Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10364)
Chassidytn - 2017-06-07  01:18:39
 [url=http://www.philiptusa.com/?lilly-cialis-packungsbeilage ]http://www.philiptusa.com/?lilly-cialis-packungsbeilage [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?cialis-china ]http://www.philiptusa.com/?cialis-china [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?cialis-mg-50 ]http://www.philiptusa.com/?cialis-mg-50 [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?cialis-icos ]http://www.philiptusa.com/?cialis-icos [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?cialis-comprar-generico ]http://www.philiptusa.com/?cialis-comprar-generico [/url]
Lstrguiffic - 2017-06-07  00:12:23
 Sorry not my ... ..

[url=http://anti-schimmel-blog.com/index.php/de/forum/abstimmungsbox/506315-viagra-quality-fotografia#506500] "An excellent example of standing material"
[/url]

http://163.15.202.98/FOP/QQ/QQ_14/modules/newbb/newtopic.php?forum=2
RldhgplLiesy - 2017-06-06  22:28:03
 how are anabolic steroids made

anabolic steroids and diabetes

http://200.62.231.46/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=179585

anabolic steroids used

prescribed anabolic steroids

what is anabolic steroids

buy injectable anabolic steroids

http://personeriadebarranquilla.gov.co/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22905

how anabolic steroids work

prescription anabolic steroids

anabolic steroids examples

anabolic steroids street names

http://runningemu.com.au/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2978

anabolic androgenic steroids

anabolic steroids sale

anabolic steroids and diabetes

what are anabolic steroids made of

http://fermisynergies.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26297

where to buy anabolic steroids online forum

are anabolic steroids illegal

risks of using anabolic steroids

anabolic steroids injections

http://themakeupthailand.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1188

define anabolic steroids

what is anabolic steroids

anabolic steroids sale

positive effects of anabolic steroids

http://ibt.bt/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=94886

anabolic steroids are appropriately prescribed to

what would be the most likely outcome if a young man were using anabolic steroids?

anabolic steroids sale

long term effects of anabolic steroids

http://naveedulhassan.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=43644

how do anabolic steroids work

anabolic steroids before and after
RobertMus - 2017-06-06  22:05:21
 [url=https://www.buybest1.biz/]cc online market[/url] - stuff of my own production, buy dumps online
AbuBoybeamma - 2017-06-06  20:24:00
 [url=http://safe-shopping-usa.com/#what-time-does-rite-aid-pharmacy-close]viagra plus cialis[/url] cvs pharmacy clifton nj [url=http://usa-safe-store.com/#pharmacy-walmart]nasal spray for erectile dysfunction[/url] super saver pharmacy [url=http://usa-safe-store.com/#viagra-and-hypertension]erectile drug[/url] over the counter meds for erectile dysfunction [url=http://us-safe-store.com/#to-buy-viagra]tang center pharmacy[/url] viagra description
JeffreyOWNET - 2017-06-06  20:02:14
 DailyPress — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон Вордпресс [url=http://ruwordpress.ru/dailypress/]DailyPress — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон Вордпресс![/url]
RbcjqnlLiesy - 2017-06-06  19:04:22
 oral anabolic steroids

were to buy anabolic steroids

http://mpunzana.co.za/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=819618

anabolic steroids law

examples of anabolic steroids

anabolic-androgenic steroids

anabolic androgenic steroids

http://www.sd777.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11416

anabolic steroids cycling

buy injectable anabolic steroids

injectable anabolic steroids

anabolic steroids risks

http://nationalchurchresidences-edu.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=133168

anabolic steroids sales

legal anabolic steroids

anabolic steroids injections

examples of anabolic steroids

http://xn----9sbeid4cgu7b.xn--p1ai/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128290

anabolic steroids supplements

define anabolic steroids

effects of anabolic steroids

prescription anabolic steroids

http://www.joanramagoshi.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=187540

how do anabolic steroids work

anabolic steroids legal

side effects of anabolic steroids

where to buy anabolic steroids

http://sefaoutsourcing.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=367957

anabolic steroids online

anabolic steroids facts

anabolic steroids definition

anabolic steroids in sports

http://www.flowersbydonita.co.za/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=573983

anabolic steroids effects

anabolic steroids body building
Justinrot - 2017-06-06  18:32:39
 I am going once again in the subway. Not a lot of people. I stand near the door and near me there are two grandmas. One, keep cart, to which sea knots tied to the stove, and the second at this time sticks to a smartphone, chatting WhatsApp. Advanced grandmother caught. In General, at one point the second midwife starts to read out loud correspondence second grandmother, but because of their age or something read it so loudly that the whole carriage hears it. As it tu
ed out, she was texting with Santa
http://nas-broker-obman.com/
Delorselq - 2017-06-06  18:21:27
 [url=http://www.philiptusa.com/?cialis-rx-price ]http://www.philiptusa.com/?cialis-rx-price [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?cialis-while-drinking ]http://www.philiptusa.com/?cialis-while-drinking [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?cialis-soft-order ]http://www.philiptusa.com/?cialis-soft-order [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?cialis-pills-com ]http://www.philiptusa.com/?cialis-pills-com [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?ramipril-and-cialis ]http://www.philiptusa.com/?ramipril-and-cialis [/url]
Target-pharmacy-sherman-tx - 2017-06-06  18:18:27
 [url=http://best-store-usa.com/#family-fare-pharmacy]viagra online shop[/url] cialis online generic [url=http://szkaikun.com/#cvs-viagra-cost]united healthcare specialty pharmacy[/url] buy viagra [url=http://us-best-store.com/#maple-pharmacy]viagra discounts[/url] cialis vs viagra cost comparison [url=http://best-store-usa.com/#how-to-get-cialis-without-prescription]is viagra available in india[/url] walgreens pharmacy louisville ky
When-should-you-take-cialis - 2017-06-06  18:18:27
 [url=http://szkaikun.com/#walmart-pharmacy-drug-prices]ritalin erectile dysfunction[/url] doctor of pharmacy [url=http://usa-safe-store.com/#brothers-pharmacy]buy sildenafil citrate 100mg[/url] does sildenafil citrate work [url=http://usa-best-store.com/#order-cialis-online-no-prescription]how long does it take to become a pharmacy tech[/url] liquid sildenafil [url=http://safe-store-usa.com/#female-viagra-reviews]nv board of pharmacy[/url] tadalafil 20mg side effects
Lstrguiffic - 2017-06-06  18:10:54
 Approaching the second obzats will need to resist the urge to skip it

[url=http://forum.clubzdorovie.info/viewtopic.php?f=2&t=577610&sid=bbdf0dba95c7b17f03d6278743e43dfa] Hi! Thank you for donated good emotions ...
[/url]

http://auto-likbez.net/pages/add.html
M14elJilky - 2017-06-06  16:27:33
 canadian cialis [url=http://ssampls.com/cialis/#]buy generic cialis[/url]
cheap cialis cialis
BqohwDus - 2017-06-06  16:20:25
 Hello!
the less androgenic effects of the pills also pose a disadvantage when its use is prolonged.
using testosterone to gain weight, for what is a normal weight for your body -.

stanozolol
behrouz salehian, md, kamal kejriwal, md.

clenbuterol is also known as clen and the size zero pill .
3 -5 of the total testosterone count, with about 2 considered an optimal level.
solange sie mit clenbuterol muskelmasse aufbauen wollen.

blige, wyclef jean and timbaland were a few of the names that appeared in the report.

winstrol
puede ser combinado para definici n con primobolan, trenbolona o winstrol o para obtener ganancia en masa muscular con boldenona, nandrolona o testosterona.
LudmillaGah - 2017-06-06  15:30:52
 [url=https://goo.gl/1MbQTh#2s5sKCQK90]
[img]https://pxl.leads.su/impression/fd362e0d454720e1845ef6088f1ba33a[/img]
[/url]

Подробнее... [url=http://xn--24-6kcpetidmtdhw5a.xn--p1ai]КредитОнлайн24.РФ[/url]
--------------------------------------------
[url=http://xn--24-6kcpetidmtdhw5a.xn--p1ai/compare]потребительский кредит на карту онлайн[/url]
[url=http://xn--24-6kcpetidmtdhw5a.xn--p1ai/offer/689-otp-bank]отипи банк онлайн заявка на кредит[/url]
[url=http://xn--24-6kcpetidmtdhw5a.xn--p1ai/offer/677-pao-sovkombank]кредит наличными с 18 лет волгоград[/url]
[url=http://xn--24-6kcpetidmtdhw5a.xn--p1ai/category/23-investicii]кредит наличными челябинск ренессанс[/url]
[url=http://xn--24-6kcpetidmtdhw5a.xn--p1ai/offer/679-mfo-zajm-onlajn]скб банк онлайн заявка на кредит наличными без справок и поручителей[/url]

--------------------------------------------
оплатить кредит почта банк онлайн
кредиты без справок и поручителей наличными по паспорту
кредит наличными отп банк самара
ренессанс кредит заявка на кредит онлайн
онлайн заявка на кредит втб 24 самара
RejvqglLiesy - 2017-06-06  14:58:17
 anabolic steroids effects

side effects of anabolic steroids

http://gullewa.com.au/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=81518

anabolic steroids are which of the following

prescription anabolic steroids

anabolic steroids pill

where to buy anabolic steroids

http://evoxhair.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67883

anabolic steroids are synthetic versions of which of the following

anabolic steroids alte
atives

anabolic steroids effects

examples of anabolic steroids

http://new.zyrcbs.kz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1155

best anabolic steroids

anabolic steroids definition

risks of using anabolic steroids

list of anabolic steroids

http://candfwater.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1021

anabolic steroids law

anabolic steroids buy

anabolic steroids types

anabolic steroids injections

http://photo4you.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1820

anabolic steroids law

prescription anabolic steroids

anabolic steroids effects

anabolic steroids injection

http://uruguaycup.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17162

buy anabolic steroids

anabolic steroids supplements

anabolic steroids street names

anabolic steroids before and after

http://coimbatorechildtrust.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5189

long term effects of anabolic steroids

buy anabolic steroids with credit card
Darlago - 2017-06-06  14:14:46
 [url=http://www.philiptusa.com/?after-cialis ]http://www.philiptusa.com/?after-cialis [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?selges-cialis ]http://www.philiptusa.com/?selges-cialis [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?starting-dose-cialis ]http://www.philiptusa.com/?starting-dose-cialis [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?cialis-official-myspace ]http://www.philiptusa.com/?cialis-official-myspace [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?cialis-with-proscar ]http://www.philiptusa.com/?cialis-with-proscar [/url]
Lstrguiffic - 2017-06-06  12:27:27
 To do nothing, it is necessary to be able to it is good. Yeah? Even that realties on the subject hunt.

[url=http://ottoman.medicinase.com/forum/showthread.php?tid=355552] How's your weather? We have not been contacted
[/url]

http://c-vault.net/index.php?topic=661593.new#new
BqgpgDus - 2017-06-06  12:11:13
 Hello!
infections are a common side effect of steroid abuse because of needle sharing and unsanitary techniques used when injecting the drugs into the skin.
grant, caroline e.

stanozolol
your php settings have been disabled by an h-sphere administrator.

all products are manufactured on factories.
and what, typically, would each of the two dosages be.
the final anabolic steroid that makes up this cycle is masteron, which is a highly androgenic injectable steroid that is derived from dht and again produces representation from all three steroid families.

as athletes we use testosterone to see how far can we go with strength and muscles growth and here is another important moment any steroid will not work until you eat clean, correct, enough; train correct,sleep enough.

winstrol
conversely, users of shorter esters those that quickly build up to high serum levels, but are active for shorter periods within the body like propinate often inject every other day, or daily for more even serum levels.
What-does-generic-viagra-look-like - 2017-06-06  11:26:28
 [url=http://us-safe-store.com/#pharmacy-locator]how to take viagra for best results[/url] viagra 150 mg dose [url=http://usa-safe-store.com/#is-viagra-a-drug]best erectile dysfunction pills[/url] how quickly does cialis work [url=http://szkaikun.com/#fair-oaks-pharmacy]does cialis work right away[/url] long term care pharmacy [url=http://safe-shopping-us.com/#best-otc-pill-for-erectile-dysfunction]www cialis com coupon[/url] canada cialis
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.