Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10300)
Gnomeskeymn - 2017-06-01  14:48:27
 Всем привет ! Приглашаю Вас в игру с выводом денег "Золотые Гномы".Существует она уже 1 год и исправно платит.Без каких-либо платёжных баллов.Ссылка на неё :http://golden-gnomes.com
Hello ! I invite you to game with the withdrawal of money "Golden Gnomes". It exists for 1 year and regularly pays. Without any payment points. Reference to it : http://golden-gnomes.com
FgppdBUP - 2017-06-01  14:35:57
 Don t show it, she shouted, repeating a command she has heard, and ignored, all her life.
Personally, thousands of positive Revitol reviews offer a solid reassurance that you are investing your money at the right place.
It will be a 4 week full body concurrent training program, 100 customized on how to look like Jeff Seid.
Anabolic 1 Broiler chickens are bred especially for meatiness, quick growth, and weight gain.
Fact Exercise keeps you regular.
Luckily, most professional sports organizations like the NBA and NFL provide athletes with a list of banned substances including steroid supplements.
[url=https://anabolicsteroidsnpc.com/]Anabolic[/url] The Masters and Their Retreats.
One of the less commonly used anabolic steroids Turinabol while a bit more on the exotic side is only less popular than many other steroids because its availability is rather low in comparison to many others.
The title track is one of the most straightforwardly engrossing pieces Basinski has ever put on record.
Am J Transplant 2008;8 144-149 Web of Science Medline.
Dangerous Phlebotinum Interaction.
Right before Oprah, when he called me and Frankie, he said, I don t care when, I wanna meet with you guys.
Bilevel positive airway pressure BiPAP .
After receiving your test results, please consult with an inte
al specialist and have them explain the results to you.
Class of 2017 overview.
Asialidorb - 2017-06-01  13:51:17
 Download Premium Themes Joomla
Keelil - 2017-06-01  13:28:16
 [url=http://www.ksdonline.com/?family-medicine-residencies] http://www.ksdonline.com/?family-medicine-residencies[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?integrated-medicine-alliance] http://www.ksdonline.com/?integrated-medicine-alliance[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?emedicinehealth] http://www.ksdonline.com/?emedicinehealth[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?cialis-medicine] http://www.ksdonline.com/?cialis-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?medicine-container] http://www.ksdonline.com/?medicine-container[/url]
Anthonyusamy - 2017-06-01  12:47:54
 Привет! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?
[url=http://energynews.su/16995-poroshenko-moya-zadacha-vozvraschenie-ukrainskogo-suvereniteta-na-donbass-v-2016-godu.html] Порошенко: Моя задача – возвращение украинского суверенитета на Донбасс в 2016 году [/url]
[b] На что рассчитывает Киев в Приднестровье? [/b] http://energynews.su/13151-na-chto-rasschityvaet-kiev-v-pridnestrove.html
http://energynews.su/14703-minkult-rossiya-mozhet-ve
ut-sebe-vyvezennoe-nacistami-zoloto.html
[url=http://energynews.su/2088-nastuplenie-na-sever-chast-4-zavershenie.html] Наступление на север. Часть 4. Завершение [/url]
[b] На таких Россия держится [/b] http://energynews.su/22968-na-takih-rossiya-derzhitsya.html
[b] Донбасс. Срочные новости (ДНР, ЛНР). 08.07 - 09.07.14 [/b] http://energynews.su/7171-donbass-srochnye-novosti-dnr-lnr-0807-090714.html
Ещё тут много интересного: [b] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/b] http://energynews.su/
[b] регистрация предпринимателей в днр документы [/b] [url="http://energynews.su/novorossiya-novosti-svodki/"] новости луганской области сегодня лнр [/url]
Antoineknito - 2017-06-01  10:08:24
 Купить в интернет магазине недорого - Распродажа 2017 [url=https://goo.gl/SOVW5D] Интернет распродажа женской одежды ...[/url] -
[URL=https://goo.gl/tCfNfJ][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/05/a66efa6a493036292431992f865a3728.png[/IMG][/URL]
[URL=https://goo.gl/E8N4aH]][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/05/e877b04a6613c46a2cbf386ddf4e1b15.jpg[/IMG][/URL]
https://vk.com/id316196312
Antoineknito - 2017-06-01  10:07:06
 Купить в интернет магазине недорого - Распродажа 2017 [url=https://goo.gl/SOVW5D] Интернет распродажа женской одежды ...[/url] -
[URL=https://goo.gl/tCfNfJ][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/05/a66efa6a493036292431992f865a3728.png[/IMG][/URL]
[URL=https://goo.gl/E8N4aH]][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/05/e877b04a6613c46a2cbf386ddf4e1b15.jpg[/IMG][/URL]
https://vk.com/id316196312
Generic viagra - 2017-06-01  08:33:18
 how to cure asthma symptoms of asthma in adults
http://genericsildenafil.us.org
buy viagra
sildenafil
treating asthma degenerative arthritis
[url=http://genericsildenafil.us.org/]sildenafil citrate[/url]
allergic reaction causes gastro signs
AnniskGop - 2017-06-01  07:07:56
 Интернетмагазин мир ремонта [url=http://1domstroy.ru/]http://1domstroy.ru/[/url] продает строительные материалы по приемлемым ценам.
Строительство дома [url=http://domostroyka.net/]http://domostroyka.net/[/url] из бруса своими руками это возможность ощутить всю прелесть самостоятельного возведения собственного родового гнезда.
В принципе, подарки [url=http://donpozitiv.com/]http://donpozitiv.com/[/url] могут доставить удовольствие, но также вызвать и.
Рекомендуем тест драйв на сайте [url=http://hello-moto.com/]http://hello-moto.com[/url] на нашем сайте, со скидками.
Есть мнение,что лучше построит [url=http://vipremontdom.ru/]http://vipremontdom.ru/[/url]ь кирпичную баню один раз в своей жизни,чем строить [url=http://vipremontdom.ru/]http://vipremontdom.ru/[/url] дветри бревенчатые.
Предоставляем услуги по продвижение сайтов [url=http://tiprus.com]http://www.tiprus.com/[/url] со скидками, продажа оптом.
[url=http://kulinap.com/recept-ocharovatelnyx-domashnix-dranikov/]рецепты домашних драников[/url]
Recent posts by others on женская красота [url=http://ladypozitiv.com/]http://ladypozitiv.com/[/url] и здоровье.
Интернет магазин подарков [url=http://fun-lab.com.ua/]http://fun-lab.com.ua/[/url] и сувениров в москве, розничный отдел при компании.
Мы знаем, как важно бывает найти подарок [url=http://alan-smile.com/]http://alan-smile.com/[/url] в очень короткий срок.
Банки, которые предоставляют ипотеку на строительство дом [url=http://stroykavip.com/]http://stroykavip.com/[/url]а по низким.
Интернет магазин предлагает женский журнал [url=http://nice8.org/]http://nice8.org/[/url] с гарантией, есть скидки.
Статья мир ремонта [url=http://domstroyka.com/]http://domstroyka.com/[/url] в ростовенадону на данный момент не заполнена.
[url=http://active-travels.ru/2012/03/shopping-v-azii/]шоппинг в азии[/url]
Модная россия женский сайт [url=http://7nebo.org/]http://7nebo.org/[/url] о моде модная одежда, новости моды, модельеры.
Предложим вам женский сайт [url=http://goldwomen.net/]http://goldwomen.net/[/url] на нашем сайте, со скидками.
30 самых актуальных советов женские секрет [url=http://donlady.ru/]http://donlady.ru/[/url]ы красоты для тех, кому за 30.
Присоединяйтесь к нашему женскому клубу [url=http://ladyvipclub.ru/]http://ladyvipclub.ru/[/url] и устанавливайте вместе с нами свои правила успеха.
В торговом центре мир ремонта [url=http://newremont.net/]http://newremont.net/[/url] на площади 24 200 кв.
Мир ремонта [url=http://remontland.com/]http://remontland.com/[/url] оклейка стен обоями
это самый дорогостоящий [url=http://ekenergo.com.ua/]http://ekenergo.com.ua/[/url] ремонт домов, который производится в том случае, если строение находится в аварийном, или близком к аварийному, состоянию.
[url=http://stroyprorab.com/]http://stroyprorab.com/[/url]
Как соблазнить мужчину за 2 минуты женские секреты [url=http://dhora.com/]http://dhora.com/[/url].
Строительство [url=http://remstroyvip.ru/]http://remstroyvip.ru/[/url] , по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят.

Интернетмагазин подарков [url=http://udivit.com/]http://udivit.com/[/url] мы доставим ваш сюрприз в нужное время в нужное.
JuliusGag - 2017-06-01  05:35:45
 Последние новости андроид здесь [url=http://hi-android.net/]hi-android.net[/url]
Martinbic - 2017-06-01  03:17:49
 [url=http://crimezone.org/forum/78-проверенные-продукты-и-услуги/]восток банк кредит наличными[/url] - европа банк онлайн заявка на кредит наличными, русбанк кредит наличными.
JoshuaStits - 2017-06-01  02:06:52
 How to make money on the inte
et today

Guys, tired of sitting with no money?
I was just a poor student, and now i make 1000$ - 1500$ every day here: [url=http://9binaryoptions.com/uploads/reviews/index.htm] How to ea
on the Inte
et [/url]
It works! Checked. Good luck to all!

[img]http://9binaryoptions.com/uploads/posts/2017-01/binary_options_easy_money.jpg[/img]

Ea
ings on the Inte
et from $ 1500 here [url=http://9binaryoptions.com/uploads/reviews/index.htm] How to ea
on the Inte
et [/url]] Start Now!

This method of ea
ings is available in all countries! These articles will help you:
http://9binaryoptions.com/uploads/reviews/generate-income-online.htm
http://9binaryoptions.com/uploads/reviews/how-can-i-ea
-money.htm [b] how can i ea
money [/b]
[url=http://9binaryoptions.com/uploads/reviews/make-easy-money.htm] make easy money [/url]
http://9binaryoptions.com/uploads/reviews/online-money-making-sites.htm [b] online money making sites [/b]
[b] Binary options robot [/b] http://9binaryoptions.com/platformy-dlya-treydinga.html
[b] Mejores Brokers Opciones Binarias. Lista, la revision, calificacion, opiniones [/b] [url="http://9binaryoptions.com/spain-binary-options-plataformas-de-trading-best-brokers.html"]Mejores Brokers Opciones Binarias. Lista, la revision, calificacion, opiniones[/url]
[b] Opciones Binarias: ?Comience a Operar Ahora! Opinion experta [/b] [url="http://9binaryoptions.com/es"]Opciones Binarias: ?Comience a Operar Ahora! Opinion experta[/url]
ZtLpCSoN - 2017-06-01  00:36:31
 [url=http://www.usbflashdrive-factory.com/]USB pen drive gift[/url]
I can suggest to visit to you a site on which there are many articles on a theme interesting you.
There is nothing to tell - keep silent not to litter a theme.
This rather good idea is necessary just by the way
[url=http://www.usbflashdrive-factory.com/]USB pen drive customization[/url]
I congratulate, an excellent idea
Completely I share your opinion. In it something is and it is good idea. I support you.
Bravo, your phrase simply excellent
IsmaelFunny - 2017-05-31  23:50:21
 Новая информация об автомобилях [url=http://autoisauto.ru/]autoisauto.ru[/url]
Mtsyvfo - 2017-05-31  22:19:26
 affordable health care act std in women symptoms
http://www.inte
etcanadianpharmacy.com/#zgqsg.html
online pharmacy heat exhaustion in children
canadian online pharmacies
sti rash
[url=http://www.inte
etcanadianpharmacy.com/]canadian pharmacy online[/url]
sti rash
DfipcolLiesy - 2017-05-31  21:46:54
 trenbolone hexahydrobenzylcarbonate

side effects of tren

http://www.bau-truck.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=93855

trenbolone acetate dosage

tren dosage

tren ace side effects

steroid tren

http://vocational-courses.nearoff.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2349890

tren ace side effects

trenbolone enanthate cycle

trenbol

tren and test cycle

http://mostate.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=129021

tren steroid side effects

oral trenbolone

trenbolone results

trenbol

http://anaisabelaparicio.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=118256

tri tren

tren acetate

tren ace half life

tren acetate dosage

http://twa.com.sa/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=519246

trenbol

trenbolone hexahydrobenzylcarbonate

tren and test cycle

trenbolone enanthate results

http://lilycabaretshow.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=140307

tren

tren e dosage

trenbolone hexahydrobenzylcarbonate

trend steroid

http://www.photox.photoxpeditions.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=152313

tren ace

trenbolone side effects
J0shPasty - 2017-05-31  21:25:41
 [url=http://beginneryogaclassesnear.me]beginner yoga classes[/url] - http://beginneryogaclassesnear.me
DqzizflLiesy - 2017-05-31  20:17:06
 trenbolone acetate side effects

trenbolone

http://el-lab.pro/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=405

steroid tren

what does tren do

tren a

how to take tren

http://www.spartateck.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74530

what is tren

trenbolone enanthate results

tren dosage

trenabol

http://praestar-controls.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=161556

tren e

tren acetate dosage

tren e dosage

trenbolone dosage

http://vft.by/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3841

trenbolone enanthate dosage

trenbolone enanthate dosage

trenbolone enanthate side effects

tren test cycle

http://www.spartateck.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74530

tren acetate cycle

steroid tren

trenbolone enanthate dosage

tren ace results

http://goconfused.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13937

trenbolone reviews

tren a

tren steroid side effects

how long does tren stay in your system

http://realfemalebodybuilding.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=109474

trenbolone enanthate side effects

trenbolone acetate side effects
Robertkayap - 2017-05-31  19:45:26
 Последние новости здесь [url=http://mybiysk.ru/]mybiysk.ru[/url]
DevtsslLiesy - 2017-05-31  18:48:01
 tren e dosage

tren e results

http://whiteiris.danielle-murrell.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=161397

trenbolone reviews

tren dosage

trenbolone acetate side effects

trenbolone acetate dosage

http://servicios-toldeca.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=342439

tren steroid side effects

trend steroid

trenbolone acetate side effects

trenbolone dosage

http://sunsationgroup.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=360542

trenbolone enanthate

how long does tren stay in your system

tren e

tren a

http://historyimprint.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=720546

how long does tren stay in your system

tren pills

side effects of trenbolone

tren and test cycle

http://okna-k.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=206602

trenbolone side effects

tren acetate cycle

tren stack

tren a

http://gddirectltd.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=234980

trenbolone results

trenbolone enanthate side effects

tren acetate cycle

tren ace half life

http://www.taxoncall.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=540888

what does tren do

tren
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.