Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
ForsikollBucky - 2017-07-11  11:33:27
 Flagyl 400 mg tablets helpyouantib.co.uk
Antibiotics, also called antibacterials, Flagyl 400 mg tablets ciproxina 750
are a genus of antimicrobial hallucinogenic acclimated to in the treatment and inhibiting of bacterial infections. They may either hold or curb the adding up of bacteria. A restricted subsume of antibiotics also obsess antiprotozoal activity. Antibiotics are not physical against viruses such as the stock callous or influenza, and their inapposite manipulate allows the presentation of rebellious organisms. In 1928, Alexander Fleming identified penicillin, the first chemical present together with antibiotic properties. Fleming was working on a offing of disease-causing bacteria when he noticed the spores of a teeny-weeny na‹ve mold (Penicillium chrysogenum), in anecdote of his training plates. He observed that the odour of the mold killed or prevented the addendum of the bacteria.
Tonsillitis resolve time purchase control superiors by means of itself, as the confederation's immune organization can regularly go through circumspection of the infection without any treatment, so antibiotics are not recommended after most people.
There are some dense but impressive ways you can reduce your symptoms, as glowingly as entrancing over-the-counter medicines in support of woe and fever.
Cipro antibiotic cost antibiotics for dogs
by way of people who are more plausible to get life-threatening complications of tonsillitis Cipro antibiotic cost cipro.helpyouantib.co.uk
http://bcel.uk/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1034201
http://mtl411.com/montrealescorts/member.php?action=profile&uid=297
Jarugine - 2017-07-11  10:46:59
 Возможно немного не по теме, но вопрос действительно меня задел....

Прошу помощи в распространении информации об опасности китайского газового оборудования - http://bit.ly/2npUlV7 На это надо как-то повлиять!
Jessiepab - 2017-07-11  09:41:50
 [url=https://it-need.com]IT-NEED[/url]
[url=https://it-need.com/category/novosti/]Новости[/url]
[url=https://it-need.com/category/gadzhety/]Гаджеты[/url]
[url=https://it-need.com/category/novosti-v-mire/]В мире[/url]
[url=https://it-need.com/category/prilozheniya/]Соцсети[/url]
Hattielex - 2017-07-11  09:22:28
 Hey, thanks for the article.Really thank you! [url=http://22mcdjlp.tumblr.com/]Ellers[/url]
Petposllltox - 2017-07-11  09:21:26
 Препараты для потенции 85 сиалис купить волгоград на
Виагра - это Препараты для потенции helpyou.men произведение, название которого уже давно стало именем нарицательным, оно ассоциируется с необычайной мужской силой, способной покорить любую женщину.
Затем применения таблетки Виагры, она поможет вам получить не токмо естественную реакцию организма для вреден ли дженерик сиалис
сексуальное импульс, но и для продолжительное время побеждать эрекцию. Вы почувствуете в себе новость цифра сил и энергии, а соперник простой не сможет сказать вам «несть»!
Изделие Виагра обладает очень высокой эффективностью своего действия, благодаря чему получил признание мужчин сообразно всему миру. Приобретая Виагру – вы приобретаете здоровье!
Petposllltox - 2017-07-11  07:56:42
 Препараты для потенции 49 виагра в москве самовывоз
Виагра - это Препараты для потенции helpyou.men препарат, слово которого уже искони стало именем нарицательным, оно ассоциируется с необычайной мужской силой, способной покорить любую женщину.
После применения таблетки Виагры, она поможет вам получить не единственно естественную реакцию организма на томаты сорта виагра характеристика
сексуальное импульс, только и для продолжительное срок удержать эрекцию. Вы почувствуете в себе небывалое цифра сил и энергии, а партнер просто не сможет говорить вам «недостает»!
Препарат Виагра обладает необыкновенно высокой эффективностью своего действия, благодаря чему получил признание мужчин сообразно всему миру. Приобретая Виагру – вы приобретаете здоровье!
MiguelFaf - 2017-07-11  07:44:48
 My contacts and photos https://goo.gl/C2WYVq

[url=https://goo.gl/C2WYVq][img]http://savepic.ru/14080704.jpg[/img] [/url]
MiguelFaf - 2017-07-11  07:44:08
 My contacts and photos https://goo.gl/C2WYVq

[url=https://goo.gl/C2WYVq][img]http://savepic.ru/14080704.jpg[/img] [/url]
Racfunut - 2017-07-11  06:40:21
 Странно как то

---

Народные средства по алфавиту [url=http://swdoit.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11750]тут[/url]
Dallashew - 2017-07-11  06:27:33
 Order Navy Round Neck Sweatshirt with Pom Pom Details SKU493861, 23.95$.
[url=https://ad.admitad.com/g/6udlqrq8ze850fad1b82fa046e475d/?i=5&ulp=https%3A%2F%2Fwww.yoins.com%2FNavy-Round-Neck-Sweatshirt-with-Pom-Pom-Details-p-1095776.html][img]https://images.yoins.com/thumb/source/oaupload/yoins/images/CF/49/b6c4a4c7-f7d8-4206-85d4-f668adead758.jpg[/img][/url]
[url=https://ad.admitad.com/g/6udlqrq8ze850fad1b82fa046e475d/?i=5&ulp=https%3A%2F%2Fwww.yoins.com%2FNavy-Round-Neck-Sweatshirt-with-Pom-Pom-Details-p-1095776.html][img]https://goo.gl/4sHxpb[/img][/url]Navy Round Neck Sweatshirt with Pom Pom Details cost - 23.95$.
It is the big new with this pom pom details top. It is ado
ed with long sleeves, round neck, pom pom which is clasped in front, pom pom can be taken down. Perfect with denim pants. Friendly Notice: The color of pom pom are random.

If you like this product (Navy Round Neck Sweatshirt with Pom Pom Details) [url=https://ad.admitad.com/g/6udlqrq8ze850fad1b82fa046e475d/?i=5&ulp=https%3A%2F%2Fwww.yoins.com%2FNavy-Round-Neck-Sweatshirt-with-Pom-Pom-Details-p-1095776.html]>>>>[b]ENTER HERE[/b]
TranamRef - 2017-07-11  04:48:43
 Хи-хи

---

купить сертификат iso [url=http://progressivemovementz.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=470111]здесь[/url]
TinghillHah - 2017-07-11  02:52:09
 Извиняюсь, но это мне не совсем подходит.

---

велосипед детский купить [url=http://dantist-novorossiysk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=383662]тут[/url]
TikoOi - 2017-07-11  00:55:10
 романтика

---

купить квартиру в сданной новостройке [url=http://xn--h1addl.xn--80a6ak.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9585]здесь[/url]
JohhnyAmold - 2017-07-10  21:05:12
 9zf8ctie8v8oisvh3l

[url=http://google.us]google[/url]

google

yv54gt0rq9zsnebjw8
Jessiepab - 2017-07-10  21:04:05
 [url=https://it-need.com]IT-NEED[/url]
[url=https://it-need.com/category/novosti/]Новости[/url]
[url=https://it-need.com/category/gadzhety/]Гаджеты[/url]
[url=https://it-need.com/category/novosti-v-mire/]В мире[/url]
[url=https://it-need.com/category/prilozheniya/]Соцсети[/url]
AlmazcomBrjaigo - 2017-07-10  17:53:43
 Мы занимаемся возведением малоэтажных домов, бань, промышленных объектов, в том числе и из быстровозводимых конструкций, прокладкой инженНаша компания действует на рынке аренды спецтехники (аренда автокрана, аренда экскаватора, манипулятора) в Москве и Московской области на протяжении двух лет. За это время в фирме сформировался значительный парк техники, сложилась собственная материально-техническая и ремонтная инфраструктура, был приобретён большой опыт в области строительной техники и грузоперевозок.

[url=http://almazgrupp.com/][img]http://almazgrupp.com/images/cbg.jpg[/img][/url]
http://almazgrupp.com/catalog.php-nmb=33.htm
http://almazgrupp.com/catalog.php-nmb=5.htm

[url=http://almazgrupp.com/catalog.php-nmb=141.htm]автовышка аренда[/url]
[url=http://almazgrupp.com/catalog.php-nmb=57.htm]рытье котлованов[/url]

аренда спецтехники цена
аренда спецтехники область
автокран аренда
Sirinevler bChoip - 2017-07-10  17:28:19
 super kadinlari kizlar
mecidiyekoy escort
bulabilirsiniz
olgun lezbiyenler icin burayi ziyaret edebilirsiniz.
Agustinababs - 2017-07-10  14:02:01
 best budget memory foam mattress 2017 [url=http://valdesystems.com]macy mattress sale 2017[/url] top 10 mattresses 2017
best rated hybrid mattresses 2017 [url=http://valdesystems.com]the best rated mattress 2017[/url] best rated mattresses 2017
top ten mattresses 2017 [url=http://valdesystems.com]best mattresses 2017[/url] top 5 hybrid mattress 2017
top rated mattresses for 2017 best mattress 2017 for side sleeper best mattress to buy 2017
best mattresses in 2017 best mattresses 2017 best rated mattress 2017
the best mattress of 2017 top rated mattresses for 2017 best mattress to buy 2017
DevinAnore - 2017-07-10  09:56:24
 your-happy-life.com 15 вещей, которые вы должны [url=http://your-happy-life.com/kak-ekonomit-na-pokupkah/]Как экономить на покупках?[/url] отпустить, нешто хотите прозябать счастливо Кадры индивидуальность стремится к одной цели — довольствоваться счастливой жизнью. И главная орудие, почему мы лишаемся возможности достичь цели, кроется в нас самих. Мы сами накладываем ограничения для свою содержание, [url=http://your-happy-life.com/kak-ekonomit-na-pokupkah/]Как экономить на покупках?[/url] подсознательно нешто сознательно.
WetreTef - 2017-07-10  08:57:16
 [url=https://mods.minecraft-4.ru/instrukciipominecraft/1560-mod-na-v-maynkraft-172-toomanyitems-forge.html]РјРѕРґ РЅР° РІ майнкрафт 1.7.2 toomanyitems forge[/url]
[url=https://loan.renthop.net/homeloancalculator/14967-on-the-streets-federleicht-zippy-loan.html]on the streets federleicht zippy loan[/url]
2017-07-09T23:30:15+00:00
[url=https://loan.epoch-life.net/creditcalculators/6690-nz-home-loans-interest-rates.html]nz home loans interest rates[/url]
[url=https://yershov.price-gnb.ru/ustanovkignb/3627-burovye-rastvory-gnb-cena.html]буровые растворы гнб цена г. Ершов[/url]
[url=https://udachnyy.dengivdolg.ml/podraspisku/2970-aforizmy-o-dengah-v-dolg.html]афоризмы о деньгах в долг г. Удачный[/url]
[url=https://mazda.statto.ru /otzyvy/1630-mazda-6-grafit.html]mazda 6 графит[/url]
[url=https://loan.renthop.net/obamastudentloanforgiveness/14827-home-loan-repayment-calculator-additional-repayments.html]home loan repayment calculator additional repayments[/url]

[url=https://drug.exkavator.net/pharmacy/6789-find-drug-test-results.html]find drug test results[/url]
[url=https://lyangasovo.price-gnb.ru/ustanovkignb/3627-burovye-rastvory-gnb-cena.html]буровые растворы гнб цена г. Лянгасово[/url]
[url=https://sim.dengivdolg.ml/chastnyykredit/2936-domashnie-dengi-kak-oni-vybivaut-dolgi.html]домашние деньги как они выбивают долги г. Сим[/url]
[url=https://maybach.statto.ru /probeg/2074-tuning-maybah-v-moskve.html]тюнинг майбах в москве[/url]
[url=https://nogti.1cbit.net/gellaki/12604-samye-malenkie-strazy-dlya-nogtey-razmer-kakoy.html]самые маленькие стразы для ногтей размер какой[/url]
https://center.renthop.net/rent/sitemap.xml
[url=https://medicines.epoch-life.net/symptoms/2966-ashwagandha-medicinal.html]ashwagandha-medicinal[/url]
[url=https://bachatskiy.price-gnb.ru/zapchastignb/3680-gnb-digitrak-f5.html]гнб digitrak f5 г. Бачатский[/url]
[url=https://cheboksary.dengivdolg.ml/dolg/2919-kogda-brat-dengi-v-dolg-primety.html]когда брать деньги в долг приметы г. Чебоксары[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.