Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9129)
HaroldUndon - 2017-04-10  08:18:27
 how to order Sporanox in South Africa, for sale online ; fast delivery Sporanox in Netherlands pharmacy NO PRESCRIPTION

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Sporanox] [u][b]>>> Want to buy Sporanox with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/bestpillsonline
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/G/11482-geodon-best-buy-with-ove
ight-delivery - buy cheap online Geodon without rx,next day delivery; - Online in USA Clomid pharmacy no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/11222-valtrex-in-uk-no-prescription-required - discount price Valtrex no dr approval cash on delivery; - Online in Canada Vantin cheap c.o.d. no rx
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/G/11227-geodon-in-canada-no-prescription-quick-delivery - i want to order Geodon online pharmacy,NO RX required; - Cheap Price Of Viagra Flavored prescriptions online
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/P/11437-provera-price-in-uk-pay-with-mastercard-visa-ach-echeck - fast delivery Provera next day shipping product; - I Want to order in Australia Biaxin pharmacy no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/W/11480-women-pack-20-cheapest-prices-delivered-ove
ight-no-rx - ordering safety Women Pack-20 NO SCRIPT required express delivery; - Buy Cheap Online Inderal in without prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/A/11486-avapro-how-to-use-side-effects-c-o-d-without-prescription - pharmacies that sell Avapro in inte
et drugs ove
ight; - Buy in Canada Discount ED Trial Pack pay cod no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/F/11246-fosamax-in-canada-cash-on-delivery - ordering Fosamax c.o.d. without rx; - Buying in GB / UK At Lowest Price Ayurslim without doctor prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/K/11240-kamagra-pack-15-fast-delivery-cheap-price-next-day-delivery-no-rx - purchase cheapest Kamagra Pack-15 NO PRESCRIPTIONs needed; - Discount Prices in USA for Geriforte c.o.d. no rx
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/11323-verapamil-price-in-uk-shipped-by-cash-on-delivery - buy cheap online Verapamil shipped by cash on delivery; - Cheapest Prices in Australia for Assurans prescriptions online
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/11266-silagra-fast-delivery-cheap-price-no-prescription-pharmacy - generic drugs Silagra NO PRESCRIPTION c.o.d.; - Purchase At Low Cost in USA Theo-24 Sr c.o.d. no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/R/11407-red-viagra-how-to-use-side-effects-how-to-use-side-effects-information - brand or generic Red Viagra next day delivery no rx; - Buying in GB / UK Generic Rhinocort no prescription fedex / ups
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/N/11319-novosil-cheap-price-delivery-no-prescription - buy discount Novosil no rx required; - Online Zero Nicotine Patch no script required
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/11375-tentex-royal-in-uk-from-a-canadian-pharmacy - order online at low cost Tentex Royal with no rx; - Licensed Pharmacy Parlodel no rx, fast worldwide shipping
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/A/11283-abilify-cheapest-prices-no-prescription-required - quality generic Abilify next day NO PRESCRIPTION needed; - Lowest Prices Super Force Jelly ove
ight no prescription required
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/11178-cialis-strong-pack-60-cheapest-prices-from-trusted-pharmacy - order online cheap Cialis Strong Pack-60 cash on delivery ove
ight; - How Can I Buy in USA Rulide same day delivery no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/R/11407-red-viagra-how-to-use-side-effects-how-to-use-side-effects-information - brand or generic Red Viagra next day delivery no rx; - How To Purchase Cardizem no prescription c.o.d.
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/Z/11419-zestoretic-fast-delivery-cheap-price-without-dr-prescription - where to buy Zestoretic NO PRESCRIPTION next day delivery; - Fast Delivery in USA Lida Daidaihua cash on delivery online prescriptions
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/11502-vibramycin-cheap-in-usa-ove
ight-delivery-no-rx - online Vibramycin no dr approval cash on delivery; - Buying in Australia Super Active Pack-40 shipped by cash on delivery
http://expd.uw.edu/pipeline/forums/topic/panadol-in-canadabuynext-day-delivery/ - discount Panadol ove
ight NO PRESCRIPTION; - Order in USA Cheapest Hyzaar pharmacy no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/11178-cialis-strong-pack-60-cheapest-prices-from-trusted-pharmacy - order online cheap Cialis Strong Pack-60 cash on delivery ove
ight; - Buying in GB / UK Generic Indinavir prescriptions online
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/11352-cialis-pack-30-fast-delivery-cheap-price-pharmacy-without-prescription - order Cialis Pack-30 without script; - in USA Online Erectalis with credit card no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/11475-tiova-fast-delivery-cheap-price-pharmacy-no-prescription - how much Tiova from a pharmacy WITHOUT a PRESCRIPTION; - How To Purchase in Canada Speman delivered ove
ight no rx
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/11448-v-excel-cheap-pharmacy-cash-on-delivery-online-prescriptions - order at low cost V-Excel tablet without script; - Buy in USA Nolvadex no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/A/11283-abilify-cheapest-prices-no-prescription-required - quality generic Abilify next day NO PRESCRIPTION needed; - Order in USA At Low Price Cialis Pack-30 from a pharmacy without a prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/11188-singulair-cheapest-prices-no-prescriptions-needed - discount prices Singulair with cash on delivery,no rx; - How To Buy in USA Avapro c.o.d. no script
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/11397-tadapox-price-in-uk-from-a-pharmacy-without-a-prescription - indian generic Tadapox saturday delivery; - Online in USA Super Kamagra without rx
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/11451-venlor-cheap-in-usa-same-day-delivery-no-prescription - cheapest Venlor NO PRESCRIPTION no fees; - Cheapest Prices Harvoni cheap c.o.d. no rx
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/M/11282-mysoline-supply-from-india-without-prescription - pharmacies that sell Mysoline with NO PRESCRIPTIONs; - Where To Order in USA Ceclor CD without dr prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/Z/11394-zithromax-low-cost-overseas-with-no-prescriptions - order at low price Zithromax from trusted pharmacy; - Buy in Australia cheapest Eulexin in without prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/L/11400-lincocin-best-price-c-o-d-no-prescription - online Lincocin without rx,next day delivery; - Best Prices in Canada for Ventolin c.o.d. no rx
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/11456-starlix-how-to-use-side-effects-in-inte
et-drugs-ove
ight - order online at low cost Starlix without a prescription; - Best Place in Australia To Buy Geriforte cash on delivery
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/L/11362-liv-52-in-uk-ove
ight-no-prescription-required - quiqly delivery LIV.52 WITHOUT A PRESCRIPTION shipped ove
ight; - USA Fast Shipping Urso cash on delivery ove
ight
http://expd.uw.edu/pipeline/forums/topic/viagra-flavored-price-in-usa-best-priceswith-no-rx/ - buying generic Viagra Flavored no script needed; - Purchase in Australia At Lowest Price Luvox delivered ove
ight no rx
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/11210-colospa-price-in-uk-without-script-pharmacy - lowest price of Colospa next day delivery; - Order in USA Cheap Generic Tritace ove
ight no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/F/11497-fincar-best-buy-from-approved-pharmacy - buy online cheapest Fincar online pharmacy,NO RX required; - USA Licensed Pharmacy Mircette next day delivery
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/N/11304-nolvadex-cheap-pharmacy-without-script-pharmacy - where can i order Nolvadex for sale online; - Order Cheap in USA Lamprene fast shipping no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/11221-viagra-flavored-fast-shipping-ove
ight-without-a-prescription - how can i buy Viagra Flavored NO SCRIPT required express delivery; - Where To Order Stromectol no prescription ove
ight
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/L/11184-liv-52-cheapest-prices-shipped-with-no-prescription - how to buy LIV.52 WITHOUT dr PRESCRIPTION; - How To Purchase in GB / UK Viagra Strong Pack-20 delivered ove
ight no rx
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/I/11377-indocin-in-canada-no-dr-approval-cash-on-delivery - how much Indocin from a Canadian pharmacy; - Cheapest Prices in Canada for Allegra without a prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/L/11180-lasuna-cheap-price-c-o-d-saturday-delivery - cheap Lasuna with NO PRESCRIPTION; - Ordering in USA Online Glycomet next day delivery no rx
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/11313-chloromycetin-in-uk-non-prescription-needed - where to get Chloromycetin c.o.d. without prescription; - Discount Price Uniphyl Cr pharmacy no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/I/11275-isoptin-cheap-pharmacy-no-prescription-fast-delivery - low cost Isoptin NO PRESCRIPTION fast delivery; - Order Cheapest Levitra without a rx ove
ight
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/M/11361-megalis-how-to-use-side-effects-tablet-without-script - we offer quality Megalis no script needed; - Order in USA Online Cheap Zovirax shipped by cash on delivery
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/11343-cephalexin-cheapest-prices-without-prescription - order at low cost Cephalexin with ove
ight delivery; - Buying Suhagra delivery no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/R/11336-red-viagra-in-usa-without-a-rx-ove
ight - best prices Red Viagra ove
ight NO PRESCRIPTION; - Where To Buy in USA Voltaren SR cash on delivery ove
ight
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/D/11380-detrol-cheap-price-fast-shipping-from-a-usa-pharmacy-without-a-prescription - low cost Detrol WITHOUT PRESCRIPTION; - Purchase in Canada Prograf cheap c.o.d. no rx
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/L/11478-levlen-in-usa-cheap-c-o-d-no-rx - safe order Levlen WITHOUT A PRESCRIPTION shipped ove
ight; - Buy in Canada cheapest Synthroid c.o.d. saturday delivery
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/L/11400-lincocin-best-price-c-o-d-no-prescription - online Lincocin without rx,next day delivery; - Ordering in Australia Oxytrol next day no prescription
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/M/11290-microzide-supply-from-india-no-script-needed - cheap Microzide pay cod NO PRESCRIPTION; - Purchase At Low Cost Abana no prescription c.o.d.
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/11329-synthroid-in-uk-from-trusted-pharmacy - fast delivery Synthroid NO PRESCRIPTION pharmacy; - Cheapest Pills Serevent non prescription needed
http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/11178-cialis-strong-pack-60-cheapest-prices-from-trusted-pharmacy - order online cheap Cialis Strong Pack-60 cash on delivery ove
ight; - Order Online Cheap Voltarol c.o.d. no rx
DouglasLievy - 2017-04-10  06:58:45
 [url=http://vkusnjasha.ru/main-course/ayva-farshirovannaya-baraninoy]Айва, фаршированная бараниной[/url]
[url=http://vkusnjasha.ru/pirogi/vinogradnyy-hleb]Виноградный хлеб[/url]
[url=http://vkusnjasha.ru/deserty/avstriyskiy-shokolad]Австрийский шоколад[/url]
[url=http://vkusnjasha.ru/main-course/dim-sum-kitayskie-pelmeni]Дим сум: китайские пельмени [/url]
[url=http://vkusnjasha.ru/snacks/blinchiki-s-kurinyim-potroshkom-i-gribami]Блинчики с куриным потрошком и грибами[/url]

Для начала вам нужно будет определить размер грядки.Бордюрные ленты производятся в нескольких вариантах: гофрированными, плоскими, фигурными.Все детали изготовлены на штампах и не требуют дополнительной подгонки, сверлений и саморезов!Клуб двойняшек, тройняшек и так...Они помогают удерживать влагу в грядке при поливе и препятствуют проникновению к садово-огородным культурам насекомых-вредителей.
Салат c селедкой и картофелем
Австрийский шоколад
Кабачки с курицей
Рисовые блинчики с ягодами
Рецепт домашнего холодца

Такие изгороди отлично смотрятся на участках, выполненных в деревенском стиле.Фигура садовая "Сова большая" Фигурка, выполнена из гипса, размер фигурки, высота 40 см, ширина 16 см.Достаточно заготовить прутья, например, ивы толщиной 1-1,5 см.Красивые металлические кованые изделия служат долгие годы.Высота этого бордюра только 20 см.
http://vkusnjasha.ru/main-course/file-syomgi-po-aziatski
http://vkusnjasha.ru/pirogi/orexovyj-pirog
http://vkusnjasha.ru/desertyi/pechene-s-mms
http://vkusnjasha.ru/desertyi/shokoladno-karamelno-bananovyiy-muss
http://vkusnjasha.ru/article/nachalo-maslenichnoy-nedeli

Ограждение для клумбы 50см.Потому что в День Киева должно состояться открытие и мэр будет перерезать ленточку.Садовые ограждения могут быть практически любой высоты и конфигурации, отлично смотрятся на бассейных площадках, беседках и зонах барбекю.Если вы думаете, что такой способ выращивания растений и поддержания порядка на участке вам подходит, необходимо решить, как и чем оградить грядки на даче.Так же всегда в наличии рифленая арматура.
________________________________
http://mykh.net/space-uid-4821249.html
http://12net.com.cn/home.php?mod=space&uid=12907
http://courseview.de/kommentare/
http://chinaepin.com/space-uid-9533.html
http://jmyibang.com/11/home.php?mod=space&uid=66752
http://sueostapowich.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=226457
http://www.chuhanjulebu.com/home.php?mod=space&uid=125408
http://www.gdhzhy.cn/home.php?mod=space&uid=4080
http://www.txzuqiu.cc/space-uid-352199.html
http://mojdizajner.com/member.php?action=profile&uid=1876

Крым, Севастополь, Ялта, Симферополь, Евпатория, Житомир, Днепропетровск, Донецк, Киев, Черкассы, Запорожье, Луганск, Харьков...Для того, что бы присвоить объявлению особые статусы, вам необходимо зайти в раздел "Мои объекты недвижимости".Именно такие на первый взгляд простые изделия, подчеркивают единство композиции, соединяют все элементы клумб в единую цепочку.Ограждение для клумбы 30см.Листы плоского шифера лучше делить болгаркой на две или четыре части (если разделять на 4, грядки и клумбы будут очень низкими).
http://www.Zibenquan.org/space-uid-26606.html
http://61.183.9.137/space-uid-160304.html
http://forum.cmepiii.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=148951
http://c-dy.cc/home.php?mod=space&uid=3409
http://zmkddgzcwd.unjxrj.com/home.php?mod=space&uid=16631
http://www.shgongtong.com/home.php?mod=space&uid=1949
http://smallville-tv.ru/index/8-19906
http://yzboss.com/home.php?mod=space&uid=16133
http://www.tf-clothing.com/home.php?mod=space&uid=26492
http://www.watchthispace.net/forum_html/profile.php?id=239359

Строительство ограждения на землях Украины начинали с установки двух параллельных частоколов - деревянных оград, промежуток между которыми засыпали землей.Ограда из камня Каменные ограждения гармонично вписываются в любой ландшафтный дизайн сада.Важно: резина устойчива к химическому воздействию и в отличие от пластика не гремит во время дождя.Например, они могут быть использованы в качестве садовых решеток, которые служат идеальной опорой для вертикальной поддержки вьющихся растений.Показать все МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ Болт барашковый DIN 316 Болты высокопрочные DIN6914 с увеличенной головкой, горячий цинк, класса 10.
ZorkaSifs - 2017-04-10  05:50:32
 [url=http://crokus-west.ru/]пенофол ширина[/url]
HaroldUndon - 2017-04-10  02:03:42
 best place to buy Glucophage SR in Turkey overseas with NO PRESCRIPTIONs ; low prices Glucophage SR in Denmark c.o.d. no script

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Glucophage SR] [u][b]>>> Want to buy Glucophage SR with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/trustedpharmacy
- Purchase in USA At Low Price Proscar without a prescription
- Buying in Canada At Lowest Price Zofran ove
ight without a prescription
- Fast Shipping Cycrin pay cod without prescription
- How To Purchase in Australia Paxil no script required
- Discount Zenegra no rx, fast worldwide shipping
- How To Buy Anafranil cash on delivery ove
ight
- How Can I Buy Flomax c.o.d. saturday delivery
- Buy At Low Price Luvox without doctor prescription
- Where Can I Order Orlistat no prescription ove
ight
- Order in Canada Online Cheap Fulvicin pharmacy without a prescription
- Buy in Canada cheapest Kamagra Pack-30 ove
ight without prescription
- Order Cheapest Tinidazole for sale online
- Cheap Price Of Ayurslim ove
ight delivery without a rx
- Buy in USA Cheap Online Inderal La c.o.d. without prescription
- Ordering in Australia Augmentin no rx required
- Buy in GB / UK Discount Meclizine overseas with no prescriptions
- Cheap Generic Bupron SR without a prescription
- I Want to order in USA Cartia Xt next day delivery
- Low Cost Floxin next day delivery
- Order in Australia At Low Price Brand Levitra with ove
ight delivery
- Where Can I Order in GB / UK Indinavir no script needed c.o.d. ove
ight
- Where Can I Purchase Brahmi no prescription quick delivery
- Cost in Australia Of Combivir no prior script ove
ight
- Order in Canada cheapest Cialis Light Pack-90 pharmacy without prescription
- Online in Australia Imuran with ove
ight delivery
- How To Order in Australia Combipres same day delivery no prescription
- Buy in Canada Cheap Online Wellbutrin XL no script required express delivery
- Quiqly DeliveryUSA Imdur ove
ight without dr approval
- Purchase At Low Cost in USA Reminyl no prescription no fees
- Purchase in GB / UK Online Synthroid ove
ight without a prescription
- GB / UK Online Pharmacy Leukeran next day no prescription needed
- Order in Australia At Low Price Viagra Strong Pack-40 pharmacy without a prescription
- Order Online Cheap Etodolac online consulation with no prescription
- Order in GB / UK Cheap Online Jelly Pack-30 ove
ight delivery without a rx
- How To Purchase Sustiva fast shipping no prescription
- Purchase Cheapest Indocin no script needed c.o.d. ove
ight
- Australian Licensed Pharmacy Hyzaar saturday delivery
- Order Cheap Effexor Xr c.o.d ove
ight no rx
- Order Cheap in USA Plan B delivered ove
ight no rx
- Where Can I Purchase Avapro ove
ight no prescription
- Ordering in USA Kamagra Pack-30 no prior script ove
ight
- Buying in USA At Lowest Price Anaprox no prior prescription
- Lowest Price Of Plan B ove
ight no prescription
- Buy in USA Cheapest Cardizem without rx,next day delivery
- Cheapest Price Zyloprim non prescription needed
- Purchase Cheap Online in Australia Zithromax no prescription
- Buy Online Ilosone in no prescription
- Order in USA At Low Price Viagra Professional no rx required
- Online Pharmacy Ilosone without rx
- How To Order in Canada Paxil Cr c.o.d. saturday delivery
- Order in GB / UK At Low Price Cycrin next day delivery
ThomasJen - 2017-04-10  02:02:37
 Cunhtyxak
http://www.elitelux.ru/520%2Cportmone-hermes-artikul-60117.html
http://www.elitelux.ru/664%2Czhenskijj-kosheljok-4563.html
http://www.elitelux.ru/braun-buffel%2C192.html
http://www.elitelux.ru/petek%2C138.html
http://www.elitelux.ru/737%2Czhenskijj-kosheljok-nicole-richie-5480.html
DonaldSem - 2017-04-10  00:00:59
 Приветствую всех!
Нашел фото и приколы за день на этом сайте: http://agentmdk.ru/ :
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/3000-kak-prohodit-vystavka-sobak-westminster-kennel-club-2015.html
[url=http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/7305-tvorchestvo-shamekh-bluwi.html] Творчество Shamekh Bluwi [/url]
[b] 11 скороговорок про животных [/b] http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/5441-11-skorogovorok-pro-zhivotnyh.html
[url=http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/6995-kto-iz-znamenitostey-byl-udostoen-audiencii-papy-franciska.html] Кто из знаменитостей был удостоен аудиенции Папы Франциска [/url]
[b] Прогулка по Яффе в Израиле [/b] http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/2221-progulka-po-yaffe-v-izraile.html
Tuft n needle - 2017-04-09  22:41:04
 tuft and needle canada [url=http://www.chineseinvegas.com/home/link.php?url=http://bit.ly/2a3USdb]us mattress reviews[/url] tuft and needle uk
tuft needle bed [url=http://22film.com/22home/link.php?url=http://tinyurl.com/h2frglh]tuft and needle mattresses review[/url] tuft and needle mattress 2017
tuft and needle mattress reviews [url=http://bestmattressreviewsandratings.com/tuft-and-needle-mattress/]tuft and needle futon[/url] tuft and needle
tuft and needle mattresses reviews [url=https://is.gd/ksM9RX]t&n mattress[/url] tuff and needle
us mattress reviews [url=http://tinyurl.com/lbaxzzy]tuft and needle mattress review[/url] tuft & needle review
tuft and needle 10 review [url=https://is.gd/hfXpkw]tufts and needle[/url] tuft & needle vs casper
tuft and needle 10 inch [url=http://tinyurl.com/mmtaycf]tuft and needle bed reviews[/url] casper mattress vs tuft and needle

casper vs tuft and needle tuft needle mattress mattress tuft and needle reviews
tuft & needle mattress 2017 tuft and needle bed frame tuft and needle amazon
best reviewed mattress tuft and needle showroom tuft and needle bed frame
mattress needle mattress reviews 2017 tuftandneedle
tuft and needle showroom tuff and needles tuft needle
tuft and needle mattresses reviews tuft & needle review review mattresses
Alinacoefs - 2017-04-09  22:27:27
 Всем привет! Меня зовут Алина, мне 23 года, я здесь новенькая ;) Пишите пообщаемся :)
Можете посмотреть мое видео:)

Это мой канал:
[url=https://www.youtube.com/channel/UC9EMNif6xtUr10G5V0eWDmA]https://www.youtube.com/channel/UC9EMNif6xtUr10G5V0eWDmA[/url]

Это гарантированный заработок, смотри!
[url=https://IBzjBWs_9Io]как привлечь клиентов в млм бизнес [/url]


https://youtu.be/wEv3wj4IUnY
https://youtu.be/PY-WvHDb1hw
https://youtu.be/BBnY2vh_GCU
https://youtu.be/dyXPJYRvPAo
https://youtu.be/6qzpwoagePU
Stanleyunups - 2017-04-09  18:25:48
 Building C, East Lansing, Michigan 48823 Robert.

http://oparty.ru/4/01-2017-41.php

http://rusrock-leg.ru/15-03-2017/direct-cutover-conversion-strategy.php

http://delim-sami.ru/03-2017/16-01-2017.php
Walterver - 2017-04-09  11:12:11
 Мебель для Вашей спальни: кровати, шкафы, комоды, пеналы, полки, тумбы, столы, туалетные столики . Бесплатная доставка, возможен самовывоз, оплата по факту получения товара! Выбирайте на официальном сайте МЮ обстановка в любом цветовом исполнении, широкой линейки вариантов.
Подробнее на фирменном сайте: http://mebel-mu.ru
Они работают круглосуточно – принимают заказы.
Впопад всем советую – цены реально хорошие.
Мы с женой покупали тут в магазине кухню –состояние шикарное.
Lloyddrync - 2017-04-09  06:07:19
 [URL=http://meendo.lipoly.ru][IMG]http://meendo.lipoly.ru/51a8b953092ae.gif[/IMG][/URL]
Jameslayen - 2017-04-09  02:19:20
 [url=http://moto159.ru]купить детский квадроцикл[/url]
Williamtic - 2017-04-09  00:10:12
 irreproachable site [url=http://www.creams-stock.com/]http://www.creams-stock.com/[/url]
Frankzes - 2017-04-09  00:10:12
 weather website http://cosmetics-trade.com/
GlennJic - 2017-04-08  22:41:38
 Подивитися фото інтер’єрів кухонь різних кольорів [url=http://buduemdim.com.ua/yak-vibrati-kolir-kuxni-foto-interyeriv-kuxon-riznix-koloriv/]тут[/url] можливо на сайті buduemdim.com.ua/
Michatreops - 2017-04-08  21:46:20
 Как можно посиживать ВКонтакте с компа, а значок с телефона?
Он просто околпачивает, так как чрезвычайно многие не имея компа не желают признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Или желания нет на самом деле и выходят в веб от случая к случаю или нет способности приобрести. Не так как средств нет, а потому что своего угла нет, скитается по миру, как придется, компьютер с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется излишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с интернетом дружу, а то, что значок указывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтобы иной поверил.
Ну или вариант, что человек хочет показать, что он дома находится.
система избрала этот ответ лучшим
в избранное ссылка отблагодарить
более года вспять
По поводу отображения значка ВКонтакте можно вообщем не волноваться. Этот значок чрезвычайно часто живет собственной жизнью и показывает то, что ему хочется. При этом он может показывать, что человек, который в данный момент не находится в социальной сети, по воззрению этого &quot;грамотея&quot; там на этот момент есть. Так-же и напротив. То же самое касается отображения значка компьютера и телефона. Потому в хоть какой момент вы можете огласить, что без понятия, что &quot;чудит&quot; эта соц сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сможет. В сети вы без усилий найдете очень много историй подтверждающих это утверждение. При этом, действительно, пару раз даже убеждался собственными очами в таковых &quot;глюках&quot;.
в избранное ссылка отблагодарить
Если Вы про веб-сайт вконтакте там там вообщем всегда не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на деньках с дочкой.
Она посиживает вконтакте, я захожу на ее страничку и вижу, что там написано была на веб-сайте вчера во столько-то, а она час уже посиживает не вылезая, как тут вообщем можно верить.
Позже еще если зашел на страничку с компа и следом с телефона, отображается последнее с телефона- это я на для себя испытала в одноклассниках.
в избранное ссылка отблагодарить
Вконтакте почти всегда правильно отображает устройство, с которого юзер выходит в социальную сеть. Только в редких случаях замечал эту ошибку - действительно ошибку. Ну, а чтоб зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то довольно поставить перед адресом вк буковку &quot;m&quot; и точку; то есть, просто зайти с компьютера на мобильную версию. Вот и все - очень просто и доступно.
http://serial-nvwuy.2waky.com
http://serial-ayiyz.mrbonus.com
http://kyjcw.2waky.com
http://serial-vtodo.mrbonus.com
http://serial-ylfdq.mefound.com

[url=http://oebmd.2waky.com/]Сериалы[/url]
[url=http://serial-geyhh.mefound.com/]Сериалы[/url]
[url=http://serial-icewh.x24hr.com/]Сериалы[/url]
[url=http://stwfc.mrbasic.com/]Сериалы[/url]
[url=http://obghu.jungleheart.com/]Сериалы[/url]
JasonDesty - 2017-04-08  20:34:58
 [url=http://igryfiles.ru/]Игрыфайл ру[/url]! Торрент игры файл игры, файлы, файлообмен, торрент, скачать, бесплатно Могучие рейнджеры отзывы фильм BDRip 720 - Пять обычных старшеклассников узнают, что их маленький
Rickeypsync - 2017-04-08  16:44:05
 Самые последние новости в мире на [url=http://hayastannews.com]hayastannews.com[/url]
Эректильная дисфункция причины и лечение 349 - 2017-04-08  05:55:19
 Эректильная дисфункция причины и лечение http://viagraedhelpvam.cu.cc
Подкупать Виагру путем интернет-аптеку гораздо проще и удобнее виагра в аптеках сыктывкара. Во-первых, на сайте Вы вечно найдете описание препаратов, подробную инструкцию к применению, а также, что немаловажно, отзывы покупателей. Во-вторых, цена в интернет-аптеке практически ввек ниже, чем в обычных аптеках. И, в-третьих, Вы можете обещать интересующий произведение, предположим таблетки, в удобное чтобы Вас место.
Mnamlib - 2017-04-08  04:16:34
 medical school abroad red cross emergency first aid at work
http://www.viagraprecioes.com/#brgao.html
viagra efectos secundarios medical school images
viagra precio
individual health care coverage
[url=http://viagraprecioes.com/]viagra casera[/url]
best treatment for heat stroke
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.