Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(8993)
Joshuasweag - 2017-03-04  16:27:50
 Это верная информация

так и хочеться дунуть.... [url=http://domnasib.ru/component/k2/itemlist/user/68527]Читать дальше[/url]

Конечно. Это было и со мной. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM. [url=http://vinpak.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=179845]Читать дальше[/url]

Возможно, я ошибаюсь. [url=http://sahako
.pmk.ac.th/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=838501]Читать дальше[/url]

Какие трогательные слова :) [url=http://www.agacoadministradoresconcursales.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=184439]тут[/url]

даже незнаю [url=http://artsivitour.ge/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21618]там[/url]
Nodelinager - 2017-03-04  15:41:47
 И вот наступила весна!
[img]http://kok7.ru/wp-content/uploads/2017/02/e930ab3be86035c1db55ee8fd2dfb1d6_cropped_740x460-158x158.jpg[/img]
Каждая, любящая себя женщина хочет позаботиться о себе, чтобы стать ещё прекраснее.
И я такая же, сообразительная и решила изменить свой имидж.
Поискала необходимые и полезные материалы.
Хочу поделиться с вами, пользуйтесь на здоровье.

[url=http://kok7.ru/tonkaya-taliya-za-nedelyu/]Тонкая талия за неделю[/url]
[url=http://kok7.ru/obezbolivayushhie-mazi-dlya-epilyatsii/]Обезболивающие мази для эпиляции[/url]
Robertchify - 2017-03-04  07:45:34
 We choose not casually to each other ...
We meet only those who already exists in our subconscious.

http://tinyurl.com/j59hxbq
Charlesnoita - 2017-03-04  03:20:18
 [url=http://kamagragelusa.net]buy kamagra[/url] - buy kamagra, buy kamagra oral jelly.
Brucealist - 2017-03-04  02:35:34
 [url=http://buycheapsildenafils.net]cheap sildenafil citrate[/url] - sildenafil cheap, sildenafil citrate cheap.
Timothyerunk - 2017-03-04  01:19:26
 Лучшие Фильмы рейтинг смотреть в хорошем качестве

Привет всем участникам форума!
Отличная база фильмов, все новинки хорошего кино 2016 в HD по категориям смотреть онлайн бесплатно в качестве HD [url="http://kinobibly.ru/"]http://kinobibly.ru/[/url] :
[b] Лучшие отечественные фильмы список новинки в хорошем качестве HD [/b] http://kinobibly.ru/otechestvennyy/
[b] Лучшие реалити шоу список новинки смотреть онлайн [/b] http://kinobibly.ru/realiti-shou/
[b] Лучшие разные фильмы список смотреть бесплатно [/b] http://kinobibly.ru/raznoe/
[b] Лучшие детективы список новинки смотреть онлайн [/b] [url=http://kinobibly.ru/detektiv/]Лучшие детективы смотреть бесплатно[/url]
И Тут:
http://kinobibly.ru/raznoe/4756-spyaschaya-krasavica-bella-addormentata-2012.html
http://kinobibly.ru/boevik/9467-planeta-monstrov-shadow-raiders-sezon-1-2-19981999.html
http://kinobibly.ru/kinonewz/9213-benedikt-kamberbetch-stal-modelyu-androginom-dlya-novoy-komedii.html
http://kinobibly.ru/teleperedachi/5252-bear-grills-vybratsya-zhivym-get-out-alive-with-bear-grylls-sezon-1-2013.html
http://kinobibly.ru/kinonewz/9905-obyavleny-laureaty-premii-zolotoy-globus-2016-serialy.html
WilliamWhize - 2017-03-04  00:27:48
 Всем привет!
[b] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/b] [url="http://techrize.ru/"] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/url]

[b] где можно записаться в днр [/b] [url="http://techrize.ru/"] глава мвд днр [/url]
[b] суходольск лнр [/b] [url="http://techrize.ru/"] выборы на донбассе [/url]
[b] майдан украина война видео [/b] http://techrize.ru/

http://techrize.ru/news/17342-es-na-puti-v-moskvu-na-puti-v-buduschee.html
http://techrize.ru/news/5724-geotermalnaya-energiya-zemli-i-perspektivy-ee-ispolzovaniya.html
http://techrize.ru/information-technology-it/18341-solar-shtick-anonsirovala-vyhod-bloknota-powerbook-s-solnechnymi-batareyami.html
http://techrize.ru/news/13283-v-evrope-esche-net-voyny-no-uzhe-est-krov.html
http://techrize.ru/news/9295-strasti-po-mafam-v-kieve-klichko-obeschaet-krichat-v-ushi-predprinimateli-stoyat-do-konca.html
http://techrize.ru/news/6699-3-prichiny-prikupit-bumagi-fsk.html
HaroldChurn - 2017-03-03  23:04:29
 Как заработать в интернете уже сегодня

Ребят, хватит сидеть без денег!)
Я был простым бедным студентом, а теперь рублю 15-17 тысяч рублей каждый день вот здесь: [url=https://vk.cc/5DFvY9]https://vk.cc/5DFvY9[/url] (обучающая статья)
Это РАБОТАЕТ! Проверено. Всем удачи!

[img]http://9binaryoptions.com/uploads/posts/2017-01/binary_options_money.jpg[/img]

Заработок в интернете от 15000 рублей в день тут [url=https://vk.cc/5DFvY9]https://vk.cc/5DFvY9[/url] (обучающая статья)

Вот ещё статьи вам помогут начать получать доход в интернете:
[b] Opciones Binarias: ?Comience a Operar Ahora! Opinion experta [/b] [url="http://9binaryoptions.com/es"]http://9binaryoptions.com/es[/url]
[b] Бинарные опционы развод [/b] http://9binaryoptions.com/bina
ye-opciony-razvod.html
[b] Торговля бинарными опционами [/b] http://9binaryoptions.com/ru
[b] Las opciones binarias - estrategia de negociacion, la revision, la opinion de expertos [/b] [url="http://9binaryoptions.com/spain-binary-options-trading-strategy.html"]Las opciones binarias - estrategia de negociacion, la revision, la opinion de expertos [/url]
[b] Стратегии бинарных опционов [/b] [url="http://9binaryoptions.com/strategii-bina
yh-opcionov.html"]Стратегии бинарных опционов[/url]
Nodelinager - 2017-03-03  22:36:15
 Пришло время, наступила весна!
[img]http://kok7.ru/wp-content/uploads/2017/02/article_707_40998418b9587e75843237bbe4d95cd71306121086-158x158.jpg[/img]
Уважающая себя замужняя женщина хочет позаботиться о себе, чтобы стать ещё прекраснее.
Я тоже задумалась и решила немного поработать над собой.
Узнала, как стать красавицей в домашних условиях.
Хочу поделиться с вами, пользуйтесь на здоровье.

[url=http://kok7.ru/kak-perevesti-risunok-na-telo/]Как перевести рисунок на тело[/url]
[url=http://kok7.ru/efi
ye-masla-dlya-uhoda-za-grudyu/]Эфирные масла для ухода за грудью[/url]
Arnoldtow - 2017-03-03  21:55:23
 Download just cause 3 torrent right here: Just cause 3 CPY Cracked Working version

[url=http://adf.ly/1kfMLZ ]just cause 3 cpy reddit funny imgur posts [/url]
Michaeltob - 2017-03-03  20:46:28
 If you and your partner have choice to start a family, you can find a wa to increase your chances on getting pregnant. Your first goal before you implement any method on how to build pregnant fast is to get as healthy as humanly possible be. Then, boost up your odds by following these tips on getting pregnant now.

Infertility Forums are an exceptional way to get in touch with other people who are struggling to have a baby. In the early days of my own infertility Located that forums offered a remarkable way to relieve the loneliness I felt a lot of the time.

By subsequent these simple strategies on how to get pregnant using a boy, plus it really can be on your private way design your dream wife and children. Remember, these methods aren't foolproof, but no challenege show up gender your son or daughter ends up being, important thing constantly that they are healthy and happy.

One on the first ingredients that you must do is in order to consider a deeper look in the things a person eat. There are a bunch obviously risks to high quality if consume fatty foods and must much fat on one's body. What you might not have access to known is that these products that can cause extra hormones being produced and this ought to help interfere in your own ovulation.

This is rue both of yourself. You need to lessen back on these associated with things and ultimately quit all together to help things in concert. Also making sure may start to consume a healthy well balanced diet extremely important. You will want all in the best nutrition now even though you are pregnant. Individuals never prematurily . to start eating healthful.

When to obtain the boy sperm on the egg is important, but how to offer it is crucial. Keeping idea the vulnerability of the boy sperm, you to be able to keep their exposure time between release and connecting with the egg as short and sweet and often.

Find out all could certainly about the various contraceptives available in market that you as well as your companion could wear. Speak to your doctor as well for rules. Keep in mind to read all the instructions for a home pregnancy test carefully in case you will be administer the test yourself. One mistake could caused a wrong benefit. Doctors usually recommend taking test when the periods are due. If you are in doubt, speak in your doctor.

after periods how many days i can get pregnant in hindi
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vcU2BSBS4esJ:www.need.net.pk/can-i-get-pregnant-right-after-my-period/+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=pk
[url=http://www.need.net.pk/can-i-get-pregnant-right-after-my-period/]can i get pregnant right after my period need.net.pk[/url]
can i get pregnant right after my period need.net.pk
ElenaCam - 2017-03-03  15:43:27
 Приветствую

Предлагаю вам новую коллекцию платьев 2017 года


Наша компания производим сарафаны ручной работы всех размеров.

Более подробно можно узнать [url=https://vk.com/club141523384]тут[/url]
VoltPa - 2017-03-03  12:16:03
 Over the centuries, the diamond cuts have witnessed as numerous change because political and cultural tricks of nations. In the nineteenth century, the diamonds had to be hand cut and polished because of the lack of top quality machines for the task. It is belief that each antique diamond is exclusive. The perfect facet structures of antique diamonds are hard to be made, yet their brilliance is breathtaking. Even though many of the vintage cuts are forgotten, a lot of them never lost their popularity. From celebrities to brides, women wear them with pride as a symbol of extravagance and luxury.


[url=http://vidmaven99c.ampedpages.com/A-Homage-to-Vintage-Ruby-Cuts-3579714]http://vidmaven99c.ampedpages.com/A-Homage-to-Vintage-Ruby-Cuts-3579714[/url]
[url=http://tinyparty99c.full-design.com/3-Tips-to-Ensure-You-Buy-The-most-effective-Diamond-Engagement-Ring-For-Your-Partner-3278358]http://tinyparty99c.full-design.com/3-Tips-to-Ensure-You-Buy-The-most-effective-Diamond-Engagement-Ring-For-Your-Partner-3278358[/url]


[url=http://emanueltwwx517blog.full-design.com/Preparations-Prior-to-Wearing-The-Wedding-event-Bands-3245931]visit here[/url]
Anidishachila - 2017-03-03  11:13:46
 [url=http://mainadvice.ru/kazino-admiral-promokod/]казино адмирал промокод[/url] [url=http://mainadvice.ru/igrovie-avtomati-besplatno-tuzplay/]игровые автоматы бесплатно tuzplay[/url] [url=http://mainadvice.ru/kazino-ruletka-23/]казино рулетка 23[/url] [url=http://mainadvice.ru/kazino-igrat-na-dengi-yoshkar-ola/]казино играть на деньги йошкар ола[/url] [url=http://mainadvice.ru/inte
et-kazino-titan/]интернет казино титан[/url] [url=http://mainadvice.ru/kazino-vulkan-est-li-ruletka/]казино вулкан есть ли рулетка[/url] [url=http://mainadvice.ru/reklama-kazino-2016/]реклама казино 2016[/url] [url=http://mainadvice.ru/igrovie-avtomati-vulkan-igrat-onlayn-besplatno-bez-registratsii-pechki/]игровые автоматы вулкан играть онлайн бесплатно без регистрации печки[/url] [url=http://mainadvice.ru/kazino-onlayn-igrat-besplatno-bez-registratsii-sloti/]казино онлайн играть бесплатно без регистрации слоты[/url] [url=http://mainadvice.ru/vulkan-igrovie-avtomati-udalit-iz-brauzera/]вулкан игровые автоматы удалить из браузера[/url] [url=http://mainadvice.ru/ograblenie-kazino-chitat/]ограбление казино читать[/url] [url=http://mainadvice.ru/kazino-vulkan-5rty/]казино вулкан 5rty[/url] [url=http://mainadvice.ru/kazino-h-igrat-onlayn/]казино х играть онлайн[/url] [url=http://mainadvice.ru/igrat-v-kazino-onlayn-na-dengi/]играть в казино онлайн на деньги[/url] [url=http://mainadvice.ru/kazino-besplatno-besplatnaya-registratsiya-onlayn/]казино бесплатно бесплатная регистрация онлайн[/url] [url=http://mainadvice.ru/igrat-v-mighty-knight-2/]играть в mighty knight 2[/url] [url=http://mainadvice.ru/besplatnie-igri-kazino-vulkan-bez-registratsii/]бесплатные игры казино вулкан без регистрации[/url] [url=http://mainadvice.ru/inte
et-kazino-s-nachalnim-kapitalom/]интернет казино с начальным капиталом[/url] [url=http://mainadvice.ru/v-kazino-mne-povezet-ya-znayu-slushat/]в казино мне повезет я знаю слушать[/url] [url=http://mainadvice.ru/skachat-kazino-na-dengi/]скачать казино на деньги[/url]
Trarm - 2017-03-03  10:23:40
 recenzii de sДѓnДѓtate din Siberia de la viermi viermi pisica cum sДѓ Г®nveИ›e viermi la copii de rectificat dinИ›i cel mai bun remediu pentru viermi la om semne Г®n York viermi Tratamentul in viermi gravide un test de sГўnge pentru viermi preИ› invitro Se pare ca un vierme ou la pisici viermi sunt transmise И™i modul Г®n care decГўt pentru a trata copilul de viermi 5 ani pisici viermi de ce domestice sindroame Г®n viermi daca rahatul tau de vis cu viermi preparate din viermi pisoi DacДѓ ouДѓle de viermi pot fi observate in scaun

viermi la mirosit [url=http://wxfk2ilj.flnet.org/248.php]de unde stii pentru viermi de sange[/url] remedii populare pentru viermi pentru cГўini [url=http://m5fa9e7o.b0ne.com/171.php]cum sa in?eleaga faptul ca cainii de viermi[/url] trata pisici de la viermi [url=http://gba9fqhg.slyip.net/644.php]unitate viermi pisici[/url] ca o pisicДѓ viermi aduce acasДѓ cДѓi de atac [url=http://jdk0moap.etowns.net/568.php]decat pentru tratarea pisicilor pentru banda de viermi[/url] pentru prevenirea viermi pentru a cumpДѓra [url=http://jiuwryyj.b0ne.com/716.php]tablete de purici ?i viermi[/url]

Am gДѓsit o pisica viermi Inspector de viermi pentru cГўini comentarii Г®n cazul Г®n care un copil are viermi Komorowski atunci cГўnd viermii apetitului viermi metode de infecИ›ie otrДѓvire viermi pisoi presiune de la viermi la om dupДѓ ce a luat un viermi Vermoxum viermi la copii de pui pete albe din cauza viermi

Cum puteИ›i obИ›ine de la o altДѓ persoanДѓ cu viermi [url=http://jdk0moap.etowns.net/126.php]viermi na?ionale de tratament[/url] viermi intr-un copil decГўt pentru a trata pe forum [url=http://uq5d3et4.etowns.net/603.php]vierme de sange[/url] copiii Г®mpotriva viermi [url=http://ci83sqgw.etowns.net/160.php]decat puii vor canta de la viermi[/url] cum pentru a determina daca o pisica are viermi [url=http://haz5maw2.etowns.net/503.php]de vierme pentru purcei[/url] pentru prevenirea viermilor persoanei [url=http://99z4wv5z.bbsindex.com/138.php]aduce un viermi pisica[/url]

viermi pisica modul de a trata oamenilor mijloacele modul de a verifica prezenИ›a viermi Г®n sale o tabletДѓ de supradozaj viermi pisica scrisoarea la numele viermilor Poate o persoanДѓ obИ›ine de grДѓsime de la viermi
Trarm - 2017-03-03  10:22:39
 Tratamentul de viermi ce sДѓ bea Г®nainte de a merge la culcare pentru viermi remediu vierme pentru oameni cГўt de des trebuie sДѓ dea un comprimat de la viermi de cГўine cum sДѓ obИ›ineИ›i viermi copii de ce oamenii se pisa dintii lor atunci cand viermii Am gДѓsit viermi pisica ce sДѓ facДѓ atunci cГўnd existДѓ viermi bun agent de paraziИ›i la om o pisicДѓ vДѓrsДѓturi viermi cum sДѓ scape de viermi pe timp de noapte un singur comprimat de la viermi la om care va ajuta la aducerea viermi au viermi Г®n intestine de macrou din cauza viermi de cenuИ™Дѓ

viermi И™i oxiurilor diferenИ›Дѓ [url=http://ml13bo38.flnet.org/216.php]viermi tratate cu soda[/url] fotografie viermi de broascДѓ И›estoasДѓ [url=http://4obkzt6z.gotgeeks.com/657.php]Tratamentul de viermi canin la om[/url] M-am luptat cu viermi [url=http://43kziai9.effers.com/641.php]este posibil pentru a scapa de viermi clisma[/url] numele de medicamente pentru viermi pentru pisici [url=http://jdk0moap.etowns.net/15.php]Viermi in schema de copii[/url] viermi Г®n medicinДѓ porcine [url=http://pjzd3jp4.slyip.com/17.php]de la viermi la puii tineri[/url]

Viermi Г®n ochi Г®n timpul somnului comprimate de la viermi adulИ›i Г®n cazul Г®n care viermi Г®n peИ™ti mijloace de viermi pentru o gamДѓ largДѓ de oameni a scДѓpa de viermi pisica identifica viermi Г®n cazul Г®n care dupДѓ ce viermi glistogonki nu a venit ClismДѓ gravidДѓ cu viermi dacДѓ mirosul din gura de la viermi viermi ies prin gura

Г®nseamnДѓ pisici paraziИ›i [url=http://uq5d3et4.etowns.net/224.php]viermi ?i vaccinarile la pisici[/url] primirea pyrantel cum viermi [url=http://ob8n8zlt.etowns.net/627.php]vindeca viermi intr-o gravida[/url] pastile vierme kanikvantel [url=http://4jtlddgr.gotgeeks.com/227.php]mijloace populare ?i eficiente de viermi[/url] viermi И™i eliminarea lor [url=http://oeozcw1d.scieron.com/19.php]cainii infecta?i cu viermi[/url] cГўt timp dupДѓ ce viermii ies decaris [url=http://pzr409a8.chatnook.com/407.php]viermi pot prinde de la pisici[/url]

, viermi subИ›iri И™i lungi la pisici vaccinДѓri Г®mpotriva viermilor ce viermele ce sДѓ facДѓ Г®n cazul Г®n care o pisica este gravidДѓ И™i ea a avut viermi zinc, de la viermi
Trarm - 2017-03-03  10:22:21
 viermi transmisia pisica orice sДѓnДѓtate Г®n viermi de viermi de ghidare dirofen cum sДѓ scape de viermi medicamente medicamente pentru pisici Г®mpotriva puricilor И™i viermi cum sДѓ scape de viermi adolescent Nu am gДѓsit un vierme infestare vierme pe viermi de ieИ™ire la om ouДѓ de viermi fecale seara mancarime in anus nu sunt viermi dacДѓ aИ›i gДѓsit viermi Г®n copil unii viermi nu sunt transmise de la o persoanДѓ ce medicament aИ›i fost administrat copiilor pentru viermi seminИ›e de dovleac cu lapte de la viermi

cum sДѓ dea injecИ›ii la porci de viermi [url=http://jiuwryyj.b0ne.com/428.php]Cafea de viermi[/url] Sarcina И™i viermi [url=http://wxfk2ilj.flnet.org/387.php]a venit viermele mare un copil[/url] viermi cap la cap senzaИ›ia de mГўncДѓrime nu [url=http://s5nkj1ou.slyip.net/436.php]medicamente de tratament viermi[/url] viermi Г®n pisoi din nou atunci cГўnd [url=http://85hs4qeu.slyip.com/506.php]cat de repede pentru a scapa de viermi in casa[/url] cum de a vindeca un cГўine de viermi [url=http://m5z7zux6.bbsindex.com/693.php]fotografie vierme ou[/url]

cum sДѓ afiИ™aИ›i viermi viermi dДѓuneazДѓ organismului care da Ciobanescul german de la viermi Tratamentul eficient al viermilor pisici ambele pot fi transmise helminИ›i Г®n cazul Г®n care pisica a avut viermi Г®n plДѓmГўni viermi de curДѓИ›are viermi de ochi la cГўini copil cum sДѓ scape de viermi mijloace de luptДѓ Г®mpotriva viermilor

viermi oxiuri Г®ntr-un copil [url=http://bwbzqv2h.dtdns.net/240.php]medicamente pentru pisici cu viermi[/url] tusea poate fi din cauza viermi la om [url=http://9q5ukeaf.3d-game.com/338.php]joc cu viermi[/url] viermi coniac [url=http://m5z7zux6.bbsindex.com/435.php]viermi la pisici sunt transmise la caini[/url] decГўt pentru a trata viermi catelul [url=http://a2pxki08.b0ne.com/564.php]vaccinate impotriva viermilor atunci cand faci caine[/url] cum sa scapi de viermi droguri [url=http://609hi7no.4irc.com/107.php]vaci tratate pentru viermi[/url]

detecta viermi copii existДѓ viermi de pe teren Comentarii pyrantel de la suspensie viermi un copil de remediu popular viermi 1 an viermi pentru copii
Enasajuwubu - 2017-03-03  10:20:27
 [url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
Gentov - 2017-03-03  10:08:08
 Админ сайта http://prosmibank.ru/ идиот! Не работайте с ним.
MaxGabrothibe - 2017-03-03  06:44:31
 Good work! Thanx you conce
ing you affair

http://rocktreesky.net/node/23
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.