Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9144)
Anthonyknoni - 2017-03-02  15:51:08
 Дорогие индивидуалки секс раком. Помни, товарищ: трудней найти Друга, нежели подругу - это элегантные и элитные куртизанки, которые любят ... Приглашаем познакомиться с девушками Киева! Дополнительная информация:Приглашаю к себе в апартаменты единственно состоятельных и порядочных мужчин. Внимание: я принимаю индивидуально единовластно через салонов, когда гость ко мне приходит он принужден почувствовать себя расслабленным, в спокойствии, без напряжения-что кто-то довольно по дому бегать. Практикую в сексе практически все, буде вы желаете разнообразить свою сексуальную проживание предлагаю вашему вниманию новинки, однако разновидности массажа от профессионального предварительно расслабляющего, спортивный. Безболезненно делаю массаж простаты, урологический если будут какие либо ваши пожелания, фантазии---гарантирую неземное наслаждение. А так же практикую виброшоу, доминирование от бархатного прежде жесткого с поркой и трамплингом. Уписывать плётки, бостонада, спанкинг, фейсситтинг, контроль дыхания, игры с воском, игры с унижениями, принудительный кунилингус- доставят утеха любителям острых ощущений. В смс переписку не вступаю, выезда нет. Звоните в любое эпоха суток!Приезжай.
Anthonyknoni - 2017-03-02  15:50:15
 Дорогие индивидуалки секс раком. Помни, товарищ: трудней найти Друга, нежели подругу - это элегантные и элитные куртизанки, которые любят ... Приглашаем познакомиться с девушками Киева! Дополнительная информация:Приглашаю к себе в апартаменты единственно состоятельных и порядочных мужчин. Внимание: я принимаю индивидуально единовластно через салонов, когда гость ко мне приходит он принужден почувствовать себя расслабленным, в спокойствии, без напряжения-что кто-то довольно по дому бегать. Практикую в сексе практически все, буде вы желаете разнообразить свою сексуальную проживание предлагаю вашему вниманию новинки, однако разновидности массажа от профессионального предварительно расслабляющего, спортивный. Безболезненно делаю массаж простаты, урологический если будут какие либо ваши пожелания, фантазии---гарантирую неземное наслаждение. А так же практикую виброшоу, доминирование от бархатного прежде жесткого с поркой и трамплингом. Уписывать плётки, бостонада, спанкинг, фейсситтинг, контроль дыхания, игры с воском, игры с унижениями, принудительный кунилингус- доставят утеха любителям острых ощущений. В смс переписку не вступаю, выезда нет. Звоните в любое эпоха суток!Приезжай.
Jerryrot - 2017-03-02  14:19:50
 Конечно, положение облегчило то, что в гареме не было кадин, а Хуррем единственная жена.

http://divanchik37.ru/12-2016-366.php восстановление файлов программа windows 7

http://megasiroed.ru/12-2016-603.php компас 3d v12 лицензия

http://muk19.ru/09-2016-375.php мелисса интимный дневник хорошем качестве
Fabattalt - 2017-03-02  14:08:24
 kewjolfefe dpcrpfknotr pxqm higbzhus
Fabattalt - 2017-03-02  14:08:14
 kewjolfefe dpcrpfknotr pxqm higbzhus
JosephPlunk - 2017-03-02  13:53:11
 Доменное имя kinozz.club было поставлено регистратором в состояние «clienthold», что делает его неработоспособным для пользователей.

Наши НОВЫЕ домены:
http://evry.tqv.kinozz.lol
http://qkpq.zfe.kinozz.lol
http://nwwp.lgg.kinozz.lol
http://wixh.mxn.kinozz.lol
http://njvy.bto.kinozz.lol
http://nvkk.hdy.kinozz.lol
http://qvfs.jog.kinozz.lol

Что Вы можете сделать:

Превентивно настроить обход блокировок (смотреть ниже)
Все ссылки, приведенные в этой теме (а желательно всю тему) сохраняйте на компьютере! Обязательно! Скачайте эту раздачу: в ней описано множество способов по обходу блокировок!
Благодаря им вы сможете обойти потом ограничения на свободу получения информации
Зарегистрироваться, будем высылать информацию про обход блокировок на почту
Периодически заглядывайте сюда для новостей
JanicePthn79 - 2017-03-02  08:27:38
 [b]Marrant genuine leather bag fashion handbags cowhide men crossbody bags men's travel bag tote laptop briefcases men bags 260 ( 88.00 $)[/b]
[url=http://projectgold.ru/sserpxeila3/marrant_genuine_leather_bag_fashion_handbags_cowhiiw.html][img]http://projectgold.ru/sserpxeila3/image/marrant_genuine_leather_bag_fashion_handbags_cowhiiw.jpg[/img][/url]
[i]marrant genuine leather bag fashion handbags cowhide men crossbody bags men's travel bag tote laptop briefcases men bags 260... Item Type: Handbags ; Interior: Interior Compartment,Computer Interlayer,Cell Phone Pocket,Interior Zipper Pocket,Interior Slot Pocket ; Style: Fashion ; Genuine Leather Type: Cow Leather ; Lining Material: Polyester ; Closure...[/i]
[url=http://projectgold.ru/sserpxeila3/marrant_genuine_leather_bag_fashion_handbags_cowhiiw.html][img]http://i67.tinypic.com/2hs46dw.png[/img][/url]


[b]READ MORE[/b]
[url=http://projectgold.ru/sserpxeila1/Retail_2016_good_fishing_lures_minnow,quality_profvl.html]Retail 2016 good fishing lures minnow,quality professional baits 12cm18g,bearking hot model crankbaits penceil bait popper ( 5.00 $)[/url]
8A Peruvian Virgin Hair Body Wave Peruvian Body Wave 4 Bundles,Virgin Peruvian Hair Bundles Unprocessed #1b Human Hair Body Wave ( 72.00 $)
Rose gold 10 pcs5 pcs tooth brush shape oval makeup brush set multipurpose professional foundation powder brush kit with bag ( 11.99 $)
[url=http://projectgold.ru/sserpxeila3/digital_tft_lcd_full_hd_two-way_av_in_reverse_priowf.html]Digital tft lcd full hd two-way av in reverse priority 5 inch car monitor backup rear view camera ( 20.81 $)[/url]
[url=http://projectgold.ru/gniyubreve/ulefone_be_pro_2_android_5.1_4g_phablet_5.5_inch_mru.html]Ulefone Be Pro 2 Android 5.1 4G Phablet 5.5 inch MTK6735 64bit 1.0GHz Quad Core 2GB RAM 16GB ROM 125.39$[/url]
[url=http://projectgold.ru/ad11aliexp/10_kinds_category_Purple_Like_Camellia_Impatiens_Szq.html]10 kinds category Purple Like Camellia Impatiens Seed Balcony Potted Bonsai Flower Seeds Camellia Balsamine Seed A Pack 100 Pcs ( 0.89 $)[/url]
[url=http://projectgold.ru/sserpxeilaam/7a_brazilian_deep_curly_virgin_hair_4pcs_unprocessAA.html]7a brazilian deep curly virgin hair 4pcs unprocessed brazilian virgin hair curly human hair extensions cheap brazilian deep wave ( 84.93 $)[/url]
Honey blonde brazilian hair weave bundles color 27# brazilian body wave human hair 7a grade brazilian virgin hair blonde no shed ( 101.20 $)
VKworld Stone V3 2.4 inch Quad Band Unlocked Phone Camera Dual SIM IP67 Waterproof Dustproof 5200mAh Battery Russian Keyboard 41.39$
[url=http://projectgold.ru/sserpxeilaam/sendefn_vintage_genuine_leather_women_wallet_long_hb.html]Sendefn vintage genuine leather women wallet long coin pocket purse phone wallet female card holder female pures lady clutch ( 97.23 $)[/url]
[url=http://projectgold.ru/ireizrof/samurai_blue_tassel_clip_earringsom.html]Samurai blue tassel clip earrings ( 125.17 $) DSquared2[/url]
[url=http://projectgold.ru/ireizrof/black__gold_resin_necklacexc.html]Black gold resin necklace ( 144.43 $) MM6 Maison Martin Margiela[/url]
Womens Cashmere Lined Brown Italian Leather Gloves ( 119.00 $)
8a brazilian body wave 3pcs human hair mink brazilian virgin hair body wave meches bresilienne lots brazilian hair weave bundles ( 65.00 $)
Mongolian kinky curly virgin hair 3pcs mongolian afro kinky curly hair bundles curly weave human hair rosa queen hair products ( 94.00 $)


[url=http://projectgold.ru/adsserpxeila.htm][img]http://projectgold.ru/img/adaliimg_e/250.jpg[/img][/url]
Trarm - 2017-03-02  06:54:45
 cum viermi trДѓiesc pe aer cДѓile de atac viermi pisica populare alergii cauzate de viermi paraziИ›i Г®n tratamentul simptomelor intestinale de remedii populare agent pentru tratarea paraziИ›ilor un remediu pentru o gamДѓ largДѓ de viermi intestinali la copii viermi opiniile medicilor vetrice vierme modul de a trata viermi pelinul vaccinДѓri Г®mpotriva viermilor remediu pentru viermi И™i alИ›i paraziИ›i comprimate pentru pisici preИ› de-worming cДѓ este necesar sДѓ se bea pentru prevenirea viermilor care testele pentru viermele mijloace sigure de viermi pentru copii

Г®n cazul Г®n care simptomele de viermi pisicДѓ [url=http://qg0e4pds.b0ne.com/751.php]copil 11 luni de viermi[/url] atunci cГўnd viermii de antrenare la cГўini [url=http://43pfsw6g.slyip.net/400.php]diagnostic ?i tratament de viermi[/url] Tratamentul viermilor Г®n timpul sarcinii [url=http://oledtprp.darktech.org/487.php]pisoi ca prevenirea viermi[/url] ГЋn cazul Г®n care hering sДѓrat cu viermi [url=http://rd4buzxi.effers.com/464.php]Acolo sunt viermi la puii de gaina[/url] tablete ieftine de la viermi [url=http://tdtuyf5u.etowns.org/451.php]de-worming medicamente pentru oameni[/url]

de droguri de-worming pentru copii de pГўnДѓ la 1 an fecale pe ouДѓ un vierme pentru a lua copilul mijloace pentru prevenirea viermilor intestinali la copii Cranberries cu viermi cum sДѓ scape de viermi vetrice cum sДѓ aducДѓ viermi remedii populare ClismДѓ de viermi pentru copii sub un an mijloace populare И™i eficiente de viermi Vermoxum cГўt de mult sДѓ bea de la viermi remedii populare pentru usturoi, paraziИ›i

viermi specii de pisici [url=http://9w3skz2b.deaftone.com/155.php]ce se intampla cu un om atunci cand el are viermi[/url] un bun remediu Г®mpotriva paraziИ›ilor [url=http://ihrg4lg9.gotgeeks.com/149.php]Sunt dureri de stomac de la viermi[/url] rahat de somn cu viermi [url=http://w564hscg.dtdns.net/321.php]Traducere vierme engleza[/url] cum sДѓ obИ›ineИ›i viermi pisica [url=http://yw8zilpy.gotgeeks.com/721.php]ca un om veni in viermi[/url] Care sunt medicamentele de viermi pentru pisici [url=http://1q49pv1h.effers.com/684.php]copii 3 ani de viermi[/url]

catelus pentru prelucrarea viermi vormiks la viermi comentarii decГўt Chase viermi pisica ExistДѓ unele tipuri de viermi la pisici LumГўnare de la viermi
Juvapiatiey - 2017-03-02  04:44:48
 [url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
Avamirqa - 2017-03-02  04:22:59
 [url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
Trarm - 2017-03-02  03:41:00
 gДѓsit viermi lamblia coniac ca un remediu pentru viermi burta umflata de la viermi preparate de la viermi И™i preИ›uri miros atunci cГўnd viermii au cum sДѓ scape de viermi Г®n pui copii nemozol pentru viermi Tratamentul de viermi catelus Cauzele de viermi la pisici decГўt pentru a trata viermi intestinali remedii populare viermi Г®n Badakhshan Am viermi И™i Stouter viermi Г®n fiecare CurДѓИ›are comentarii intestinale parazit Г®n cazul Г®n care sunt viermi in organism

din care viermi la puii de gДѓinДѓ [url=http://tztbszok.gotgeeks.com/753.php]viermi la un copil cu varsta de 2 ani cum sa trateze[/url] cum sДѓ obИ›ineИ›i viermi remedii populare Г®n copil [url=http://fpc7l1z1.bbsindex.com/664.php]semne de viermi la un copil de 2 ani[/url] ce sunt viermi [url=http://rd4buzxi.effers.com/377.php]viermi intestinali colonoscopie[/url] la care medicul Г®ntrebaИ›i dacДѓ aveИ›i viermi [url=http://cazm19s2.darktech.org/map.php]cumpara ovule de certificate[/url] Г®n prezenИ›a viermi Г®n organism [url=http://1q49pv1h.effers.com/892.php]fotografii: pisica in care viermi[/url]

Capsule de viermi modul de a trata viermi pirantel curДѓИ›are usturoi de la viermi Г®mpotriva viermilor pentru un copil de 3 ani ce preparate de paraziti in intestin ce viermi poate fi o pisicДѓ Sushi sub formДѓ de rulouri viermi Usturoi Г®mpotriva viermilor pentru copii cumpДѓra mijloace de viermi pisicДѓ Am o multime de viermi

remediu pentru viermi de inima pentru pisici [url=http://yt4xvwog.scieron.com/90.php]mijloace pentru viermi ?i parazi?i pentru copii[/url] cum sДѓ scapi de viermi de dovleac [url=http://1lpy5vtp.etowns.net/45.php]film despre viermi pentru copii[/url] viermi dictare [url=http://cx6420qg.gotgeeks.com/205.php]pasare de viermi[/url] ca puricii transporta teniei [url=http://w564hscg.dtdns.net/727.php]din care viermi la femeile gravide[/url] viermi trebuie sДѓ [url=http://2khb50ks.gotgeeks.com/832.php]de unde ?tii daca exista sau nu viermi[/url]

aratДѓ viermi pentru copii viermi Г®n timpul sarcinii comprimate de tratament poate de viermi dureri de cap avz de viermi de-worming comprimate pentru cГўini
JosephDut - 2017-03-02  03:06:15
 Я стройна и сексуальна,общительная, образованная и весёлая, простая и нежная, чувственная и приятной внешности. Купно с этим я умелая малолеток и хорошо чувствую мужчину. Проститутки Киев
JosephDut - 2017-03-02  03:06:05
 Я стройна и сексуальна,общительная, образованная и весёлая, простая и нежная, чувственная и приятной внешности. Купно с этим я умелая малолеток и хорошо чувствую мужчину. Проститутки Киев
Accutane - 2017-03-02  01:17:20
 Isotret order online
Pills anti acne isotret 10mg Isotret buy
Charlesfaima - 2017-03-01  23:45:44
 Волокнистые пылинки животного и растительного происхождения вызывают хронический ринит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмонию, пневмонит.

http://oldbenz.ru/manager-dlya-vindovs-10-na-russkom-yazike.php

http://slonopatamus.ru/12-2016-509.php

http://icedoor.ru/10638.php
Russellskymn - 2017-03-01  23:04:46
 РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅР°СЏ перевозка дизельного топлива
стоимость одного километра грузоперевозки
видео аварии хонда и газель тюмень
крепление для перевозки ребенка на велосипед
авито сыктывкар газель термобудка

http://mypodarok.ru/map1.html
http://inkoromsk.ru/map1.html
http://77stroi.ru/map1.html
http://7nebo73.ru/map1.html
http://rosteha.ru/map1.html
http://chief-group.ru/map1.html
http://buket-pmr.ru/map1.html
http://sibmarket124.ru/map1.html
http://prostowindows.ru/map1.html
http://smi058.ru/map1.html
http://allhairstyles.ru/map1.html
http://narody-morya.ru/map1.html
http://baltohransoujz.ru/map1.html
http://sia-vl.ru/map1.html
груз массой 30 кг производит давление
схемы узла трубопроводного транспорта
что делать если медленно грузит интернет модема ростелеком
география морской транспорт
суппорт от газели
Moononsmog - 2017-03-01  20:41:17
 zowattiz rvfwmdypkug ruoo pohfycpy
Moononsmog - 2017-03-01  20:40:54
 zowattiz rvfwmdypkug ruoo pohfycpy
RebeccaInern - 2017-03-01  20:29:11
 hair removal yelp
[url=http://www.shahanicouture.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=46672]hair removal techniques[/url]
Body Hair Removal for Women
[url=http://speed
s.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=61265]Hair Removal for Women[/url]
Body Hair Removal Soap
[url=http://www.luisaquaglia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=288311]hair removal miami[/url]
laser hair removal
[url=http://starboxdecostarica.com/component/k2/itemlist/user/51292]x ray hair removal dangers[/url]
hair removal surgery
VoltPa - 2017-03-01  19:46:44
 4.) A Seller's Market. With so many companies clamoring to get a person's eye of the trying to sell gold jewelry, make no mistake - you are obtaining the best price for your scrap gold. It's easy to sell too: selling gold no longer means touring seedy-looking pawn shops and worrying you just aren't being paid enough. Most mode
gold buying companies have web pages and can give you a postage-paid insured envelope to mail your gold in.


[url=http://voicewizard777a.canariblogs.com/caring-for-fine-precious-jewelry-990978]http://voicewizard777a.canariblogs.com/caring-for-fine-precious-jewelry-990978[/url]
[url=http://allentkap936blog.bloguetechno.com/What-Should-Be-Thought-about-As-Daily-Precious-jewelry--2109822]http://allentkap936blog.bloguetechno.com/What-Should-Be-Thought-about-As-Daily-Precious-jewelry--2109822[/url]


[url=http://simamigo2017l.thezenweb.com/Discover-the-Perfect-Interaction-Rings-3892819]i was reading this[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.