Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
HowardRuise - 2017-07-17  16:17:24
 อัพเดตทางเข้า SBOBET ล่าสุดวันนี้ 16 July 2017 แทงบอล
SBOBET ไม่ช้าก็เร็ว ! บ่อนต่างประเทศฟันฉับ ปืนโต ได้สตาร์ งูใหญ่ มาร่วมทีมแน่นอน

แทงบอลออนไลน์[url=https://www.sbobet7x.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/][u][b]แทงบอล[/b][/u][/url]

แทงบอลอาร์เซนอล กำลังจะเซ็นสัญญาคว้าตัว มาร์เซโล โบรโซวิช สตาร์ของ อินเตอร์ มิลาน มาร่วมทีม ตามการยืนยันของ เอียน มาร์เมียน ซีอีโอของ เบ็ทสตาร์ บริษัทรับพนันถูกกฏหมายชื่อดังของต่างประเทศ

โดยแข้งวัย 23 เป็นกองกลางจอมสารพัดประโยชน์ ที่ติดทีมชาติโครเอเชียไปแล้ว 13 นัด และเคยตกเป็นข่าวกับ ปืนใหญ่ มาแล้วก่อนหน้านี้

"อาร์เซนอล กำลังเดินเครื่องเสริมแนวรุกต่อหลังคว้าตัว อเล็กซองเดร ลากาแซ็ตต์" มาร์เมียน กล่าว "แล้วพวกเขาก็กำลังจะได้ตัว มาร์เซโล โบรโซวิช สตาร์ อินเตอร์ มิลาน sbobet7x มาได้สักพัก ไม่มีปัญหาอะไร โปรโมชั่นก็ได้จริง ขอบคุณมากครับ บริการดีครับ
[url=https://profiles.wordpress.org/sbobet7x]ทางเข้า SBOBET [/url]
หนักงานให้บริการ รวดเร็วทันใจ แถมให้คำปรึกษา สำหรับผู้ใช้บริการมือใหม่ได้เป็นอย่างดี ตลอด 24 ชั่วโมง แทงบอล น้ำดี แถมมีทีเด็ดให้ฟรี ทุกวัน
ทำรายการอะไรต่าง ๆ ก็รวดเร็ว ขอให้บริการดี ๆ แบบนี้ตลอดไปนะครับ sbobet sbobet sbobet แทงบอล แทงบอล แทงบอล แทงบอล แทงบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ ทางเข้าsbo www.sbobet ทางเข้า sbobet ทางเข้า sbobet ทางเข้า sbo เว็บแทงบอล
[url=https://www.sbobet7x.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/][u][b]sbobet[/b][/u][/url]
Andrewhom - 2017-07-17  15:07:37
 Магазин одежды ModaModnaya.ru предлагает большой выбор женской и детской одежды известных европейских и американских брендов. Наша компания основана в 2006 году, за этот период мы продали более 150000 товаров и обслужили больше 25000 клиентов. [url="https://modamodnaya.ru/"]бренд тренд интернет магазин[/url]. Многие покупатели делают повторные покупки в нашем онлайн-магазине.

В каталоге наших товаров имеется одежда разных размеров и разной расцветки [url="https://modamodnaya.ru/zhenschinam/"]купить юбку в пол[/url], потому каждая женщина сможет приобрести одежду, которая очень ей подходит.

Детская одежда также представлена в большом ассортименте, у нас вы сможете приобрести одежду, как для очень маленьких деток, так и для детей подросткового возраста.

Для клиентов, которые любят экономить и хотят купить одежду со скидкой, у нас на сайте [url="https://modamodnaya.ru/shorty-gulliver-ru-17/"]шорты от[/url] имеется специальный раздел распродаж, где нужную для вас одежду вы можете купить немного дешевле. Наши консультанты помогут вам при выборе одежды – проведут консультацию в телефонном режиме и ответят на все интересующие вас вопросы. С условиями заказа и оплаты вы также сможете ознакомиться на нашем сайте. Мы производим доставку в различные регионы РФ, а также государства СНГ и ЕС. Для оптовых покупателей мы предлагаем существенные скидки на наши товары.
GyrandaWeate - 2017-07-17  14:46:07
 Здравия желаю ))) дорогие посетители koding.cz !!! Сегодня я буду повествовать об [url=http://vk.cc/6SRaqZ]окрашивании на коротких волосах[/url] в Москве. Мы придостовляем такие професиональные парекмахерские услуги, как [url=http://vk.com/id336712639]светлое окрашивание[/url] любой сложности, укладки, плетение косичек, бразильское киратиновае восстановление и выпримление волос, советы и консультации по стилистике.
Nikolyas77 - 2017-07-17  08:20:32
 [url=https://descargarvideosdeyoutube.top/]descarga de videos youtube online[/url]
GyrandaWeate - 2017-07-17  03:22:30
 Здравья желаю :) уважаемые посетители koding.cz !!! Сегодня мы будем говорить об [url=http://vk.cc/6SRa1x]окрашивании омбре[/url] в Москве. Мы придоставляем такие професиональные парикмахерские услуги, как [url=http://vk.cc/6SRa1x]окрашивание бровей[/url] любого уровня, укладки, плетение косичек, бразильское кератинновое выпрямление волос, кансультации по стилистике.
GeorgeBob - 2017-07-17  02:28:20
 [url=http://abcer.ru/ELASLIM]НЕРВУЩИЕСЯ КОЛГОТКИ Распродажа[/url]
КОЛГОТКИ сделаны из сверхсрочной эластичной нити. Армированная нить. Большой срок службы.
Коррекция фигуры и тонизирующий эффект.
подробнее на сайте. (цена, со скидкой = )
[url=http://abcer.ru/RE/elaslim.htm][img]http://k
.krapovy.ru/images/elaslim.gif[/img][/url]
Rezka24Ajaigo - 2017-07-17  01:38:24
 Строительство коттеджей под ключ в Москве и Подмосковье - основная специализация нашей компании АлмазГрупп. Мы создаем комфортные дома, которые прослужат вам долгие годы. В них вы будете чувствовать себя уютно и надежно. Преимущества нашей компании Высокая квалификация всех сотрудников. Современная производственная база.

[url=http://almaz-rezka24.ru/][img]http://almaz-rezka24.ru/images/icethumbs/240x160/75/images/rezka/1347346116_27488.jpg[/img][/url]
http://almaz-rezka24.ru/g-moskva-ul-marshala-savitskogo-str-5.html
http://almaz-rezka24.ru/theme/almaznaya-rezka-betona.html

[url=демонтаж перегородок -снос]http://almaz-rezka24.ru/component/mailto/?tmpl=component&amp;template=it_therestaurant2&amp;link=b42101144d6b7fea5573866a8d712eca1d124c5e[/url]
[url=строительство домов под ключ]http://almaz-rezka24.ru/component/mailto/?tmpl=component&amp;template=it_therestaurant2&amp;link=4a0819aa19701abfb905984d51c670c2c9df6e06[/url]

строительство домов
алмазный резка
строительство домов под
RomanLErce - 2017-07-16  23:37:23
 Полчаса осматривал данные инет, и к своему удивлению увидел нужный сайт. Вот гляньте: [url=http://shama-shop.com/]shamarc обход блокировки[/url] . Для меня вышеуказанный сайт произвел незабываемое впечатление. Успехов всем!
Blakeusatt - 2017-07-16  22:27:10
 Natural light from skylight. Visually open up your small bathroom with a bold tile design. White and black tile colors to keep small bathroom feeling fresh and airy. [url=http://roomdecor.pw/dorm-room/japanese-dorm-room.html]japanese dorm room[/url] The decor of a room can never be up to the mark if it is out of scale, only appropriately scaled fu
iture can help you create well decorated living rooms with bigger dimensions. You need to rely on small fu
iture in smaller areas and big fu
iture in bigger areas. Is there a tall ceiling in your room that seems out of balance from rest of the room? disney princess wall decorations

http://roomdecor.pw/room-design/powder-room-decorating.html http://roomdecor.pw/room-design/yellow-room-designs.html
[url=http://roomdecor.pw/dining-room/country-dining-rooms-ideas.html]country dining rooms ideas[/url]
Blakeusatt - 2017-07-16  22:27:08
 Natural light from skylight. Visually open up your small bathroom with a bold tile design. White and black tile colors to keep small bathroom feeling fresh and airy. [url=http://roomdecor.pw/dorm-room/japanese-dorm-room.html]japanese dorm room[/url] The decor of a room can never be up to the mark if it is out of scale, only appropriately scaled fu
iture can help you create well decorated living rooms with bigger dimensions. You need to rely on small fu
iture in smaller areas and big fu
iture in bigger areas. Is there a tall ceiling in your room that seems out of balance from rest of the room? disney princess wall decorations

http://roomdecor.pw/room-design/powder-room-decorating.html http://roomdecor.pw/room-design/yellow-room-designs.html
[url=http://roomdecor.pw/dining-room/country-dining-rooms-ideas.html]country dining rooms ideas[/url]
Blakeusatt - 2017-07-16  22:27:05
 Natural light from skylight. Visually open up your small bathroom with a bold tile design. White and black tile colors to keep small bathroom feeling fresh and airy. [url=http://roomdecor.pw/dorm-room/japanese-dorm-room.html]japanese dorm room[/url] The decor of a room can never be up to the mark if it is out of scale, only appropriately scaled fu
iture can help you create well decorated living rooms with bigger dimensions. You need to rely on small fu
iture in smaller areas and big fu
iture in bigger areas. Is there a tall ceiling in your room that seems out of balance from rest of the room? disney princess wall decorations

http://roomdecor.pw/room-design/powder-room-decorating.html http://roomdecor.pw/room-design/yellow-room-designs.html
[url=http://roomdecor.pw/dining-room/country-dining-rooms-ideas.html]country dining rooms ideas[/url]
Blakeusatt - 2017-07-16  22:27:04
 Natural light from skylight. Visually open up your small bathroom with a bold tile design. White and black tile colors to keep small bathroom feeling fresh and airy. [url=http://roomdecor.pw/dorm-room/japanese-dorm-room.html]japanese dorm room[/url] The decor of a room can never be up to the mark if it is out of scale, only appropriately scaled fu
iture can help you create well decorated living rooms with bigger dimensions. You need to rely on small fu
iture in smaller areas and big fu
iture in bigger areas. Is there a tall ceiling in your room that seems out of balance from rest of the room? disney princess wall decorations

http://roomdecor.pw/room-design/powder-room-decorating.html http://roomdecor.pw/room-design/yellow-room-designs.html
[url=http://roomdecor.pw/dining-room/country-dining-rooms-ideas.html]country dining rooms ideas[/url]
Avcilar escort arChoip - 2017-07-16  22:17:01
 harika bayanlar
olabilir
sicak saatler icin
SergeyFoelp - 2017-07-16  20:22:43
 Минут пять смотрел содержание сети интернет, случайно к своему удивлению заметил актуальный вебсайт. Гляньте: [url=http://shamashop.biz/]shamarc[/url] . Для меня вышеуказанный веб-сайт показался очень привлекательным. Всех благ!
Canadian pharmacy - 2017-07-16  15:26:42
 http://canadian-pharmacy.us.org canadian pharmacy
canadian pharmacy
[url=http://canadian-pharmacy.us.org]canadian pharmacy[/url]
VicenteBap - 2017-07-16  08:38:36
 wow, awesome post.Really looking forward to read more. Awesome. [url=http://srlu9svj.tumblr.com/]Toor[/url]
GeorgeDig - 2017-07-16  06:49:42
 TM “Фабрика моды” предлагает большой выбор одежды для женщин собственного производства. Наша фирма расположена в Одессе, [url=http://fabrika-mody.ru/]af,hbrf vjls jltccf[/url], но мы распространяем одежду по территории всей Украины и России.

Наши рабочие цеха оснащены самым эффективным оборудованием известных мировых производителей – KANSAI, PEGASUS, [url=http://fabrika-mody.ru/collection/kostyumy-2]костюм женский деловой купить[/url], MAYER и JUKI. Качественная одежда производства компании “Фабрика моды” известна как на Украине, так и в странах бывшего СССР и Европы.

Профессиональные дизайнеры предприятия создают действительно шедевральные модели одежды для женщин. [url=http://fabrika-mody.ru/]одежда одесской фабрики[/url]. Со всем выбором одежды, которую мы предлагаем, вы можете познакомиться в нашем каталоге товаров. Здесь подробно описаны все товары и выложены качественные фото к ним. Любая модель из нашего каталога представлена в различных размерах, отдельно предлагаются новинки фабрики и самые популярные модели. Если вам необходима будет помощь при выборе одежды, то наши специалисты по телефону, расположенному на сайте смогут вам быстро помочь.

Заказать одежду вы можете на нашем сайте, а доставка одежды по Москве осуществляется курьером, по Российской Федерации – почтой РФ при условии 100% предоплаты.
Andrewhom - 2017-07-16  05:27:23
 Магазин одежды ModaModnaya.ru предлагает богатый ассортимент одежды для женщин и детей ведущих мировых торговых марок. Наша компания основана в 2006 году, за этот период мы продали более 150000 единиц товара и обслужили больше 25000 покупателей. [url="https://modamodnaya.ru/"]классические мужские куртки[/url]. Многие наши клиенты делают повторные покупки у нас в онлайн-магазине.

В нашем каталоге товаров представлена одежда разных размеров и различной расцветки [url="https://modamodnaya.ru/"]одежда верхняя[/url], поэтому любая женщина сможет приобрести одежду, которая максимально ей подходит.

Детская одежда также представлена в немалом ассортименте, у нас вы можете купить одежду, как для очень маленьких детей, так и для подростков.

Для покупателей, которые желают сэкономить и хотят купить товары со скидкой, на нашем сайте [url="https://modamodnaya.ru/odeyalo-gulliver/"]ковры в ванную комнату[/url] есть специальный раздел распродаж, где нужную для вас одежду вы сможете купить немного дешевле. Наши сотрудники смогут помочь вам при подборе одежды – всё расскажут по телефону и ответят на все интересующие вопросы клиента. С условиями заказа и оплаты вы также сможете ознакомиться у нас на портале. Мы производим доставку во все регионы Российской Федерации, а также страны СНГ и Евросоюза. Для оптовых покупателей мы предлагаем хорошие скидки на наши товары.
Denniscag - 2017-07-16  05:06:11
 [url=http://купить-часы.укр/36-zhenskie-shvejcarskie-chasy]Женские швейцарские часы[/url]
[url=http://купить-часы.укр/38-zhenskie-yaponskie-chasy]Женские японские часы[/url]
[url=http://купить-часы.укр/40-zhenskie-dizajnerskie-chasy]Женские дизайнерские часы[/url]
[url=http://купить-часы.укр/42-zhenskie-chasy-raznykh-stran]Женские часы разных стран[/url]
[url=http://купить-часы.укр/][img]http://купить-часы.укр/upload/stowlcarousel/7dc1ada023d8d1a01c939bfce5047be9.jpg[/img][/url]
AngeloKet - 2017-07-16  02:43:23
 [url=http://buyviagrarxus.org/cheapest-viagra]cheapest viagra[/url]
Hepatic Effects Metformin Since impaired hepatic function has been associated with some cases of lactic acidosis, AVANDAMET should generally be avoided in patients with clinical or laboratory evidence of hepatic disease. Rosiglitazone Liver enzymes should be measured prior to the initiation of therapy with AVANDAMET in all patients and periodically thereafter per the clinical judgment of the healthcare professional. Macular Edema Macular edema has been reported in postmarketing experience in some diabetic patients who were taking rosiglitazone or another thiazolidinedione. [url=http://buyviagrarxus.org/viagar]viagar[/url] The adverse effects were reported spontaneously and are representative of the incidence of adverse effects that may be observed in a properly selected hypertensive patient population, i. Certain of the side effects increased with increasing dose, as shown in the following table that depicts the entire U. There is limited information regarding Labetalol Postmarketing Experience in the drug label. viamedic viagra

http://buyviagrarxus.org/no-prescription-viagra http://buyviagrarxus.org/viagra-cheap
[url=http://buyviagrarxus.org/allneededpills]allneededpills[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.