53
 Привет!
Что скажете по поводу этих новостей?
http://techrize.ru/news/7095-obraschenie-gennadiya-ke
esa-k-harkovchanam.html
http://techrize.ru/news/13308-siriza-pobedila-na-vyborah-nabrav-3547-golosov.html [b] СИРИЗА победила на выборах, набрав 35,47% голосов [/b]
[url=http://techrize.ru/news/3113-elektropotreblenie-v-energosisteme-irkutskoy-oblasti-za-11-mes-snizilos-na-15.html] Электропотребление в энергосистеме Иркутской области за 11 мес снизилось на 1,5% [/url]
http://techrize.ru/news/13679-intervyu-s-boycom-narodnoy-milicii-na-poziciyah-sveselaya-gora.html
И тут: [b] м поликарпов оборона донбасса [/b] http://techrize.ru/
Devincucky - 2017-08-02  17:24:47
 Spry insensible HD http://desktop-world.info/ Webcams in the most appealing visitant attractions of the mankind: breaker, the depths, clay cam, ski resorts, terrace, purge, edifice, commons, megalopolis, island...
Our website allows you to disc to, alive http://desktop-world.info/ a heterogeneity of places: mall, littoral, perplexed, streets, skyscrapers, buildings, mountains, etc, cities, countries and their showplaces from the uplift of where it hurts using hearty webcams.
Do you upon intelligent of to administering some country? Then, fondness, factor on an be introduced to segmenting from the webcams of this boonies and hearten in the combustible video broadcast.
Agustinababs - 2017-08-02  13:26:53
 cbd oil for sale vape pens cbd oil for pain for sale lowest price [url=https://cbdoilsale.online/]cbd oil for sale online[/url] cbd oil for sale in colorado

cbd hemp oil drops for pain for sale cbd cannabis gummies for sale cbd oil for sale cbd oil for sale
Richardki - 2017-08-02  13:23:19
 wmzvpss

http://www.cfdspros.fr/adidas-superstar-suede-homme-147.html
http://www.corsica-seniors.fr/basket-gucci-homme-bleu-847.html
http://www.cheko.ch/nike-heels-deutschland
http://www.cheko.ch/nike-air-max-red-330.php
http://www.alex-flor-fleuriste.fr/oakley-lunette-garantie-863.html

[url=http://www.schwoerer-regio.fr/ralph-lauren-big-pony-collection-928.html]Ralph Lauren Big Pony Collection[/url]
[url=http://www.fleurs-lille.fr/vrai-ceinture-lv-877.php]Vrai Ceinture Lv[/url]
[url=http://www.pieces-center.fr/adidas-superstar-kaki-pas-cher-308.php]Adidas Superstar Kaki Pas Cher[/url]
[url=http://www.cfdspros.fr/stan-smith-dentelle-femme-321.html]Stan Smith Dentelle Femme[/url]
[url=http://www.cfdspros.fr/stan-smith-femme-pink-612.html]Stan Smith Femme Pink[/url]
WilliamLek - 2017-08-02  11:37:27
 [url=http://ondr.spmuz1.ru/minet-bez-prezervativa/55188-telefon-nomer-s-prostitutkoj-zheleznogorsk.html]телефон номер с проституткой железногорск[/url]
[url=http://ondr.spmuz1.ru/massazh-klassicheskij/93670-shljuha-svetlana-argunova-tula-37-let.html]шлюха светлана аргунова тула 37 лет[/url]

[url=http://ondr.spmuz1.ru/map1.html]http://ondr.spmuz1.ru/map1.html[/url]


шлюхи р.п воскресенское

http://ondr.spmuz1.ru/map9.html
Lstrguiffic - 2017-08-02  11:22:09
 Thanks for the article, always happy to read you!

[url=http://sylviaterzi.com/index.php/forum/in-neque-arcu-vulputate-vitae/301023-diflucan-50-mg-dosage#301018] and I am ready to express their point of view
[/url]

http://163.15.202.98/FOP/QQ/QQ_14/modules/newbb/newtopic.php?forum=2
Davidtiz - 2017-08-02  11:09:55
 Размещают разную инфу, верить или нет?
[url=]http://gazeta-vesti.com/?affid=311&subaff=xm[/url]
Типа реальнокатит?
Не верил лотереям
ElbertSaf - 2017-08-02  06:57:26
 Очень много полезного о здоровье, моде и красоте на [url=http://ladysarafan.ru]ladysarafan.ru[/url]
Lstrguiffic - 2017-08-02  02:03:50
 Somewhere I've seen it ... And if the topic thanks.

[url=http://just-forum.com/boards/2/viewtopic.php?f=67&t=305540] Thank you! I will now go on this blog every day!
[/url]

http://a-d-e.vraiforum.com/t494279-doxycycline-quality-drugstore-shampoo.htm#p506312
Charleshap - 2017-08-01  19:16:18
 Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?
http://mybioplanet.ru/news/9667-a-shariy-kto-raskachivaet-lodku.html
Американский политик признался, что США постоянно вмешиваются в чужие выборы
[b] «Гвоздики» и «Грады» у линии соприкосновения: полная сводка о военной ситуации в ДНР за 12—13 февраля [/b] http://mybioplanet.ru/news/24302-gvozdiki-i-grady-u-linii-soprikosnoveniya-polnaya-svodka-ovoennoy-situacii-vdnr-za-1213-fevralya.html
http://mybioplanet.ru/news/2666-arbitrazh-ostavil-bez-udovletvoreniya-iski-minoritariev-
-holdinga.html
Ещё много интересного по теме нашел тут: [b] лавров о донбассе [/b] [url="http://mybioplanet.ru/"]http://mybioplanet.ru/[/url]
EcoFermer - 2017-08-01  19:02:48
 [url=http://eco-fermer.org]Компания "Экофермер" предлагает Вашему вниманию грибы "Вешенки" г. Воронеж[/url]

Вешенки выращены в специлизированных условиях. Команда опытных садоводов ежедневно контролируют процедуру выращивания.

Мы используем современных технологии для поддержания идеального микроклимата, влажности, освещения, температуры.

Фермерское производство "Экофермер" выращивает грибы без добавления ГМО, 100% здоровый продукт.

Основа для субстрата является экологически чистой, без химических примесей, с использованием полезных минералов, содержащие витамину группы B и группы C.

Стоимость: 110 руб. КГ.

Бесплатная доставка в пределах г. Воронеж. Возможен самовывоз, удобный подъезд!
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.