Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9129)
AbuBoybeamma - 2017-04-24  04:03:31
 [url=http://best-store-usa.com/#where-to-buy-viagra-without-a-prescription]viagra and food interaction[/url] viagra pill definition [url=http://usa-best-store.com/#cialis-long-term-side-effects]sildenafil women[/url] real viagra canada [url=http://best-store-usa.com/#physicians-pharmacy-alliance]erectile dysfunction blood tests[/url] walgreens mail order pharmacy [url=http://safe-store-us.com/#flomax-erectile-dysfunction]cover letter for pharmacy technician[/url] meijer pharmacy alpine
Patrickfup - 2017-04-24  03:28:28
 cheap generic Cialis Light Pack-30 in USA pharmacy without prescription ; discount Cialis Light Pack-30 in Australia c.o.d. without prescription

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Cialis Light Pack-30] [u][b]>>> Want to buy Cialis Light Pack-30 with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/trustedpharmacy
- Where To Buy in USA Kamagra Pack-15 ove
ight delivery no rx
- Buying in GB / UK Generic Rocaltrol with no prescription
- Buy in Canada cheapest Requip no script required express delivery
- Cost Of Copegus ove
ight without dr approval
- How To Purchase in USA Tofranil shipped with no prescription
- Buy Online Amaryl from a pharmacy without a prescription
- Cheap Prices Hytrin no prescription needed
- Buy in GB / UK At Low Price Actigall without dr prescription
- Discount Price in USA ED Soft Medium Pack no prescription fast delivery
- Quiqly DeliveryUSA Mobic next day no prescription
- Order in Canada Cheap Online Super P-Force no script required express delivery
- GB / UK Online Pharmacy Vantin shipped ove
ight without a prescription
- Australia Online Pharmacy Allopurinol non prescription
- Ordering At Lowest Price Sumycin no script next day delivery
- Ordering At Lowest Price Grifulvin without rx,next day delivery
- Ordering in Canada Paxil Cr no prescription needed
- Cost in USA Of Rocaltrol non prescription
- Purchase in GB / UK At Low Price Sinemet for sale online
- Fast Delivery ED Medium Pack pay cod no prescription
- Buy in USA Discount Yagara no script next day delivery
- Order in United States cheapest Microzide ove
ight delivery no rx
- How To Buy in USA Cialis Light Pack-90 ove
ight without prescription
- Buy in USA Wellbutrin XL tablet without script
- Buy in Canada Cheap Online Urso ove
ight without prescription
- Where To Get Keftab no prescription
- Order in Canada cheapest Esidrix ove
ight no prescription required
- How To Order in Australia Lasix online consulation with no prescription
- How Can I Buy Naprosyn no prior script ove
ight
- Order Online Cheap Brand Viagra shipped with no prescription
- Cost Of LIV.52 drops without script
- Purchase Cheap Online Revatio no dr approval cash on delivery
- How Can I Buy Celexa no script required
- Purchase in GB / UK Cheapest Furadantin without a rx ove
ight
- Order in Australia Cheap Online Diabecon c.o.d. without prescription
- I Want to order in GB / UK Brand Temovate with no rx
- Online Tricor no script needed c.o.d. ove
ight
- Buying in USA Generic Lasix ove
ight delivery no r x
- Buy in Canada Cheap Online Sinemet same day delivery no prescription
- Quiqly DeliveryUSA Prevacid non prescription
- How To Purchase in GB / UK Combimist L Inhaler pay cod without prescription
- Cheapest Pills Bactrim no script needed c.o.d. ove
ight
- Buy in Canada Discount Alfacip without a rx ove
ight
- Ordering in USA Online Himplasia no rx, fast worldwide shipping
- How Much in Australia Verapamil no prescription fast delivery
- Australia Online Pharmacy Viagra Pack-30 with no prescription
- Purchase in Canada Cheapest Maxolon c.o.d. no prescription
- Buying in GB / UK Voltaren next day no prescription
- Order Cheapest Brahmi no script next day delivery
- How Much in GB / UK Sildalist with no prescription
- Where To Order in Australia Herbal Penylarge shipped with no prescription
- Purchase Online Phenamax delivery no prescription
AbuBoybeamma - 2017-04-24  02:45:49
 [url=http://usa-safe-store.com/#erectile-dysfunction-causes-in-older-men]pharmacy week[/url] viagra uk side effects [url=http://best-store-usa.com/#do-you-need-a-prescription-for-viagra-in-canada]causes of erectile dysfunction in middle aged men[/url] savemart pharmacy [url=http://safe-shopping-usa.com/#viagra-buy-online-usa]over the counter viagra boots[/url] viagra pills cost [url=http://safe-shopping-usa.com/#erectile-dysfunctioning]levitra use[/url] st louis college of pharmacy
Yqeng58 - 2017-04-24  02:19:08
 http://viagrabonusonline.com/ - buy viagra
celtic health insurance
generic viagra
cpr healthcare provider
[url=http://viagrabonusonline.com/]cialis vs viagra[/url]
medical education wiki
Cialis-side-effects - 2017-04-24  02:06:57
 [url=http://us-best-store.com/#what-does-levitra-do]where to buy sildenafil over the counter[/url] albertsons pharmacy hours [url=http://us-best-store.com/#cialis-for-daily-use-coupon]cvs pharmacy technician[/url] rite aid pharmacy bakersfield ca [url=http://us-best-store.com/#levitra-and-cialis]family fare pharmacy[/url] how to take cialis [url=http://safe-store-us.com/#sildenafil-use]walmart pharmacy williamsburg va[/url] king soopers pharmacy
Abaguehype - 2017-04-24  02:02:47
 [url=http://usa-best-store.com/#my-husband-has-erectile-problems]mexican viagra[/url] cheapest cialis uk [url=http://safe-store-usa.com/#generic-levitra-20mg]he
ia erectile dysfunction[/url] what blood pressure medications cause erectile dysfunction [url=http://us-safe-store.com/#erectile-dysfunction-problem]tadalafil 20 mg[/url] cost of cialis at walgreens [url=http://safe-store-us.com/#viagra-mg]viagra pill side effects[/url] tadalafil online
Medical-arts-pharmacy-henderson-nc - 2017-04-24  00:52:53
 [url=http://us-best-store.com/#cialis-blog]walmart pharmacy fax number[/url] best price for cialis [url=http://usa-best-store.com/#herbal-remedies-for-erectile-dysfunction]walmart pharmacy careers[/url] online pharmacy india [url=http://safe-store-usa.com/#over-the-counter-viagra]thai viagra[/url] b12 for erectile dysfunction [url=http://safe-shopping-usa.com/#erectile-dysfunction-alte
ative-treatment]safe generic viagra[/url] accutane erectile dysfunction
Abaguehype - 2017-04-24  00:48:20
 [url=http://safe-shopping-us.com/#can-you-buy-cialis-without-prescription]levitra trial offer[/url] buy viagra pills online [url=http://safe-store-us.com/#viagra-over-the-counter-cvs]can coffee cause erectile dysfunction[/url] best vitamins for erectile dysfunction [url=http://us-best-store.com/#100mg-viagra-price]l arginine erectile dysfunction[/url] walmart pharmacy johnson city tn [url=http://safe-shopping-usa.com/#hemorrhoids-and-erectile-dysfunction]erectile dysfunction pills[/url] viagra dosing
Howardetece - 2017-04-24  00:25:25
 Hamsters are a great beginners pet for younger children. Having a pet hamster seem much more interesting which a smaller pet like a goldfish. Gardening is a popular why these fuzzy little guys are great for kids.

Don't be pressured right into a monetary amount that you are not comfortable with. I've had some very aggressive realtors try to me into homes we know Cannot really discover. You don't in order to be within a home using a mortgage can are just going being able to purchase. If automobile breaks down, or someone gets sick, will you be up a creek? If so, it isn't the house for everyone.

Lastly, and surely not the least, on that list could be the topic of 'clutter'. You need to nothing more suffocating as opposed to sight of piles of scattered, neglected messes. Pleased sight probably will make your home feel smaller than it tu
s out to be. It could even give you the impression of just living in the smallest hamster cage involving wood particles. So, it's extremely important that you clean down the mess as regularly as you're able to. Pick up discarded clothes and put in a clothes bin or hamper and dispose of rubbish suddenly. Make sure you have plenty of small paper waste bins discreetly located for convenient disposable. Also organize an effective storage system which vital in having clutter. Consider setting aside a scheduled date for "decluttering". Foods greatly improve the look and feel of one's abode.

Chinese hamster is sometimes called Striped or Chinese Striped Hamster. They just do not bite humans but are anti-social with hamsters. Individuals consider mistakenly contact as dwarf hamster. They come in dark color or white color with spots.

That many commercial cages are too small because two hamster can the associated with a problem, even dwarf hamster. AM : no reason to get a new dwarf hamster? adopt as an alte
ative to two perhaps more would be good for a midget? kb: wild dwarf hamsters live colonies of , the particular best in order to keep these kind of people.

Whenever you clean your hamsterEUR(TM)s cage, you should change the bedding also. This will also be done once full week. It is necessary that you look out for and remove wet bedding that obtain in the cage each day. Dampness in the cage can lead to sicknesses like wet tail, which is the reason why regular checkups are crucial for dwarf hamster want to ensure your hamster is during good wellness.

The rat will possibly appreciate a few toys inside his cage in order to keep him from getting bored as he cannot be with you. Items hanging inside his cage are typically common with rats. Ladders and ropes are normal. Things to crawl on throughout are as well popular rat toys. If you obtain various toys, others rotate them out and then in the cage every day or two in order to store them from becoming boring. There isn't really replacement for time past a cage, therefore don't expect toys to are a magical remedy for the rat's boredom. Conduct some research and choose a great the best value. Stock the cage with quality toys and bedding, and canine friend will have fun here.

http://ur.my/cages33649
https://url.codeworldwide.com/appropriate15103
http://go.xperian.ir/hamster98681
http://duckshop.co/dwarfhamstercagesforsale64411
http://www.xeeter.com/dwarf18717
SVENkib - 2017-04-23  23:53:03
 Каждый день Apple производит около 2 литров синтетического пота, чтобы тестировать новые продукты. В рамках исследований специалисты компании изучают, насколько устойчив тот или иной гаджет к данному типу жидкости. Об этом факте рассказал журналист Ариель Духаиме Росс, посетивший штаб-квартиру Apple. В ходе экскурсии по лаборатории руководители компании продемонстрировали Россу несколько колб с Apple Watch и AirPods, погруженных в жидкость. Как выяснилось, это не вода, а синтетический пот, который используется для проверки реакции на него фирменных аксессуаров.
Скачать все для фотошопа бесплатно
[url=https://68mb.net]Новые бесплатные программы для Windows 10, 8, 7 и XP на русском языке.[/url]
https://68mb.net - Новые бесплатные программы для Windows 10, 8, 7 и XP на русском языке.
SVENkib - 2017-04-23  22:23:26
 Каждый день Apple производит около 2 литров синтетического пота, чтобы тестировать новые продукты. В рамках исследований специалисты компании изучают, насколько устойчив тот или иной гаджет к данному типу жидкости. Об этом факте рассказал журналист Ариель Духаиме Росс, посетивший штаб-квартиру Apple. В ходе экскурсии по лаборатории руководители компании продемонстрировали Россу несколько колб с Apple Watch и AirPods, погруженных в жидкость. Как выяснилось, это не вода, а синтетический пот, который используется для проверки реакции на него фирменных аксессуаров.
Скачать все для фотошопа бесплатно
[url=https://68mb.net]Скачать видео курсы бесплатно[/url]
https://68mb.net - Новые бесплатные программы для Windows 10, 8, 7 и XP на русском языке.
GennadiyHasty - 2017-04-23  22:15:58
 Полчаса познавал данные интернет, при этом к своему удивлению заметил поучительный вебсайт. Вот гляньте: тачки строительные цена [url=https://www.nl.ua/ru/instrumenty/stroitelnoe_oborudovanie/tachki]читать дальше[/url] . Для моих близких вышеуказанный ресурс произвел хорошее впечатление. До свидания!
Kewiinknimi - 2017-04-23  21:37:28
 Здравствуйте , отличный сайт для заработка https://goo.gl/3f2ujk
Перейти на сайт
AbuBoybeamma - 2017-04-23  18:41:38
 [url=http://usa-best-store.com/#viagra-sales-australia]ordering cialis from canada[/url] brand name levitra [url=http://safe-store-usa.com/#walgreens-viagra]history of erectile dysfunction[/url] cialis pi [url=http://usa-best-store.com/#american-association-of-colleges-of-pharmacy]unmc pharmacy[/url] viagra online pharmacy [url=http://us-best-store.com/#uses-for-viagra-other-than-ed]primemail pharmacy[/url] cialis 24 hours
Yqivaye - 2017-04-23  18:13:44
 causes of heat stroke
http://withoutadoctorsprescriptionviagra.org/#generic-viagra-without-doctor-visit-koding.cz
crazy hospital near me
viagra without see a doctor
affordable health act
[url=http://withoutadoctorsprescriptionviagra.org/]generic viagra without a doctor[/url]
venereal disease test
Ingzm49 - 2017-04-23  17:58:56
 best medical school for me medical school names
http://withoutdoctorsprescriptionviagra.org/#non-prescription-viagra-koding.cz
viagra without a doctor prescription what to do in case of a stroke
[url=http://withoutdoctorsprescriptionviagra.org/]viagra without a doctor prescription[/url]
signs of std men
viagra without a doctor prescription
Mvidduemo - 2017-04-23  17:57:19
 Mudan dan Murah, Cukup dengan Rp.

http://craftingclub.ru/lam-giau-tu-dau-tu-forex/trader-forex-indonesia-yang-sukses/

http://narufans.ru/tradersway-forex-reviews/robot-forex-super-profit/

http://zvezdy-st.ru/pemenang-kontes-instaforex/forex-type/
Best-way-to-take-viagra - 2017-04-23  15:52:57
 [url=http://usa-best-store.com/#canadian-pharmacy-online-cialis]viagra tips[/url] acupuncture erectile dysfunction treatment [url=http://best-store-us.com/#fairview-pharmacy]what is better viagra or cialis[/url] over the counter products with sildenafil [url=http://best-store-usa.com/#new-york-state-board-of-pharmacy]what cialis[/url] self hypnosis for erectile dysfunction [url=http://safe-store-usa.com/#side-effects-of-viagra-and-alcohol]cannon pharmacy kannapolis nc[/url] paypal viagra
RidAlold - 2017-04-23  15:11:44
 The CPU's wont be able to handle anything crazy.

http://zarabotokvinte
et.ru/how-to-become-a-forex-broker-uk.php

http://klei-ka.ru/forex-illinois/forex-trading-robot-wikipedia/gallery/

http://procvety24.ru/var-calculation-forex/cgat-forex/
Aadherne - 2017-04-23  15:08:52
 [url=http://usa-safe-store.com/#marcus-hook-pharmacy]canadian pharmacies viagra[/url] herbs erectile dysfunction [url=http://us-safe-store.com/#buy-sildenafil-100mg]function of erectile tissue[/url] where to order viagra online [url=http://usa-safe-store.com/#where-can-i-buy-sildenafil-citrate-over-the-counter]animal pharmacy[/url] pharmacy education [url=http://safe-store-us.com/#acro-pharmacy]side effects for cialis[/url] erectile dysfunction and prostate
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.