Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
KgnsjcImaft - 2017-07-08  12:13:40
 payday loans kansas city mo
loans with bad credit
ace payday loans
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#loan&quot;&gt; quick loans &lt;/a&gt;
payday loans with no bank account required
[url=http://payday1000loans3000online.com/#loan] payday advance [/url]
payday loans no bank account
KdilapImaft - 2017-07-08  12:00:22
 payday loans beaumont tx
personal loans
payday loans online direct lenders
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#loans&quot;&gt; loans for people with bad credit &lt;/a&gt;
payday loans atlanta ga
[url=http://payday1000loans3000online.com/#online] loans for bad credit [/url]
24 hour payday loans
KiedwvImaft - 2017-07-08  11:45:43
 payday loans portland or
payday loans online
meta bank payday loans
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#loans&quot;&gt; cash advance &lt;/a&gt;
payday loans in alabama
[url=http://payday1000loans3000online.com/#loans] loans for people with bad credit [/url]
payday loans omaha ne
KvpckiImaft - 2017-07-08  11:22:59
 payday loans without a checking account
loans with bad credit

&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#bestcash&quot;&gt; cash loans &lt;/a&gt;

[url=http://payday1000loans3000online.com/#online] online payday loans [/url]
online payday loans with no credit check
Donaldduh - 2017-07-08  10:30:16
 [url=http://www.nairmax2017.es]nike air max[/url]
[url=http://www.airmax2017.us]air max 2017[/url]
[url=http://www.air-max2017.it]nike air max 2017 blu[/url]
[url=http://www.adidasyeezyboost.cz]adidas yeezy cz[/url]
[url=http://www.airmax-2018.us]cheap nike air max[/url]
[url=http://www.airjordans11.fr]air jordan[/url]
[url=http://www.airmax2017.us]nike air max flyknit[/url]
[url=http://www.airmaxs-2017.us]nike air max[/url]
[url=http://www.lulu-clearanceoutlet.us]lulu lemon[/url]
[url=http://www.airmaxs2017.us]nike air max men[/url]
锘縖url=http://www.airmax2018.us.com]cheap nike air max[/url]
[url=http://www.airmax2017.net]nike air max flyknit[/url]
[url=http://www.tiffanyjewelrysoutlets.us.com]tiffany outlet[/url]
[url=http://www.airmaxs-2017.org]nike air max women[/url]
[url=http://www.long-champsac.fr]sac longchamp[/url]
[url=http://www.louboutinoutletshoes.us]christian louboutin outlet shoes[/url]
[url=http://www.luluclearanceoutlets.us]lulu lemon[/url]
[url=http://www.air-max2017.us]nike air max men[/url]
[url=http://www.airjordan-retro.fr]jordan pas cher[/url]
[url=http://www.air-max-2017.it]nike air max[/url]
Scottsurne - 2017-07-08  08:50:25
 nctwidl

http://www.lea
-german-faster.de/657-nike-air-presto-id.php
http://www.restaurant-baltic-bay.de/840-lacoste-cap-big-croc.php
http://www.dsinfo.se/nike-air-max-2013-rosa-851.html
http://www.aufladen-und-geniessen.de/manolo-blahnik-high-heels-600.php
http://www.b-photo.fr/ralph-lauren-homme-pas-cher-458.php

[url=http://www.foto-amling.de/490-asics-gel-lyte-3-on-feet.php]Asics Gel Lyte 3 On Feet[/url]
[url=http://www.frokenstockholmare.se/003-nike-mid-runner.php]Nike Mid Runner[/url]
[url=http://www.falkofischer.de/142-jimmy-choo-rote-sohle.html]Jimmy Choo Rote Sohle[/url]
[url=http://www.nikeairmax90ultranere.it/568-nike-air-max-90-shanghai]Nike Air Max 90 Shanghai[/url]
[url=http://www.hotel4alle.de/nike-blazer-sneaker-high-black-758.aspx]Nike Blazer Sneaker High Black[/url]
Chobrearers - 2017-07-08  06:32:47
 [url=https://bitcoin.lend-money.ru/koshelek/1273-galaxy-bitcoin-otzyvy.html]galaxy bitcoin отзывы[/url]
[url=https://ustanovka.avto-signal.ml/signalizaciisavtozapuskomcena/3009-orsk-ustanovka-pozha
oy-signalizacii.html]орск установка пожарной сигнализации[/url]
[url=https://center.renthop.net/living/5495-houses-for-rent-in-port-arthur-tx-area.html]houses for rent in port arthur tx area[/url]
[url=https://loan.epoch-life.net/remotedeposit/5084-cason-home-loans-lapeer.html]cason home loans lapeer[/url]
[url=https://sokol.price-gnb.ru/zapchastignb/3058-gnb-dlya-teploseti.html]гнб для теплосети г. Сокол[/url]
[url=https://oktyabrskiy.dengivdolg.ml/podraspisku/2540-kak-obmenyat-dengi-v-dolg.html]как обменять деньги в долг г. Октябрьский[/url]
[url=https://makhachkala.lend-money.ru/zaympodpts/2375-avtokredit-v-banke-bank-rsi.html]Автокредит в банке Банк Рси г. Махачкала[/url]
[url=https://mazda.statto.ru /new/1002-akkumulyator-na-mazda-6-kupit.html]аккумулятор на мазда 6 купить[/url]
[url=https://tv.cartridge-refilling.ru/uhd/4835-kupit-televizor-sharp-kiev.html]купить телевизор sharp киев[/url]
[url=https://center.renthop.net/studio/5596-single-room-for-rent-in-satwa-post.html]single room for rent in satwa post[/url]
[url=https://loan.epoch-life.net/realestateloans/5122-loan-for-construction-business-in-india.html]loan for construction business in india[/url]
[url=https://korsakov.price-gnb.ru/zapchastignb/3058-gnb-dlya-teploseti.html]гнб для теплосети г. Корсаков[/url]
[url=https://baksan.dengivdolg.ml/chastnyykredit/2513-dayte-deneg-v-dolg-na-pokupku-kvartiry.html]дайте денег в долг на покупку квартиры г. Баксан[/url]
[url=https://ostashkov.lend-money.ru/kreditonlayn/2356-avtokredit-v-banke-kvota-bank.html]Автокредит в банке Квота-Банк г. Осташков[/url]
[url=https://wot.lend-money.ru/modydzhova/1472-u-dzhova-serve
yy.html]у джова серверный[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/kidsclock/14455-remeshok-s-kompasom-dlya-komandirskih-chasov-kupit.html]ремешок с компасом для командирских часов купить[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/5602-versailles-rent-a-car-branson.html]versailles rent a car branson[/url]
[url=https://pharmacy.epoch-life.net/diabeticsupplies/1360-liberal-kansas-walmart-pharmacy.html]liberal kansas walmart pharmacy[/url]
[url=https://buinsk.price-gnb.ru/zapchastignb/3058-gnb-dlya-teploseti.html]гнб для теплосети г. Буинск[/url]
[url=https://moskovskiy.dengivdolg.ml/bystryyzaym/2529-kak-ve
ut-dengi-kotorye-dal-v-dolg-bez-raspiski.html]как вернуть деньги которые дал в долг без расписки г. Московский[/url]
[url=https://skopin.lend-money.ru/kreditonlayn/2356-avtokredit-v-banke-kvota-bank.html]Автокредит в банке Квота-Банк г. Скопин[/url]
[url=https://kran-arenda.exkavator.net/kran/2180-kupit-kran-akvaterm-v-inte
et-magazine.html]купить кран акватерм в интернет магазине[/url]
[url=https://stomatolog.lend-money.ru/lecheniezubov/10150-lechenie-ot-ogoleniya-ko
ey-zubov.html]лечение от оголения корней зубов[/url]
[url=https://center.renthop.net/apartments/5591-commercial-warehouse-for-rent-edinburgh.html]commercial warehouse for rent edinburgh[/url]
[url=https://drug.exkavator.net/dietarysupplement/5216-drug-information-documentation-form.html]drug information documentation form[/url]
[url=https://kropotkin.price-gnb.ru/ustanovkignb/2992-sankt-peterburg-vakansii-gnb.html]санкт-петербург вакансии гнб г. Кропоткин[/url]
[url=https://luga.dengivdolg.ml/podraspisku/2540-kak-obmenyat-dengi-v-dolg.html]как обменять деньги в долг г. Луга[/url]
[url=https://strunino.lend-money.ru/kreditonlayn/2356-avtokredit-v-banke-kvota-bank.html]Автокредит в банке Квота-Банк г. Струнино[/url]
[url=https://hyundai.statto.ru/5/1838-shema-karburatora-na-hunday-poni.html]схема карбюратора на хундай пони[/url]
[url=https://parfumeriya.lend-money.ru/man/19018-nishevaya-parfumeriya-v-sankt-peterburge.html]нишевая парфюмерия в санкт-петербурге[/url]
[url=https://center.renthop.net/homes/5595-uxbridge-stans-rent-all.html]uxbridge stans rent all[/url]
[url=https://insurance.renthop.net/homeinsurance/5257-annexure-c-group-insurance.html]annexure c group insurance[/url]
[url=https://zapolya
yy.price-gnb.ru/zapchastignb/3058-gnb-dlya-teploseti.html]гнб для теплосети г. Заполярный[/url]
[url=https://severomorsk.dengivdolg.ml/dolg/2510-zagovor-chto-by-dali-v-dolg-deneg.html]заговор что бы дали в долг денег г. Североморск[/url]
[url=https://giaginskaya.lend-money.ru/kreditonlayn/2356-avtokredit-v-banke-kvota-bank.html]Автокредит в банке Квота-Банк г. Гиагинской[/url]
JoyceVok - 2017-07-08  06:10:01
 Hello mates
I say sorry if I create off-topic
But I some time ago had to seek out a detailed report about how to write essays for any university.
I just found a fantastic report. Probably an individual else will will need this details.
http://www.aceross.com/uncategorized/practical-choices-for-all-your-writing/

In addition, whilst I was attempting to find this short article, I discovered that plenty of people order home functions, compositions, papers and essays. I do not know how protected it really is and what quality can be obtained in the end. Who faced this difficulty, write, you create or purchase? Were you caught by a educator for this?
Chobrearers - 2017-07-08  04:01:01
 [url=https://medicalinsurance.exkavator.net/travel/1771-best-medical-insurance-policies-india.html]best medical insurance policies india[/url]
[url=https://putevka.1cbit.net/goryashieputevki/12137-goryaschie-tury-v-turciu-iz-ekaterinburga-oktyabr.html]горящие туры в турцию из екатеринбурга октябрь[/url]
[url=https://center.renthop.net/living/5494-houses-for-rent-in-plant-city-fl-33563.html]houses for rent in plant city fl 33563[/url]
[url=https://lawyer.1cbit.net/injury/5062-audrius-stonkus-lawyer.html]audrius stonkus lawyer[/url]
[url=https://neryungri.price-gnb.ru/zapchastignb/3019-gnb-v-samare-cena.html]гнб в самаре цена г. Нерюнгри[/url]
[url=https://rasskazovo.dengivdolg.ml/chastnyykredit/2476-gde-vzyat-dengi-v-dolg-cherez-inte
et.html]где взять деньги в долг через интернет г. Рассказово[/url]
[url=https://kurtamysh.lend-money.ru/zaympodpts/2347-avtokredit-v-banke-regionfinansbank.html]Автокредит в банке Регионфинансбанк г. Куртамыш[/url]
[url=https://hyundai.statto.ru/2/1791-hunday-ekius-foto.html]хундай экиус фото[/url]
[url=https://sumki.lend-money.ru/jenskie/19148-kupit-delovuu-kozhanuu-muzhskuu-sumku.html]купить деловую кожаную мужскую сумку[/url]
[url=https://center.renthop.net/living/5493-houses-for-rent-in-palm-coast-fl-32137.html]houses for rent in palm coast fl 32137[/url]
[url=https://drug.exkavator.net/pharmacy/5060-regent-drugs-new-mexico.html]regent drugs new mexico[/url]
[url=https://surkhakhi.price-gnb.ru/zapchastignb/3019-gnb-v-samare-cena.html]гнб в самаре цена г. Сурхахи[/url]
[url=https://lipetsk.dengivdolg.ml/chastnyykredit/2476-gde-vzyat-dengi-v-dolg-cherez-inte
et.html]где взять деньги в долг через интернет г. Липецк[/url]
[url=https://matveyev-kurgan.lend-money.ru/kreditonlayn/2332-avtokredit-v-banke-aymanibank1.html]Автокредит в банке Айманибанк (1) г. Матвеев Курган[/url]
[url=https://mnogodetki.lend-money.ru/lgoty/1986-status-mnogodetnoy-semi-saratov.html]статус многодетной семьи саратов[/url]
[url=https://loan.renthop.net/fhaloan/14234-interest-rate-on-vacant-land-loan.html]interest rate on vacant land loan[/url]
[url=https://center.renthop.net/rent/5484-kijiji-calgary-rooms-for-rent-nw.html]kijiji calgary rooms for rent nw[/url]
[url=https://mortgage.epoch-life.net/manageyourmortgage/1253-is-my-fico-mortgage-score-accurate.html]is my fico mortgage score accurate[/url]
[url=https://norilsk.price-gnb.ru/zapchastignb/3019-gnb-v-samare-cena.html]гнб в самаре цена г. Норильск[/url]
[url=https://kaspiyskiy.dengivdolg.ml/bystryyzaym/2492-kak-ve
ut-svoi-dengi-kotorye-dal-v-dolg-bez-raspiski.html]как вернуть свои деньги которые дал в долг без расписки г. Каспийский[/url]
[url=https://novosilikatnyy.lend-money.ru/kreditonlayn/2332-avtokredit-v-banke-aymanibank1.html]Автокредит в банке Айманибанк (1) г. Новосиликатный[/url]
[url=https://kran-arenda.exkavator.net/kran/2148-kran-s-elektricheskim-vodonagrevatelem-kupit.html]кран с электрическим водонагревателем купить[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/autoloans/12399-suntrust-home-equity-loan-modification.html]suntrust home equity loan modification[/url]
[url=https://center.renthop.net/rooms/5589-houses-for-rent-in-westchase-tampa-florida.html]houses for rent in westchase tampa florida[/url]
[url=https://pharmacy.epoch-life.net/diabeticsupplies/1221-st-joseph-mercy-hospital-pharmacy-residency.html]st joseph mercy hospital pharmacy residency[/url]
[url=https://priyutovo.price-gnb.ru/ustanovkignb/2950-rabota-v-gnb-vakansii-moskva.html]работа в гнб вакансии москва г. Приютово[/url]
[url=https://balashikha.dengivdolg.ml/podraspisku/2510-kak-vzyat-v-dolg-dengi.html]как взять в долг деньги г. Балашиха[/url]
[url=https://igra.lend-money.ru/zaympodpts/2347-avtokredit-v-banke-regionfinansbank.html]Автокредит в банке Регионфинансбанк г. Игра[/url]
[url=https://medicalinsurance.exkavator.net/travel/1782-best-small-business-medical-insurance.html]best small business medical insurance[/url]
[url=https://nogti.1cbit.net/ledlampa/11866-gel-laki-s-aliekspress-hnm.html]гель лаки с алиэкспресс hnm[/url]
[url=https://center.renthop.net/rent/5483-kijiji-calgary-house-rent-to-own.html]kijiji calgary house rent to own[/url]
[url=https://insurance.renthop.net/farmersinsurance/5142-health-insurance-spring-valley-ny.html]health insurance spring valley ny[/url]
[url=https://lensk.price-gnb.ru/zapchastignb/3019-gnb-v-samare-cena.html]гнб в самаре цена г. Ленск[/url]
[url=https://karabulak.dengivdolg.ml/bystryyzaym/2492-kak-ve
ut-svoi-dengi-kotorye-dal-v-dolg-bez-raspiski.html]как вернуть свои деньги которые дал в долг без расписки г. Карабулак[/url]
[url=https://yugorsk.lend-money.ru/kreditonlayn/2332-avtokredit-v-banke-aymanibank1.html]Автокредит в банке Айманибанк (1) г. Югорск[/url]
Hattielex - 2017-07-08  03:54:53
 Message. I needed to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I've got you bookmarked to check out new stuff you post [url=http://22mcdjlp.tumblr.com/]Newbu
[/url]
Clarkboype - 2017-07-08  02:23:05
 Строительство и ремонт, читайте сайт [url=http://roofor.ru]roofor.ru[/url]
Ulovsa - 2017-07-08  01:46:17
 Поздравляю, вас посетила просто отличная мысль

---

затерянный мир [url=http://www.dimohodmagazin.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4559http://www.style-ultramarine.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=245026http://microshef.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3790http://roddom.kremenchug.info/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1609337http://stanok-m.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3956]здесь[/url]
Chobrearers - 2017-07-08  01:34:33
 [url=https://mnogodetki.lend-money.ru/kompensacii/1969-mnogodetnyy-otec-kak-poluchit-status.html]многодетный отец как получить статус[/url]
[url=https://igrushki.1cbit.net/detskieigrushki/4872-mozhno-li-ve
ut-igrushku-v-magazin-nadlezhaschego-kachestva.html]можно ли вернуть игрушку в магазин надлежащего качества[/url]
[url=https://center.renthop.net/rooms/5590-houses-for-rent-in-weste
-plaza-hyderabad.html]houses for rent in weste
plaza hyderabad[/url]
[url=https://pharmacy.epoch-life.net/diabeticsupplies/1140-noordheuwel-pharmacy-contact.html]noordheuwel pharmacy contact[/url]
[url=https://bogorodsk.price-gnb.ru/zapchastignb/2994-gnb-burenie-vidy.html]гнб бурение виды г. Богородск[/url]
[url=https://noginsk.dengivdolg.ml/chastnyykredit/2452-gde-v-slucke-mozhno-vzyat-dengi-v-dolg.html]где в слуцке можно взять деньги в долг г. Ногинск[/url]
[url=https://stupino.lend-money.ru/kreditonlayn/2318-avtokredit-v-banke-agroinkombank.html]Автокредит в банке Агроинкомбанк г. Ступино[/url]
[url=https://corolla.statto.ru /opisaniye/1246-toyota-korolla-e120-foto.html]тойота королла е120 фото[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/employment/12264-bad-card-credit-loan-safecreditsecrets-com.html]bad card credit loan safecreditsecrets com[/url]
[url=https://center.renthop.net/place/5593-buccaneer-estates-lot-rent.html]buccaneer estates lot rent[/url]
[url=https://drug.exkavator.net/establishment/4935-drugs-to-wean-off-alcohol.html]drugs to wean off alcohol[/url]
[url=https://tambov.price-gnb.ru/zapchastignb/2994-gnb-burenie-vidy.html]гнб бурение виды г. Тамбов[/url]
[url=https://polysayevo.dengivdolg.ml/chastnyykredit/2452-gde-v-slucke-mozhno-vzyat-dengi-v-dolg.html]где в слуцке можно взять деньги в долг г. Полысаево[/url]
[url=https://salekhard.lend-money.ru/kreditonlayn/2318-avtokredit-v-banke-agroinkombank.html]Автокредит в банке Агроинкомбанк г. Салехард[/url]
[url=https://zaimi.dengivdolg.ml/momentalnyezaymyonlayn/2383-kak-s-karty-na-kartu-perevesti-dengi-s-telefona-sberbank-onlayn-na-kartu-bez.html]как с карты на карту перевести деньги с телефона сбербанк онлайн на карту без[/url]
[url=https://velosiped.zapravka-kartridjey-kazan.ru/speed/13346-kupit-dvigatel-na-velosiped.html]купить двигатель на велосипед[/url]
[url=https://center.renthop.net/townhouses/5599-luxury-homes-for-rent-in-kauai-hawaii-vacation.html]luxury homes for rent in kauai hawaii vacation[/url]
[url=https://pharmacy.epoch-life.net/asthmasupplies/1113-pharmacy-tech-certification-raleigh-nc.html]pharmacy tech certification raleigh nc[/url]
[url=https://novosilikatnyy.price-gnb.ru/ustanovkignb/2910-princip-raboty-gnb-ustanovki.html]принцип работы гнб установки г. Новосиликатный[/url]
[url=https://blagoda
yy.dengivdolg.ml/dolg/2461-dokazatelstva-dachi-deneg-v-dolg.html]доказательства дачи денег в долг г. Благодарный[/url]
[url=https://pridonskoy.lend-money.ru/kreditonlayn/2318-avtokredit-v-banke-agroinkombank.html]Автокредит в банке Агроинкомбанк г. Придонской[/url]
[url=https://kran-arenda.exkavator.net/kran/2118-arenda-krana-manipulyatora-v-kostrome.html]аренда крана манипулятора в костроме[/url]
[url=https://lendup.renthop.net/autoloans/12441-tablette-essentielb-smarttab-1003-loan.html]tablette essentielb smarttab 1003 loan[/url]
[url=https://center.renthop.net/rooms/5590-houses-for-rent-in-weste
-plaza-hyderabad.html]houses for rent in weste
plaza hyderabad[/url]
[url=https://insurance.renthop.net/farmersinsurance/5056-belongings-insurance-students.html]belongings insurance students[/url]
[url=https://reftinskiy.price-gnb.ru/ustanovkignb/2910-princip-raboty-gnb-ustanovki.html]принцип работы гнб установки г. Рефтинский[/url]
[url=https://privolzhsk.dengivdolg.ml/chastnyykredit/2452-gde-v-slucke-mozhno-vzyat-dengi-v-dolg.html]где в слуцке можно взять деньги в долг г. Приволжск[/url]
[url=https://achinsk.lend-money.ru/kreditonlayn/2318-avtokredit-v-banke-agroinkombank.html]Автокредит в банке Агроинкомбанк г. Ачинск[/url]
[url=https://bitcoin.lend-money.ru/zarabotat/1274-bystryy-zarabotok-v-inte
ete-bez-vlozheniy-bitcoin.html]быстрый заработок в интернете без вложений bitcoin[/url]
[url=https://book.zapravkakartridzhejkazan.ru/kids/11940-ya-zlatan-ibragimovich-kniga-kupit.html]я златан ибрагимович книга купить[/url]
[url=https://center.renthop.net/apartments/5592-commercial-warehouse-for-rent-melbou
e.html]commercial warehouse for rent melbou
e[/url]
[url=https://nutrition.epoch-life.net/sportsnutrition/1164-baby-carrots-nutrition-label.html]baby carrots nutrition label[/url]
[url=https://kalininskaya.price-gnb.ru/zapchastignb/2994-gnb-burenie-vidy.html]гнб бурение виды г. Калининская[/url]
[url=https://armavir.dengivdolg.ml/bystryyzaym/2474-vzyat-dengi-v-dolg-po-pasportu-srochno-u-chastnogo-lica.html]взять деньги в долг по паспорту срочно у частного лица г. Армавир[/url]
[url=https://klintsy.lend-money.ru/zaympodpts/2330-avtokredit-v-banke-danske-bank.html]Автокредит в банке Данске Банк г. Клинцы[/url]
Ulovsa - 2017-07-07  23:14:59
 ООООООООООООО!! Давно хотела посмотреть такое!!!!

---

окружаю мир [url=http://nastroenie.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34887http://svpanorama.ru/component/k2/itemlist/user/4499http://tucsonwoori.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1397384http://microshef.ru/component/k2/itemlist/user/3789http://www.letrina-travel.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=90388]тут[/url]
Craigcrano - 2017-07-07  22:08:13
 [url=http://viis.ru] юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
[/url]
Antuan87Rag - 2017-07-07  21:52:14
 Online Pharmacy Buy Amoxil
Buy Amoxil
Buy Amoxil online
Order Amoxil
how often to take Amoxil
[url=http://amoxilrx.com/?buy-amoxil]Buy Amoxil[/url]
[url=http://amoxilrx.com/?order-amoxil]Order Amoxil[/url]
http://amoxilrx.com/ http://amoxilrx.com/?buy-amoxil http://amoxilrx.com/?order-amoxil
[url=http://amoxilrx.com/]amoxilrx.com[/url]
BobbyFlaft - 2017-07-07  21:49:22
 hi
i'm Sorry, if i'm not around the right topic on this page.
I had just a little embarrassment. I randomly missing my essay and I urgently want to write a brand new one. I can not create personally, so I want to apply towards the essay writing service for money. Located a handful of articles about this, but I don't know if you can trust these sites. Has any one heard of the http://www.yinzhaiquan.com/availing-the-benefits-of-on-line-writing-services-2/
???

I also wanted to ask, did a person encounter such a problem? And what will come about if they obtain out that my article was bought, and not written by me
Viktormit - 2017-07-07  19:41:39
 Всю ночь просматривал содержание интернет, и вдруг к своему удивлению увидел лучший ресурс. Смотрите: [url=http://chaplin24.site/]чаплин 24[/url] . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт оказался очень неплохим. Успехов всем!
Michaelraw - 2017-07-07  19:34:07
 https://comefaresoldivelocemente2017blog.wordpress.com
https://kayfiatkasabalmalalsariefieam.wordpress.com
https://commentfairedelargentrapideblog.wordpress.com
https://bagaimanamembuatuangcepat2017blog.wordpress.com
https://bagaimanamembuatuangcepat2017blog.wordpress.com

[url=https://bagaimanauntukmembuatwangcepat.wordpress.com]https://bagaimanauntukmembuatwangcepat.wordpress.com[/url]
[url=https://hvordanmankantjenepengehurtigt2017blog.wordpress.com]https://hvordanmankantjenepengehurtigt2017blog.wordpress.com[/url]
[url=https://wiemanschnellgeld2017blog.wordpress.com]https://wiemanschnellgeld2017blog.wordpress.com[/url]
[url=https://hurmantjanarpengarsnabbt.wordpress.com]https://hurmantjanarpengarsnabbt.wordpress.com[/url]
[url=https://commentfairedelargentrapideblog.wordpress.com]https://commentfairedelargentrapideblog.wordpress.com[/url]
Chobrearers - 2017-07-07  19:07:13
 [url=https://kran-arenda.exkavator.net/yam/2035-kupit-kran-buksu-perekluchatel.html]купить кран Р±СѓРєСЃСѓ переключатель[/url]
[url=https://cash.renthop.net/installmentloans/18167-tower-loan-columbus-mississippi.html]tower loan columbus mississippi[/url]
[url=https://center.renthop.net/rooms/5589-houses-for-rent-in-westchase-tampa-florida.html]houses for rent in westchase tampa florida[/url]
[url=https://mortgage.epoch-life.net/whyyourcreditscorematters/943-18222-ne-77th-street-liberty-mortgage.html]18222 ne 77th street liberty mortgage[/url]
[url=https://podporozhye.price-gnb.ru/zapchastignb/2882-chto-takoe-gnb-spb.html]что такое гнб спб г. Подпорожье[/url]
[url=https://zarechnyy.dengivdolg.ml/podraspisku/2382-dengi-ili-piramida-dolgov.html]деньги или пирамида долгов г. Заречный[/url]
Error 404 reg.
[url=https://spectekhnika.exkavator.net/spectekhnika/147-maz-7310-avtokran.html]маз 7310 автокран[/url]
[url=https://ustanovka.avto-signal.ml/signalizaciisavtozapuskomcena/3009-orsk-ustanovka-pozha
oy-signalizacii.html]орск установка пожарной сигнализации[/url]
[url=https://center.renthop.net/condos/5552-one-amber-condo-for-rent.html]one amber condo for rent[/url]
[url=https://diet.dengivdolg.ml/womenshealth/4768-how-to-reduce-weight-in-7-days-without-diet.html]how to reduce weight in 7 days without diet[/url]
[url=https://novyy-urengoy.price-gnb.ru/ustanovkignb/2822-kupit-ustanovku-gnb-rossiya.html]купить установку гнб россия г. Новый Уренгой[/url]
[url=https://sarapul.dengivdolg.ml/podraspisku/2382-dengi-ili-piramida-dolgov.html]деньги или пирамида долгов г. Сарапул[/url]
Error 404 reg.
[url=https://iPhone.exkavator.net/best/1608-order-photo-prints-from-iphone.html]order photo prints from iphone[/url]
[url=https://muzhskayaodezhda.1cbit.net/noski/5687-svetlye-muzhskie-kostumy-troyka.html]светлые мужские костюмы тройка[/url]
[url=https://center.renthop.net/rent/5483-kijiji-calgary-house-rent-to-own.html]kijiji calgary house rent to own[/url]
[url=https://mortgage.epoch-life.net/downpayments/884-1-month-euribor-todays-mortgage.html]1 month euribor today's mortgage[/url]
[url=https://sheksna.price-gnb.ru/zapchastignb/2882-chto-takoe-gnb-spb.html]что такое гнб спб г. Шексна[/url]
[url=https://zainsk.dengivdolg.ml/chastnyykredit/2393-vzyat-dengi-v-dolg-na-yandeks-dengi.html]взять деньги в долг на яндекс деньги г. Заинск[/url]
Error 404 reg.
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.