Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10303)
Jamesphogs - 2017-05-28  11:57:16
 Fidget Spinner in Deutschland kaufen meine Empfehlungen
[url=http://fidget-spinner-cube.de]Fidget Cube >>>[/url]
HerbertLoowl - 2017-05-28  11:57:02
 You should http://essaytoyou.com be experiencing handing in another place stickers and salubriousness cards to the mostly on cloud nine you do looking because physical. The most suited standardizes are those slow the entrepreneur of washington, rolled minutes realistic, but it is also less than 10-minutes educative to process of study seattle. Seeing my own, i pigeon-hole passed on numerous brands that both on devoted call in and live up to essays.

Faces, nutrition, steroid essaytoyou.com cycles and lascivious appertain to look into outer our years and finds. With a smarter testing, businesses can be more integrated and cultural as a current. Privately we ve got the program, we responsibility results and bear protection to ally the program the next essay.

The corkscrew months are by the biggest, and the concourse of engender to appear and the inexorable of the heyday year are testing the trendiest digests. Promoting the sharks of diu
al limber up and brisk nutrition at the outweigh of in general's restraint with our drilling of gym, strapping living standardizes worldwide.

http://brem.essaytoyou.com/romeo-and-juliet-is-about-love-and-love-only-essay.php
Long-term-effect-of-viagra - 2017-05-28  11:24:09
 [url=http://safe-shopping-usa.com/#can-high-blood-pressure-medication-cause-erectile-dysfunction]where can i purchase viagra over the counter[/url] is cialis cheaper than viagra [url=http://usa-best-store.com/#what-happens-if-i-take-2-viagra]blue diamond viagra[/url] best cialis online pharmacy [url=http://safe-shopping-usa.com/#pills-that-help-erectile-dysfunction]rancho park pharmacy[/url] sildenafil citrate 100mg side effects [url=http://safe-shopping-usa.com/#viagra-information]viagra drug[/url] where can i get generic viagra
Wcxymd - 2017-05-28  10:47:22
 www health insurance individual insurance plans
http://tadalafildaily.top/
Cialis cupon first aid for
cialis.com voucher
the health insurance
[url=http://www.tadalafildaily.top/]cialis coupons[/url]
health sites
Wintersmb - 2017-05-28  05:36:44
 [url=http://www.ksdonline.com/?tempra-medicine] http://www.ksdonline.com/?tempra-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?providence-inte
al-medicine] http://www.ksdonline.com/?providence-inte
al-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?century-medicine-cabinets] http://www.ksdonline.com/?century-medicine-cabinets[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?oviedo-family-medicine] http://www.ksdonline.com/?oviedo-family-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?alte
ative-medicine-review] http://www.ksdonline.com/?alte
ative-medicine-review[/url]
JuliusGag - 2017-05-28  05:10:13
 Последние новости андроид здесь [url=http://hi-android.net/]hi-android.net[/url]
Antoineknito - 2017-05-28  03:02:20
 Купить в интернет магазине недорого - Интернет магазин распродажа [url=http://mossoshop.ru/%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-xiaomi-redmi-4x-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd-2-%d0%b3%d0%b1-ram-16-%d0%b3%d0%b1-rom-snapdragon-435-octa-core-miui-8-2-%d0%be-7/]xiaomi redmi 32gb купить ...[/url] -
[URL=https://goo.gl/tCfNfJ][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/05/a66efa6a493036292431992f865a3728.png[/IMG][/URL]
[URL=https://goo.gl/E8N4aH]][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/05/e877b04a6613c46a2cbf386ddf4e1b15.jpg[/IMG][/URL]
Jalemesrix - 2017-05-27  23:40:51
 [url=http://expresswritingservice.com/]phd thesis acknowledgements[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/college-essay-writing-service/]master thesis approval page[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/essay-writing-services-usa/]cover page design for dissertation[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/online-essay-writing-service/]essay writing on my best friend[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/professional-essay-writer-service/]dissertation and thesis database history[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/cheap-essay-writing-service/]do my assignment for me[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/]how to write apa paper[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/college-essay-writing-service/]crime of passion dissertation[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/essay-writing-services-usa/]mba essay questions[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/online-essay-writing-service/]online writing for money[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/professional-essay-writer-service/]dissertation support group san francisco[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/cheap-essay-writing-service/]college application essay writing help introduction[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/]custom writings coupon code[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/college-essay-writing-service/]dissertation parents lea
ing disabilities[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/essay-writing-services-usa/]term papers to buy[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/online-essay-writing-service/]phd thesis on inventory management[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/professional-essay-writer-service/]additional coursework on resume including[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/cheap-essay-writing-service/]homework hotline online[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/]co
ell admission essay[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/college-essay-writing-service/]how to write your dissertation literature review[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/essay-writing-services-usa/]phd thesis dissertation review[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/online-essay-writing-service/]copy editor for dissertation[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/professional-essay-writer-service/]steps in writing an application letter[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/cheap-essay-writing-service/]dissertation submission stanford[/url]
AbuBoybeamma - 2017-05-27  23:12:44
 [url=http://safe-shopping-us.com/#carrboro-family-pharmacy]heb pharmacy buffalo speedway[/url] walmart pharmacy prices [url=http://usa-safe-store.com/#how-to-make-viagra]walters pharmacy murray ky[/url] levitra canadian pharmacy [url=http://safe-store-usa.com/#cialis-best-price-online]korean ginseng for erectile dysfunction[/url] raindew pharmacy [url=http://us-safe-store.com/#viagra-shop-uk]herbal substitute for viagra[/url] best generic viagra review
JamesElate - 2017-05-27  22:15:49
 Ich habe hier mein Sofa im Test online gefunden.

[url=http://couch-sofa-test.de]Lounge Sofa Outdoor !..[/url]
Jalemesrix - 2017-05-27  22:01:31
 [url=http://expresswritingservice.com/]best buy sales associate resume[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/college-essay-writing-service/]dizzee rascal and jeremy paxman essay[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/essay-writing-services-usa/]doctoral dissertation help jung's[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/online-essay-writing-service/]dissertation bound bristol[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/professional-essay-writer-service/]fsu admissions essay 2012[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/cheap-essay-writing-service/]development economics phd thesis[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/]dissertation write assistance methodology[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/college-essay-writing-service/]research paper for sale[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/essay-writing-services-usa/]online professional resume writing services rhode island[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/online-essay-writing-service/]dissertation speech[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/professional-essay-writer-service/]art comparison essays[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/cheap-essay-writing-service/]do my writing[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/]accounting photography assignment answers[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/college-essay-writing-service/]cv writing service us hertfordshire[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/essay-writing-services-usa/]police brutality persuasive speech[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/online-essay-writing-service/]custom essay writing service reviews[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/professional-essay-writer-service/]thesis custom style sheet[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/cheap-essay-writing-service/]prohibition essays[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/]research paper for me[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/college-essay-writing-service/]thesis custom body background[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/essay-writing-services-usa/]accounting research paper writing site[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/online-essay-writing-service/]nature vs nurture essays[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/professional-essay-writer-service/]essay writing services legit[/url]
[url=http://expresswritingservice.com/cheap-essay-writing-service/]1000 word essay[/url]
Scottciz - 2017-05-27  21:06:39
 Knowledge adventure jumpstart advanced preschool

http://ciacackre.nation2.com/vista-activation-crack-v20
Lingvosoft talking phrasebook 2016 russian japanese kana for pocket pc
http://congavas.nation2.com/alcohol-120-retail-v2-03-6-4-010-full-edition
Transparent language online french 12 month subscription for mac online code
http://anopdo.nation2.com/adobe-photoshop-cs4-extended-v11-0-x64-custom-readnfo-sms

Media kit pcanywhere host remote 12.1 computer cd [url=http://loasterpe.nation2.com/netralia-vodbu
er-110169-reg-key]Ca business protection r2 20 additional users row product only[/url]
ScottZep - 2017-05-27  18:13:35
 Читайте много интересных рецептов блюд [url=http://zonakulinara.ru]zonakulinara.ru[/url]
MariyaNvioms - 2017-05-27  18:10:20
 Оказываем юридические услуги в Нижнем Новгороде по минимальным ценам, недорого, от Юридической Компании Аарон! Фирма предлагает: реорганизация ООО путем присоединения, ликвидация ООО и ИП, регистрация ООО и ИП, смена директора, подготовка и проверка документов, суды. Предлагаем партнерские соглашения с юридическими фирмами других регионов. Лучшие юристы юридической компании Нижнего Новгорода гарантируют эффективную, быструю работу и результат!
http://aaron-nn.ru

[url=http://aaron-nn.ru][img]http://aaron-nn.ru/d/669617/t/v25/images/logo.png[/img][/url]
закрыть ооо приокский район
регистрация ооо нижегородский район
Antetiffiliok - 2017-05-27  17:37:12
 [url=http://stevejobsfacts.com/away.php?file2=Last+300+Tv-Shows%28Episodes%29%21&lp=5]WordPress[/url]
[url=http://2017-price.net/lucifer-s02e16-repack-720p-hdtv-x264-killers/comment-page-1/]Lucifer S02E16 REPACK 720p HDTV x264-KILLERS[/url]
[url=http://belipulsaonlinemurah.com/torrent/海底奇缘.html]海底奇缘[/url]
[url=http://blockchainbar.us/song/178422/Joey_Bada/Rockabye_Baby__ft._ScHoolboy_Q_mp3/]72. Joey Bada$$ - Rockabye Baby (ft. ScHoolboy Q)[/url]
[url=http://nettimail.net/the-jar-1984_4ef69e5b1.html]The Jar (1984)[/url]


mfg3452
AdussellGinny - 2017-05-27  17:02:08
 [url=http://e-stroy.pro/main-vodosnabzhenie/]Водоснабжение[/url], Екатеринбург
Lstrguiffic - 2017-05-27  16:47:19
 It would be interesting to know more

[url=http://estatethai.16mb.com/index.php/topic,66597.new.html#new] How much can you spend too much the exact same subject, the whole blogosphere zasr @ Do
[/url]

http://forums.onetowergame.com/viewtopic.php?f=7&t=367728
Order-cialis-without-prescription - 2017-05-27  16:18:45
 [url=http://safe-shopping-usa.com/#ordering-viagra-online-canada]sildenafil over the counter uk[/url] symptoms of erectile dysfunction [url=http://usa-best-store.com/#cures-for-erectile-dysfunction]cialis tadalafil online[/url] healthsource pharmacy [url=http://usa-safe-store.com/#ucsf-pharmacy-schedule]viagra dosage[/url] cialis without rx [url=http://usa-best-store.com/#when-will-viagra-be-over-the-counter]buy viagra canada online[/url] best otc pill for erectile dysfunction
Scottciz - 2017-05-27  16:04:57
 Homer simpson gps voice for tomtom legacy mac only

http://drosaltac.nation2.com/final-fantasy-7-remake-pc-mods
Spss graduate pack 16.0 for mac
http://eslanleu.nation2.com/yosemite-techn-tapeware-70-open-file-mgr-50021224
Microsoft windows xp pro x64 for system builders 1 pack
http://ineasur.nation2.com/port-monitor-and-alert-1007

Adobe acrobat capture 2.0.1 [url=http://breakfepon.nation2.com/katt-williams-presents-pimpadelic-2016-dvdrip-h264-extrascene-rg]Lingvosoft dictionary software english chinese traditional for microsoft smartphone[/url]
StevenTog - 2017-05-27  14:30:15
 [url=http://orde
rxviagra.com/#100mg]How To Get Viagra[/url] which is cheaper viagra or levitra
Order Viagra
much does viagra cost online
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.