Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(8992)
AlfonsoVew - 2017-04-14  04:53:04
 Аренда [url=https://prohoster.info]аренда IPv4 адресов[/url] виртуальных машин позволяет снизить капитальные затраты
для покупку и поддержание серверного оборудования, механизм
собственной ИТ-инфраструктуры.
Большие затраты для обслуживание серверов?
Выраженная сезонность бизнеса? Ограничен бюджет для ИТ?
Сословие IT-Lite [url=https://prohoster.info]аренда IPv4 адресов[/url] предлагает удобное облачное решение.
Арендуя виртуальный сервер в IT-Lite Вы получаете полностью
готовое к работе решение, не требующее дополнительных затрат.
ParisVom - 2017-04-14  04:16:00
 Можно ли кремом увеличить член http://sportlifeplus.net/
http://sportlifeplus.net/uploads/yvelichitchlen/uvelichit-polovoy-chlen.htm
http://sportlifeplus.net/uploads/yvelichitchlen/kak-uvelichit-diametr-chlena.htm [b] Как увеличить диаметр члена [/b]
[url=http://sportlifeplus.net/uploads/yvelichitchlen/kak-mozhno-uvelichit-chlen-doma.htm] Как можно увеличить член дома [/url]
http://sportlifeplus.net/uploads/yvelichitchlen/uvelichit-chlen-klinika.htm [b] Увеличить член клиника [/b]
http://sportlifeplus.net/uploads/yvelichitchlen/gde-mozhno-uvelichit-chlen.htm [b] Где можно увеличить член [/b]
Mqty65k - 2017-04-14  03:58:40
 signs of heat stroke family health plan
http://www.viagra.withoutadoctorsprescription.com/#tcxlh.html
viagra without a doctor prescription the affordable healthcare act
viagra without a doctor prescription
std in men signs and symptoms
[url=http://www.viagra.withoutadoctorsprescription.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
postgraduate certificate in medical education distance lea
ing
WilliamfeF - 2017-04-14  00:49:33
 [URL=http://meendo.lipoly.ru][IMG]http://meendo.lipoly.ru/52b7f17b2fec2.gif[/IMG][/URL]
AlvaroZetA - 2017-04-14  00:05:55
 сумка детская кошка крючком видеоурок http://tinyurl.com/64ed0eea7acbc81bd669103d7178d91a начало собрания
Williambraxy - 2017-04-14  00:02:42
 http://woodcrafters.com.sg/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7274
http://bbs.datianxia.net/space-uid-1167745.html
http://forum.iwin9418.com/space-uid-33832.html
http://iiservice.com.au/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6568
http://word.e-peddle.net/home.php?mod=space&uid=73619
http://bbs.wowojob.com/home.php?mod=space&uid=2955
http://hdjl.wenan.gov.cn/home.php?mod=space&uid=160523
http://www.ugug.com/home.php?mod=space&uid=12393
http://www.asiaforum.no/user/23432-alfredsteby/
http://www.mnogomebel.ru/forum/member.php?u=312275
http://cnabm.cn/home.php?mod=space&uid=734
http://friendlyfire.org.uk/forum/member.php?action=profile&uid=37789
http://divodivan.com.ua/articles/divanoff-fauve/
http://9999kai.com/space-uid-240942.html
http://r933.com/home.php?mod=space&uid=38071
http://duorou.cnitnow.com/space-uid-4594.html
http://hnmujp.org/home.php?mod=space&uid=1241
http://gousa.life/home.php?mod=space&uid=1276
http://bbs.smnet.com.cn/home.php?mod=space&uid=852251
http://bbs.oone.cn/space-uid-83292.html
http://taobaoxiaohaowang.com/home.php?mod=space&uid=1660
http://www.6621121.cn/home.php?mod=space&uid=25346
http://garageband.club/home.php?mod=space&uid=3455
http://xingguang.qufushi.com/home.php?mod=space&uid=55782
http://szcaf.com/home.php?mod=space&uid=338380
Marishkadit - 2017-04-13  23:08:46
 У нас есть прибыльные источники дохода и нам не страшны жизненные трудности.
Вы можете обеспечить себе и своим близким счастливое будущее сегодня
[url=https://youtu.be/MGxNO6e7VDQ]Переходите по ссылке [/url]
Abigailsn - 2017-04-13  22:34:43
 Cooking healthy recipes at home is fun and easy.

[url=http://americanhealthrecipes.blogspot.com/][img]http://careprostforwomen.ru/pictures/american-health-recipes.jpg[/img][/url]

[url=http://americanhealthrecipes.blogspot.com/][b]American Health Recipes[/b][/url]
Ronaldbalp - 2017-04-13  21:08:40
 http://www.phatflags.com/?page_id=cialis-5mg-kohlpharma&category=pharmacy
Marishkadit - 2017-04-13  19:21:13
 У нас есть прибыльные источники дохода и нам не страшны жизненные трудности.
Мы обеспечили себе и своим семьям достойную жизнь сегодня
[url=https://youtu.be/MGxNO6e7VDQ]Переходите по ссылке [/url]
HohydSnurf - 2017-04-13  18:31:51
 Short selling your home is not a decision you should If you want to keep your house, In my own short sale, we priced the house pretty low and got an offer..

Forex binary option broker in south africa the best binary

why forex trading is better than stocks kohls

metatrader file functions of communication
Vadimpodsipnik22 - 2017-04-13  17:32:49
 [url=http://скупкаподшипников.рф] Покупаем подшипники любых типов, размеров.[/url]

Купим крупногабаритные подшипники 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614. 3615, 3616, 3617, 3618, 3620, 3622, 3624, 3626, 3628, 3630, 3632, 3634, 3636,3640, 3644, 3656,3680 и другие.
Покупаем 22310, 22311, 22312, 22313, 22314, 22315, 22316, 22317, 22318, 22320, 22322, 22324, 22326, 22328, 22330, 22332, 22334, 22336, 22340, 22380.
Купим подшипники 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3522, 3524, 3526, 3528, 3530, 3534, 3536, 3540, 3544 и другие.
Скупаем подшипники 22209, 22210, 22211, 22212, 22213, 22214, 22215, 22216, 22217, 22218, 22219, 22220, 22222, 22224, 22228, 22230, 22232, 22234, 22236, 22240, 22244.
И другие шариковые, роликовые, конические, упорные подшипники.

[url=http://скупкаподшипников.рф]Покупаем подшипники ПТВ, со следами ржавчины, крапинки и т.п.[/url]

Подробнее скупкаподшипников.рф
в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областей
Menvah - 2017-04-13  16:12:49
 Levitra Vs Viagra For Hardness, cheap cialis and levitra, buy cheap levitra online
buy levitra south africa, vardenafil for sale
buy levitra pills [url=http://getedmedsvardenafil.org/#generic]Vardenafil[/url] order levitra canada
levitra discount, how to buy levitra online
discount levitra no rx, buy levitra london
Ronaldbalp - 2017-04-13  15:41:24
 http://www.phatflags.com/?page_id=alguien-ha-probado-cialis-generico&category=how
AlvaroZetA - 2017-04-13  13:40:58
 шарф хомут крючком из толстой пряжи http://tinyurl.com/30f6f6d5e18bd6b86b178d6bc9416403 шапка ушанка мужская пермь
Mihteliodib - 2017-04-13  13:18:27
 Many investors believe that rising short interest positions in a stock is a bearish indicator Short selling is the selling of a security that the seller does....

http://mymya.ru/tiga-prinsip-ekonomi-distributor-meliputi.php

http://gaydish.ru/02-2017-357.php

http://rg-city.ru/22-02-2017-13.php
Phillipmaymnd - 2017-04-13  12:04:56
 It's a challenge buying pre-owned car, set you back want it to have specifically what you wish for in a automotive. A car is treated as a long-time investment, and has a lot of thinking before jumping to buy one. Shopping for a used car is especially more demanding because you need to look into the car's life to determine it can give you the satisfaction you lookup.

Once received an idea for decide the financial car which you require you may now start looking further into what's you can find. You might have a very specific idea of the associated with car that you would like to own, but almost everything more research on the makes and models available to give yourself the best possible chance of finding something you the same as. The inte
et is great in this purpose, as it may also let's you know the difficulties people experienced distinct makes, just how long they might last et cetera. Bear in mind that these facts are not set in stone.

Coming out of bankruptcy, your credit score must have a attack. But, that shouldn't keep you from checking credit score ratings. Just how to bad they are, so that no lender can con your site. It is often seen that lenders take undue advantage of car buyers who are not aware of their credit scores.

If are generally under age of 24 years old and have your parents, register car under their name adding you considering principal chauffeur. You car insurance premium will lower products and solutions live in the rural city where the general public is small. Car insurance rates are lower their.

The proof is all of the pudding, particularly the BBB style. Shopping for the right dealership is as important as finding buying car. Interested in buy a car a lot more beneficial than rushing to buy a car. You have to know about the places you will pay for. Is it reputable, how many BBB complaints do they have, how's the number? These are things to take into consideration when arranging a purchase.

Weird, correct? Actually, our gove
ment has created some laws to benefit you with your credit ranking. For example, and also those annoying and persistent bill collectors STOP calling you with one simple letter. These people don't oblige, there are legal actions that will be able to take to possibly contain the debt removed and the negative mark deleted. I become into this in a later chapter, but the particular I look into making is strategies laws that protect somebody.

The seller will email you an invoice along using a bill of lading on receipt of payment from you. These documents are in order to used in the port to clear your used car through ways of life. Once you take possession belonging to the vehicle, anyone could have to pay registration charges and task.
[url=http://motomi.pl]]click homepage [/url]
Propecia online UK help gow179 - 2017-04-13  11:12:18
 Propecia is a malvasia finasteride
instruction scribbling enchanted at intervals a time eon by men with man's sample baldness. It reduces the operate c misbehave missing of hormones on curls follicles, which can prevent and in concordance mishap hair loss. It is operative in 90% of men as shown in a room of from 1,800 patients, and its effects are repeatedly seen after 3-6 months.
What is Propecia?
Propecia is a prescription-only medicine that is beloved to doctor masculine sample baldness. It is not to disposal in the UK not later than concealed prescription. Propecia is the well-known branded standard of the active ingredient “finasteride” which has been in spu
routine to to remedying locks wastage since the 1990s.
How does Propecia work?
Propecia works finasterideman.cu.cc on preventing testosterone in your fullness from converting into a hormone called DHT (dihydrotestosterone). DHT blocks the absorption of full of mortal nutrients required in search healthy plaits follicles, which causes masculine device baldness.
At looming blocking the impact of DHT, Propecia slows down plaits diminution and in some cases serene reverses it. This leads to thicker, healthier-looking locks as your whiff follicles in down with the nutrients they need. But, for Propecia to clothed an function on plaits injury, particular plaquette must be enchanted every day. If treatment is discontinued then skin of one's teeth bankruptcy enthusiastic restitution yield within 6-8 months. Propecia sole affects ringlets proliferation on the prevent, and not on any other parts of the body.
http://andy47.w8w.pl/forum/../profile.php?lookup=10329
http://tushowmadrid.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20168
Propecia online help Opile - 2017-04-13  10:44:44
 It works during reducing the amount of the hormone dihydrotestosterone (DHT) in the body propecia side effects anger
. This may block inescapable types of plaits disappearance in men.
INSTRUCTIONS finasteridehelp.cu.cc
Take advantage of Propecia as directed during your doctor.
Gate Propecia about voice with or without food.
Persist in to go away Propecia even if you pay increase of your symptoms. Do not spinster any dose.
Engaging Propecia at the word-for-word while each lifetime pass on assist your remember to use it.
If you misunderstand a measure of Propecia, ignore the missed dose and take a leak assist to your steady dosing schedule. Do not take 2 doses at once.
Require your vigorousness care provider any questions you may have around how to use Propecia.
STORAGE
Co-op give credence to Propecia at room temperature, between 59 and 86 degrees F (15 and 30 degrees C). Hoard away from torridity, moisture, and light. Do not store in the bathroom. Harbour Propecia in view of the reach of children and away from pets.
http://forum-pokemongo.pl/member.php?action=profile&uid=2665
http://bbs.he.99.com/member.php?u=254873
http://forum.romexpo.ro/index.php?action=profile;u=35464

http://womensradiance.cu.cc
OrvilleDrunk - 2017-04-13  07:04:05
 Очень много полезного о стройке [url=http://teletap.org]teletap.org[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.