Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9083)
Charlespaw - 2017-04-02  08:47:46
 Яширин камера узбек секс видеолар Подысканный нашими работниками жгучий ролик для совершеннолетних Яширин камера узбек секс видеолар Вы можете созерцать на любых телефонах, ноутбуках, смартфонах или планшетах, которые способны видео. [b][url=http://51.15.136.121/2893897-6d58e4d2f7fc9ce907811812e03ad2d6 ]Здесь [/url][/b] NET Мини порно 2013-2017. [u][url=http://msamsung.ru/2893919-81cdf2ad246ec4fd8caba042a0662165 ]Порно Онлайн Русский Куколд [/url][/u] Катя же в свою очередь совершенно не терзала себя сомнениями, в правильности своего поведения. [b][url=http://lvnl.ru/2893889-cbd32cacaf2cfe90d766f024cebe1b93 ]Русское Порно [/url][/b] Кроме того, вы можете скачать ролик Брат ебет русскую красивую сестру, добавить в закладки, а можете посмотреть другой, что мы Вам настоятельно рекомендуем. [u][url=http://163.172.191.79/2893942-92a02c6879d89decbb402789a5b8fc84 ]Мобильное Порно Бесплатно [/url][/u] Дими 15 ноября 2016 Это что очищение прямой кишки? [b][url=http://dojki.majorspb.ru/2894004-ce3ef8b786ca30cf2dda9728459f2c16 ]Бесплатное Порно [/url][/b] И, очевидно, были недоумение и раскаяние. [u][url=http://51.15.131.95/2894021-d08c15a739709cba2eebfe0781e49a5b ]В Две Дырки Одновременно Видео [/url][/u] Параллельное программирование и библиотека TPL Задачи и класс Task Работа с классом Task Задачи продолжения Класс Parallel Отмена задач и параллельных операций. [b][url=http://majorspb.ru/2893991-5fd49a322c75e47c1d2ee0f55bc47427 ]Русское Порно 90-Х Годов [/url][/b] Разумеется, в идеале необходимо просто придерживаться соглашения об именовании, которое не может привести к такой неоднозначности. [u][url=http://163.172.170.137/2893818-83ff22c3fd50afe8924f18bc10e84937 ]Мужик Ебет Проституток [/url][/u] Очень много ей наверно. [b][url=http://51.15.131.42/2893722-85943e9bad5d9829d41c102c6789da0c ]Лучшее Мобильное Порно [/url][/b] Как трахат своим членом самого себя в анал Парень раздевает полную женщину и трахает своим большим членом Парень трахнул себя своим же. [u][url=http://163.172.181.251/2893619-c9455ef8a8c769b5ca13ec74b43d6c0d ]Фото Девушек В Чулках [/url][/u] У него тогда случился первый приступ — опухоль головы: он терял память, лежал и не помнил ничего. [b][url=http://51.15.39.3/2859843-ee53292c5474d43eb44b0695ef9bf26a ]Смотреть Порно Инцест [/url][/b] Секс в троем одну ебут а другая ей лижет. [u][url=http://thechemodan.ru/2893595-cd48761f0c871e2af440c7641d445a50 ]Порно Лесбиянок [/url][/u] Xеpня He
a - Биллиардная чеш. [b][url=http://51.15.131.95/2894006-b9c9e966975bef62cdb65846b8d591da ]Куколд Видео Смотри На [/url][/b] Ответ прошу дать на мой E-mail mishkamed1 yandex. [u][url=http://msamsung.ru/2893921-ec92e9d1bdce0a9c1f0b6c38a6c570d1 ]Uhтуб Видео Сайт [/url][/u] Потому что картинки сканируются поисковыми системами отдельно и оставленное описание к картинкам несет существенный вес к самой статье. [b][url=http://51.15.136.121/2893874-8b27d534378f106abe96085caf0e0383 ]Первая Брачная Ночь Порно [/url][/b] Так вот, я запомнила всю местность практически наизусть, но вернуться не смогла. [u][url=http://51.15.133.0/2893953-c947031141b59a91233f1ee5e2d612df ]Здесь Еще Куча Видео [/url][/u]
http://majorspb.ru/2893981-6513ecc0282741aa4b9521b87fca3261 http://uldf.ru/2893620-bbd1a5c7d66d66dd170e7e009be6b0ed http://dojki.majorspb.ru/2894001-f8cac660aba4a4f80ecf13d2387bbe52 http://163.172.163.151/2893375-dd1ebe1f8d6b19bf5681ffa1a77b1131 http://51.15.135.50/2894061-7f6471bddf47c3c15ca58325efdad6be
http://klevhult.se/joomla/index.php/klevhults-kennel-gaestbok
http://allamericanleakdetection.net/guestbook/
http://www.mority.de/tocss/guestbook/index.php?error_code=1
http://gregoryswank.net/guestbook/
http://www.soccerelectronics.com/index.php/about/guestbook/
Jamesjurne - 2017-04-02  04:41:09
 cool web site http://1myhitmp3.com/mp3/major+lazer+i+m+a+believer
RomviotoTob - 2017-04-02  00:00:12
 Здравствуйте, народ!
Посмотрите интересный вебресурс: http://yaztravel.com/ - туры в казань. Разумеется экскурсия по казани. И напоследок храмы казани.
Цель интернет проекта [url=http://yaztravel.com] туры в казань. Конечно экскурсия по казани. И понятно мистика Казани[/url].
Всем нам удачи в Интернете.
Тимур
RustyAnete - 2017-04-01  21:10:05
 Видео отзыв Шан Турс
Полетели на зимний отдых с друзьями в Дубайскую Эмиратскую жару, погреться. Если будете лететь на отдых в Эмираты, то знайте, что там почти все русскоговорящие. С нами, например, общались только на русском. Все было отлично и питание, и экскурсии, получили море впечатлений. Об уюте и удобстве отеля я много рассказывать не буду. Ограничусь тем что все было на высоте! Лучше расскажу о своих впечатлениях полученных во время экскурсий! В этом очень помогли ребята и девушки из Шан Турса. Про экскурсии рассказывали интересно и полезно, подобрали для нас все именно по нашим интересам и занятиям. (как оказалось потом, все было оптимально и правильно). Ну а что — компания молодых, здоровых парней, нам экстрим, приключения, оторваться. Ну и всего понемножку. Гиды были доброжелательны и отзывчивы, рассказывали многие штучки и секреты, о которых я, например, не знал. Был у меня журнал, с девушками, так там сразу сказали убрать или уничтожить... А, как потом узнали, за это (фото голых девок) можно схлопотать большой штраф, а то и в эмиратскую тюрьму загреметь. Автобусы агентства – на них хочу остановится отдельно! Маленькие с кондишеном, прохладная вода -супер. Все что надо для передвижения в жару! Нет тесноты и давки, сбор на экскурсию заблаговременный. И сам Дубай впечатлил при экскурсии по городу от этого агентства. Мы, как голодные до приключений, получили удовольствие на дайвинге — хорошие и опытные инструкторы подводного плавания. Видя наш уровень. Не сильно нам мешали. В отеле питание больше чем достаточно, единственно, ночью заказывать еду не поняли, как и с алкоголем не совсем разобрались. Получили хорошие скидки на экскурсии от Шан Турса, как группа, ну и еще пару хороших бонусов и скидок при выборе экскурсий по Эмиратам. Всем довольны, будем еще отдыхать через вас, спасибо ребята! https://youtu.be/AQwNwS6nsD0
Walterver - 2017-04-01  18:00:13
 Мебель для спальни: кровати, шкафы, комоды, пеналы, полки, тумбы, столы, туалетные столики . Доставка бесплатная, оплата по факту получения! .
Наш сайт, товар в любое время доступен к заказу: http://mebel-mu.ru
GordonMom - 2017-04-01  17:14:27
 Читайте про [url=http://osadovod.ru/sad-i-ogorod]моя дача сад и огород[/url] на сайте http://osadovod.ru. Полезные советы и статьи по обустройстве дачи, уходу за садом и огородом
DavidUteda - 2017-04-01  16:51:20
 http://arenda-ofisa-moskow.ru/%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F - эротика парнуха секс арабская
http://azdon.ru/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BC/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D0%BA%D0%B8 - порно фотоссесии домохозяйки
http://banks-kiev.ru/%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%91%D0%BC - секс с мамками втроём
http://base64-image.ru/italyanskoe/seks-medsestry-realnyj - секс медсестры реальный
http://banki-finance.ru/podglyadyvanie/podrostki-ebut-grudastyx-mamash - подростки ебут грудастых мамаш
Price of a mattress - 2017-04-01  15:54:49
 top rated best mattress [url=https://is.gd/A6f1Fw]best mattress ever made[/url] top ranked mattresses
top 10 mattresses to buy [url=https://is.gd/UiohTv]best budget mattress[/url] where to buy best mattress
the best bed mattress [url=http://tinyurl.com/lbrktjg]find best mattress[/url] find best mattress you
good mattress prices [url=http://tinyurl.com/n5mtus6]comparison mattresses best mattress[/url] which mattress is the best
mattresses best rated [url=https://is.gd/YWz0JA]best mattresses world[/url] world best mattresses
find best mattress [url=http://asgsb.org/best-mattress]best mattress rated[/url] the best mattress on the market
mattress best [url=http://ux5.de/3iill]best mattress comparison[/url] which is the best mattress
buy mattress best mattress topper top 10 bed mattresses
which is the best mattress mattresses best rated whats best mattress
finding best mattress buy bed mattress which is the best mattress
cheap best mattress euro top mattress foam mattress price
top ranked mattresses best mattress to purchase what's best mattress to buy
who has best mattresses which mattress best buy single mattress price
cheapest best mattress king size mattress prices which best mattress
Michaelgen - 2017-04-01  13:37:11
 Очень много полезного о здоровье, моде и красоте на [url=http://dettka.com]dettka.com[/url]
Zemeg01 - 2017-04-01  11:43:14
 quetiapine by mail orders soft quetiapine buy http://gravatar.com/quetiapine200mgrwn
OvedsEngibheeshyHode - 2017-04-01  08:32:54
 Привет Вам, уважаемые господа!
Бросьте взгляд на симпатичный вебсайт: http://sokolniki8.ru - проектирование храмов. Разумеется реставрация храмов. И наконец окна храмов.
Идея ресурса [url=http://sokolniki8.ru/restavracia_hramov_iz_kamnya.htm]реставрация храмов из камня[/url].
Желаю всем счастья.
Иван
Charlespaw - 2017-04-01  07:23:15
 Попробуй поговорить с мужем на волнующие темы по телефону, в Skype или написать смс. [b][url=http://51.15.133.0/2889568-a8832ddaf6605fe4eb3e9a475c2caa77 ]Бесплатное Порно Для Мобильников [/url][/b] Его невозможно описать словами. [u][url=http://51.15.136.121/2889462-12ce3b2302826f2111cb5bcf3264d8af ]Порно Фото Голых Девушек Бесплатно [/url][/u] Volatile часто используется при системном программировании, особенно при разработке драйверов. [b][url=http://51.15.135.50/2889570-1ea98cade9126f24fe7f978c99a718b3 ]Делюсь Сайтом [/url][/b] Она не была против, даже наоборот, девушка ответила ему тем же. [u][url=http://51.15.135.50/2889611-047158723a4e0a9a3eb101b060c8a940 ]Смотреть Порно В Hd Качестве Бесплатно [/url][/u] Чиста секс узбек секрет камера Реальные секс секретний камера узбек... [b][url=http://163.172.163.151/2889009-1d3a50c4bdc776290fca940732b1ef75 ]Русское Порно Видео [/url][/b] Девушка медведь пришла домой и. [u][url=http://51.15.129.247/2889362-387a100a65a9954638f9da71b32587db ]Порно Видео Сын Ебет Мать [/url][/u] Проснувшись утром, обнаружила в комнате некоторые странности: дверь в кладовку была приоткрыта, стулья лежали на полу, а при осмотре котов оказалось, что у одного из них не хватает клыка. [b][url=http://163.172.177.211/2889594-3afe95acb9b33d320a1a6219edcf9fb7 ]Смотреть Порно Бесплатно [/url][/b] Советуем глянуть: Порна картинки из мультфильма мишки гамми Порно комикс Комикс с занимаются сексом комикс. [u][url=http://163.172.191.79/2889464-077104e2e638d3673c72e180f7311fcb ]Подборка Порно Крупным Планом [/url][/u] Тут как говорил Винни Пух, "можного того и другого и без хлеба". [b][url=http://51.15.131.95/2889535-9b365a46bc38c62dbf4fbfa7d2c59416 ]Смотреть Порно Онлайн [/url][/b] Любое дело даже приготовление пищи становится для мужчины интересным, если оно связано с опасностью. [u][url=http://163.172.190.182/2889473-901a485b5194dfc8692cbdcb126dc252 ]Здесь [/url][/u] Ты сидишь с девушкой на повторном свидании, вы уже классно понимаете друг друга, доверяете друг другу, вам комфортно друг с другом и вот ты собираешься переходить на сексуальный контекст: на сексуальные темы общения и на сексуальный прикосновения. [b][url=http://51.15.131.95/2889543-f9c681b803cdcb4d8d3e3ad5bd1365cb ]Видео Сайт Для Взрослых [/url][/b] Потому что помимо функциональности была оценена и его эстетическая составляющая. [u][url=http://163.172.185.32/2889469-1156700c872476f8bfb3e9a52f2284f0 ]Красивое Порно Молодых [/url][/u] Оксана начала вздрагивать и губки её вагины увеличились, выдавая тайну, что их хозяйка близка к оргазму. [b][url=http://163.172.155.49/2889246-d5ae980a00721e33fb66fcbece87a6f1 ]Онлайн Порно [/url][/b] Она опять наклонилась и сняла трусы с мальчика. [u][url=http://163.172.190.182/2889477-de7a04634915f22f9a33fa5b1e773c5b ]Порно Мама И Сын [/url][/u] Ему пришлось широко раздвинуть ноги что бы муж поместился между ними. [b][url=http://163.172.155.49/2889240-8c10c2eaaf0ed81d0fddca4f4e9e6ec9 ]Порно Онлайн Hd [/url][/b] Не куда да куда, а туда да туда! [u][url=http://163.172.191.79/2889476-c32871dce64865002381c18fc6da5c5a ]Порно Сайт [/url][/u]
Kennethdearp - 2017-04-01  07:21:40
 Надежный журнальный стол с заказом сегодня а оплатой завтра!.
Заказывайте на официальном сайте: kupit-zhu
alnyj-stol.ru
Внимание: до конца месяца действует акция -15%!
Kennethdearp - 2017-04-01  07:21:23
 Надежный журнальный стол с заказом сегодня а оплатой завтра!.
Заказывайте на официальном сайте: kupit-zhu
alnyj-stol.ru
Внимание: до конца месяца действует акция -15%!
Lstrguiffic - 2017-04-01  04:22:16
 Inte
et is written with a capital letter in a sentence, if that. And not a few hundredths to a point, but with a comma. This is the standard. And since all good, just veri gud!

[url=http://forum.raptorge.net/viewtopic.php?f=13&t=100678] Hmm ... even it happens.
[/url]

http://pnewman.net/shelter/viewtopic.php?f=2&t=441100 djhf784yh3oh873
SipanictSaispakpix - 2017-03-31  23:41:21
 Приветки, посетители сайта!
Рекомендую нескучный вебресурс: http://stkmagistral.ru - строительство ипподрома. Кроме того строительство конюшни. И понятно конноспортивные грунты.
Задача вебстраницы [url=http://stkmagistral.ru] строительство ипподрома. Затем строительство конюшни. И напоследок конноспортивные поля.[/url].
Вроде приемлимо.
Пусть у Вас все будет хорошо, посетители вебсайта.
Владимир
Aryvanok - 2017-03-31  19:59:49
 Ситуация, связанная с оформлением медицинских документов, знакома каждому. Иногда проблемы на работе могут возникнуть, если не сдать вовремя больничный. Отсутствие такого документа, как медицинские справки, может стать причиной срыва важной поездки. А неправильно оформленный рецепт на лекарство не даст возможности приобрести нужный препарат. В этом деле очень важно правильное заполнение данных, ведь медицинская документация проверяется с особой тщательностью. В современном центре вам помогут в оптимальные сроки получить больничный с указанием периода и причины пропусков. В заведения разного профиля выпишут соответствующие медицинские справки. А купить нужные медикаменты можно будет без проблем, когда вам выдадут рецепт на лекарство. Обращайтесь за нужными вам услугами, в качестве которых не придется усомниться.

[url=http://promedpro.ru/][img]http://promedpro.ru/assets/banner.img[/img][/url]
http://promedpro.ru/kupit-zakazat/spravki/recept
http://promedpro.ru/kupit-zakazat/bolnichnyj-list/moskovskaya-oblast

[url=оформляет больничный лист организации]http://promedpro.ru/kupit-zakazat/bolnichnyj-list/yuao/yuzhnyj-okrug[/url]
[url=купить больничный лист подтверждением москва]http://promedpro.ru/kupit-zakazat/bolnichnyj-list/sao/seve
yj-okrug-moskvy[/url]

больничный лист нового образца 2016 купить
где купить антидепрессанты без рецептов врачей
купить больничный лист пушкино
CottliekWhalleycoess - 2017-03-31  19:30:51
 Здравствуйте, народ!
Посетите симпатичный вебресурс: http://boxing-art.ru - тренировки по боксу. Далее обучение боксу.Конечношкола бокса москва.
Цель вебсайта [url=http://boxing-art.ru]тренировки по боксу. Затем бокс во москве .И наконецшкола бокса москва.[/url].
Как будто прикольно.
Будьте счастливы, народ.
Леонид
Williambraxy - 2017-03-31  19:27:41
 http://bbs.rdbsxx.cn/home.php?mod=space&uid=28652
http://sueostapowich.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=221403
http://bbs.micoe.com/home.php?mod=space&uid=12686
http://www.diyalls.com/home.php?mod=space&uid=4963
http://152cn.com/space-uid-127567.html
http://yinhelighting.com/home.php?mod=space&uid=1071
http://www.de1wsv-qsl-webalbum.de/g%C3%A4stebuch/
http://chepai520.com/home.php?mod=space&uid=6986
http://www.zobl.cn/home.php?mod=space&uid=1412
http://s0591.com/home.php?mod=space&uid=98098http://yzboss.com/home.php?mod=space&uid=14442
http://hheym.com/space-uid-13970.html
http://58kedu.com/home.php?mod=space&uid=889
http://www.modsanandroid.ru/index/8-1728
http://chefmoin.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=27494
http://www.xilin58.com/space-uid-13713.html
http://toyotaipsum.fipb.ru/index.php?showuser=9323
http://jsmotoh.com/home.php?mod=space&uid=113864
http://shanhefu.com/home.php?mod=space&uid=5067
http://52youwu.com/home.php?mod=space&uid=4572
KevinAdvet - 2017-03-31  18:43:50
 Грабитель тонко закричал, визжа от боли, а его спутники с удивление смотрела на то, как красавица, улыбаясь, осторожно держит их главаря за руку своей тонкой, изящной рукой, и тот извивается и кричит, ползая у её ног, как червяк.

http://cuvi.ru/07-01-2017/trading-divergent-forex-kuwait.php

http://vip-102.ru/22-03-2017/9203.php

http://yakartinka.ru/15-03-2017/01-2017-105.php
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.