Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9083)
Sergei#inkomoff[EdhuqesofzejsVI,2,4] - 2017-03-18  19:28:13
 Народ, это не спам. Ниже список сайтов-мошенников,
которые обманывают людей.
Все отзывы на них вымышленные.
Они сотрудничают с автосалонами-лохотронами
[url="http://avtosalon-review.ru/"]прон отзывы[/url]
[url="http://otzivalko.ru"]автосалоны отзывы [/url]
[url="http://kritika.su"]условный автосалоне[/url]
[url="http://rusavtodiler.ru"]отзывы[/url]
[url="http://xn--80aaf1bkbccckpk.xn--p1ai/"]автосалоны отзывы[/url]
[url="http://xn----8sbahbbnyi0aqgkcbs0akg.xn--p1ai/"]прон отзывы[/url]
DavidLough - 2017-03-18  13:47:24
 All Toronto condo projects are here: http://www.condoprojects.ca/
Wmbrendru - 2017-03-18  08:45:22
 Оказываем услугу по размещению объявлений на тысячах досок.
Ваше объявление увидят тысячи потенциальных клиентов и
покупателей.

[url=http://wmbrend.ru]Рассылка на тысячи досок объявлений[/url]
NorrisNut - 2017-03-17  23:35:02
 Поменяются цвета у различных панелей и всем проводнике в целом.

http://makarievskiy-hram.ru/05-12-2016-35.php

http://abc-port.ru/12157.php

http://pokrovdance.ru/programma-dlya-planirovka-dachnogo-uchastka.php
JamesEruro - 2017-03-17  21:59:41
 Благодаря его автору, создавшему новую анимацию для мобов, они будут двигаться более правдоподобно.

http://almera-n.ru/8131.php

http://drakavl.ru/05-11-2016-2.php

http://64dshi.ru/5955.php
MadeeasyforextradyingKep - 2017-03-17  20:53:24
 I got really lucky when Initially when i first started investing and trading in the currency stores. Like most other people, I thought I was smarter than I was and started experimenting on my little own physical exercise make a little money. This didn't take to long discover out this were the most intelligent see. So, I started examining Forex lectures offered and also one within the first one's I bought was Forex trading Made E Z.

Then he gets going without running shoes. I do strongly recommend utilizing the broker OandA with a demo account at least when you choose to work through most of the training. Yes they possess a great spread of 2.9 pips, so long run after you are trading live, you would like to use this broker.

What farming is easy is something called "Forex Scalping." This method is associated with money maker that many brokers ban its use since they often lose money when it is perfected. The instruction materials that include this program are videos and E-Books that are formatted in a manner that anybody who is prepared to put in a little work studying them can ready to work making make the most no time at every one of.

With forex trading made simple E Z, on the pre-sales page you unearth watch 3 videos 5-6 minutes long which usually are made the actual world last 30 days, all showing George making tradesmarkets.

So this is exactly what I did; I lift up the computer monitor therefore had a huge one, a 21 inch model this kind of was not these new flat screens we all have now, this was one of the olds ones, that were heavy. My office is on revenue story of one's house and also the room has a big double window to be had. I throw the monitor right with window. As if that weren't enough, I then go get the computer and throw it through the other window. Through the way, they hit right in the middle from the concrete patio outside the windows, extremely I am a good shot. I really could not miss, to tell you the truth.

The propriety of entire teaches you in layman's terms a very simple to understand and simple method to trade industry industry everyday promote money most of the days it's. In addition to the above, you'll find it happens to of cheap currency courses you acquire.

Maximize the likelihood of succeeding by going using market event. Especially if you are new to the currency market, it is often advised to compliment the fad for. It may not be bad to opposed to it but of course, it wants a lot of attention, resilience, and is oftentimes stressful to be able to. Going with the trend at least will assist trade confidently and eases up your head about a lot of probabilities in the middle of forex trading with. For a forex trading made easy, stick to the advice the way.
[url=https://dd40dad9.usi-tech.info/]https://dd40dad9.usi-tech.info/[/url]
GregoryGed - 2017-03-17  13:44:44
 На нашем кинопортале [url=http://online-kinodom.ru/]смотреть фильмы 2017[/url] вы можете наблюдать онлайн лучшие фильмы в HD качестве,
причем абсолютно безвозмездно и без регистрации! Располагайтесь поудобнее,
сейчас мы проведем экскурсию сообразно нашему онлайн кинотеатру.
Давно только, давайте выясним: чего вы желаете, заглянув к нам?
Естественно, просмотреть спешный фильм. Для нашем сайте представлена огромная прибор
самых лучших фильмов [url=http://online-kinodom.ru/]смотреть фильмы 2017[/url] зарубежного и отечественного кинематографа,
c которыми дозволительно ознакомиться в любое удобное чтобы вас век, причем абсолютно бесплатно.
Паки маломальски лет тому назад было немыслимо представить себе, что наступят времена,
если любой фильм можно будет примечать онлайн. Однако прогресс не стоит на месте!
И сейчас вам позволительно не попроведывать кинотеатры, не тратиться на покупку дорогостоящих
DVD-дисков, а простой приходить на наш сайт, выбрать заинтересовавший вас фильм и воззриться
его неуклонно для сайте. Даже без регистрации! Наслаждаться просмотром можно для уютном диване дома или же в удобном кресле для работе.
GHgcine - 2017-03-17  13:19:50
 How towards Application a Mount Buller Holiday vacation


If by yourself are taking into consideration a Mount Buller holiday, yourself are picking a spot holiday that sets yourself aside versus the unwind. It does not choose prolonged for contemporary site visitors in direction of Mt Buller and Mansfield toward mechanically tumble within just get pleasure from with the ecosystem and surroundings of a quiet oasis that tends to make for the suitable holiday any year of calendar year. If on your own are fascinated within just building a trip that is a minor option and a notch or 2 over the typical trip, then yourself need to try out a Mt. Buller trip for your future vacation. Right here your self will discover out something yourself require in direction of understand that will guidance yourself program your Mansfield holiday or following individual holiday [url=http://www.pokoje-w-rewalu-2016.com.pl]Pokoje w Rewalu[/url].
Mansfield Lodging will be conce
ing your very first variables towards test off of your in the direction of do record. The initially spot on your own need to have towards glimpse if oneself will be getting benefit of Mt. Buller working day excursions will be the Alzburg vacation resort. This vacation resort promotions all of the facilities oneself will need in direction of generate your getaway 1 that will be remembered for good. Oneself will slide inside of delight in all more than all over again at Alzburg at the time on your own get aspect inside of their Mt Buller lodging applications, and your self will be well prepared toward ebook your following holiday in this article right before by yourself even depart.
[img]http://s11.postimg.org/wxsjmdbz7/jodlowa.jpg[/img]
Snowboarding could possibly be your recreation of determination and could possibly be the sole rationale oneself are thinking of this holiday. If thus, your self will will need toward make a decision a Mansfield lodging provider that will support on your own in just the preparations vital for a Mansfield Ski Retain the services of or Mt Buller raise tickets. Even though snowboarding is a Quite notable match in just the local, if contributors of your get together are not eager for the slopes, your self may possibly furthermore feel for resorts that will guidance yourself prepare Mt. Buller working day excursions that will pleasure any traveler [url=http://www.noclegi-w-rewalu-2016.com.pl/noclegi-w-rewalu/rewal-pokoje-w-maju-nad-morze]Rewal pokoje[/url].
The summer season weeks provide an abundance of alte
atives for both Mt Buller working day excursions or preference out of doors actions. Oneself can love horse driving, mountain cycling, climbing, or even rock soaring if oneself are the chaotic style. Snowboarding is not the simply match inside of the winter season, and yourself may well in addition think about snow shoeing, ice skating, or even tobogganing.
Within just addition in the direction of a broad selection of actual physical actions that yourself can take pleasure in, your self moreover require in direction of obtain Mansfield lodging that is around or centrally observed in the direction of the far better browsing and eating features within the Place. The area components of Merrijig and Mansfield are household towards a selection of places to eat that will present options that will be sure to anyone. No matter if by yourself are wanting for a wonderful eating surroundings, or a informal eatery or caf&eacute;, your self will identify it below. In just addition, there is a massive professional heart right here property towards banking companies, marketplaces, and pharmacies toward fulfill any demands of yours that may possibly arrive up all through your family vacation [url=http://www.noclegi-w-rewalu-2016.com.pl/noclegi-w-rewalu/noclegi-w-rewalu-co-zabrac-na-plaze]Noclegi w Rewalu[/url].
As your self can perspective, there are a selection of factors that generate Mt. Buller and Mansfield a location of selection for nowadays's traveler. If your self are hunting for a vacation spot family vacation that is previously mentioned common within text of practical experience, start off developing your Mansfield lodging currently!
MichaelWix - 2017-03-17  10:51:30
 Приветствую всех!
Нашел прикольные новости на этом сайте: http://agentorange.ru/ :
Изюмный понедельник в университете Сент-Эндрюс http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/978-izyumnyy-ponedelnik-v-universitete-sent-endryus.html
[url=http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/729-podvodnye-fotografii.html] Подводные фотографии [/url]
Проснувшийся вулкан Синабунг http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/3507-prosnuvshiysya-vulkan-sinabung.html
[url=http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/3507-prosnuvshiysya-vulkan-sinabung.html] Проснувшийся вулкан Синабунг [/url]
JohnnieVap - 2017-03-17  09:45:00
 Привет всем!
Отличная база фильмов, все новинки кино 2016 в HD по категориям http://kinofanonline.ru :
[b] Лучшие документальные фильмы 2017 список [/b] http://kinofanonline.ru/dokumentalnyy/
[b] Лучшие боевики 2017 онлайн бесплатно [/b] [url=http://kinofanonline.ru/boevik/]Лучшие боевики 2017 смотреть онлайн бесплатно[/url]
[b] Лучшие разные фильмы 2016 рейтинг [/b] [url=http://kinofanonline.ru/raznoe/]Лучшие разные фильмы новые в хорошем качестве HD[/url]
И Тут:
http://kinofanonline.ru/fentezi/2071-vlastelin-kolec-bratstvo-kolca-the-lord-of-the-rings-the-fellowship-of-the-ring-2001.html
http://kinofanonline.ru/uzhasy/10833-delo-39-case-39-2007.html
http://kinofanonline.ru/komediya/6833-ochen-priyatno-bog-tv-2-kamisama-hajimemashita-tv-2-sezon-1-2015.html
Bernarddasia - 2017-03-17  00:16:36
 Проститутки в Киеве https://hit.ua/site_view/108316 с фото
PedroMex - 2017-03-16  22:29:08
 Стоило мне брезгливо отшатнуться от отнюдь не блещущей чистотой конструкции, как мой студенческий, от рывков вывалившийся из мелкого верхнего кармашка, красиво шлепнулся прямо в черную дыру.

http://tripkr.ru/12097.php

http://wersys.ru/28-11-2016-2.php

http://docvirus.ru/30-11-2016-10.php
Kellysak - 2017-03-16  21:39:23
 Дорогие друзья!

Если Вы совершаете покупки в интернете, то наверняка не откажетесь от возможности сэкономить деньги. Мы хотим познакомить Вас с сервисом, позволяющим возвращать часть денег, которые Вы тратите на покупки.

Данную возможность предоставляет [url=http://debedrost.ml]сервис[/url], который работает по системе "кэшбэк". Кэшбэк - это механизм покупок, при котором вместо затрат на рекламу, магазин возвращает часть денег своим клиентам.
http://debedrost.ml
Как начать экономить на покупках?
Зарегистрироваться в этом [url=http://debedrost.ml]сервисе[/url] http://debedrost.ml
Установить расширение для браузера для увеличения суммы кэшбэка (по желанию)
Перейти на любой сайт-партнер сервиса непосредственно с самого сайта.
Оформить заказ и получить кэшбэк

[url=http://debedrost.ml]Узнать больше!!![/url] debedrost.ml
Prostitutes - 2017-03-16  21:13:08
 Дорогие Индивидуалки http://links.orthodoxworld.ru/aaaaaY
PrestonBrela - 2017-03-16  20:52:41
 Маятник отметил маршрут, который проходил через спокойные пригородные улицы.

http://yazikuspeha.ru/26-11-2016-18.php

http://mstag.ru/plagin-dlya-aimp-3.php

http://garmoniaclub.ru/10-2016-469.php
Sergei#inkomoff[EdhuqesofzejsVI,2,4] - 2017-03-16  18:57:21
 Народ, это не спам. Ниже список сайтов-мошенников,
которые обманывают людей.
Все отзывы на них вымышленные.
Они сотрудничают с автосалонами-лохотронами
[url="http://avtosalon-review.ru/"]прон отзывы[/url]
[url="http://otzivalko.ru"]автосалоны отзывы [/url]
[url="http://kritika.su"]относительный автосалоне[/url]
[url="http://rusavtodiler.ru"]отзывы[/url]
[url="http://xn--80aaf1bkbccckpk.xn--p1ai/"]автосалоны отзывы[/url]
[url="http://xn----8sbahbbnyi0aqgkcbs0akg.xn--p1ai/"]прон отзывы[/url]
Horobelt - 2017-03-16  17:02:41
 девочки по вызову симферополь проститутки с клуба максимус
[url=http://hger.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=219]проститутки город москва станция метро беляева[/url] шлюхи в пскове [url=http://hget.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=385]проститутки в коммунарке[/url] проститутки анал ярославля [url=http://hgeer.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=276]шикарные проститутки метро калужское[/url] проститутки ра чыхино проститутки архипо осиповки проститутки старые м курская [url=http://hger.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=372]шлюхи тоже платят censored с канала o la la[/url] ебеться пьяна я шлюха [url=http://hget.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=522]проститутка артёмовский свердловская обл[/url]
проститутки нагатино садовники 2000 [url=http://hgeer.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=649]девочки по вызову луганск[/url] [url=http://hger.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=142]проститутка мишель москва[/url] индивидуалки на автозаводской рыжим шлюхам кончают на лицо
проститутки в каменец подопьске проститутки москвы беляево конького [url=http://hget.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=422]телефон проститутки г скопин[/url] путаны сургуте индидуалки
дешевые путаны новосибирск порно шлюх постарше [url=http://hgeer.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=1426]проститутки город пенза[/url] проститутку в москве метро дмитровская азиатские проститутки в москве
[url=http://hger.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=651]проститутки москвы м юго западная[/url] порно красивых проституток
[url=http://hget.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=1032]проститутки на велозоводской[/url] путаны с номерами телефона новый уренгой проститутки москвы м аэропорт
проститутки на калужском шоссе снять путану м бауманская [url=http://hget.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=1176]проститутки для семейной пары порно[/url] проститутки обучают девственников
[url=http://hgeer.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=1374]золотой дождь знакомства[/url] проститутки краснодар темнокожие проститутки в пензе проститутки в пензе за 500 рублей
[url=http://hger.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=460]ольга рапунцель из дом 2 проститутка[/url] заказать проститутку отзывы
[url=http://hget.ru.host1568002.serv65.hostland.pro/index.php?we=609]шлюхи на улице за 1000 рублей[/url] проститутки приморско ахтарска эротический массаж строгино
[url=http://editemospes.com/index.php?action=profile;u=47]http://editemospes.com/index.php?action=profile;u=47[/url] [url=http://9wyx.cn/home.php?mod=space&uid=8013]http://9wyx.cn/home.php?mod=space&uid=8013[/url] [url=http://alaniapw.esy.es/forum/index.php?members/horacerathy.173/]http://alaniapw.esy.es/forum/index.php?members/horacerathy.173/[/url] [url=http://forumezoterika.ru/user/6226/]http://forumezoterika.ru/user/6226/[/url] [url=http://nordlove.ru/home.php?mod=space&uid=21346]http://nordlove.ru/home.php?mod=space&uid=21346[/url]
GoutldKep - 2017-03-16  15:47:25
 gout vs vegeta
There are any connected with ways manage gout health care. Natural remedies are some of the most successful, and produce the fewest side effects. For those people who try to avoid medicines filled with chemicals and additives, must take this activity the to be able to go.

Home therapy of gout are the best treatment ways. When the pain has not reached the unbearable level yet, the how to reduce pain would be by herbal remedies. Though people don't quite have faith in home remedies nowadays, they are the easiest and cheapest methods to treat any disease. You'll find of treatments that is done for gout before doctor has in order to become called. Good gout home treatment would be water drinking. People are asked to drink a minimum of one to two liters water every session. Water is the one of extremely home therapy of gout. The crystallization of uric acid is simply because of the dehydration in the human metabolism. Thus, when the water level increases, the dehydration decreases. Thus the odds of the uric acid crystallizing one other comparatively quantity.The a lift is you just have have a wfi connection to advice! This is where natural gout remedies come throughout. Most people use natural gout treatment - or home remedies, implementingwithin their gout management campaign.

Research demonstrates that Omega 3 fish oil has extremely - and natural - anti-inflammatory properties - without causing harmful side results of the kind that often are associated with anti-inflammatory medicines. Omega 3 fatty acids can rise to the top as must force inside your fight against joint aggravation. It can provide natural relief for gout.

You really should know triggers this miserable condition. Urates is at fault. Normally, your kidneys will gather excess uric acid from your pc. If it doesn't, the acid forms sharp little crystals that go your extremities (usually your big toes) and lodge there, causing sharp, intense pain. Excess is caused either with a dysfunctioning kidney, eating lots of foods elevated in uric acid, or the body producing plenty of of it on some.

This might crazy but charcoal is really actually a company acid neutralizing agent. There are ways on this it for quick rest from gout but probably most effective way would be to drink it. Take a 1/2 teaspoon of charcoal powder and mix it with a liquid of the choice(excluding beer which will only make your gout worse).
http://www.asian-teen-tube.com/cgi-bin/crtr/out.cgi?url=https://drive.google.com/file/d/0B1RhFRQs7EqVOFM0a1hEMTEydlE/view
http://www.mountprospect.org/redirect.aspx?url=https://drive.google.com/file/d/0B1RhFRQs7EqVOFM0a1hEMTEydlE/view
http://www.aftllc.com/leaving.php?url=drive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B1RhFRQs7EqVOFM0a1hEMTEydlE%2Fview
http://tracker.marinsm.com/rd?cid=esfyia2vf0&lp=http%3A//drive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B1RhFRQs7EqVOFM0a1hEMTEydlE%2Fview
http://www.evansville.in.gov/redirect.aspx?url=https://drive.google.com/file/d/0B1RhFRQs7EqVOFM0a1hEMTEydlE/view

Omega 3 fats definitely are of importance to your your well-being. The have to taken in as part of the diet - the human body does not produce all of them with. Besides fish, discover find these oils in the most vegetables. On the list of best plant sources of Omega 3 fats look for flaxseed gasoline. Flax seed oil contains around 50% more omega fats than do fish. Shouldn't be a really perfect part of vegan and vegetarian meal plans. Also flaxseeds contain fatty acids of the Omega 6 kind (as linoleic acid).

[url=http://www.dcyf.org/redirect.aspx?url=https://drive.google.com/file/d/0B1RhFRQs7EqVOFM0a1hEMTEydlE/view ]goutweed osrs [/url]
PatrickCrync - 2017-03-16  15:01:45
 Youtube super trend video every day:
[url=http://getautos.ru/annie96-is-typingthe-creepiest-text-ever-reaction.html]http://apple-fresh.ru/10-uzhasnykh-redkikh-boleznei-vsekh-vremen.html[/url]
Stevenundes - 2017-03-16  05:42:59
 Как заработать в интернете уже сегодня

Ребят, хватит сидеть без денег!)
Я был простым бедным студентом, а теперь рублю 15-17 тысяч рублей каждый день вот здесь: [url=http://9binaryoptions.com/kak-torgovat-i-zarabatyvat-v-binomo.html]Как заработать в интернете[/url] (обучающая статья)
Это РАБОТАЕТ! Проверено. Всем удачи!

[img]http://9binaryoptions.com/uploads/posts/2017-01/binary_options_money.jpg[/img]

Заработок в интернете от 15000 рублей в день тут [url=http://9binaryoptions.com/kak-torgovat-i-zarabatyvat-v-binomo.html]Как заработать в интернете[/url] (обучающая статья)

Вот ещё статьи вам помогут начать получать доход в интернете:
[b] Бинарные опционы мнение специалистов [/b] [url="http://9binaryoptions.com/ru"]Бинарные опционы мнение специалистов[/url]
[b] Binary options brokers Review [/b] [url="http://9binaryoptions.com/brokers.html"]http://9binaryoptions.com/brokers.html[/url]
[url=http://9binaryoptions.com/uploads/otzivi/skachat-tochniy-indikator-dlya-bina
ogo-optsiona.htm] Скачать точный индикатор для бинарного опциона [/url]
http://9binaryoptions.com/uploads/otzivi/polosi-bollindzhera-dlya-bina
ih-optsionov.htm [b] Полосы боллинджера для бинарных опционов [/b]
[url=http://9binaryoptions.com/uploads/otzivi/inte
et-zarabotok-bez-vlozheniy-na-domu.htm] Интернет заработок без вложений на дому [/url]
http://9binaryoptions.com/uploads/otzivi/bina
ie-optsioni-eto-realno-ili-razvod.htm [b] Бинарные опционы это реально или развод [/b]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.