Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9129)
Lstrguiffic - 2017-04-01  04:22:16
 Inte
et is written with a capital letter in a sentence, if that. And not a few hundredths to a point, but with a comma. This is the standard. And since all good, just veri gud!

[url=http://forum.raptorge.net/viewtopic.php?f=13&t=100678] Hmm ... even it happens.
[/url]

http://pnewman.net/shelter/viewtopic.php?f=2&t=441100 djhf784yh3oh873
SipanictSaispakpix - 2017-03-31  23:41:21
 Приветки, посетители сайта!
Рекомендую нескучный вебресурс: http://stkmagistral.ru - строительство ипподрома. Кроме того строительство конюшни. И понятно конноспортивные грунты.
Задача вебстраницы [url=http://stkmagistral.ru] строительство ипподрома. Затем строительство конюшни. И напоследок конноспортивные поля.[/url].
Вроде приемлимо.
Пусть у Вас все будет хорошо, посетители вебсайта.
Владимир
Aryvanok - 2017-03-31  19:59:49
 Ситуация, связанная с оформлением медицинских документов, знакома каждому. Иногда проблемы на работе могут возникнуть, если не сдать вовремя больничный. Отсутствие такого документа, как медицинские справки, может стать причиной срыва важной поездки. А неправильно оформленный рецепт на лекарство не даст возможности приобрести нужный препарат. В этом деле очень важно правильное заполнение данных, ведь медицинская документация проверяется с особой тщательностью. В современном центре вам помогут в оптимальные сроки получить больничный с указанием периода и причины пропусков. В заведения разного профиля выпишут соответствующие медицинские справки. А купить нужные медикаменты можно будет без проблем, когда вам выдадут рецепт на лекарство. Обращайтесь за нужными вам услугами, в качестве которых не придется усомниться.

[url=http://promedpro.ru/][img]http://promedpro.ru/assets/banner.img[/img][/url]
http://promedpro.ru/kupit-zakazat/spravki/recept
http://promedpro.ru/kupit-zakazat/bolnichnyj-list/moskovskaya-oblast

[url=оформляет больничный лист организации]http://promedpro.ru/kupit-zakazat/bolnichnyj-list/yuao/yuzhnyj-okrug[/url]
[url=купить больничный лист подтверждением москва]http://promedpro.ru/kupit-zakazat/bolnichnyj-list/sao/seve
yj-okrug-moskvy[/url]

больничный лист нового образца 2016 купить
где купить антидепрессанты без рецептов врачей
купить больничный лист пушкино
CottliekWhalleycoess - 2017-03-31  19:30:51
 Здравствуйте, народ!
Посетите симпатичный вебресурс: http://boxing-art.ru - тренировки по боксу. Далее обучение боксу.Конечношкола бокса москва.
Цель вебсайта [url=http://boxing-art.ru]тренировки по боксу. Затем бокс во москве .И наконецшкола бокса москва.[/url].
Как будто прикольно.
Будьте счастливы, народ.
Леонид
Williambraxy - 2017-03-31  19:27:41
 http://bbs.rdbsxx.cn/home.php?mod=space&uid=28652
http://sueostapowich.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=221403
http://bbs.micoe.com/home.php?mod=space&uid=12686
http://www.diyalls.com/home.php?mod=space&uid=4963
http://152cn.com/space-uid-127567.html
http://yinhelighting.com/home.php?mod=space&uid=1071
http://www.de1wsv-qsl-webalbum.de/g%C3%A4stebuch/
http://chepai520.com/home.php?mod=space&uid=6986
http://www.zobl.cn/home.php?mod=space&uid=1412
http://s0591.com/home.php?mod=space&uid=98098http://yzboss.com/home.php?mod=space&uid=14442
http://hheym.com/space-uid-13970.html
http://58kedu.com/home.php?mod=space&uid=889
http://www.modsanandroid.ru/index/8-1728
http://chefmoin.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=27494
http://www.xilin58.com/space-uid-13713.html
http://toyotaipsum.fipb.ru/index.php?showuser=9323
http://jsmotoh.com/home.php?mod=space&uid=113864
http://shanhefu.com/home.php?mod=space&uid=5067
http://52youwu.com/home.php?mod=space&uid=4572
KevinAdvet - 2017-03-31  18:43:50
 Грабитель тонко закричал, визжа от боли, а его спутники с удивление смотрела на то, как красавица, улыбаясь, осторожно держит их главаря за руку своей тонкой, изящной рукой, и тот извивается и кричит, ползая у её ног, как червяк.

http://cuvi.ru/07-01-2017/trading-divergent-forex-kuwait.php

http://vip-102.ru/22-03-2017/9203.php

http://yakartinka.ru/15-03-2017/01-2017-105.php
SoadorkisizVak - 2017-03-31  16:36:48
 Желаю здравствовать, друзья!
Рекомендую необычный проект: http://zdorov.com - варикоз операция. Далее болят суставы. И понятно наружный геморрой.
Идея ресурса [url=http://zdorov.com]варикоз. Кроме этого болят суставы. И наконец геморрой у мужчин[/url].
Храни Вас Бог.
Иван
Ismaeljah - 2017-03-31  14:58:51
 Looking for music? Check out [url=http://www.iomoio.net/bonus.php][/url]Iomoio and download any song you want...
Arrercebulkhache - 2017-03-31  12:54:23
 Доброго дня, интернетовский народ!
Посмотрите любопытный сайт: http://tekstilbella.ru/ - текстильный дизайн интерьера. Кроме того текстильный интерьер. И понятно текстильный дизайн.
Цель вебсайта [url=http://tekstilbella.ru] студия текстильного дизайна. Разумеется текстильное оформление. И наконец текстильный дизайн [/url].
До встречи в сети и пока.
Андрюха
MorrisDum - 2017-03-31  11:40:51
 blue jays yesterday game nhl scores for today miami heat vs new orleans pelicans toddler broncos hat
Lstrguiffic - 2017-03-31  10:43:04
 Incidentally, in the radio program on this. I do not remember, though on a wave ...

[url=http://threatgeek.net/forum/general/off-topic/21615-clomid-e-bbt] How much can you spend too much the exact same subject, the whole blogosphere zasr @ Do
[/url]

http://divorcehk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=409458&extra= djhf784yh3oh873
Jeapeplyphosy - 2017-03-31  09:04:29
 Здравствуйте, народ!
Загляните в интересный вебресурс: http://1koreaclub.ru/ - киа в Медведково. Затем hyundai в Алтуфьево И конечно хендай в СВАО.
Идея сайта [url=http://1koreaclub.ru/stati/item/8-kia-v-medvedkovo]Киа в Медведково[/url].
Будьте счастливы.
Коля
Philipcok - 2017-03-31  03:48:00
 http://stemmeries.xyz norsk kasino [url=http://stemmeries.xyz]norsk kasino[/url]
DonaldUnild - 2017-03-30  23:15:16
 Недостаточно тревожиться о состоянии здоровья родного ребенка - надо предпринимать уверенные действия для его защиты. Причем поручить этот вопрос следует лишь опытным профессиональным докторам.
На сегодняшний день прием индивидуального врача по карману далеко не многим жителям России. А идти по всякому вопросу в поликлинику, простаивать длинные очереди и подвергать ребенка риску заразиться вирусами от других детей - тоже не вариант.
К счастью, разные частные клиники предлагают программу Детского Добровольного Медицинского Обслуживания (ДМО), которая даёт возможность за несущественную сумму получить полис на годовое обслуживание у педиатров.
К сожалению, не многие осведомлены о такой услуге и продолжают лечить детей народными методами, ждут часами в очередях и переплачивают за посещения частных педиатров.
А программа Добровольного Медицинского Обслуживания для детей позволяет:
" Бесплатно получить больничный лист по уходу за ребенком;
" Бесплатно проходить обследование у личных врачей педиатров;
" Бесплатно или со скидкой проходить лечебные процедуры и диагностику;
" Лечить малыша вовремя, качественно и без очередей.
Для того чтобы ознакомиться со списком клиник и условиями оказания услуг достаточно вбить в поиск Яндекса или Google фразу: "Добровольное Медицинское Обслуживание". После этого нужно подобрать понравившуюся клинику и оформить договор.

34j5c6h87
Charlesjarce - 2017-03-30  22:48:46
 Очень много полезного о здоровье, моде и красоте на [url=http://ladysarafan.ru]ladysarafan.ru[/url]
DannyAmima - 2017-03-30  15:13:40
 low cost Herbal Extra Power in Brazil with NO PRESCRIPTION ; how much Herbal Extra Power in England, WITHOUT A PRESCRIPTION shipped ove
ight

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Herbal Extra Power] [u][b]>>> Want to buy Herbal Extra Power with Discount? CLICK HERE! http://tr.im/unitedpharmacies


Purchase in Australia Herbal Extra Power without rx >> http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/F/5167-feldene-how-to-use-side-effects-no-prescription-needed - cheapest price to order Feldene pay with mastercard,visa,ach,echeck;
Buy Safety Herbal Extra Power no prescription needed >> http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/4989-toprol-in-australia-pay-cod-without-prescription - cheap price Toprol without rx,next day delivery;
Where Can I Buy in USA Herbal Extra Power no rx, fast worldwide shipping @ http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/R/4477-rumalaya-fort-in-usa-pharmacy-no-prescription - buy online cheapest Rumalaya Fort tablet without script;
Discount Prices in USA for Herbal Extra Power no prior prescription = http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/4987-tinidazole-fast-shipping-no-prescriptions-needed - purchase cheap online Tinidazole NO PRESCRIPTION quick delivery;
Order in Australia At Low Price Herbal Extra Power shipped by cash on delivery / http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/K/4384-kamagra-jelly-price-in-canada-fast-shipping-no-prescription - low price Kamagra Jelly fast shipping NO PRESCRIPTION;
Discount Prices in Australia for Herbal Extra Power no prescription )) http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/W/4678-wellbutrin-sr-price-in-usa-without-prescription - low cost Wellbutrin SR prescriptions online;
How To Buy in USA Herbal Extra Power with no prescription // http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/Y/4648-yasmin-how-to-use-side-effects-without-a-prescription - pharmacies that sell Yasmin shipped ove
ight without a prescription;
Australian Licensed Pharmacy Herbal Extra Power ove
ight without dr approval )) http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/4398-viagra-pack-60-in-uk-without-a-prescription - buy cheap Viagra Pack-60 with NO PRESCRIPTIONs;
Australia Online Pharmacy Herbal Extra Power delivered ove
ight no rx - http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/F/4561-feldene-order-in-usa-delivery-no-prescription - order cheapest Feldene with credit card NO PRESCRIPTION;
Buying in GB / UK At Lowest Price Herbal Extra Power cash on delivery online prescriptions http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/4526-cialis-professional-cheapest-prices-from-a-pharmacy-without-a-prescription - purchase cheapest Cialis Professional WITHOUT PRESCRIPTION;
Purchase in USA At Low Price Herbal Extra Power with no prescriptions http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/M/5406-mircette-price-in-canada-shipped-by-cash-on-delivery - lowest price of Mircette cheap c.o.d. no rx;
Pharmacies in GB / UK That Sell Herbal Extra Power no dr approval cash on delivery ! http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/R/5271-red-viagra-price-in-india-no-prescription-fedex-ups - cheapest prices Red Viagra NO PRESCRIPTION quick delivery;
Discount Prices in Canada for Herbal Extra Power no script required express delivery http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/B/5127-biaxin-price-in-india-ove
ight-online-pharmacy - cheap generic Biaxin shipped ove
ight without a prescription;
How To Purchase in Australia Herbal Extra Power no prescription no fees * http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/D/4926-depakote-in-uk-next-day-no-prescription - quiqly delivery Depakote pay with mastercard,visa,ach,echeck;
Order At Low Price Herbal Extra Power no rx required > http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/G/4842-glucovance-in-canada-next-day-shipping-product - best prices Glucovance next day delivery no rx;
How Much in Australia Herbal Extra Power no script next day delivery )) http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/P/5033-phenergan-cheap-pharmacy-shipped-ove
ight-without-a-prescription - low prices for generic Phenergan no script required;
Buying At Lowest Price Herbal Extra Power without script pharmacy
Mattress buying guide side sleepers - 2017-03-30  14:41:11
 best side sleeper [url=http://tinyurl.com/myocfw5]mattress side sleepers[/url] best latex mattress for side sleepers
best mattress pad for side sleepers [url=https://is.gd/WbOWOJ]best type mattress side sleepers[/url] best mattress side sleepers
by my side sleeper [url=https://is.gd/Sjccfs]best side sleeping mattress[/url] best mattress for overweight side sleeper
best mattress for sleeping reviews [url=http://tinyurl.com/l49v2ko]best mattress side sleepers mattress discounters[/url] best bedside sleeper
best beautyrest mattress for side sleepers [url=http://tinyurl.com/n4onv9t]best mattress for obese side sleepers[/url] best side sleeper
best bedside sleeper [url=https://is.gd/qSA0v8]best mattress pad side sleepers[/url] mattress side sleepers best
best mattress side sleeper [url=http://bit.ly/2naCfWs]reviews side sleeper mattress[/url] latex mattress side sleeper
the best mattress for side sleepers best mattress for sleeping on your side sleep mattress
latex mattress side sleeper mattress reviews side sleeper best rated mattress side sleeper
best mattress topper side sleepers best serta mattress for side sleepers store mattress on side
best innerspring mattress for side sleepers best mattress type side sleeper best mattress for a side sleeper
best mattress for overweight side sleeper best pillow for side sleepers with neck pain reviews best pillow for side sleepers reviews
what is the best mattress for side sleepers best mattress buy side sleeper my side mattress
best mattress for sleeping on your side best mattress side sleepers side sleepers best mattress for obese side sleepers
Lstrguiffic - 2017-03-30  13:15:56
 It would be interesting to know more

[url=http://radialactive.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=217472] Author, and you do not accidentally from Moscow?
[/url]

http://163.15.202.98/FOP/QQ/QQ_14/modules/newbb/newtopic.php?forum=2 djhf784yh3oh873
MoisesWaini - 2017-03-30  12:25:39
 [url=http://fastdelivery10v.com/]discount viagra fast delivery[/url]
DannyAmima - 2017-03-30  11:01:32
 buy Abana in Germany next day shipping product ; cheap online order Abana in Pakistan fast shipping NO PRESCRIPTION

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Abana] [u][b]>>> Want to buy Abana with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/discounteddrugs


How To Purchase in GB / UK Abana c.o.d. no prescription = http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/5149-voveran-price-in-canada-delivery-no-prescription - low cost Voveran NO PRESCRIPTION no fees;
How To Purchase Abana c.o.d. no prescription http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/M/4590-meclizine-in-uk-no-prescription-pharmacy - what is the generic of Meclizine c.o.d. without rx;
I Want to buy in USA Abana c.o.d. without rx - http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/4594-clarinex-low-cost-no-prescription-no-fees - fast shipping Clarinex shipped by cash on delivery;
Buy in Australia Discount Abana non prescription needed * http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/5143-slimfast-cheapest-prices-delivered-ove
ight-no-rx - how to purchase Slimfast NO PRESCRIPTION ove
ight;
Buying in GB / UK Generic Abana no prescription required >> http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/4848-tadacip-from-indian-manufacturers-delivery-no-prescription - purchase at lowest price Tadacip c.o.d. NO PRESCRIPTION;
Order Low Price Abana c.o.d ove
ight no rx http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/M/4727-malegra-dxt-cheap-pharmacy-with-ove
ight-delivery - cheap Malegra DXT NO PRESCRIPTION fedex / ups;
Pharmacies in Australia That Sell Abana in inte
et drugs ove
ight = http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/4979-sinequan-price-in-uk-no-prescription-ove
ight - buy online cheapest Sinequan ove
ight without prescription;
Cheap Price Abana saturday delivery = http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/U/5453-uniphyl-cr-cheapest-prices-next-day-delivery - buy cheap online Uniphyl Cr without rx,next day delivery;
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.