Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10301)
DevtsslLiesy - 2017-05-31  18:48:01
 tren e dosage

tren e results

http://whiteiris.danielle-murrell.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=161397

trenbolone reviews

tren dosage

trenbolone acetate side effects

trenbolone acetate dosage

http://servicios-toldeca.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=342439

tren steroid side effects

trend steroid

trenbolone acetate side effects

trenbolone dosage

http://sunsationgroup.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=360542

trenbolone enanthate

how long does tren stay in your system

tren e

tren a

http://historyimprint.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=720546

how long does tren stay in your system

tren pills

side effects of trenbolone

tren and test cycle

http://okna-k.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=206602

trenbolone side effects

tren acetate cycle

tren stack

tren a

http://gddirectltd.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=234980

trenbolone results

trenbolone enanthate side effects

tren acetate cycle

tren ace half life

http://www.taxoncall.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=540888

what does tren do

tren
Generic viagra - 2017-05-31  17:56:01
 diagnosing arthritis how do you get asthma
http://genericsildenafil.us.org
sildenafil
generic viagra
iodine allergy symptoms hair thinning solutions
[url=http://genericsildenafil.us.org/]sildenafil[/url]
digestive tract pain asthma drugs
Agamemesuj - 2017-05-31  17:52:21
 list common drug interactions tenze24.tumblr.com natural treatment for reflux in babies
Alvaradoyu - 2017-05-31  17:46:24
 [url=http://www.ksdonline.com/?duke-medicine-email] http://www.ksdonline.com/?duke-medicine-email[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?bee-medicine] http://www.ksdonline.com/?bee-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?minnesota-natural-medicine] http://www.ksdonline.com/?minnesota-natural-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?top-allergy-medicine] http://www.ksdonline.com/?top-allergy-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?e-d-medicine] http://www.ksdonline.com/?e-d-medicine[/url]
DsmjfglLiesy - 2017-05-31  17:09:25
 tren e cycle

tren steroids

http://www.puriflair.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=229195

tren acetate dosage

tri tren

tren e dosage

trenbolone results

http://school3.rogachevoo.gov.by/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=49353

trenbolone enanthate results

trenbolone acetate results

trenbol

tri tren

http://surrogacy-rus.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=107451

trenbolone acetate cycle

trenbolone side effects

tren e results

tren acetate

http://dnk-expert.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=126371

tren ace half life

tren

tren test cycle

tren e results

http://bandamn.ru/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=524660

trenbolone enanthate cycle

tren stack

trenbol

tren acetate cycle

http://revda.edinros66.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=786

tren test cycle

trenbolone hexahydrobenzylcarbonate

trenbolone

tren stack

http://planetadverej.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67075

trenbolone reviews

trenbolone dosage
AntonGef - 2017-05-31  15:58:17
 У виробництві клеєних матеріалів (деревно-стружкових плит, гнутоклеєних матеріалів, фанери, деревно-шаруватих пластиків та інше) зв'язуюче – це єдиний вид з'єднання деревних частинок або листів в одне ціле, кінцеву продукцію. Від виду та властивостей зв'язуючого в значній мірі залежать якість, міцність, довговічність, зовнішній вигляд, властивості та вартість одержаних виробів або матеріалів.[url=http://fitoera.ru/konvejyeri-transporteri/]Електрохімічне знежирення[/url]
Смоли низької концентрації характеризуються пониженою клеючою здатністю, меншою швидкістю желатинізації.
Критерій розчленування ТО на елементи. Майже кожен ТО можна виконати з суттєво меншої кількості елементів (вузлів і деталей) ніж він справді виконаний. Наприклад, прості вузли можна виконати з однієї нероз’ємної деталі, окремі вузли об’єднати однією станиною та ін. Таке спрощення поряд з позитивом може викликати збільшення трудомісткості. Тому завжди існує оптимальне розчленування ТО на вузли і деталі, яке значно спрощує технологію розробки, доводки і виготовлення, ремонту і модернізації виробів, є основою для уніфікації і стандартизації. Критерій забезпечує в кожному новому поколінні виробів наближення до оптимального розділення на елементи. Порядок прийняття рішення про вивід з експлуатації хімічного об’єкта
Взята для випробування проба стружки ділиться методом квартування до одержання наважки для одного аналізатора близько 50 г, через те що більша кількість маси не повинна перевищувати 6%, це забезпечує краще відокремлення дрібних частинок від пилу. Наважка висипається на верхнє сито аналізатора. Пропонується фракціонувати стружку протягом 5 хв.
Lstrguiffic - 2017-05-31  15:52:14
 Yeah I think that this is already written on every fence :)

[url=http://hkbex.com/viewtopic.php?f=4&t=87750&view=unread] Prijatno chitat 'na russkom jazyke interesnye i umnye mysli. Uzhe pjat 'let v Anglii zhivu.
[/url]

http://163.15.202.98/FOP/QQ/QQ_14/modules/newbb/newtopic.php?forum=2
DndgojlLiesy - 2017-05-31  15:30:44
 steroid tren

oral trenbolone

http://school3.rogachevoo.gov.by/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=49353

trenbolone acetate dosage

tren results

how long does tren stay in your system

trenbolone enanthate dosage

http://sweetbay.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=257275

tren pills

trenbol

tren e dosage

tren ace results

http://vittorioceccoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15164&amp;lang=en

trenbolone steroid

side effects of trenbolone

steroid tren

tren acetate

http://www.bau-truck.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=93855

how to take tren

what is tren

tren side effects

tren ace half life

http://door-plus.ru/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38167

tren ace side effects

trenbolone acetate results

trenbolon

tren ace results

http://acrp.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2903129

tri tren

tren ace half life

tren e

tren e cycle

http://economie-combustibil.ro/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4482

how to make trenbolone

tren e results
Vanitakr - 2017-05-31  13:28:42
 [url=http://www.ksdonline.com/?stryker-sports-medicine] http://www.ksdonline.com/?stryker-sports-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?medicine-for-sleep] http://www.ksdonline.com/?medicine-for-sleep[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?sports-medicine-center] http://www.ksdonline.com/?sports-medicine-center[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?homeopathic-cough-medicine] http://www.ksdonline.com/?homeopathic-cough-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?yorktowne-family-medicine] http://www.ksdonline.com/?yorktowne-family-medicine[/url]
JeremyRam - 2017-05-31  11:29:53
 $50 No-deposit Bonus [url=http://gomail3.pw]Click here...[/url]
J0shPasty - 2017-05-31  10:58:11
 [url=http://beginneryogaclassesnear.me]yoga[/url] - http://beginneryogaclassesnear.me
Lstrguiffic - 2017-05-31  10:00:02
 Hi! Thank you for donated good emotions ...

[url=http://santiagovilla.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=757418] I read, of course, far from my theme. But, nevertheless, we can cooperate with you. How do you feel about trust management?
[/url]

http://home.wmejr.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1399100&extra=
J0shPasty - 2017-05-31  07:55:51
 [url=http://beginneryogaclassesnear.me]yoga classes near me[/url] - http://beginneryogaclassesnear.me
AntoneInsob - 2017-05-31  06:23:42
 Привет всем! класный у вас сайт!
Интересная инфа: [b] [b] Лучшие фэнтези смотреть онлайн [/b] [url=http://kinoserialtv.net/]http://kinoserialtv.net/[/url]
Здесь: http://kinoserialtv.net/priklyucheniya/9545-supermen-superman-sezon-1-3-19962000.html
Здесь: http://kinoserialtv.net/news/5166-obzor-boks-ofisa-ssha-512712.html [b] Обзор бокс-офиса США (5.12—7.12) [/b]
Здесь: http://kinoserialtv.net/news/10722-predstavlen-servis-domashnego-prosmotra-filmov-v-den-premery.html [b] Представлен сервис домашнего просмотра фильмов в день премьеры [/b]
Тут: [url=http://kinoserialtv.net/boevik/2093-indiana-dzhons-i-korolevstvo-hrustalnogo-cherepa-indiana-jones-and-the-kingdom-of-the-crystal-skull-2008.html] Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа / indiana jones and the kingdom of the crystal skull (2008) [/url]

Тут: [b] лучшие семейные фильмы бесплатно [/b] http://kinoserialtv.net/semeynyy/
Здесь: [b] лучшие мелодрамы онлайн [/b] http://kinoserialtv.net/melodrama/
Тут: [url=http://kinoserialtv.net/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/] новинки смотреть онлайн лучшая фантастика [/url]
Scottciz - 2017-05-31  06:03:40
 [url=][/url]
Jamesmoulp - 2017-05-31  04:25:58
 a-pvp
5-mapb
Methoxetamine
[url=http://2-fma-research.com/]6-apb[/url]
5-APB
a-pvp
Lstrguiffic - 2017-05-31  04:18:00
 Oh, thank you

[url=http://starstruckbullyz.com/Forums/showthread.php?tid=596305] Add to bookmarks. Now I will often read!
[/url]

http://cosineams.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=423486&p=966467#p966467
ElenaSob - 2017-05-31  03:50:30
 Посоветуйте, пожалуйста, где можно найти интересный форум о косметике. Гуглю целый день, рекомендовали форум о косметике http://00rf.ru/forum/index.php?topic=21.0 не могу войти . Подскажите, как зарегаться, плиз.
J0shPasty - 2017-05-31  03:43:50
 [url=http://beginneryogaclassesnear.me]beginner yoga[/url] - http://beginneryogaclassesnear.me
Hefam - 2017-05-31  03:20:53
 Buy, sell Bitcoin for RUB, USD and EUR. A reliable exchange!
Security Instant Entry / Output Low commission
[url=http://bit.ly/2s9HOr6]A reliable exchange![/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.