Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
Jardkavyfrasy - 2017-06-21  02:52:18
 [url=https://loan.renthop.net/studentloanforgiveness/1402-thu-thuat-hack-game-loan-12-su-quan-online.html]thu thuat hack game loan 12 su quan online[/url]
[url=https://kuhni.lend-money.ru/kuhniizmassiva/1353-kuhni-iz-duba-ili-yasenya-chto-luchshe.html]кухни из дуба или ясеня что лучше[/url]
[url=https://velosiped.zapravka-kartridjey-kazan.ru/dvuhkolesniye/450-kupit-trehkolesnyy-velosiped-vo-vladivostoke.html]купить трехколесный велосипед во владивостоке[/url]
[url=https://mynefcu.renthop.net/gogreenchecking/5444-used-car-loan-lenders.html]used car loan lenders[/url]
[url=https://cash.renthop.net/lineofcredit/5382-home-flexi-loan-cimb-bank.html]home flexi loan cimb bank[/url]
[url=https://velosiped.zapravka-kartridjey-kazan.ru/dvuhkolesniye/431-kupit-trehkolesnyy-velosiped-v-krasnodare.html]купить трехколесный велосипед в краснодаре[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/anketyucheba/5927-anketirovanie-po-ekologii-v-shkole.html]анкетирование по экологии в школе[/url]
[url=https://noutbuki.lend-money.ru/sony/6029-drayver-noutbuka-hp-255-g3.html]драйвер ноутбука hp 255 g3[/url]
AngelDrype - 2017-06-20  20:30:25
 http://echexx.boxip.net/5393/lyvidi.html http://dimosv.boxip.net/1/237.html
http://tractiap.boxip.net/soxunypi/boseni.html http://bobsdeng.boxip.net/4323/gefiqyceh.html
#WbfCxK8asXrgosy
JamesWraps - 2017-06-20  20:06:17
 [url=https://universepro.info/][b]How to multiply your Bitcoins hundredfold in a day? [/b][/url]
[b]Bitcoin Multiplier is an online investment platform.
Simply put, we trade these cryptocurrencies with a revolutionary bot-system. On most trades, we profit at approximately 0.019%. However, at a rate of 8 trades per second, we average a profit of 13130% in 24 hours. And we operate 24/7.
So if you’re looking to a good way to make big profit with a low investment, this is the way to go. [/b]
[url=https://universepro.info/][b]And your investment will be multiplied hundredfold and will be transferred to your wallet within 24 hours.[/b][/url]

[url=https://universepro.info/][b]We share our secret method of generating x100, we can help you setup the complete system.[/b][/url]
[url=http://savepic.ru/14474559.htm][img]http://savepic.ru/14474559m.png[/img][/url]
Jardkavyfrasy - 2017-06-20  15:46:00
 [url=https://shkafy-kupe.lend-money.ru/]Купить шкаф РєСѓРїРµ[/url]
Curtissr - 2017-06-20  15:43:53
 loqdoni

http://www.ruudschulten.nl/633-air-jordan-3.html
http://www.top40ringtones.nl/adidas-sneakers-legergroen-572.htm
http://www.adhi.es/nike-mercurial-superfly-v-cr7-chapter-4-794.php
http://www.maxicolor.nl/nike-2014-schoenen-goedkoop-640.html
http://www.pcc-bv.nl/nike-air-max-90-mid-778.htm

[url=http://www.carpetsmiltonkeynes.co.uk/569-adidas-gazelle-indoor-leather.html]Adidas Gazelle Indoor Leather[/url]
[url=http://www.harlingen-havenstad.nl/clarks-desert-boot-dames-zalando-983.html]Clarks Desert Boot Dames Zalando[/url]
[url=http://www.rechtswinkelalkmaar.nl/puma-fenty-white-981.html]Puma Fenty White[/url]
[url=http://www.evcd.nl/jordans-dames-grijs-548.html]Jordans Dames Grijs[/url]
[url=http://www.familycord.es/691-sandalias-clarks-mujer-2017.html]Sandalias Mujer[/url]
Andresop - 2017-06-20  15:19:40
 Новая информация о медицине [url=http://griskomed.ru/]griskomed.ru[/url]
Jardkavyfrasy - 2017-06-20  13:03:32
 [url=https://noutbuki.lend-money.ru/]Купить ноутбук[/url]
TheresaRig - 2017-06-20  12:54:58
 [url=http://ero.mr2.space/][img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSTWY6tGXJsguZUxLzedxJAnTUx73feAxYpw1pRIKkTtWl8tI[/img][/url] очень долгое время. Это делает их наилучшими спутницами для проведения потрясающего вечера, который запомнится надолго.
[URL=http://www.vipsochi.club] проститутки инди Сочи [/URL]
блинова любовь
секс знакомства +с номерами телефонов +в
интим услуги госпожа транс боба г
Matthewcrope - 2017-06-20  12:07:06
 LuxorSlots casino предназначен чтобы тех, кто ценит верность зрелище игры и бесперебойные выплаты сообразно отношению к игрокам.

Далее взято из описания главной страницы сайта:
[quote]Многие поклонники видео-покера, а также любители настольных и карточных игр многократно проходят пропускать виртуального клуба-казино LuxorSlots и всегда из-за болтовня slots, входящего в слово этого онлайн заведения. Впрочем следует отметить, сколько чтобы современного интернет-гемблинга эта круг достанет обычна и издали не ввек говорит о книга, сколько в игорном заведении представлены только игровые автоматы. Клуб-казино LuxorSlots представляет вниманию своих гостей множество азартных игр в различных категориях.

Первое действие через LuxorSlots

Против недавно администрация LuxorSlots приняла приговор обновить сайт. Был изменен логотип игрового клуба и заменена порция элементов оформления. Определяющими особенностями интерфейса казино, чистый и некогда, являются запоминающиеся логотипы игр и яркие рекламные баннеры, которые только подчеркивает тусклый фон. Строй сайта не изменилась, она безвыездно беспричинно же удобна и логична.

Изображение LuxorSlots

Лицензия, разрешающая деятельность Луксор Слотс выдана предприятием Millhouse Leading Sociedad de Responsabilidad Limitada, офис которого размещен для территории Коста-Рики. Коль вам интересно узнавать с официальными данными - вы можете ознакомиться с ними на страницах официального сайта клуба-казино LuxorSlots.

Это игорное убежище осуществляет свою работу, используя программное гарантия через нескольких всемирно известных игровых марок. Это Igrosoft, Novomatic и BetSoft Gaming. На просторах сайта можно встретить игры и других брендов, только их покуда не много. Совершенно зрелище казино доступны лишь во флэш режиме, сколько избавит вас через необходимости скачивания и установки клиентского софта себе для ПК.

Клуб-казино LuxorSlots – исключительно русскоязычное игровое заведение. Речь основных правил клуба и услуг, предоставляемых руководством заведения, вы найдете в пользовательском соглашении. Накануне началом игры рекомендуем внимательно узнавать с этой информацией.

К игре в клубе-казино LuxorSlots допускаются совершеннолетние жители любой, без исключения, страны. Всю порука за соблюдение территориального законодательства несут сами посетители казино.

Ассортимент игр в казино Люксор Слотс

Ассортимент азартных игр у виртуального клуба LuxorSlots довольно приличен. Для страницах сайта вы найдете множество видео-слотов, в книга числе и знаменитые 3D автоматы производства BetSoft Gaming, разнообразные рулетки, покеры, блэкджеки, кено и ворох других азартных интересностей.

В некоторых играх, представленных в LuxorSlots, дозволено побороться следовать прогрессивный джек-пот. Систематически в казино проводят разнообразные турниры. Разве вы хотите исключительно протестировать игру, ознакомиться с правилами и рисковать свои силы – чтобы вас доступен тренировочный режим.

В основе честности игр лежит алгоритм SHA-256, пришедший на смену MD5. С его помощью позволительно получить предварительно зашифрованную информацию о будущем раунде паки до того, только начнется розыгрыш.

Список лояльности онлайн казино LuxorSlots

Поощрительная порядок программы лояльности, действующая в клубе LuxorSlots, включает немало выгодных бонусов, которые заинтересуют наравне новичков, беспричинно и постоянных посетителей.

Ради частых гостей клуба руководство виртуального казино разработало ежемесячный бонус, размер которого зависит от общей суммы размещенных депозитов. Начисление производится реальными деньгами и не требуется отыгрыша.

Для клиентов класса VIP LuxorSlots предлагает эксклюзивный бонус - 150 000 рублей. Сей бонус вам будет начислен, ежели вы внесете на депозит более 90 000 руб. Начинать, а отыгрывать его нуждаться 45 раз.

Порадует руководство казино своих клиентов и приятными сюрпризами ко дню рождения, после привлечение друзей в клуб начислят дополнительные бонусы. Существует в казино LuxorSlots и такое идея, как внезапные бонусы. Акции могут меняться, так сколько рекомендуем следить за расписанием.

Отдельного внимания заслуживает многоуровневая программа лояльности через Луксор Слотс. Эта список подразумевает начисление баллов клиентам заведения за сделанные ими ставки. Заработанные с через этой программы баллы игроки могут обменять для разнообразные товары, представленные в собственном магазине казино.

Занятие поддержки и услуга

Сотрудники клиентской службы поддержки клуба-казино LuxorSlots доступны по телефону, в онлайн чате, иначе Skype. Так же вы можете связаться со специалистами казино с через электронной почты. Деление FAQ довольно невзыскательный, только ответы на безвыездно наиболее задаваемые вопросы дозволительно встретить и для других страницах виртуального казино.

Выводо сообразно обзору онлайн казино LuxorSlots

Виртуальное казино LuxorSlots придется по душе многим поклонникам азартных игр. Здесь представлены слоты для любой стиль, и ежели внезапно автоматы Igrosoft покажутся вам устаревшими, то видео-слоты 3D BetSoft Gaming навряд ли оставят кого-нибудь равнодушным. Отдельной похвалы заслуживает широкая бонусная программа клуба, богатая для шикарные и заманчивые предложения.[/quote]
Jardkavyfrasy - 2017-06-20  10:38:07
 [url=https://lendup.renthop.net/]10 Best Online Loans 2017[/url]
CalvinLew - 2017-06-20  07:50:15
 Строительство и ремонт, читайте сайт [url=http://roofor.ru]roofor.ru[/url]
Brunotem - 2017-06-20  05:18:00
 all main equipment for steel-making, [url=http://www.a572gr50-steel-plate.com]A572GR50 steel plate[/url] rolling, heat treatment and inspection were imported from overseas and world advanced process were applied, the company has become the domestic production base for high quality special bars and plates, main products are in the following:
Efeadk - 2017-06-20  05:15:37
 online pharmacy canada individual insurance plans
http://pharmacycanada.us.com/#aszrc.html
canadian pharmacy first aid instructions
mexican pharmacies
types of stds
ClintonMug - 2017-06-20  03:38:22
 My contacts and photos https://goo.gl/C2WYVq

[url=https://goo.gl/C2WYVq][img]http://savepic.ru/14080704.jpg[/img] [/url]
Jardkavyfrasy - 2017-06-20  03:06:56
 [url=https://parfumeriya.lend-money.ru/]Купить элитную парфюмерию[/url]
NadezhdaGek - 2017-06-19  23:50:00
 Приветствую.
Попросил меня участник Admin разместить ссылки на https://топ-каталог.рф , о котором говорили в прошлой теме. Я 4 часа подбирала их, полагаю, что ссылки будут вам полезны:

Узнать здесь: [b][url=https://топ-каталог.рф/финансы-и-заработок]Финансы и заработок[/url] [/b]
В дополнение найти тут: [url=https://гкт19.рф/топ-5-программ-для-заработка-на-андроид]топ 5 программ для заработка на андроид[/url]
До кучи подглядеть есть возможность тут: [b][url=https://естествоиспытатель.рф/сколько-россия-зарабатывает-в-день]сколько россия зарабатывает в день[/url] [/b]
Еще посмотреть можно здесь: [url=https://топ-каталог.рф/точная-и-проверенная-система-гарантированного-заработка-для-интернет-новичков]Точная и проверенная система гарантированного заработка для интернет-новичков[/url]
Еще увидеть можно тут: [b][url=https://бензген.рф/orient-469wb7-73-ca]orient 469wb7 73 ca[/url] [/b]
Дополнительно прочитать можно тут: [url=https://киберпанки.рф/очень-красивые-часы-женские]очень красивые часы женские[/url]
Дополнительно подглядеть здесь: [b][url=https://кпе33.рф/настройка-gps-часов-q90]настройка gps часов q90[/url] [/b]
В дополнение увидеть здесь: [url=https://рпп28.рф/наручные-часы-casio-g-shock-ga-100]наручные часы casio g shock ga 100[/url]
Дополнительно ознакомиться есть возможность тут: https://топ-каталог.рф/точная-и-проверенная-система-гарантированного-заработка-для-интернет-новичков
До кучи почитать можно тут: [b][url=https://рпп28.рф/ролекс-механический-копия]ролекс механический копия[/url] [/b]
А еще прочитать есть возможность тут: https://рпп28.рф/купить-часы-касио-в-симферополе-мужские
Еще прочитать есть возможность тут: https://кпе33.рф/самые-недорогие-часы
В дополнение найти есть возможность здесь: [b][url=https://pretty-store.ru/bitcoin-software]bitcoin software[/url] [/b]
Еще увидеть здесь: https://естествоиспытатель.рф/помогите-заработать-20000-рублей-за-неделю
До кучи подглядеть есть возможность здесь: [url=https://кпе33.рф/часы-кварц-тн-021-схема]часы кварц тн 021 схема[/url]
Дополнительно посмотреть здесь: [b][url=https://киберпанки.рф/заказать-брендовые-часы]заказать брендовые часы[/url] [/b]
А еще ознакомиться есть возможность здесь: https://pretty-store.ru/btc-safari
А еще почитать тут: [b][url=https://гкт19.рф/популярные-сайты-для-заработка-на-отзывах]популярные сайты для заработка на отзывах[/url] [/b]
Еще подглядеть тут: [url=https://бензген.рф/ssb095p1-seiko]ssb095p1 seiko[/url]
До кучи ознакомиться есть возможность здесь: https://киберпанки.рф/часовой-салон-липецк-каталог-часов
А еще узнать есть возможность тут: [url=https://pretty-store.ru/btc-дождь]btc дождь[/url]
В дополнение подглядеть здесь: https://гкт19.рф/екатерина-белова-заработок-отзывы
Дополнительно ознакомиться есть возможность тут: https://бензген.рф/curren-черные
А еще ознакомиться можно тут: [url=https://естествоиспытатель.рф/где-можно-заработать-большие-деньги-в-москве]где можно заработать большие деньги в москве[/url]

Если кто не понял, то вот [url=https://pretty-store.ru/карта-сайта ]карта сайта[/url].

В завершение, инфу по вопросу [b][url=https://konvert.msk.ru]продать bitcoin[/url] [/b] можно узнать тут: https://konvert.msk.ru
Davidsaike - 2017-06-19  18:09:46
 Последние новости здесь [url=http://www.planetoday.ru/]www.planetoday.ru[/url]
Rosamariavp - 2017-06-19  13:48:23
 http://www.keycollection.com/?at=viagra-bangkok-sukhumvit
http://www.keycollection.com/?see=cialis-which-to-get
http://www.keycollection.com/?id=viagra-overdose-heart-attack
http://www.keycollection.com/?ad=viagra-bucharest
http://www.keycollection.com/?ae=viagra-brand-viagra
Charlesdok - 2017-06-19  06:00:15
 Последние новости Армении здесь [url=http://lratvakan.com/]lratvakan.com[/url]
Brianglics - 2017-06-19  03:02:49
 Регистрируешься - огромный бонусы.
Играешь - огромный выигрыш.
Играй
[url=https://lookatlink.com/M2TM]Угадай кому принадлежит бюст - получи деньги[/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TM][img]http://k
.krapovy.ru/images/ugaday_bust_1.jpg[/img][/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TM][img]http://k
.krapovy.ru/images/vyigrysh.jpg[/img][/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TC]Играть онлайн[/url]
[url=http://vlkgo.com/stock/?id=C9nm7ieg&banner_id=2369]акции и бонусы![/url]
[url=https://lookatlink.com/M2TC][img]http://ad.gameagregator.com/promo/banners/e8bba8d41cf734d460a16f3306a274f2.jpg[/img][/url][url=https://lookatlink.com/M2TI][img]http://ad.gameagregator.com/promo/banners/17f03825f16d3fffc001ed6cbaeb1ddc.gif[/img][/url][url=https://lookatlink.com/M2TK][img]http://ad.gameagregator.com/promo/banners/8e625d25d783a6d1ea17aad67f5e8cd1.gif[/img][/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.