Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
EdwardHurne - 2017-07-01  10:26:33
 Рульно!

---

песни для дедушки на день рождения от внучки слушать, что можно подарить невесте от дружки или [url=http://chizhiga.xyz/]http://chizhiga.xyz/[/url]
[url=http://loshes.xyz/]http://loshes.xyz/[/url]
[url=http://ezovij.ru/]http://ezovij.ru/[/url]
[url=http://nirota.ru/]http://nirota.ru/[/url]
[url=http://alarey.ru/]http://alarey.ru/[/url]
Chobrearers - 2017-07-01  08:46:57
 [url=https://tula.price-gnb.ru/ustanovkignb/1207-prokladka-kabeley-pod-dorogoy-metodom-gnb.html]прокладка кабелей РїРѕРґ РґРѕСЂРѕРіРѕР№ методом РіРЅР± Рі. Тула[/url]
[url=https://cash.renthop.net/lineofcredit/15344-energy-200-sety-zippy-loan.html]energy 200 sety zippy loan[/url]
[url=https://center.renthop.net/rent/4621-hunting-cabins-for-rent-new-york.html]hunting cabins for rent new york[/url]
[url=https://mnogodetki.lend-money.ru/zakony/244-zakon-o-poluchenii-zemelnogo-uchastka-mnogodetnym.html]закон о получении земельного участка многодетным[/url]
[url=https://noutbuki.lend-money.ru/acer/16068-skachat-drayvera-bluetooth-dlya-noutbuka-acer-aspire.html]скачать драйвера bluetooth для ноутбука acer aspire[/url]
[url=https://center.renthop.net/homes/4624-tigelaar-farms-for-rent.html]tigelaar farms for rent[/url]
[url=https://tula.lend-money.ru/zaympodpts/451-centralnyy-ofis-banka-fleksinvest-bank.html]Центральный офис банка Флексинвест Банк г. Тула[/url]
[url=https://addon.lend-money.ru/kakustanavlivataddony/10088-addony-na-oblivion-obnazhennye-tela.html]аддоны на oblivion обнаженные тела[/url]
[url=https://center.renthop.net/townhouses/4625-houses-for-rent-in-oshawa-ontario-kijiji-heavy.html]houses for rent in oshawa ontario kijiji heavy[/url]
[url=https://ivanovo.lend-money.ru/kreditonlayn/454-centralnyy-ofis-banka-russkiy-bank-delovogo-sotrudnichestva.html]Центральный офис банка Русский Банк Делового Сотрудничества г. Иваново[/url]
[url=https://velosiped.zapravka-kartridjey-kazan.ru/skladniye/10453-velosipedy-b-u-kupit-v-chelyabinske.html]велосипеды б у купить в челябинске[/url]
[url=https://center.renthop.net/living/4623-rent-to-own-house-and-lot-in-bulacan.html]rent to own house and lot in bulacan[/url]
[url=https://novorossiysk.price-gnb.ru/zapchastignb/1260-ustanovki-gnb-kazan.html]установки гнб казань г. Новороссийск[/url]
[url=https://ustanovka.avto-signal.ml/signalizaciinaavtomobil/2266-ustanovka-signalizacii-tambov-elektra.html]установка сигнализации тамбов электра[/url]
[url=https://center.renthop.net/rent/4620-hunting-cabins-for-rent-in-texas.html]hunting cabins for rent in texas[/url]
[url=https://severodvinsk.dengivdolg.ml/chastnyykredit/735-kak-poprosit-dengi-v-dolg-ne-stesnyayas.html]как попросить деньги в долг не стесняясь г. Северодвинск[/url]
[url=https://tv.cartridge-refilling.ru/monitory/2375-elt-televizor-kupit-v-sankt-peterburge.html]элт телевизор купить в санкт-петербурге[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/4622-trinity-wharf-hull-rent-truck.html]trinity wharf hull rent truck[/url]
Chobrearers - 2017-07-01  06:38:58
 [url=https://tyumen.price-gnb.ru/zapchastignb/1251-ustanovki-gnb-36-50.html]установки РіРЅР± 36-50 Рі. Тюмень[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/boatloans/9533-best-used-car-loan-rates-online.html]best used car loan rates online[/url]
[url=https://center.renthop.net/living/4607-rent-to-own-condos-in-los-angeles-ca.html]rent to own condos in los angeles ca[/url]
[url=https://samara.dengivdolg.ml/chastnyykredit/713-kak-otdat-pravilno-dengi-vzyatye-v-dolg.html]как отдать правильно деньги взятые в долг г. Самара[/url]
[url=https://cash.renthop.net/lineofcredit/15307-ella-no-volvera-zippy-loan.html]ella no volvera zippy loan[/url]
[url=https://center.renthop.net/studio/4607-room-on-rent-at-shivaji-nagar-pune.html]room on rent at shivaji nagar pune[/url]
[url=https://zaimi.dengivdolg.ml/momentalnyezaymyonlayn/658-kak-perevesti-dengi-so-scheta-na-kartu-sberbanka-v-sberbanke-onlayn.html]как перевести деньги со счета на карту сбербанка в сбербанке онлайн[/url]
[url=https://visa.avto-signal.ml/shengenskayaviza/7817-zapolnit-anketu-na-vizu-v-finlyandiu.html]заполнить анкету на визу в финляндию[/url]
[url=https://center.renthop.net/townhouses/4610-houses-for-rent-in-northe
-roswell-new-mexico.html]houses for rent in northe
roswell new mexico[/url]
[url=https://belgorod.lend-money.ru/zaympodpts/427-centralnyy-ofis-banka-nordea-bank.html]Центральный офис банка Нордеа Банк г. Белгород[/url]
[url=https://igrushki.1cbit.net/dostavkaigrushek/2305-detskie-igrushki-v-rubcovske-v-magazine.html]детские игрушки в рубцовске в магазине[/url]
[url=https://center.renthop.net/apartments/4603-apartments-for-rent-walteria-califo
ia.html]apartments for rent walteria califo
ia[/url]
[url=https://samara.dengivdolg.ml/bystryyzaym/715-dengi-v-dolg-u-chastnogo-lica-nomera-telefonov.html]деньги в долг у частного лица номера телефонов г. Самара[/url]
[url=https://yuveli
yeukrasheniya.1cbit.net/yuveli
yeukrasheniya/1803-zolotoy-braslet-40-grammfoto.html]золотой браслет 40 грамм.фото[/url]
[url=https://center.renthop.net/place/4606-rent-homes-stillwater-ok.html]rent homes stillwater ok[/url]
[url=https://engels.dengivdolg.ml/bystryyzaym/715-dengi-v-dolg-u-chastnogo-lica-nomera-telefonov.html]деньги в долг у частного лица номера телефонов г. Энгельс[/url]
[url=https://sumki.lend-money.ru/mujskie/16136-sumka-calvin-klein-kupit-v-spb.html]сумка calvin klein купить в спб[/url]
[url=https://center.renthop.net/townhouses/4610-houses-for-rent-in-northe
-roswell-new-mexico.html]houses for rent in northe
roswell new mexico[/url]
Lstrguiffic - 2017-07-01  05:08:03
 Is printed on the wall ... in the most prominent place !!!

[url=http://santiagovilla.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=825799] However, the author competently nakreativil!
[/url]

http://www.uthaicartons.co.th/phpbb/phpbb3_thai_full/viewtopic.php?f=6&t=146279&sid=1d26d0ee636bc8874fa339d1c5e84e63
Jamesgop - 2017-07-01  04:01:35
 РєРѕС‚РѕРІСЃРєРёР№ РЅР° арбате анекдоты видео смотреть бесплатно видеоприколы СЃ животными приколы видео ютуб РїРѕРґР±РѕСЂРєР° СЃ музыкой видео РїСЂРёРєРѕР» 5 ночей СЃ фредди 1 барбоскины смешные приколы РІРёРєРёРЅРі 2017 смотреть фильм онлайн смотреть комедии очень смешные СЂРѕСЃСЃРёСЏ
смотреть приколы мишки фредди видосы прикольные сайты смешные приколы над девушками видео смотреть бесплатно смешные клипы смотреть армейские анекдоты ютуб приколы видео про попугаев видео приколы футбольные
смотреть приколы про ко юй дьявольские возлюбленные -->> [url=http://androidtab.info/21742.chm]Смотреть фильмы онлайн - arm-[/url]
приколы смотреть йств -->> [url=http://androidtab.info/2697.chm]Видео приколы на телефон [ОБНОВЛЕНИЕ сегодня][/url]
анимация приколы скачать бесплатно -->> [url=http://androidtab.info/]Смешное видео и приколы[/url]
смотреть смешные видео -->> [url=http://androidtab.info/]Смешное видео и приколы[/url]
смотреть смешные русские фильмы онлайн бесплатно -->> [url=http://androidtab.info/23232.chm]комментарии — новые прикольные фото, анекдоты, видео[/url]
смотреть приколы том и джерри -->> [url=http://androidtab.info/rss.xml]Смешное видео и приколы[/url]
видеоклипы филиппа киркорова -->> [url=http://androidtab.info/15951.chm]Ютуб видео ?[/url]
видео приколы 17 года -->> [url=http://androidtab.info/14345.chm]Смешно до боли (6) : смотреть онлайн бесплатно[/url]
ютуб приколы про пьяных людей -->> [url=http://androidtab.info/23158.chm]Всегда говори «ДА» (2009) смотреть онлайн или скачать[/url]
рыбацкие приколы видео бесплатно -->> [url=http://androidtab.info/3423.chm]Мега юмор - самые смешные анекдоты, истории, афоризмы[/url]
приколы про детей очень смешные видео -->> [url=http://androidtab.info/4977.chm]Приколы на XA-: Тысячи фото, картинки, анекдоты[/url]
видео приколы 18 2017 до слез -->> [url=http://androidtab.info/6333.chm]Баба за рулём! Девушка за рулём! Приколы! УГАР! Опасные[/url]
смотреть самый смешной фильм в мире -->> [url=http://androidtab.info/8399.chm]Игры Смешные бесплатно -[/url]
приколы для девочек онлайн бесплатно -->> [url=http://androidtab.info/23232.chm]комментарии — новые прикольные фото, анекдоты, видео[/url]
смотреть самые смешные голы -->> [url=http://androidtab.info/22777.chm]Шуток нет - новые анекдоты, прикольные истории, шутки[/url]
видосы прикольные блюда анекдоты свежие с матом читать фильмы в лучшем качестве 1080 смотреть видео приколы про людей до слез видеоролики анекдоты абаранци самые смешные тесты приколы анекдоты видео смотреть бесплатно концерт 2016
приколы видео ютуб ржач смотреть онлайн бесплатно аниме приколы ютубе видео бесплатно маменко юмор анекдоты леонид филатов самые смешные сказки смотреть бесплатно фильмы 2016 2017 чеченские приколы 2016 самые новые опечатки ру приколы видео
BrandonStult - 2017-07-01  03:16:49
 Дабы сервере [url=http://netpics.org]фото онлайн[/url] дозволено разместить изображения (графические файлы) в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, TWOPENNY-HALFPENNY RANCOUR размером не более 5000x4000 точек и 8 Мбайт.

Выговор: изображения [url=http://netpics.org]фото онлайн[/url] в форматах BMP, TIF, BE IRRECONCILABLE преобразуются в барыш JPG.

Срок хранения изображений не ограничен. Изображения хранятся прежде тех пор, временно они используются, а удаляются наконец в книга случае, ежели в ход 24 месяцев к ним не происходит ни одного обращения.
Chobrearers - 2017-07-01  02:21:37
 [url=https://chelyabinsk.price-gnb.ru/ustanovkignb/1152-ispolnitelnaya-po-gnb-vodoprovod.html]исполнительная РїРѕ РіРЅР± РІРѕРґРѕРїСЂРѕРІРѕРґ Рі. Челябинск[/url]
[url=https://visa.avto-signal.ml/visa/7713-vizu-mogut-ne-dat-esli-ya-ne-rabotau.html]визу могут не дать если я не работаю[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/4569-tres-lagos-pleasant-hill-rent.html]tres lagos pleasant hill rent[/url]
[url=https://orel.lend-money.ru/zaympodpts/395-centralnyy-ofis-banka-finars-bank.html]Центральный офис банка Финарс Банк г. Орел[/url]
[url=https://addon.lend-money.ru/allodyaddony/9973-addony-vov-druid-koshka.html]аддоны вов друид кошка[/url]
[url=https://center.renthop.net/homes/4566-thehacc-houses-for-rent.html]thehacc houses for rent[/url]
[url=https://ba
aul.dengivdolg.ml/bystryyzaym/654-kak-v-bilayne-vzyat-dengi-v-dolg-na-telefon-obeschannyy-platezh.html]как в билайне взять деньги в долг на телефон обещанный платеж г. Барнаул[/url]
[url=https://noutbuki.lend-money.ru/acer/15889-skachat-drayver-wifi-dlya-noutbuk-acer-aspire-e1-522.html]скачать драйвер wifi для ноутбук acer aspire e1-522[/url]
[url=https://center.renthop.net/place/4569-rent-car-carrier-trailer.html]rent car carrier trailer[/url]
[url=https://angarsk.dengivdolg.ml/bystryyzaym/654-kak-v-bilayne-vzyat-dengi-v-dolg-na-telefon-obeschannyy-platezh.html]как в билайне взять деньги в долг на телефон обещанный платеж г. Ангарск[/url]
[url=https://bizhuteriya.1cbit.net/kupitsergi/7861-bizhuteriya-izhevsk-talisman.html]бижутерия ижевск талисман[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/4567-treo-at-montreux-calgary-rent.html]treo at montreux calgary rent[/url]
[url=https://mnogodetki.lend-money.ru/zakony/181-vydelenie-uchastkov-mnogodetnym-semyam-v-belarusi.html]выделение участков многодетным семьям в беларуси[/url]
[url=https://muzhskayaodezhda.1cbit.net/noski/3027-muzhskoy-kostum-italiya-germaniya.html]мужской костюм италия германия[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/4567-treo-at-montreux-calgary-rent.html]treo at montreux calgary rent[/url]
[url=https://kazan.dengivdolg.ml/podraspisku/681-dengi-v-dolg-mts-kombinaciya.html]деньги в долг мтс комбинация г. Казань[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/boatloans/9427-best-car-loan-interest-rates-nz.html]best car loan interest rates nz[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/4570-treveia-nuvali-house-for-rent.html]treveia nuvali house for rent[/url]
Chobrearers - 2017-07-01  00:12:02
 [url=https://petrozavodsk.dengivdolg.ml/bystryyzaym/624-vzyat-dengi-v-dolg-pod-raspisku-ot-chastnogo-lica.html]взять деньги РІ долг РїРѕРґ расписку РѕС‚ частного лица Рі. Петрозаводск[/url]
[url=https://bizhuteriya.1cbit.net/kupitsergi/7802-bizhuteriya-zamochek-kluchik.html]бижутерия замочек ключик[/url]
[url=https://center.renthop.net/apartments/4547-apartments-for-rent-centrepointe-ottawa.html]apartments for rent centrepointe ottawa[/url]
[url=https://mnogodetki.lend-money.ru/vyplaty/141-zemli-mnogodetnym-semyam-kostromskaya-oblast.html]земли многодетным семьям костромская область[/url]
[url=https://loan.renthop.net/autoloancalculator/11276-eligibility-for-a-va-home-loan.html]eligibility for a va home loan[/url]
[url=https://center.renthop.net/beds/4562-england-rugby-league-jumpers-for-rent.html]england rugby league jumpers for rent[/url]
[url=https://krasnoyarsk.dengivdolg.ml/chastnyykredit/662-kak-luchshe-dat-dengi-v-dolg-pod-raspisku.html]как лучше дать деньги в долг под расписку г. Красноярск[/url]
[url=https://book.zapravkakartridzhejkazan.ru/love/9038-hroniki-na
ii-kupit-knigi.html]хроники нарнии купить книги[/url]
[url=https://center.renthop.net/homes/4550-the-whitley-austin-rent.html]the whitley austin rent[/url]
[url=https://dzerzhinsk.dengivdolg.ml/dolg/643-dengi-v-dolg-v-minske-do-zarplaty.html]деньги в долг в минске до зарплаты г. Дзержинске[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/obrazec/15893-ankety-dlya-10-klassa-na-adaptaciu.html]анкеты для 10 класса на адаптацию[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/4554-trencher-for-rent-terre-haute.html]trencher for rent terre haute[/url]
[url=https://novosibirsk.dengivdolg.ml/podraspisku/641-dengi-v-dolg-zaymy-dlya-sng.html]деньги в долг займы для снг г. Новосибирск[/url]
[url=https://loan.renthop.net/fhaloan/11219-car-refinance-loan-in-chennai-grt.html]car refinance loan in chennai grt[/url]
[url=https://center.renthop.net/apartments/4550-apartments-for-rent-countryside-florida.html]apartments for rent countryside florida[/url]
[url=https://izhevsk.lend-money.ru/kreditonlayn/387-centralnyy-ofis-banka-mezhregionbank.html]Центральный офис банка Межрегионбанк г. Ижевск[/url]
[url=https://kuhni.lend-money.ru/kuhnipodzakaz/11193-kuhni-pod-zakaz-plenka-plastik-chto-luchshe.html]кухни под заказ пленка пластик что лучше[/url]
[url=https://center.renthop.net/rooms/4552-houses-and-apartments-for-rent-dayton-ohio.html]houses and apartments for rent dayton ohio[/url]
Chobrearers - 2017-06-30  22:03:56
 [url=https://chita.price-gnb.ru/zapchastignb/1165-stalnoy-futlyar-gnb.html]стальной футляр РіРЅР± Рі. Чита[/url]
[url=https://tv.cartridge-refilling.ru/superuhd/2128-kupit-televizory-pyatyy-element.html]купить телевизоры пятый элемент[/url]
[url=https://center.renthop.net/homes/4538-the-trendy-bangkok-rent.html]the trendy bangkok rent[/url]
[url=https://smolensk.price-gnb.ru/zapchastignb/1165-stalnoy-futlyar-gnb.html]стальной футляр гнб г. Смоленск[/url]
[url=https://mynefcu.renthop.net/overdraft/15142-agricultural-housing-loan.html]agricultural housing loan[/url]
[url=https://center.renthop.net/rooms/4540-houseboats-for-long-term-rent-in-amsterdam.html]houseboats for long term rent in amsterdam[/url]
[url=https://zlatoust.dengivdolg.ml/chastnyykredit/641-kak-davat-dengi-v-dolg-sovet-psihologa.html]как давать деньги в долг совет психолога г. Златоуст[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/nastennyje/11569-v-tomske-kupit-nastennye-chasy.html]в томске купить настенные часы[/url]
[url=https://center.renthop.net/beds/4548-enclosed-trailers-for-rent-phoenix-az.html]enclosed trailers for rent phoenix az[/url]
[url=https://berezniki.dengivdolg.ml/chastnyykredit/641-kak-davat-dengi-v-dolg-sovet-psihologa.html]как давать деньги в долг совет психолога г. Березники[/url]
[url=https://parfumeriya.lend-money.ru/woman/15755-kupit-tureckuu-parfumeriu.html]купить турецкую парфюмерию[/url]
[url=https://center.renthop.net/rooms/4540-houseboats-for-long-term-rent-in-amsterdam.html]houseboats for long term rent in amsterdam[/url]
[url=https://kurgan.dengivdolg.ml/podraspisku/615-dengi-v-dolg-den-v-den.html]деньги в долг день в день г. Курган[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/mankravz/11530-kupit-chasy-dlya-bani-v-nizhnem-novgorode.html]купить часы для бани в нижнем новгороде[/url]
[url=https://center.renthop.net/homes/4538-the-trendy-bangkok-rent.html]the trendy bangkok rent[/url]
[url=https://kamensk-uralskiy.lend-money.ru/kreditonlayn/361-centralnyy-ofis-banka-nizhnevolzhskiy-kommercheskiy-bank.html]Центральный офис банка Нижневолжский Коммерческий Банк г. Каменск-Уральский[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/employment/9301-ocwen-loan-servicing-llc-mortgagee-clause.html]ocwen loan servicing llc mortgagee clause[/url]
[url=https://center.renthop.net/studio/4537-room-for-rent-in-toronto-one-month.html]room for rent in toronto one month[/url]
Lstrguiffic - 2017-06-30  20:35:06
 Most people are as happy as they decide to be happy. - Abraham Lincoln

[url=http://ipod.jamesellsworth.org/viewtopic.php?f=8&t=375388] Is printed on the wall ... in the most prominent place !!!
[/url]

http://escsansebastian.com/forohope/showthread.php?tid=878697
OrtPn - 2017-06-30  20:31:01
 В связи со стремлением компаний в конкурентной борьбе увеличить количество пикселей в камерах в полный рост встает проблема передачи, отображения и хранения этих данных. Необходим следующий шаг в развитии кодека H.264, который во многом позволил в свое время рынку перейти на формат изображения FullHD. Сейчас с наметившимся трендом к переходу к формату 4K, или UltraHD 4K, вопрос [url=http://intervision.ua/wireless-video]беспроводные комплекты видеонаблюдения[/url] для сжатия данных снова актуализируется.
Новый формат High Efficiency Video Codec был утвержден в 2013 г. и является следующим поколением кодека H.264 Advanced Video Codec. Причем новый кодек H.265 эффективнее на 30–35% по сравнению с предыдущим поколением и позволяет работать с видеоконтентом разрешения до 8К, то есть может сжимать видео с разрешением до 8192х4320 пкс, или 35 Мпкс. Важное отличие в том, что кодек подразумевает работу с прогрессивной разверткой, так как в современных дисплеях чересстрочная развертка применяется все реже, хотя поддержка режимов для чересстрочной развертки сохранилась. В данном кодеке используется три профиля: Main (основной), Main 10 (основной 10) и профиль для работы со статичными изображениями.
уществует несколько подходов к контролю активности персонала и контролю заполненности торговых полок – наиболее популярны методы, использующие технологию корреляционного трекинга. В этом случае программа ведет работу с характерными признаками изображения сотрудника или рассматриваемой полки и сопоставляет их с соответствующими признаками на приходящих с камеры кадрах.
Помимо методов корреляционного трекинга модуль контроля действий персонала использует технологии индексирования объектов, анализа цветовых характеристик и детектирования отсутствия движения в кадре. Модуль контроля пустых полок также может быть реализован с помощью анализа цветовых показателей кадра.
Внедрение нового кодека – это только вопрос времени, однако пользователей это опять приведет к новым затратам. Так, в частности, для отображения видеоданных, сжатых в новом формате, необходимы более мощные серверы для декодирования, чем при кодеке H.264. Выигрывая в одном – проигрываешь в другом, закон равновесия никто не отменял.
Аудиоконтроль помещений различного размера и формы
В данном случае достаточно одного или нескольких электретных микрофонов, встроенных в [url=http://intervision.ua/videokamery-uhd]уличные видеокамеры[/url] наблюдения или установленных отдельно, обязательно с возможностью регулировки предусиления, но не обязательно автоматического. Нужно быть готовым к тому, что студийного звучания тут мы не получим (не получим даже близкого к студийному), но аудиоинформацию можно будет вполне четко распознавать и детерминировать. Как правило, в решениях такого плана мы имеем ярко выраженное смещение звуковой картины в сторону низких частот ("бубнеж"), что вызвано структурными шумами технологического оборудования зданий и вибрацией строительных конструкций. От этого низкочастотного шума очень трудно избавиться, так как его энергия недостаточна, чтобы перейти в стадию активного звукоизлучения (мы не слышим его ушами при инсталляции), но достаточна, чтобы влиять на чувствительные элементы микрофонов.
Аудиоконтроль работы профессиональных служб
Задача похожа на первую, но добавляется фактор множественности и одновременности источников звука, что приводит к интерференции (сложению) звуковых волн на чувствительном элементе микрофона и, соответственно, – к колоссальному ухудшению разборчивости звука. Для наглядного понимания этой картины достаточно представить себе звук, производимый стаей птиц или несколькими одновременно говорящими людьми, – звук есть, а разборчивости нет. Частично данную проблему решает запись звука, которая ведется непосредственно с аудиотрактов телефонных станций, радиостанций и прочего профессионально используемого оборудования. Такой подход приводит к гарантированной записи голосов отдельных участников, но не дает картины в целом, так как возможно появление случайных, но, тем не менее, очень важных участников, не подключенных к "профессиональным" каналам. Это неминуемо приведет [url=http://intervision.ua/videodomofony]видеодомофон[/url] к потере важной информации при чрезвычайной ситуации. В таком случае целесообразно применение большого количества пространственно разнесенных точечных микрофонов с очень маленькой чувствительностью и узкой диаграммой направленности. Данное решение позволит вести качественный аудиомониторинг, но обладает рядом недостатков, и главный из них – это количество используемых микрофонов, а соответственно, и каналов аудиозаписи. Как правило, в охранной технике количество каналов аудиозаписи равно или меньше каналов видеозаписи. И проблема состоит в том, что для видеонаблюдения среднего помещения достаточно нескольких камер, в то время как микрофонов нужно гораздо больше. Помните, что звук проявляет себя в наших задачах как волна, и чтобы принимать прямые волны от источника и не принимать переотраженные, а также волны от других источников, микрофоны должны быть "узкие" и "слабые". Следовательно, для покрытия всего необходимого пространства их должно быть много, как результат – мы переходим в область многоканальной аудиозаписи, а это концертное и студийное оборудование, которое неминуемо и многократно увеличит бюджет системы охранного видео- и аудионаблюдения. Решением может послужить применение специальных устройств записи.
Chobrearers - 2017-06-30  19:36:54
 [url=https://krasnoyarsk.dengivdolg.ml/chastnyykredit/611-kak-vzyat-dengi-v-dolg-na-yandeks-koshelek.html]как взять деньги РІ долг РЅР° яндекс кошелек Рі. Красноярск[/url]
[url=https://sumki.lend-money.ru/veche
ie/15829-kupit-sumku-i-botinki.html]купить сумку и ботинки[/url]
[url=https://vladivostok.price-gnb.ru/ustanovkignb/1091-kak-prokladyvaut-trubu-metodom-gnb.html]как прокладывают трубу методом гнб г. Владивосток[/url]
[url=https://parfumeriya.lend-money.ru/man/15757-inte
et-magazin-parfumerii-kiev-aromat.html]интернет магазин парфюмерии киев аромат[/url]
[url=https://ba
aul.dengivdolg.ml/dolg/595-dengi-v-dolg-srochno-mikrokredity.html]деньги в долг срочно микрокредиты г. Барнаул[/url]
[url=https://tv.cartridge-refilling.ru/cinema/2042-kupit-televizor-v-inte
et-magazine-s-dostavkoy-po-rossii.html]купить телевизор в интернет-магазине с доставкой по россии[/url]
[url=https://voronezh.dengivdolg.ml/chastnyykredit/611-kak-vzyat-dengi-v-dolg-na-yandeks-koshelek.html]как взять деньги в долг на яндекс кошелек г. Воронеж[/url]
[url=https://bizhuteriya.1cbit.net/kupitbraslet/7753-bizhuteriya-k-platu-izumrudnogo-cveta.html]бижутерия к платью изумрудного цвета[/url]
[url=https://syzran.dengivdolg.ml/dolg/595-dengi-v-dolg-srochno-mikrokredity.html]деньги в долг срочно микрокредиты г. Сызрань[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/anketyrabota/15968-anketa-geroev-blich-zanpakto.html]анкета героев блич занпакто[/url]
[url=https://chita.price-gnb.ru/ustanovkignb/1091-kak-prokladyvaut-trubu-metodom-gnb.html]как прокладывают трубу методом гнб г. Чита[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/autoloans/9255-jurate-miliauskaite-gandrai-zippy-loan.html]jurate miliauskaite gandrai zippy loan[/url]
[url=https://kaluga.dengivdolg.ml/dolg/595-dengi-v-dolg-srochno-mikrokredity.html]деньги в долг срочно микрокредиты г. Калуга[/url]
[url=https://addon.lend-money.ru/vovaddony/9736-skachat-besplatno-addony-dlya-3-5-5a.html]скачать бесплатно аддоны для 3 5 5а[/url]
[url=https://arkhangelsk.price-gnb.ru/ustanovkignb/1091-kak-prokladyvaut-trubu-metodom-gnb.html]как прокладывают трубу методом гнб г. Архангельск[/url]
[url=https://zap.exkavator.net/inomarkoff/4308-zapchasti-na-avtobus-faw-6600-v-ust-kamenogorsk.html]запчасти на автобус faw 6600 в усть каменогорск[/url]
RalphTef - 2017-06-30  18:42:40
 [url=https://visa.avto-signal.ml/visa/7268-viza-na-britanskie-virginskie-ostrova.html]РІРёР·Р° РЅР° британские РІРёСЂРіРёРЅСЃРєРёРµ острова[/url]
[url=https://parfumeriya.lend-money.ru/man/15477-vse-o-parfumerii-i-kosmetiki-vikipediya.html]все о парфюмерии и косметики википедия[/url]
[url=https://conditioner.kartridzhej-zapravka.ru/kvartira/9998-napolnye-kondicionery-kupit-ceny-v-saratove.html]напольные кондиционеры купить цены в саратове[/url]
[url=https://bizhuteriya.1cbit.net/kupitsergi/7392-bizhuteriya-v-donecke-mayak.html]бижутерия в донецке маяк[/url]
[url=https://stomatolog.lend-money.ru/lecheniezubov/9572-lechenie-zubov-v-rubcovske-forum.html]лечение зубов в рубцовске форум[/url]
RobertaNeade - 2017-06-30  18:27:51
 Hello guys tu
my ass and get my cum in my mouth

Write to my profile my name Betty 1987

Copy the link and paste it into the browser:

bit.ly/2umuWxV
Thomaska - 2017-06-30  18:08:35
 beuahbm

http://www.ChaussureAdidasonlineoutlet.fr/339-adidas-superstar-motif-rose.htm
http://www.gorrasnewerasnapback.es/new-york-gorras-424.php
http://www.adidasschuheneu.de/748-adidas-pure-boost-weiß.htm
http://www.sitesm.fr/627-adidas-neo-baskets-city-racer.php
http://www.sitesm.fr/753-adidas-neo-trainers-ebay.php

[url=http://www.beasys.fr/402-adidas-tubular-radial-white-hologram.htm]Adidas Tubular Radial White Hologram[/url]
[url=http://www.estime-moi.fr/new-adidas-zx-flux-2015-015.php]New Adidas Zx Flux 2015[/url]
[url=http://www.adidasschuheneu.de/486-adidas-superstar-grau-rosa.htm]Adidas Superstar Grau Rosa[/url]
[url=http://www.estime-moi.fr/adidas-flux-rose-bebe-609.php]Adidas Flux Rose Bebe[/url]
[url=http://www.climat-concept.fr/adidas-eqt-adv-pink-release-date-775.html]Adidas Eqt Adv Pink Release Date[/url]
Avito777caw - 2017-06-30  18:07:11
 [url=http://rrr.regiongsm.ru/38
[img]https://4.bp.blogspot.com/-wHnPeRjH-Bo/WVJBSTbweoI/AAAAAAAAAGk/OeRjYIdBApUuQK3UQBa7W6S5JXK-CC7PQCLcBGAs/s1600/%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE.PNG[/img]
[/url]

-------------------------------
пополнение кошелька авито через сбербанк онлайн
как отменить пополнение кошелька на авито
способы пополнения кошелька на авито
способ пополнения кошелька на авито
способы пополнения кошелька авито
пополнение кошелька авито
пополнение кошелька на авито
пополнение кошелек в авито
пополнение авито со скидкой
пополнение денег на авито
авито пополнение кошелька
пополнение кошелька авито
пополнение авито кошелька
кошелек авито пополнение
пополнение счета авито
пополнение денег авито
пополнение авито
Chobrearers - 2017-06-30  17:33:01
 [url=https://mnogodetki.lend-money.ru/kompensacii/94-samaya-mnogodetnaya-semya-v-rossii.html]самая многодетная семья РІ СЂРѕСЃСЃРёРё[/url]
[url=https://muzhskayaodezhda.1cbit.net/noski/2798-muzhskoy-kostum-na-zakaz-ryazan.html]мужской костюм на заказ рязань[/url]
[url=https://yaroslavl.dengivdolg.ml/chastnyykredit/591-kak-vzyat-dengi-v-dolg-na-kartu-maestro.html]как взять деньги в долг на карту маэстро г. Ярославль[/url]
[url=https://platya.1cbit.net/koktejlnyeplatya/2637-kokteylnye-platya-magaziny-v-saratove.html]коктейльные платья магазины в саратове[/url]
[url=https://kostroma.dengivdolg.ml/chastnyykredit/591-kak-vzyat-dengi-v-dolg-na-kartu-maestro.html]как взять деньги в долг на карту маэстро г. Кострома[/url]
[url=https://putevka.1cbit.net/tur/8954-goryaschie-tury-v-kazan-iz-spb.html]горящие туры в казань из спб[/url]
[url=https://vladivostok.dengivdolg.ml/bystryyzaym/578-podruga-vzyala-dengi-v-dolg-i-ne-otdaet-chto-delat.html]подруга взяла деньги в долг и не отдает что делать г. Владивосток[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/creditcards/9251-cosigning-a-car-loan-repossession-ok.html]cosigning a car loan repossession ok[/url]
[url=https://nizhnevartovsk.lend-money.ru/zaympodpts/308-centralnyy-ofis-banka-promenergobank.html]Центральный офис банка Промэнергобанк г. Нижневартовск[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/anketyskachat/15726-originalnaya-anketa-posolstva-francii.html]оригинальная анкета посольства франции[/url]
[url=https://zlatoust.price-gnb.ru/zapchastignb/1130-sankt-peterburg-gnb.html]санкт петербург гнб г. Златоуст[/url]
[url=https://noutbuki.lend-money.ru/hp/15661-skachat-besplatno-vindu-na-noutbuk-acer.html]скачать бесплатно винду на ноутбук acer[/url]
[url=https://zaimi.dengivdolg.ml/momentalnyezaymyonlayn/510-onlayn-zaym-na-kartu-bez-otkaza-bez-proverki-mgnovenno-na-kartu-maestro.html]онлайн займ на карту без отказа без проверки мгновенно на карту маэстро[/url]
[url=https://cvety.1cbit.net/zakazatdostavku/7928-kupit-cvety-deshevo-izhevsk.html]купить цветы дешево ижевск[/url]
[url=https://nizhniy-tagil.price-gnb.ru/zapchastignb/1130-sankt-peterburg-gnb.html]санкт петербург гнб г. Нижний Тагил[/url]
[url=https://cvety.1cbit.net/zakazatcvety/7923-kupit-cvety-v-moskve-optom-rozy.html]купить цветы в москве оптом розы[/url]
Chobrearers - 2017-06-30  10:34:39
 [url=https://balakovo.dengivdolg.ml/chastnyykredit/499-esli-devushka-beret-dengi-v-dolg-u-pa
ya.html]если девушка берет деньги в долг у парня г. Балаковская[/url]
[url=https://putevka.1cbit.net/tur/8728-goryaschie-tury-bolgariya-iz-spb.html]горящие туры болгария из спб[/url]
[url=https://nizhniy-novgorod.dengivdolg.ml/podraspisku/524-dengi-v-dolg-na-megafon.html]деньги в долг на мегафон. г. Нижний Новгород[/url]
[url=https://tv.cartridge-refilling.ru/cinema/1754-kupit-televizor-samsung-v-inte
et-magazine-v-nizhnem-novgorode.html]купить телевизор самсунг в интернет-магазине в нижнем новгороде[/url]
[url=https://saint-petersburg.price-gnb.ru/ustanovkignb/1020-smeta-prokladka-truby-metodom-gnb.html]смета прокладка трубы методом гнб г. Санкт-Петербург[/url]
[url=https://visa.avto-signal.ml/rabochayaviza/7268-v-kakoy-strane-mozhno-zhit-po-vize-postoyanno.html]в какой стране можно жить по визе постоянно[/url]
[url=https://pskov.dengivdolg.ml/chastnyykredit/499-esli-devushka-beret-dengi-v-dolg-u-pa
ya.html]если девушка берет деньги в долг у парня г. Псков[/url]
[url=https://igrushki.1cbit.net/dostavkaigrushek/1744-gorod-igrushek-inte
et-magazin-ba
aul.html]город игрушек интернет магазин барнаул[/url]
[url=https://magnitogorsk.dengivdolg.ml/chastnyykredit/499-esli-devushka-beret-dengi-v-dolg-u-pa
ya.html]если девушка берет деньги в долг у парня г. Магнитогорск[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/homeloans/8967-high-loan-to-value-meaning-in-excel.html]high loan to value meaning in excel[/url]
[url=https://podolsk.price-gnb.ru/ustanovkignb/1020-smeta-prokladka-truby-metodom-gnb.html]смета прокладка трубы методом гнб г. Подольск[/url]
[url=https://noutbuki.lend-money.ru/sony/15382-kodeki-dlya-noutbukov-acer.html]кодеки для ноутбуков acer[/url]
[url=https://novokuznetsk.price-gnb.ru/zapchastignb/1074-rabota-na-gnb-video.html]работа на гнб видео г. Новокузнецк[/url]
[url=https://platya.1cbit.net/veche
eeplate/2396-moda-veche
ih-i-svadebnyh-platev.html]мода вечерних и свадебных платьев[/url]
[url=https://shakhty.dengivdolg.ml/podraspisku/524-dengi-v-dolg-na-megafon.html]деньги в долг на мегафон. г. Шахты[/url]
[url=https://doma.1cbit.net/dombrus/8909-doma-pod-kluch-nedorogo-dlya-postoyannogo-prozhivaniya-za-1000000.html]дома под ключ недорого для постоянного проживания за 1000000[/url]
Chobrearers - 2017-06-30  08:25:00
 [url=https://nizhniy-tagil.price-gnb.ru/zapchastignb/1057-rabota-v-gnb-samara.html]работа РІ РіРЅР± самара Рі. Нижний Тагил[/url]
[url=https://nogti.1cbit.net/strazydlyanogtej/8563-gel-lak-baza-dva-sloya.html]гель лак база два слоя[/url]
[url=https://makhachkala.lend-money.ru/zaympodpts/200-centralnyy-ofis-banka-altaybiznes-bank.html]Центральный офис банка Алтайбизнес-Банк г. Махачкала[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/creditcards/9031-co-signed-student-loan-defaults-wall.html]co signed student loan defaults wall[/url]
[url=https://samara.dengivdolg.ml/podraspisku/500-devushka-prosit-dengi-v-dolg.html]девушка просит деньги в долг г. Самара[/url]
[url=https://mods.lend-money.ru/farmingsimulator/9542-skachat-mody-dlya-1.html]скачать моды для 1[/url]
[url=https://zaimi.dengivdolg.ml/momentalnyezaymyonlayn/425-kak-perevesti-dengi-v-sberbank-onlayn-s-karty-na-kartu-cherez-telefon.html]как перевести деньги в сбербанк онлайн с карты на карту через телефон[/url]
[url=https://shkafy-kupe.lend-money.ru/zerkalo/15417-3d-dveri-dlya-shkafa-kupe.html]3d двери для шкафа купе[/url]
[url=https://vladivostok.lend-money.ru/kreditonlayn/211-centralnyy-ofis-banka-investbank.html]Центральный офис банка Инвестбанк г. Владивосток[/url]
[url=https://velosiped.zapravka-kartridjey-kazan.ru/speed/9911-kupit-velosiped-aist-v-kieve-bu.html]купить велосипед аист в киеве бу[/url]
[url=https://cherepovets.price-gnb.ru/zapchastignb/1057-rabota-v-gnb-samara.html]работа в гнб самара г. Череповец[/url]
[url=https://putevka.1cbit.net/kupitputevku/8784-kupit-putevku-v-sochi-biblio-globus.html]купить путевку в сочи библио глобус[/url]
[url=https://chita.lend-money.ru/zaympodpts/200-centralnyy-ofis-banka-altaybiznes-bank.html]Центральный офис банка Алтайбизнес-Банк г. Чита[/url]
[url=https://loan.renthop.net/obamastudentloanforgiveness/10868-laimutis-purvinis-gimtadieni-sveskime-zippy-loan.html]laimutis purvinis gimtadieni sveskime zippy loan[/url]
[url=https://saransk.lend-money.ru/kreditonlayn/211-centralnyy-ofis-banka-investbank.html]Центральный офис банка Инвестбанк г. Саранск[/url]
[url=https://cvety.1cbit.net/zakazatdostavku/7645-kupit-stoyki-dlya-cvetov.html]купить стойки для цветов[/url]
Davidsaike - 2017-06-30  08:17:06
 Последние новости здесь [url=http://www.planetoday.ru/]www.planetoday.ru[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.