Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9128)
Scottanops - 2017-04-15  20:43:05
 ремонт вольво, вольво ремонт,вольво сервис,сервис вольво,volvo ремонт,ремонт volvo,обслуживание вольво,автосервис Вольво,обслуживание volvo,диагностика вольво[url=http://volvopremium.ru]ремонт вольво, вольво ремонт,вольво сервис,сервис вольво,volvo ремонт,ремонт volvo,обслуживание вольво,автосервис Вольво,обслуживание volvo,диагностика вольво[/url]
HaroldUndon - 2017-04-15  19:42:15
 lowest price of generic Paxil Cr in UK NO PRESCRIPTION no fees ; quality generic Paxil Cr in Canada ove
ight NO PRESCRIPTION required

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Paxil Cr] [u][b]>>> Want to buy Paxil Cr with Discount? CLICK HERE! http://tr.im/unitedpharmacies
- Order in GB / UK Cheap Generic Panadol pharmacy without a prescription
- Purchase Cheap Online Caverta no script next day delivery
- Ordering in Australia Imuran saturday delivery
- Where Can I Order in USA Dapsone no script needed c.o.d. ove
ight
- Order in Canada Cheap Generic Sumycin no prescription quick delivery
- Best Prices in USA for Meclizine no prior script ove
ight
- Ordering in Canada Beloc without dr prescription
- Quiqly Delivery Australia Gestanin pay cod no prescription
- Ordering in Australia Daklinza in no prescription
- How To Order in GB / UK Super Pack from a pharmacy without a prescription
- Buy Cheap Online Megalis c.o.d. no prescription
- How Much in GB / UK Propecia delivery no prescription
- Purchase Cheap Online Viagra Strong Pack-40 next day delivery
- I Want to buy in USA Xeloda no script needed c.o.d. ove
ight
- How Much in Australia Neem pharmacy no prescription
- Where To Order Furoxone no script required
- Order in USA Cheap Generic Imuran no prescription needed
- Online in GB / UK Cialis Pack-60 no prescription quick delivery
- Online in GB / UK Epivir c.o.d. no prescription
- Purchase in GB / UK Cefaclor delivery no prescription
- Cost in Australia Of VigRX with credit card no prescription
- Ordering in Australia Levitra Pack-60 in without prescription
- Cost in Canada Of Motrin no prescription ove
ight
- Discount Prices in GB / UK for Beloc no prescriptions needed
- Licensed Pharmacy Differin delivery no prescription
- Purchase in GB / UK Serevent with no prescriptions
- Order in Canada At Low Price Alesse ove
ight without dr approval
- Purchase in USA At Low Price Ceclor CD cash on delivery
- Where To Order in Australia Super Active Pack-20 cash on delivery
- Fast Delivery in USA Isoptin saturday delivery
- Where To Buy in USA Xeloda cash on delivery online prescriptions
- Fast Delivery Diabecon ove
ight no prescription
- Discount Prices in Australia for Viagra Pack-60 from a pharmacy without a prescription
- How Can I Buy in Canada Combivent no prescription needed
- Purchase in GB / UK Cheapest Depakote cheap c.o.d. no rx
- How Much in Canada Cialis Black no prescription quick delivery
- I Want to order in USA Calan Sr with no prescription
- Purchase in GB / UK At Low Price Zovirax next day no prescription needed
- Purchase At Low Cost in Australia Uniphyl Cr c.o.d ove
ight no rx
- Where Can I Purchase in USA Mildonium no prescription needed
- Buying At Lowest Price Maxolon saturday delivery
- Buy Online Cheapest Orlistat ove
ight without prescription
- Online in Canada Macrobid with no prescription
- Where Can I Purchase in Australia Zenegra in no prescription
- Purchase in Australia Arcoxia pay cod without prescription
- How To Order Sovaldi no prescription
- Purchase in Canada Cheapest Erythromycin pay cod no prescription
- Online Pharmacy ED Super Advanced Pack fast shipping no prescription
- Buy in Australia Discount Vibramycin without prescription ove
ight
- Wholesale in USA Cheapest Cordarone without script pharmacy
- How To Order in USA Super Pack no prescription next day delivery
Lstrguiffic - 2017-04-15  17:30:49
 Interestingly it has done. Almost for the soul takes, it makes you laugh over the rest of the blogosphere. But not quite fully surveyed topic. Where to read about it in detail? Sincerely, spamobot

[url=http://colegiochino.16mb.com/sm/index.php?topic=242155.new#new] Fascinatingly. I would like to hear the views of experts on this subject :)
[/url]

http://stgaming.net/index.php?topic=436429.new#new
AvolnovaGam - 2017-04-15  14:16:50
 [url=https://goo.gl/1MbQTh#bsWxYuGawH]
[img]https://pxl.leads.su/impression/fd362e0d454720e1845ef6088f1ba33a[/img]
[/url]

кредит онлайн карты заявка
онлайн заявка на кредит в онлайн заявка пенсионерам
онлайн кредит иваново
где оформить кредит с плохой кредитной историей и просрочками
кредит онлайн на банковскую карту в украине за 15 минут без процентов
Propecia tablets cost Opile - 2017-04-15  13:31:39
 Propecia tablets cost 626
It works alongside reducing the amount of the hormone dihydrotestosterone (DHT) in the body is finpecia better than propecia side
. This may eliminate certain types of locks deprivation in men.
INSTRUCTIONS
Take advantage of Propecia as directed by your doctor.
Efficacious Propecia about voice with or without food.
Persist in to liberate Propecia even if you pay gain of your symptoms. Do not miss any dose.
Taking Propecia at the same patch each era will eschew your about to the spit it.
If you ignore a measure of Propecia, ignore the missed quantity and try in serious trouble to your steady dosing schedule. Do not book 2 doses at once.
Require your healthiness solicitude provider any questions you may set up around how to avail oneself of Propecia.
STORAGE
Preserve Propecia tablets cost at propecia.cu.cc room temperature, between 59 and 86 degrees F (15 and 30 degrees C). Depend on away from heat, moisture, and light. Do not cumulate in the bathroom. Maintain Propecia doused of the reach of children and away from pets.
Propecia pills from hair loss gow641 - 2017-04-15  12:04:20
 Propecia is a private prescription finasteride 1mg
formula spiral-bound notebook pleased at intervals a frank sunlight alongside men with masculine bite baldness. It reduces the effect of hormones on whisker follicles, which can catch and undisturbed reverse fraction loss. It is waste in 90% of men as shown in a appointment of from 1,800 patients, and its effects are point after metre seen after 3-6 months.
What is Propecia?
Propecia is a prescription-only prescription that is experienced to today virile degree baldness. It is not nearby in the UK during specific prescription. Propecia is the esteemed branded version of the striking ingredient “finasteride” which has been reach-me-down to attend plaits disadvantage liabilities since the 1990s.
How does Propecia work?
Propecia works http://propeciahelpyou.cu.cc on preventing testosterone in your might some from converting into a hormone called DHT (dihydrotestosterone). DHT blocks the absorption of life-and-death nutrients required relative healthful mane follicles, which causes man's repetition baldness.
Via blocking the effect of DHT, Propecia slows down whisker disclaimer and in some cases serene reverses it. This leads to thicker, healthier-looking tresses as your iota follicles terminate down with the nutrients they need. But, an eye to Propecia to be dressed an virtually on braids hitch, sole troche should be bewitched every day. If treatment is discontinued then tresses reduction resolve reappear within 6-8 months. Propecia no greater than affects tresses excrescence on the chairperson, and not on any other parts of the body.
Michatreops - 2017-04-15  11:07:52
 Детки - цветы жизни
Малыши – цветочки жизни, Недаром так молвят, Не нужно лишней тут харизмы, Все малыши – наш цветущий сад.
Вот семечки, обыденные, простые, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.
С любовью, трепетно и лаского, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним конечно, Красивый, пламенный цветок.
Терпенья чуточку добавим, Ну и конечно доброты, И без вниманья не оставим, Свои возлюбленные цветочки.
Ухмылку мы даровать им будем, Нести для них свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро.
И вот мы видим результаты, Вот наши первые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А все они, мои цветы!
Дети – цветы жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то помнить рад.
Вожатый – профессия птица, Не выучить в книгах ее, В малышей нужно просто втюриться, Дать им сердечко свое.
Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом своих рук, Открыть им новую сказку, От бед уберечь и разлук.
&copy; Copyright: Анастасия Раевская. 2014 Свидетельство о публикации №114020406697
Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации собственных литературных произведений в сети Веб на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна лишь с согласия его автора, к которому вы сможете обратиться на его авторской страничке. Ответственность за тексты произведений авторы несут без помощи других на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также сможете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией .
Ежедневная аудитория портала Стихи.ру &ndash; порядка 200 тысяч гостей, которые в общей сумме просматривают наиболее двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе обозначено по две числа: количество просмотров и количество посетителей.
&copy; Все права принадлежат создателям, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Русского союза писателей 18+

http://nrrmn.mrbonus.com
http://qvozg.mefound.com
http://serial-twnio.mefound.com
http://serial-wwoex.2waky.com
http://serial-bqhhj.mefound.com

[url=http://serial-wfsyg.mefound.com/]Сериалы[/url]
[url=http://serial-ndyaw.toythieves.com/]Сериалы[/url]
[url=http://ruzao.mefound.com/]Сериалы[/url]
[url=http://serial-rryzh.mefound.com/]Сериалы[/url]
[url=http://serial-qagap.x24hr.com/]Сериалы[/url]
Lstrguiffic - 2017-04-15  10:24:26
 I think nishtyak!

[url=http://www.quakeboi.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=459071] That's it for this article begin to read this blog. Plus one subscriber :)
[/url]

http://icdshop.ir/index.php/forum/off-topic-discussion/151915-kunden-propecia-tillfredsstaellelse.html#151944
HaroldUndon - 2017-04-15  08:07:17
 purchase at low price Diabecon in Canada NO PRESCRIPTIONs needed ; buy safety Diabecon in UK online pharmacy,NO RX required

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Diabecon] [u][b]>>> Want to buy Diabecon with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/genericmeds
- Buy in GB / UK Beloc from u.s. pharmacy no prescription
- Cost in Australia Of Weekend Pack no rx required
- Buy Online Furoxone with no rx
- Order in Canada At Low Price Starlix ove
ight delivery no rx
- Buy Cheap Online Danocrine non prescription needed
- Quiqly Delivery Canada Azulfidine no dr approval cash on delivery
- How Much Vitamin B12 pharmacy without a prescription
- Buying in Australia Super Kamagra without script pharmacy
- Cheapest Prices in Canada for Albenza pay cod no prescription
- Ordering in Australia Cialis Pack-60 online consulation with no prescription
- Where Can I Order Red Viagra fast shipping no prescription
- Generic Drugs Lopressor in inte
et drugs ove
ight
- GB / UK Online Pharmacy Mircette no prescription required
- Purchase Cheap Online in GB / UK Esidrix no rx, fast worldwide shipping
- Order in Canada cheapest Cialis Light Pack-60 pay cod without prescription
- Order At Low Cost Female Cialis pharmacy without prescription
- Buying in Canada Generic Super ED Trial Pack with ove
ight delivery
- Where Can I Order in GB / UK Himcolin next day delivery
- Order in Canada Cheap Online Flomax cash on delivery
- Low Prices Verampil no prescription
- Purchase in GB / UK Lasuna no prescription needed
- Purchase in United States cheapest Vitria tablet without script
- Ordering Safety Erythromycin no prescription quick delivery
- Low Prices in USA Levitra c.o.d. saturday delivery
- Ordering in Australia Online Minipress with no rx
- Where To Order Bactrim without a prescription
- Order in Australia Online Cheap Keflex same day delivery no prescription
- Buy in Australia Discount Kamagra Soft next day no prescription needed
- Buying in Canada Ayurslim with no prescriptions
- Best Place in USA To Buy Glycomet in without prescription
- Buy Safety Tadalis SX with no prescriptions
- Where Can I Order in GB / UK Lasix no prior script ove
ight
- Buying in Australia Mysoline with no prescriptions
- Discount Prices in GB / UK for Coversyl no script needed
- Purchase At Lowest Price Levitra Pack-30 c.o.d. no script
- How To Purchase in GB / UK Hytrin no rx, fast worldwide shipping
- Online in Canada Erythromycin overseas with no prescriptions
- Cheapest Frumil pay cod without prescription
- Purchase in USA Cheapest Feldene ove
ight no prescription required
- Ordering Cialis Light Pack-60 without script
- Buy in Canada Cheapest Motrin c.o.d. without prescription
- Discount Price Uniphyl Cr pay cod without prescription
- Where Can I Order in Australia Zantac with no prescription
- Cost in USA Of Microzide no prescription fedex / ups
- How To Order Urispas no prescription c.o.d.
- Cost in USA Of Eulexin next day no prescription needed
- Cheapest Price To Order Slimfast cheap c.o.d. no rx
- Order in Australia cheapest Allopurinol cash on delivery online prescriptions
- Buy Cheap Online Depforce ove
ight no prescription required
- Purchase in USA At Low Price Confido cash on delivery online prescriptions
- GB / UK Online Pharmacy Viagra Super Active c.o.d. no rx
HaroldUndon - 2017-04-15  06:50:59
 where to get Motilium in USA ove
ight without prescription ; order cheap Motilium in Australia NON PRESCRIPTION

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Motilium] [u][b]>>> Want to buy Motilium with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/bestmedsprices
- Cheap Augmentin pay cod no prescription
- Quality Generic Cialis Light Pack-60 pharmacy no prescription
- Where To Order in Australia Daklinza pay cod no prescription
- Canadian Licensed Pharmacy Levitra Pack-30 no script needed
- Purchase At Low Cost Kamagra Jelly in no prescription
- How To Order LIV.52 no prescription c.o.d.
- I Want to order in USA Allopurinol non prescription needed
- Buy in Canada Urispas ove
ight no prescription
- Pharmacies That Sell Zestoretic ove
ight without dr approval
- Cost in Canada Of Wellbutrin SR next day delivery no rx
- How To Buy in USA V-gel without prescription
- Buy in GB / UK Discount Viagra Gold - Vigour without rx
- Ordering Safety Menosan overseas with no prescriptions
- Buying in USA Generic Biaxin no rx, fast worldwide shipping
- I Want to order in GB / UK Detrol La without script
- How To Purchase Rulide shipped by cash on delivery
- Buy in GB / UK Precose online consulation with no prescription
- Purchase in Australia cheapest Shallaki pharmacy without a prescription
- Purchase in USA Online Cordarone ove
ight without a prescription
- Order in USA Cheapest Lincocin no prescription fast delivery
- Purchase At Lowest Price V-gel delivered ove
ight no rx
- Buy in Australia Cheapest Viagra cash on delivery ove
ight
- Best Place in Canada To Buy Microzide pay cod without prescription
- Purchase in USA Online Cialis Flavored tablet without script
- Purchase in Australia Cheapest Zetia pay cod no prescription
- Purchase in Canada Online Furadantin in inte
et drugs ove
ight
- Online in GB / UK Detrol pharmacy no prescription
- Buying in USA At Lowest Price Exelon with no prescription
- Wholesale in USA Cheapest Diabecon in without prescription
- Buying in Canada Actigall pharmacy without a prescription
- Buy in USA Oxytrol ove
ight delivery no r x
- Purchase in GB / UK Online Female Viagra next day delivery
- Wholesale in USA Cheapest Forzest pay cod without prescription
- Order in GB / UK Cheap Generic Viagra Caps no prescription c.o.d.
- Order At Low Price Cephalexin no prescription ove
ight
- Buy Online Cheapest Imuran ove
ight delivery no r x
- Best Prices Allopurinol no prescription ove
ight
- Purchase Sinequan no prescriptions needed
- Purchase in Australia At Lowest Price Valparin ove
ight no prescription
- in USA Online Pilex no rx required
- USA Online Pharmacy Compazine no script required
- Buying Generic Zestoretic without rx,next day delivery
- Quiqly Delivery Canada Menosan c.o.d. saturday delivery
- Buy At Low Price Phoslo no prescriptions needed
- Pharmacies in Canada That Sell Valparin c.o.d. without rx
- Order in Canada Cheap Online Mentat c.o.d. without prescription
- Buy in Australia Cheapest Ceftin without dr prescription
- Discount Prices in USA for Premarin next day delivery
- Quiqly Delivery in USA Prilosec in without prescription
- Order Online Cheap Lamictal saturday delivery
- Lowest Price Of Zithromax shipped by cash on delivery
HaroldUndon - 2017-04-15  05:34:41
 low cost Plan B in USA NO SCRIPT required express delivery ; low prices for generic Plan B in UK/GB online pharmacy ove
ight shipping

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Plan B] [u][b]>>> Want to buy Plan B with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/trustedpharmacy
- Cost in Canada Of Fulvicin no script needed c.o.d. ove
ight
- Purchase in Australia Online Duphaston ove
ight delivery no rx
- Purchase in GB / UK At Lowest Price Cialis Jelly no prescription next day delivery
- Cheap Price Trimox prescriptions online
- Lowest Price Of Abilify no rx, fast worldwide shipping
- How To Order in GB / UK Zyprexa no prescription next day delivery
- Where Can I Purchase in Australia Remeron pharmacy without a prescription
- Where Can I Purchase in USA Tetracycline non prescription
- Where Can I Buy in USA Levlen no script needed c.o.d. ove
ight
- Pharmacies in Canada That Sell Bupron SR without script pharmacy
- Order in Canada At Low Price Maxaquin no prescription fedex / ups
- How To Order in USA Risperdal no prescription ove
ight
- Best Prices in USA for Glycomet in without prescription
- Order Cheap Generic Mestinon c.o.d. no script
- Purchase in USA At Low Price Detrol without prescription
- I Want to order in USA Desogen non prescription
- How Much in Canada Yagara no dr approval cash on delivery
- GB / UK Online Pharmacy Albenza no script needed
- Ordering in GB / UK Nortriptyline delivery no prescription
- Order in Canada Cheap Online Viagra Pack-60 next day delivery no rx
- Buy Online Cheapest Acyclovir cream 5% delivered ove
ight no rx
- Buying Generic Himcolin ove
ight delivery without a rx
- Ordering Antabuse c.o.d ove
ight no rx
- How Can I Buy in Australia Biaxin cash on delivery online prescriptions
- Low Prices Generic Xalatan 0.005% same day delivery no prescription
- Cost in USA Of Viagra Strong Pack-40 without script
- Buying in GB / UK Celexa no script next day delivery
- Ordering in Canada Online Glucotrol Xl pay cod no prescription
- Where Can I Purchase in Canada Cialis Light Pack-90 c.o.d ove
ight no rx
- Buy At Low Cost in USA Super Active Pack-40 no script required express delivery
- Purchase in Australia Coumadin in without prescription
- Cheapest Price Detrol pharmacy without prescription
- I Want to order Minocin from a pharmacy without a prescription
- Quiqly Delivery Canada Herbal Extra Power tablet without script
- Buy in Australia cheapest Herbolax no script needed c.o.d. ove
ight
- Buy in Australia Seroquel c.o.d. saturday delivery
- Cheapest Prices in Australia for Compazine without script pharmacy
- Cost in GB / UK Of Reosto shipped ove
ight without a prescription
- Best Place in USA To Buy Megalis without doctor prescription
- Ordering Safety Super Avana shipped ove
ight without a prescription
- Where Can I Order in Canada Levitra Pack-60 ove
ight delivery without a rx
- in USA Online Grisactin next day no prescription
- Discount Price Women Pack-20 no prescription needed
- Buy in USA Chloromycetin from a pharmacy without a prescription
- Canada Online Pharmacy Super Avana no dr approval cash on delivery
- Order Cheap in USA Norvasc ove
ight delivery without a rx
- Ordering in USA Online Sinemet Cr ove
ight delivery no r x
- How Much in Australia Lincocin no prescription ove
ight
- Cheapest Prices in USA for VigRX Plus without prescription
- How Much in Australia Viagra Jelly with no prescription
- Where To Order in Australia Wellbutrin SR overseas with no prescriptions
Scottanops - 2017-04-15  04:54:03
 https://volvopremium.ru/ [url=https://volvopremium.ru]
[/url]
volvopremium.ru
Lstrguiffic - 2017-04-15  03:53:13
 Hmm ... even it happens.

[url=http://diabeticsocial.com/viewtopic.php?f=11&t=425618] Sorry not my ... ..
[/url]

http://legacytcg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=2092995
Ruttdauts - 2017-04-15  03:41:52
 Vesseflads wiuqrvxexul ncnn vyz
ywx
PatrickMof - 2017-04-15  01:19:12
 [URL=http://meendo.lipoly.ru][IMG]http://meendo.lipoly.ru/51a34be62943a.gif[/IMG][/URL]
ImimeGaf - 2017-04-14  23:55:40
 graitaptag fijdiykswcy ysbu gjsiddxg
Michatreops - 2017-04-14  23:38:54
 как правильно сварить МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ?
время варки 5-7 минут

Чтоб сварить замороженный морской коктейль необязательно его за ранее размораживать. Главное отлично помыть его под проточной водой, откинув на сито, т.к. между осьминожками и кусочками кальмаров могут наблюдаться следы песка, которые и требуется смыть. Коктейль варят в хорошо подсоленной воде, размер которой должен быть больше в три раза. Кастрюлю ставят на сильный огонь, доводят до состояния кипения и высыпают в нее морской коктейль. Поначалу вода закончит кипеть, но через несколько минут процесс возобновится. После чего варить следует не больше 5 минут - 7 минут, по другому у коктейля будет «резиновый» вкус. Кастрюлю нужно прикрыть крышкой, но не закрывать полностью. Опосля окончания изготовления воду необходимо слить, а морское ассорти заправить лимоновым соком либо оливковым маслом (по 1ч. ложке). Самое основное коктейль не переварить. Уже опосля 2-ух минут варки можно осмотреть морепродукты на предмет готовности, если они утеряли свою прозрачность, значит, коктейль можно снимать с огня.
Благодаря своему деликатному и утонченному вкусу морской коктейль нередко включают в состав вторых блюд. Он готовится мгновенно.

http://lnlch.mrbonus.com
http://serial-agffy.organiccrap.com
http://serial-ylhbf.2waky.com
http://lawpg.jungleheart.com
http://serial-dymiq.x24hr.com

[url=http://fuodn.mefound.com/]Сериалы[/url]
[url=http://serial-rmcqd.mefound.com/]Сериалы[/url]
[url=http://zwroj.mrbasic.com/]Сериалы[/url]
[url=http://serial-sehbs.2waky.com/]Сериалы[/url]
[url=http://serial-tigcd.mefound.com/]Сериалы[/url]
HaroldUndon - 2017-04-14  22:04:10
 online pharmacy Prevacid in UK NO PRESCRIPTION fedex / ups ; purchase cheapest Prevacid in Canada NO PRESCRIPTION fast delivery

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Prevacid] [u][b]>>> Want to buy Prevacid with Discount? CLICK HERE! http://tr.im/unitedpharmacies
- Purchase At Low Cost in GB / UK Zyloprim fast shipping no prescription
- Purchase Online Depakote no prescription no fees
- Discount Prices in Australia for Geriforte no prescription fedex / ups
- Where To Buy Terramycin ove
ight delivery no r x
- How To Order in Canada Novosil no prescription no fees
- How Much Naprelan no prescription c.o.d.
- Purchase Cheap Online Evista cheap c.o.d. no rx
- Buying in Canada Micardis prescriptions online
- Ordering in USA Symmetrel for sale online
- Purchase Cheap Online in Australia Tritace tablet without script
- Online in Canada Tadora with no prescription
- Quiqly Delivery Estrace ove
ight delivery no rx
- GB / UK Online Pharmacy Neoral in inte
et drugs ove
ight
- Purchase in GB / UK Online Urispas shipped by cash on delivery
- Order in GB / UK Online Cheap Zestril without prescription ove
ight
- Canadian Licensed Pharmacy Levitra Pack-60 ove
ight delivery no r x
- Cheapest Price Actos c.o.d. no rx
- Order in UK cheapest Viagra Strong Pack-40 c.o.d. saturday delivery
- Cost Of Lukol ove
ight delivery without a rx
- Quiqly Delivery Australia Arava in no prescription
- Best Prices in Canada for Geodon delivered ove
ight no rx
- Purchase in Australia At Lowest Price Lopressor with no rx
- How To Order in Australia Rhinocort shipped with no prescription
- Cheap Price Of Female Cialis next day no prescription needed
- Where To Get Cialis Light Pack-90 pharmacy without a prescription
- How Can I Buy in USA Isordil in without prescription
- Buying Generic Precose next day delivery
- Buy in Australia cheapest Oxytrol no prescription fast delivery
- Where To Buy in USA Minocin in inte
et,next day delivery
- Canadian Licensed Pharmacy Tegopen non prescription needed
- I Want to order in Canada Nimotop non prescription needed
- How Can I Buy in USA Cialis Jelly no script needed
- Discount Prices in Australia for Cialis Pack-60 without prescription
- Buying in USA At Lowest Price Ticlid without doctor prescription
- Buying in USA Sustiva no prescription no fees
- Purchase At Low Cost in Australia Flibanserin - how to use,side effects,information
- Where Can I Order in Canada Viagra Super Active ove
ight no prescription required
- How Can I Buy in GB / UK Arimidex without doctor prescription
- Order At Low Cost in USA Rhinocort ove
ight without prescription
- Where Can I Order in USA Keflex ove
ight no prescription required
- Buy in Australia At Low Price Aricept non prescription
- Order At Low Cost in USA Endep with no prescriptions
- Ordering in USA Voltarol no script needed
- Purchase At Low Cost in USA Tegretol no script needed c.o.d. ove
ight
- I Want to buy Aristocort no script required
- Purchase in Australia At Lowest Price Cialis Super Active c.o.d. without prescription
- Order in GB / UK Cheap Online Luvox no prescription ove
ight
- Buy At Low Price Malegra FXT with no prescriptions
- Ordering in Australia Viagra Pack-30 c.o.d ove
ight no rx
- Cheap Prices Tadalia non prescription
- Quality Generic Maxaquin ove
ight without dr approval
GctPn - 2017-04-14  21:50:01
 В чем же причина, такого долгого жизненного пути аналоговых устройств? На наш взгляд их несколько:

Стоимость оборудования. В настоящее время стоимость аналогичной по параметрам IP камеры на 20-50% выше;
Отработанная технология и решения аналогового видеонаблюдения. Вы можете использовать отдельные компоненты системы различных производителей;
Большой парк используемого оборудования, морально и физически не изношенного;
Более высокий уровень ряда технических параметров, по сравнению с IP-камерами, таких как: светочувствительность, надежность, точность позиционирования, автоматическая настройка параметров;
Время отклика системы - в аналоговой системе сопровождение движущегося объекта при помощи роботизированной камеры происходит без затруднений. В IP подобная задача становится практически невыполнимой из-за повышенного времени отклика системы;
Использование оборудования передачи видеосигнала по витой паре позволяет сократить количество кабельно-проводниковой продукции.

Критерий выбора в пользу аналогового оборудования для систем видеонаблюдения:

1. Аналоговые камеры используются в качестве источника сигнала в ряде цифровых или гибридных систем безопасности таких как Интеллект, VideoNet, Dalmier, Sensormatic, Sanyo, Panasonic и пр.

2. Незаменимы в системах безопасности требующих мгновенной реакции оператора на быстроменяющуюся ситуацию на подконтрольном объекте – казино, игровые дома[url=http://intervisioncctv.ru]gsm сигнализация[/url] и решение данной задачи возможно только при грамотном оснащении объекта охраны современными высоконадежными техническими средствами охранной сигнализации. Охранная сигнализация может быть автономной – цель такой сигнализации отпугнуть злоумышленников и оповестить соседей с применением мощных сирен. Но наибольший эффект от охранной сигнализации достигается при подключении ее на пульт вневедомственной охраны или на пульт централизованного наблюдения частного охранного предприятия.

При проникновении внутрь Вашего жилища или офиса система может сообщить Вам о тревоге телефонным звонком на указанный заранее номер. Для съёма информации служат датчики (инфракрасные и радиоволновые датчики движения, магнитные датчики открытия дверей и окон, акустические датчики разбития стекла, датчики удара и т.д.), а базовым блоком - контрольные панели, на которые сводится вся информация от датчиков. Если у Вас есть домашнее животное, датчики движения можно настроить так, чтобы они не реагировали на перемещения Вашего питомца, но всегда надёжно срабатывали на появление человека.

Правильно составленная спецификация на современном комбинированном оборудовании поможет предусмотреть все тревожные ситуации охраняемого объекта, и обезопасит Ваше имущество и персонал. Система с помощью специальных датчиков может отследить протечку воды и утечку газа, и по заранее введённой программе отдать команду исполнительным устройствам комплексной системы управления и охраны на выполнение того или иного действия (перекрыть кран, включить сирену и т.п.).[url=https://intervision.ua/huntingcamera]фотоловушка[/url] и На сегодняшний день компания имеет богатый опыт и квалифицированных специалистов, которые могут создавать комплексные системы видеонаблюдения любой сложности:

Видеонаблюдение для торгово-развлекательных центров и супермаркетов – установка системы позволяет снизить воровство, контролировать работу персонала и кассовые операции, позволяет повысить безопасность объекта в целом.
Видеонаблюдение для стадионов и спортивных сооружений – система видеонаблюдения позволяет контролировать ситуацию в момент проведения массовых мероприятий (игр, соревнований), повышает уровень безопасности персонала и посетителей.
Видеонаблюдение для офисов и банков – в данной сфере безопасность является важным звеном. Видеть и контролировать сотрудников и клиентов, наблюдать за входами в помещение – основные задачи системы. Для таких решений используют самые высокотехнологичные продукты, также их часто интегрируют с системами охраной и пожарной безопасности.
Видеонаблюдение для промышленных предприятий и складских помещений - для контроля рабочего процесса и повышения работоспособности сотрудников на таких объектах чаще всего устанавливаются простые системы видеонаблюдения с недорогими камерами и удаленным просмотром через Интернет. Вы сможете наблюдать за своим офисом из любой точки мира.

Видеонаблюдение для муниципальных учреждений – системы предназначены для повышения уровня общественной безопасности и правопорядка, противодействия террористическим угрозам, повышение оперативности и эффективности работы правоохранительных органов за счет своевременного получения информации об оперативной обстановке в городе.
Williamneifs - 2017-04-14  21:49:28
 [url=http://musicfil.ru/]Музыкафил ру[/url]! Любителям музыки музыка, софт, музыка, онлайн, отзывы, бесплатно, торрент.
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.