Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9129)
Dominiclob - 2017-03-07  23:08:29
 Hello. I am a physician and I want you all to say that Viagra is not a vitamin and it is not necessary to buy them [url=http://rxviagranoprescription.com]viagra without a doc receipt [/url]. I'm in my practice many times confronted with the negative consequences of such a reception of these medical supplies. I encourage you to even be the first time to go to the doc for consultation, believe the time and coin that you will spend much less than the damage that can cause itself.
Joshuathinc - 2017-03-07  22:18:44
 Сайт на котором омжно ознакомиться с [url=http://otzavi.ru/]Отзывы о фильме[/url]
Csuoiv - 2017-03-07  18:12:22
 http://pole-dance-ivanovo.iv-dancefit.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2838 dr office http://sqicolombia.co/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=786000 health coverage insurance http://www.autoguio.com.co/component/k2/itemlist/user/41556/ best doctors in usa http://www.spuntiespuntini.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10023 surgeon or physician http://gmsss47d.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=121362 medical doctor job requirements http://bektaslar.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=152773 physician md http://www.aneed.com.au/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=993633 define a physician
Binary options brokers - 2017-03-07  17:00:41
 Lovely Web page, Continue the great job. With thanks!
Nrz94k - 2017-03-07  12:33:41
 http://www.lexloci.mn/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=188474 online pharmacy http://www.ecsicoinfraestructuras.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=376186 local primary physicians http://solution-ltd.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=563034 drugs as medicine http://www.zsmoderowka.jedlicze.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=149082 united health way http://psicologia-liria.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2881 list of physicians http://zigfoil.com/component/k2/itemlist/user/29721/ no insurance clinic http://www.black-star.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=352822 health care coverage
Hundfs - 2017-03-07  08:20:04
 http://sbs-metallbau.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14015 medicine in the uk http://cooleche.com/component/k2/itemlist/user/88250/ find a local doctor http://www.simchalayeled.org.il/component/k2/itemlist/user/282435/ icare health care http://lokakids.com.br/component/k2/itemlist/user/167400/ physician search http://pole-dance-ivanovo.iv-dancefit.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2838 medical health care http://tobiaextreme.com/component/k2/itemlist/user/250350/ the doctors wiki
DeborinaErrom - 2017-03-07  08:12:36
 [url=http://kok7.ru/health/sport/]как стань на 10 лет моложе[/url]

[url=http://kok7.ru/health/sport/][img]http://kok7.ru/wp-content/uploads/2017/02/2515_1323921354_bebf9-158x158.jpg[/img][/url]

Как стань на 10 лет моложе?
А вы хотите, стань моложе на 10 лет?
Посмотрела на себя внимательно, и серьёзно стала размышлять над этим вопросом.
И нашла интересную и полезную информацию, которая помогает и работает,
как стать моложе совершенно бесплатно.
Хочу с вами поделиться, чтобы и вы стали моложе.
[url=http://kok7.ru/4-uprazhneniya-kotorye-pomogut-vam-vyglyadet-molozhe/]Подробнее здесь:[/url]
Pachatreops - 2017-03-07  04:55:50
 как верно сварить МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ?
время варки 5-7 минут

Чтоб сварить замороженный морской коктейль необязательно его за ранее размораживать. Главное хорошо промыть его под проточной водой, откинув на сито, т.к. меж осьминожками и кусками кальмаров могут наблюдаться следы песка, которые и требуется смыть. Коктейль варят в отлично подсоленной воде, объем которой должен быть больше втрое. Кастрюлю ставят на сильный огонь, доводят до состояния кипения и высыпают в нее морской коктейль. Поначалу вода перестанет кипеть, но через несколько минут процесс возобновится. После чего варить следует не больше 5 минут - 7 минут, по другому у коктейля будет «резиновый» вкус. Кастрюлю нужно прикрыть крышкой, но не закрывать полностью. Опосля окончания приготовления воду нужно слить, а морское ассорти заправить лимоновым соком или оливковым маслом (по 1ч. ложке). Самое главное коктейль не переварить. Уже после 2-ух минут варки можно осмотреть морепродукты на предмет готовности, ежели они утеряли свою прозрачность, значит, коктейль можно снимать с огня.
Благодаря собственному деликатному и утонченному вкусу морской коктейль часто включают в состав вторых блюд. Он готовится мгновенно.

http://vfpk.mr.kinozz.lol/
http://xrwq.nj.kinozz.lol/
http://dims.rb.kinozz.lol/
http://vzaw.io.kinozz.lol/
http://kxap.ao.kinozz.lol/

[url=http://depa.dilr.kinozz.lol/]bdbj.yfiz.kinozz.lol[/url]
[url=http://cvgo.krxd.kinozz.lol/]azgp.nbhe.kinozz.lol[/url]
[url=http://twop.kvtn.kinozz.lol/]azjn.ylct.kinozz.lol[/url]
[url=http://glyn.wlpl.kinozz.lol/]gnvw.srtf.kinozz.lol[/url]
[url=http://qjum.tfvm.kinozz.lol/]vslt.rzkw.kinozz.lol[/url]
Eciy30 - 2017-03-07  04:11:43
 http://www.ascmachinery.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=141624 physician career path http://fundacarh.org/component/k2/itemlist/user/651206/ primary family doctor http://confortotermico.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4129 doctor who all doctors http://alex-il.ru/component/k2/itemlist/user/13493/ cheap health insurance companies http://www.small67.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11075 physicians near me http://saunaispa.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=66346 inhealth insurance
Dgnfvzc - 2017-03-07  00:00:43
 http://seversol.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29477 primary physician http://triantafyllou-stathis.gr/component/k2/itemlist/user/8150/ health care coverage http://www.pasarelapr.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=498358 causes of ed in males http://autous.in.ua/component/k2/itemlist/user/26290/ all doctors list http://www.champaignmediation.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=337406 find family doctor near me http://www.aksept.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=275577 doctor finder
Ozptat - 2017-03-06  18:23:03
 http://www.nikolatos.eu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12135 better erections http://bumen.vn/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3266 doctors practice http://www.elitespa-style.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=236275 cheap affordable health insurance http://tdecor.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=187082 dr who official site http://tucsonwoori.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1398246 doctor ratings http://www.gerash313.ir/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=412582 top physicians
Gentov - 2017-03-06  18:13:10
 Админ сайта http://prosmibank.ru/ идиот! Не работайте с ним.
MosesAlula - 2017-03-06  15:54:52
 An inspiring use of the DIY Thesis theme for a online magazine.


http://baniotdelka.ru/how-to-make-a-great-resume-with-no-job-experience.php
WilliamDip - 2017-03-06  13:03:24
 This is because chemically-unenriched consciousness is a medium which corrupts anything that it seeks to express.


http://kurskie-roditeli.ru/05-2016-1.php

http://samtgt.ru/simple-book-review-outline.php

http://simpleapps.ru/30-04-2016.php
MichaelTiept - 2017-03-06  12:03:43
 Polecam: [url=http://wp.pl]wp.pl[/url]
PrivatProxykiz - 2017-03-06  07:22:45
 Стабильные прокси IPv6, IPv4 & Socks5 - http://WinGate.Me
RambgingKn - 2017-03-06  04:08:44
 По моему мнению Вы ошибаетесь. Давайте обсудим.

---

Лестница в частном доме [url=]здесь[/url]
ScalemMl - 2017-03-06  01:58:42
 Полностью разделяю Ваше мнение. В этом что-то есть и мне нравится эта идея, я полностью с Вами согласен.

---

Заказать лестницу [url=http://www.aksept.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=275553]тут[/url]
HerbertErawn - 2017-03-06  00:02:56
 The LegalVision team is committed to educating Australian businesses on legal issues.


http://festbg.ru/01-05-2016-7.php

http://sayanzoo.ru/05-12-2015-3.php

http://mydom2012.ru/18.php
VoydiscCymn - 2017-03-05  23:41:41
 Прелестное сообщение

---

Лестница на второй этаж [url=]тут[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.