Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
Elenka33 - 2017-07-10  08:15:19
 [url=http://borisfen.com/]купить авиабилеты уральские авиалинии[/url]
Hattielex - 2017-07-10  06:44:01
 Enjoyed every bit of your forum post.Much thanks again. Fantastic. [url=http://22mcdjlp.tumblr.com/]Weisenfluh[/url]
ArtiomGenic - 2017-07-10  06:25:00
 [b]
СОБИРАЕМ КОМАНДУ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ [/b]

MBM - это мощнейший ресурс all-in-one на рынке интернет технологий! Вы можете использовать его так, как Вам будет удобно! Теперь этот инструмент Ваш!
Для участников нашей программы мы подобрали наиболее актуальные и действительно полезные знания по построению бизнеса.


PROJECTS 2.0 - Двухмесячный онлайн-курс по приобретению новой специальности
ПРЯМАЯ ССЫЛКА
Staslkapy - 2017-07-10  05:16:39
 Вагонка – это пиломатериал идеально строганный, который сразу же применяется в декоре помещений как внутри так и снаружи строения.
Она представляет собой не толстую, определенного размера длинны и ширины. Вагонку изготавливают как из дешевых сортов древесины так и с дорогих.
Вагонка киев разделяется на сорта в зависимости от качества дерева и столярных работ.Низшим сортом является сучки на пиломатериале,
их количество и размеры, смолянистые выделение на древесине, наличие коры, присутствие гнили или отверстия от жуков, неровность, вмятины и т.д.

Если и присутствует один из вышеперечисленных дефектов в вагонке киев,
такую древесину можно купить подешевле и использовать в строительстве как стройматериал не учитывая эстетики.
Вагонка разделяется на сорта: Высший сорт, первый, второй и третий.
Также довольно часто в последнее время набирает популярности Евровагонка.
Это пиломатериал отличается более высокой ценой и техническим характеристикам Европейских стран (DIN 68-126).Вагонка из хвойных пород дерева считается более дешевой.
Она по характеристикам уступает лиственным породам древесины, но и в строительстве имеет свое место.
Хвойная древесина имеет низкую стойкость к повышенной температуре.
Такую вагонку можно применить в обшивке балконов, для внешней отделки тоже хорошо подходит,
хоть и со временем меняет цвет на более темный.
Для внутренней отделки натуральной вагонкой из хвои придаст помещению приятный запах лесной природы.
https://eco-les.club/news/vagonka
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]Вагонка[/url]
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]вагонка[/url]
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]вагонка киев[/url]
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]вагонка купить[/url]
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]вагонка цена[/url]
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]вагонка украина[/url]
Olgalkapy - 2017-07-10  03:10:23
 [url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Автовыкуп Lexus GS300[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто митсубиси паджеро[/url]
Скупка авто
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто киев[/url][url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто украина[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто киев[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто киев[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто[/url]
Скупка авто в киеве и области работает уже 17 лет .Скупка авто занимается выкупом авто любых автомобилей от 2005 г.в.Когда к нам приходят люди чтоб продать авто по программе скупка авто мы всегда предлагаем несколько вариантов а именно:
Скупка авто Винница
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто украина[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто митсубиси паджеро[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто киев[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто украина[/url]
Скупка авто Черкассы
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто VOLKSWAGEN Touareg[/url]
Скупка авто Белая Церковь
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто украина[/url]

[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто Белая Церковь[/url]
Скупка авто Васильков
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Автовыкуп Lexus GS300[/url]
Скупка авто Борисполь
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Выкуп автомобиля Honda CRV[/url]
Скупка авто Вышгород
Скупка авто Киев
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Преимущества скупка авто[/url]
Также Скупка авто работает без выходных в следующих городах
Скупка авто Бровары
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто ауди[/url]
Скупка авто ВинниаСкупка авто ЧеркассыСкупка авто Белая ЦерковьСкупка авто ВасильковСкупка авто БориспольСкупка авто ВышгородСкупка авто Киев.
Преимущества скупка авто
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Преимущества скупка авто[/url]
Скупка авто после дтп
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Автовыкуп Lexus GS300[/url]
Скупка авто приедет по месту нахождения автомобиля
Что такое выкуп авто
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто VOLKSWAGEN Touareg[/url]
Скупка авто в кредите
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто и регионы[/url]
Понятие скупка авто,выкуп авто.
Скупка авто и регионы
Срочная скупка авто в Киеве
Скупка авто покупает следующие авто и не только эти с результатом успешных сделок можно ознакомится по ссылке:
Скупка авто лексус рх 350
Скупка авто митсубиси паджеро
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Понятие скупка авто,выкуп авто.[/url]
Скупка авто субару
Скупка авто Хюндай
Выкуп авто бмв
Скупка авто Шкода
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто Васильков[/url]
Скупка авто ауди
Скупка авто Mersedes 221
Выкуп Авто Toyota Camry
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Выкуп авто Volkswagen Passat[/url]
Выкуп автомобиля Honda CRV
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто[/url]
Автовыкуп Lexus GS300
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто Вышгород[/url]
Выкуп авто Volkswagen Passat
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто киев[/url]
Автовыкуп Peugeot
Выкуп Volvo
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто киев[/url]
Скупка авто VOLKSWAGEN Touareg
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто[/url]
Выкуп авто Mitsubishi asx
Выкуп авто Toyota Rav4
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто ауди[/url]
Автовыкуп и обмен Toyota Rav4
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Выкуп Авто Toyota Camry[/url] [url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Преимущества скупка авто[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Скупка авто после дтп[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Понятие скупка авто,выкуп авто.[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/skupka_avto]Выкуп авто Toyota Rav4[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто украина[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто[/url]
[url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto_kiev]скупка авто[/url]
Dol77larTife - 2017-07-10  02:43:27
 В текущее время только лишь нерадивый не зашибает в глобальной сети интернет! ©
Каким способом перестать быть тем «ленивцем», что еще не зарабатывает доход от глобальной сети интернет? Ответ на сей вопрос можно встретить на все тех же необъятных просторах сети интернет. Всетаки, первостепенной задачей является вопрос не «Как зарабозаколотить баблатать?», а вопрос «Какой конкретно вид заработка нам всем больше всего подходит?». Среди массы типов заработка в глобальной сети интернет особенно занимательными для нас окажутся те, что не требуют капиталовложения средств и титанических усилий для организации бизнес процесса. Таким видом зарабатывания является использование партнерских и реферальных программ инвестиционных и брокерских компаний. Доходность от ведения торговли на финансовых рынках имеет возможность оказаться безумно высокой, что вынуждает людей толпами бежать к агентам и заводить к ним денежные средства. А с этих денег партнер способен получить большую сумму в виде партнерских процентов. Став партером и разместив ссылку на своем интернет-ресурсе или на всевозможных форумах (для простого пользователя сети интернет) можно иметь постоянный доход без вложения денег и усилий. Каким образом это все работает?

Возьмём для примера команду ExpertOption – брокера бинарных опционов.

[url=http://bit.ly/2tRqLgJ#6Dp42W9642]Ссылка на брокера[/url]

[url=http://bit.ly/2uPwBMI#48XDZ1U71z]Ссылка на партнёрку[/url]

(кроме этого сейчас имеется много лендингов, большая конверсия и минимум полей для заполнения при регистрации)

Фирма предоставляет шикарный сервис для клиентов среди себе подобных, чем и акцентируется. Более того, у них имеются немало других фишек и нужных инструментов для клиента, помогающих ему заработать. Компании есть чем привлечь клиента. Но на этом пристальное внимание заострять не станем, потому как компания нам с вами интересна в первую очередь благодаря их партнерской программе. Их партнерская программа позволяет получать до 60% от доходности брокера регулярно с каждого клиента до тех пор, пока он ведет торговлю через компанию. Организовав приток новых клиентов можно без усилий собирать плоды.

Где отыскивать клиентов? Этот вопрос более актуален для обычных людей, не иметь в распоряжении своих web-сайтов или раскрученных блогов. Нужно начинать с простого:
1. Вколотить в поисковой строке запрос «форекс форум»;
2. Зарегистрироваться на 5-10 форумах (для старта);
3. Выбрать любой холивар про forex и создать пост для привлечения заинтересованности, к примеру, «Лично я получил бесплатно $600 для обучения торговле в компании ExpertOtpion!», и вставить свою партнерскую ссылку.
И всё. Людям станет любопытно, пройдут по ссылке, и некоторые станут клиентами. Да, просто разместить единовластно пост маловато, надобно еще и создавать активность, участвуя в обсуждении и разогревая любопытство к компании. В каждом из обсуждения следует в ходе аргументирования вашего мнения вставлять ссылки. Потратив немного усилий, тема заживет своей жизнью и уже другие люди будут цитировать партнерскую ссылку, распространяя ее за вас. Прибыльность от такой деятельности говорит сама за себя:
[url=http://bit.ly/2uPwBMI#1XW55WPZwh]
[img]http://bit.ly/2uPrbkT#3dKF3ARtcs[/img]
[/url]
Партнёрская программа имеет разный набор инструментов для размещения ссылок:
• Промо линки;
• Баннеры;
• Лендинги;
• Постбэк
Также для вебмастеров бесплатно предоставляются оригинальный контент для размещения на своих web-сайтах: релизы, все статьи, стратегии, консультации и прочпрочееее. Все это серьёзно оптимизирует работу и уменьшает прилагаемые старания для извлечения заработка. А извлеченный доход сможете вывести любым способом на выбор:
• Webmoney (USD ONLY) ;
• ecoin.cc;
• QIWI;
• Neteller;
• UnionPay;
• PerfectMoney;
• Epese;

Весьма бесхитростный способ делать деньги, не так ли? Партнерство с ExpertOption позволяет несколько раз в месяц получать «небольшой» доход в минимум несколько сотен зеленых купюр.

Если же потратить больше усилий или же если вы веб-мастер, то размеры прибыли уже будут иметь более высокий порядок.

Широкий набор инструментов статистической отчетности даст возможность вам отслеживать источники получения прибыли и с полной отдачей управлять размещением ссылок.
Интернациональная компания ExpertOption имеет широкую известность по всему миру, большинство клиентов после торгов на демо открывают настоящий финансовый счет и, как минимум, половина из них делает повторный вклад. Благодаря этому, партнерские 50-60% от дохода компании представляют собой большую сумму денег даже для вебмастеров. Все что нужно сделать, чтобы стать партнером, это пройти регистрацию в программе в один клик, разбросать гипертекстовую ссылку и получать прибыль. Все вопросы и проблемы помогут разрешить сотрудники службы поддержки.
Curtissr - 2017-07-09  21:18:37
 qexxllz

http://www.juegosa.es/559-zapato-manolo-blahnik.html
http://www.xivcongresoahc.es/ray-ban-2016-sunglasses-969.php
http://www.pcc-bv.nl/nike-air-max-90-sale-396.htm
http://www.xingbang.es/mbt-sifa-027.html
http://www.demetz.co.uk/adidas-tubular-high-top-black-080.html

[url=http://www.paparico.es/zapatos-hermes-hombre-mercadolibre-121.html]Zapatos Hombre[/url]
[url=http://www.cdaveghel.nl/asics-sportschoenen-dames-007.htm]Asics Sportschoenen Dames[/url]
[url=http://www.dresshome.es/chalecos-abercrombie-para-hombre-683.php]Chalecos Para[/url]
[url=http://www.xingbang.es/timberland-hombres-2016-940.html]Timberland 2016[/url]
[url=http://www.dehoek-kapa.nl/477-converse-x-cdg.htm]Converse X Cdg[/url]
Yfjiik - 2017-07-09  19:51:23
 taking metoprolol and viagra affordable health insurance
http://viagraamazing.com/#mcdbz.html
cialis vs viagra accredited first aid courses
viagra samples
care for heat exhaustion and heat stroke [url=http://www.viagraamazing.com/]buy viagra[/url]
taking 150 mg of viagra
DesaJab - 2017-07-09  13:47:38
 Ваша фраза очень хороша
2gj.ru
KusqgeImaft - 2017-07-09  12:33:42
 legitimate payday loans online no credit check
loans for bad credit
payday loans portland or
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#personal&quot;&gt; payday advance &lt;/a&gt;
payday loans no credit check near me
[url=http://payday1000loans3000online.com/#personal] cash advance [/url]
check mate payday loans
KezgbzImaft - 2017-07-09  12:18:55
 payday loans no checking account needed
payday loan
online payday loans texas
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#loans&quot;&gt; bad credit personal loans &lt;/a&gt;
no hassel payday loans
[url=http://payday1000loans3000online.com/#online] payday loans [/url]
payday loans utah
KrmknwImaft - 2017-07-09  12:04:27
 ez pawn payday loans
loans direct
payday loans chicago
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#loan&quot;&gt; payday loans online &lt;/a&gt;
payday loans new york
[url=http://payday1000loans3000online.com/#loan] loans online [/url]
payday cash advance loans
KufyixImaft - 2017-07-09  11:49:21
 payday loans arkansas
short term loans
wal mart payday loans
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#bestcash&quot;&gt; cash advance &lt;/a&gt;
payday loans in houston tx
[url=http://payday1000loans3000online.com/#loans] loans direct [/url]
inte
et payday loans
KtjcahImaft - 2017-07-09  11:34:28
 payday loans jacksonville fl
loans online
payday loans alexandria la
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#online&quot;&gt; cash loans &lt;/a&gt;
payday loans dayton ohio
[url=http://payday1000loans3000online.com/#bestcash] online payday loans [/url]
payday loans raleigh nc
KlhangImaft - 2017-07-09  11:06:01
 payday loans pittsburgh
cash advance
payday loans vancouver wa
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#personal&quot;&gt; payday loans online &lt;/a&gt;
loans till payday
[url=http://payday1000loans3000online.com/#online] short term loans [/url]
payday loans for poor credit
KnvxbfImaft - 2017-07-09  10:51:47
 fast auto and payday loans inc
payday loans
payday loans online same day deposit
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#loans&quot;&gt; loans direct &lt;/a&gt;
no bank account payday loans
[url=http://payday1000loans3000online.com/#personal] payday loans online [/url]
payday loans uk
KefmwhImaft - 2017-07-09  10:37:23
 define payday loans
pay day loans
small payday loans
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#loan&quot;&gt; pay day loans &lt;/a&gt;
payday loans atlanta ga
[url=http://payday1000loans3000online.com/#bestcash] loans online [/url]
payday loans louisville ky
KcqkmfImaft - 2017-07-09  10:22:24
 bad credit payday loans direct lenders
loans online
payday loans oregon
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#online&quot;&gt; loans for people with bad credit &lt;/a&gt;
payday loans hawaii
[url=http://payday1000loans3000online.com/#online] online loans [/url]
payday loans buffalo ny
Hattielex - 2017-07-09  10:12:47
 Great, thanks for sharing this forum topic. Want more. [url=http://22mcdjlp.tumblr.com/]Florentino[/url]
KhogklImaft - 2017-07-09  10:08:09
 payday loans with no bank account needed
payday loans
payday loans fresno
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#loans&quot;&gt; bad credit personal loans &lt;/a&gt;
no verification payday loans
[url=http://payday1000loans3000online.com/#online] loans direct [/url]
payday loans online no credit check
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.