Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9129)
AnosseCointeplierpaf - 2017-03-28  18:12:42
 Доброго времен суток, дорогие друзья!
Взгляните на интересный сайт: http://1koreaclub.ru/ - киа в Медведково. Кроме того hyundai в Алтуфьево И еще киа в СВАО.
Цель вебресурса [url=http://1koreaclub.ru/] киа в Медведково. Конечно hyundai в Алтуфьево И напоследок хендай в СВАО [/url].
Всем удачи в сети.
Максим
AnosseCointeplierpaf - 2017-03-28  18:09:51
 Доброго времен суток, дорогие друзья!
Взгляните на интересный сайт: http://1koreaclub.ru/ - киа в Медведково. Кроме того hyundai в Алтуфьево И еще киа в СВАО.
Цель вебресурса [url=http://1koreaclub.ru/] киа в Медведково. Конечно hyundai в Алтуфьево И напоследок хендай в СВАО [/url].
Всем удачи в сети.
Максим
LuqGop - 2017-03-28  16:01:17
 Comprare senza carta di credito http://www.swisshistoricalsociety.org/test/?page_name=dozasin in farmacia senza ricetta medica.
LuqGop - 2017-03-28  16:00:52
 Comprare senza carta di credito http://www.swisshistoricalsociety.org/test/?page_name=dozasin in farmacia senza ricetta medica.
DonaldSnacy - 2017-03-28  15:30:56
 Фото приколы с утра до вечера на сайте [url=http://fitjoin.ru]Смешные новости[/url]
И фото эротика, эротические обои для мобильника, лучшая эротика фото на сайте [url=http://eroplus.info/category/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%84%d0%b8/]Телки эротика[/url]
DonaldSnacy - 2017-03-28  15:29:53
 Фото приколы с утра до вечера на сайте [url=http://fitjoin.ru]Смешные новости[/url]
И фото эротика, эротические обои для мобильника, лучшая эротика фото на сайте [url=http://eroplus.info/category/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%84%d0%b8/]Телки эротика[/url]
ThomasMax - 2017-03-28  15:29:23
 Register on our site today only

http://trk.meacashtrk.com/SH1Hp

[URL=http://trk.meacashtrk.com/SH1Hp][IMG]http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/11/a1b3e7b9a3000576c1104076f829b9dc.png[/IMG][/URL]
JeffreySed - 2017-03-28  15:21:08
 Впрочем, пользователи не в обиде на разработчиков за этот досадный недостаток.Да они всякую парашу наравне со скачиваемым дистрибутивом подсовывают в загрузку.Мы, в свою очередь, рады всем ребятам, кто хочет расти, развиваться и осваивать компьютер.
[url=http://i-compas.ru/usb-kameri/600-dpi-usb-scanner-drayver-skachat.html]600 dpi usb scanner драйвер скачать[/url]
[url=http://i-compas.ru/infrakrasnie-porti/skachat-setevoy-drayver-nvidia.html]скачать сетевой драйвер nvidia[/url]
[url=http://i-compas.ru/noutbuki/gde-vzyat-drayvera-na-noutbuk-asus.html]где взять драйвера на ноутбук asus[/url]

Как я понял, Вы настраиваете torrent, а во время выключенияперез агрузки windows пишет о потере данных?Кроме того, при позиционировании головок может произойти падение напряжении, и головки установятся между дорожками.При выборе ноутбука для учебы необходимо обратить внимание на диагональ экрана и вес.
драйвера для asus p8z77 v le
canon mf4010 драйвер windows 8 64 bit
драйвера на бук

Они устанавливаются в помещении, как правило, на специальном компьютерном столе и не предполагают частых перемещений и транспортировок.Теперь Вы сами сможете установить, настроить, а при необходимости и восстановить работоспособность Windows, настроить Wi-Fi и подключить к нему все свои мобильные устройства!Годичное обучение по направлениям, напрямую связанным с вычислительной техникой.
http://i-compas.ru/infrakrasnie-porti/skachat-drayver-zvuka-cherez-torrent.html
http://i-compas.ru/zvukovie-plati/drayver-printera-hp-deskjet-2050.html
http://i-compas.ru/diktofoni/logitech-easycall-desktop-drayver-skachat.html

Полный перечень курсов по направлению веб-дизайн.Доставка оборудования в офис на диагностику и обратно 590 рублей 6.За сегодня — 4 раз.
JeffreySed - 2017-03-28  15:20:53
 Впрочем, пользователи не в обиде на разработчиков за этот досадный недостаток.Да они всякую парашу наравне со скачиваемым дистрибутивом подсовывают в загрузку.Мы, в свою очередь, рады всем ребятам, кто хочет расти, развиваться и осваивать компьютер.
[url=http://i-compas.ru/usb-kameri/600-dpi-usb-scanner-drayver-skachat.html]600 dpi usb scanner драйвер скачать[/url]
[url=http://i-compas.ru/infrakrasnie-porti/skachat-setevoy-drayver-nvidia.html]скачать сетевой драйвер nvidia[/url]
[url=http://i-compas.ru/noutbuki/gde-vzyat-drayvera-na-noutbuk-asus.html]где взять драйвера на ноутбук asus[/url]

Как я понял, Вы настраиваете torrent, а во время выключенияперез агрузки windows пишет о потере данных?Кроме того, при позиционировании головок может произойти падение напряжении, и головки установятся между дорожками.При выборе ноутбука для учебы необходимо обратить внимание на диагональ экрана и вес.
драйвера для asus p8z77 v le
canon mf4010 драйвер windows 8 64 bit
драйвера на бук

Они устанавливаются в помещении, как правило, на специальном компьютерном столе и не предполагают частых перемещений и транспортировок.Теперь Вы сами сможете установить, настроить, а при необходимости и восстановить работоспособность Windows, настроить Wi-Fi и подключить к нему все свои мобильные устройства!Годичное обучение по направлениям, напрямую связанным с вычислительной техникой.
http://i-compas.ru/infrakrasnie-porti/skachat-drayver-zvuka-cherez-torrent.html
http://i-compas.ru/zvukovie-plati/drayver-printera-hp-deskjet-2050.html
http://i-compas.ru/diktofoni/logitech-easycall-desktop-drayver-skachat.html

Полный перечень курсов по направлению веб-дизайн.Доставка оборудования в офис на диагностику и обратно 590 рублей 6.За сегодня — 4 раз.
JeffreySed - 2017-03-28  15:20:50
 Впрочем, пользователи не в обиде на разработчиков за этот досадный недостаток.Да они всякую парашу наравне со скачиваемым дистрибутивом подсовывают в загрузку.Мы, в свою очередь, рады всем ребятам, кто хочет расти, развиваться и осваивать компьютер.
[url=http://i-compas.ru/usb-kameri/600-dpi-usb-scanner-drayver-skachat.html]600 dpi usb scanner драйвер скачать[/url]
[url=http://i-compas.ru/infrakrasnie-porti/skachat-setevoy-drayver-nvidia.html]скачать сетевой драйвер nvidia[/url]
[url=http://i-compas.ru/noutbuki/gde-vzyat-drayvera-na-noutbuk-asus.html]где взять драйвера на ноутбук asus[/url]

Как я понял, Вы настраиваете torrent, а во время выключенияперез агрузки windows пишет о потере данных?Кроме того, при позиционировании головок может произойти падение напряжении, и головки установятся между дорожками.При выборе ноутбука для учебы необходимо обратить внимание на диагональ экрана и вес.
драйвера для asus p8z77 v le
canon mf4010 драйвер windows 8 64 bit
драйвера на бук

Они устанавливаются в помещении, как правило, на специальном компьютерном столе и не предполагают частых перемещений и транспортировок.Теперь Вы сами сможете установить, настроить, а при необходимости и восстановить работоспособность Windows, настроить Wi-Fi и подключить к нему все свои мобильные устройства!Годичное обучение по направлениям, напрямую связанным с вычислительной техникой.
http://i-compas.ru/infrakrasnie-porti/skachat-drayver-zvuka-cherez-torrent.html
http://i-compas.ru/zvukovie-plati/drayver-printera-hp-deskjet-2050.html
http://i-compas.ru/diktofoni/logitech-easycall-desktop-drayver-skachat.html

Полный перечень курсов по направлению веб-дизайн.Доставка оборудования в офис на диагностику и обратно 590 рублей 6.За сегодня — 4 раз.
GuqGop - 2017-03-28  14:11:19
 Acquisto sicuro http://www.safeandlivablelewes.sallc-net.com/?page_name=carbocal fac-simile prescrizione.
GuqGop - 2017-03-28  14:10:54
 Acquisto sicuro http://www.safeandlivablelewes.sallc-net.com/?page_name=carbocal fac-simile prescrizione.
GuqGop - 2017-03-28  14:10:53
 Acquisto sicuro http://www.safeandlivablelewes.sallc-net.com/?page_name=carbocal fac-simile prescrizione.
ScoogmaSasuase - 2017-03-28  12:55:04
 Желаю здравствовать, дорогие друзья!
Взгляните на интересный сайт: http://kirillovka.com - Итак база отдыха "Приморская". Кроме этого Кирилловка. И понятно Азовское море.
Специализация интернет проекта [url=http://kirillovka.com] В начале база отдыха "Приморская". Далее Кирилловка. И напоследок Азовское море [/url].
Пожалуй на должном уровне.
Удачного дня, сетевой народ.
Саша
Lstrguiffic - 2017-03-28  11:44:59
 My point of view is different, let's talk will charge for this article

[url=http://hampshireisland.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=197703] However, the author competently nakreativil!
[/url]

http://joshuaqueen.com/showthread.php?tid=11277 djhf784yh3oh873
FeqGop - 2017-03-28  11:38:22
 Galenico http://www.wehrs-music-house.com/?page_name=tri-legest comprar farmacia.
FeqGop - 2017-03-28  11:38:18
 Galenico http://www.wehrs-music-house.com/?page_name=tri-legest comprar farmacia.
FeqGop - 2017-03-28  11:38:17
 Galenico http://www.wehrs-music-house.com/?page_name=tri-legest comprar farmacia.
HaroldCyday - 2017-03-28  11:29:18
 [url=http://a-segment.ru/videokarti/acer-aspire-one-nav50-drayvera-skachat.html]acer aspire one nav50 драйвера скачать[/url]
[url=http://a-segment.ru/tv-tyuneri/skylink-modem-drayver-windows-7.html]skylink модем драйвер windows 7[/url]
[url=http://a-segment.ru/dzhoystiki/sony-xperia-c3-drayvera.html]sony xperia c3 драйвера[/url]
[url=http://a-segment.ru/dzhoystiki/kak-udalit-drayvera-ati-windows-7.html]как удалить драйвера ati windows 7[/url]
[url=http://a-segment.ru/tsifrovie-kameri/skachat-drayver-na-elektronnuyu-knigu-texet.html]скачать драйвер на электронную книгу texet[/url]

Будем ли мы на занятиях подбирать аксессуары, украшения?Найти работу Вашей мечты.Возможности пользователя… Стратегия в реальном времени.Ни для кого не секрет то, что выбор домена - одна из главных задач веб мастера, ведь от выбора домена зависит дальнейшая судьба сайта.Сохраняя тем самым не только деньги на покупку элементов питания и их утилизацию, но и окружающую среду.
скачать вайфай драйвер для ноутбука lenovo g575
драйвер на клавиатуру ноутбука asus k53u
скачать драйвера интернет для windows xp
драйвера для hp 1566
драйвер wifi для ноутбука samsung r425

Скачать игры через торрент очень просто.Это достигается за счет использования глобальной кортежной области (tuple space).Киев, как и любой мегаполис, аккумулирует все передовые технологии, в том числе в сфере компьютерных технологий, поэтому, имея современную и востребованную специализацию разработчика под IOS, Вы будете востребованы и легко сможете реализовать свой потенциал.Кстати, Коэн известен на весь мир как человек, способный сложить кубик Рубика всего за 2 минуты.Профессиональные компьютерные курсы Растровая графика в Adobe Photoshop (Фотошоп): углубленный Срок подготовки: 24 часа.
http://a-segment.ru/karti-rasshireniya/skachat-drayver-na-dopolnitelnuyu-zvukovuyu-kartu.html
http://a-segment.ru/ic-kontrolleri/drayver-na-lenovo-g560e.html
http://a-segment.ru/materinskie-plati/ati-radeon-x800gto-256mb-drayver.html
http://a-segment.ru/karti-rasshireniya/chto-takoe-neispravnost-drayvera-forsunki.html
http://a-segment.ru/midi-klaviaturi/drayver-dlya-igri-varfeys.html

Между тем в протоколе HTTP присутствует множество давно ненужных анахронизмов, которые лишь замедляют время загрузки страницы в браузере, и поэтому специалисты ведут работу по замене его на отвечающий современным требованиям вариант HTTP2.Сайт помнит ваши последние закачки и позволяет поделиться ими с другими людьми, послав им ссылку на мейл.Очень приятно было получать услугу в центре.Бывают случаи, когда надо узнать местоположение, а точнее где территориально находится Ваш...Принцип работы:Обычно, когда мы качаем файлы из интернета - мы присоединяемся к серверу (большому компьютеру для сайтов, где хранятся файлы, которые мы хотим скачать).
Thomascow - 2017-03-28  10:39:31
 [url=http://webrega.ru/add_catalogue][img]http://s018.radikal.ru/i520/1604/34/baabfb20450c.jpg[/img][/url]

Уже более восьми лет мы успешно занимаемся созданием, оптимизацией и продвижением сайтов в интернете.
За время работы на рынке интернет-услуг мы накопили изрядный опыт поискового продвижения сайтов в топ самых разных тематик: от промышленного производства до мелкой розницы. Поэтому, каким бы ни был ваш сайт, мы проведем его аудит и расскажем, что потребуется для эффективной совместной работы.

Продвижение сайта (поисковое продвижение сайтов) – вывод его страниц на первые места в результатах выдачи поисковых систем по ключевым запросам. Цель раскрутки – привлечь как можно больше посетителей, заинтересованных в вашем продукте, и увеличить прибыльность сайта.

Чтобы ресурс оказался на первых местах в результатах поиска, требуется несколько месяцев подготовки. Поисковое продвижение сайта – это долгосрочная инвестиция, оценить эффективность которой вы сможете только через 4-6 месяцев. Выбирая, кому доверить раскрутку сайта

Мы предлагаем вам скидки по всем нашим тарифам .

Cкидки по тарифам достигают от 20% до 50% от стоимости услуги по продвижению вашего сайта

Мы предлагаем своим клиентам большой выбор тарифов по доступным ценам:

Регистрация в каталогах бесплатно
Автоматическая регистрация в каталогах
Регистрация в каталогах сайтов
Регистрация в каталогах статей
Рассылка на доски объявлений
Социальные закладки - рассылка в социальные сети

Купить трафик на сайт:
Трафик на сайт-Украина
Трафик на сайт-Украина
24500-35000 уникальных посетителей на ваш сайт

Понижение alexa rank:
Alexa Rank 100,000 (±10,000)
Alexa Rank 80,000 (±10,000)
Alexa Rank 50,000 (±10,000)

Регистрация в трастовых сайтах
Регистрация профилей на зарубежных форумах
Регистрация профилей на сайтах с Яндекс каталога
Регистрация профилей на DLE сайтах
Тематический подбор форумов и сайтов для продвижения вашего сайта
Гарантированное поднятие ТИЦ сайта на 30-90 пунктов

Услуги копирайтинга
Составление описаний для сайта на английском и русском языке

Контекстная реклама в Google
Контекстная реклама в Яндекс
Комплексное продвижение интернет проектов


Полный список тарифов вы можете посмотреть у нас на сайте

[url=http://webrega.ru/][b]Для заказа этих тарифов вы должны зарегистрироваться на сайте Webrega.ru[/b][/url] и создать проект в меню- vip регистрация и оплатить согласно выбранному тарифу

[url=http://webrega.ru/rating/view/17][img]http://webrega.ru/files/partner/1.png[/img][/url]

on line автоматическая регистрация в каталогах
платная регистрация в каталогах


скачать seo оптимизация сайта
seo поисковая оптимизация


оптимизация сайтов саратов
интернет раскрутка сайта оптимизация сайтов для поисковых систем yabb


веб продвижение сайтов екатеринбург
и продвижение сайтов в интернете


качественная раскрутка сайтов оптимизация мини
раскрутка сайтов yabb


поисковая реклама в интернете
дать бесплатную реклама в интернете
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.