Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9129)
Trarm - 2017-02-27  16:07:30
 care sunt tabletele care au un vierme remediu pentru viermi copil de 2 ani folk vechi tratament de viermi pentru copii de pГўnДѓ la 2 ani coniac Г®n tratamentul viermilor de viermi complot rapid a scДѓpa de viermi remedii populare huruitul stomacului cu viermi Prevenirea medicina de viermi Г®nainte de viermi de unitate de inoculare la cГўini dacДѓ un copil cu viermi de mers pe jos la И™coalДѓ pentru pisici din suspensie viermi Prevenirea viermi pisica dacДѓ apetitul abis pentru viermi infectate cu viermi de la consumul comprimat de la viermi la cГўini

a scДѓpa de teniei cГўine [url=http://amoryh.etowns.net/cum-s-ia-un-test-pentru-viermi.php]cum sa ia un test pentru viermi[/url] ieИ™irea din corpul de remedii viermi populare [url=http://yzytoc.3d-game.com/pisica-a-dat-o-tablet-de-viermi-care-pot-fi-consumate.php]Pisica a dat o tableta de viermi care pot fi consumate[/url] Are sare ucide viermi [url=http://katihu.etowns.org/pericolul-de-viermi-pentru-organism.php]pericolul de viermi pentru organism[/url] viermi Г®n mici simptome ale intestinului [url=http://qyqasi.b0ne.com/tratamentul-de-viermi-la-adolesceni.php]Tratamentul de viermi la adolescen?i[/url] intestine de curДѓИ›are acasДѓ de la paraziИ›i [url=http://qodake.bbsindex.com/ca-viermii-provin-dintr-un-film-om.php]ca viermii provin dintr-un film om[/url]

viermi la pisici este cel mai bun remediu parazit Г®n stomacul unui cГўine Cum de a И™terge paraziИ›i de la remedii populare viermi la om de la pisici viermi ce И™i cum sДѓ trateze viermi te hering Vom scДѓpa de viermi intestinali la pisici viermi in simptome ale unei femei gravide tuse de viermi pentru simptomele И™i tratamentul copilului Care sunt simptomele atunci cГўnd viermii la cГўini

cum sДѓ obИ›ineИ›i un copil de remedii viermi populare [url=http://zaxysy.etowns.org/tablete-pentru-prevenirea-viermilor-intestinali-la-copii-i-aduli.php]tablete pentru prevenirea viermilor intestinali la copii ?i adul?i[/url] viermi au un an de [url=http://goharo.chatnook.com/orice-viermi-transmise-la-om-de-la-pisici.php]orice viermi transmise la om de la pisici[/url] viermi Г®n urinДѓ umanДѓ [url=http://adisik.chatnook.com/viermi-in-timpul-sarcinii.php]viermi in timpul sarcinii[/url] copii infectaИ›i cu viermi [url=http://rawuxe.deaftone.com/ca-i-purcei-mordani-de-la-viermi.php]ca ?i purcei mordan?i de la viermi[/url] cum sДѓ scape de viermi rapid timp de 1 zi [url=http://icosew.suroot.com/care-de-droguri-este-cel-mai-bun-pentru-viermi-pisoi.php]care de droguri este cel mai bun pentru viermi pisoi[/url]

Tablete viermi dirofen viermi mici cДѓИ›eluИ™ Tratamentul de viermi pelinul atunci cГўnd dau un remediu pentru viermi cum sДѓ Г®nИ›eleagДѓ ceea ce viermi
JennBype - 2017-02-27  15:16:51
 If you want to get a new drone then check [url=http://dji-phantom4.com/dji-mavic-pro-review/]Mavic Pro Quadcopter Review[/url] which covers a newly released quadcopter from DJI Innovations.
Domingosothe - 2017-02-27  13:24:50
 ev1515gv9672iw3081 [url=http://cialison.click]caverta in india cialis generic [/url]
AnnaGok - 2017-02-27  12:59:45
 Hello! Did you know that the size of the discount on purchases in Alliexpress can reach 70-90%? No? Then you can check for yourself:[url=http://got.by/e98qm]
Click to view a quick tutorial[/url]
Domingosothe - 2017-02-27  12:09:51
 ik6439qk9361fw7014 [url=http://azithromycin.review]Azithromycin 5 Day Dose Pack for Sale[/url]
Domingosothe - 2017-02-27  09:35:07
 sr9418lh7109us4254 Zithromax 500 Mg Dosage
Domingosothe - 2017-02-27  08:20:56
 lj2102rx5489rd3406 http://azithromycin.review Zithromax Side Effects
GeorgeUrise - 2017-02-27  07:29:24
 Zithromax 500 Mg Dosage qr894ae6225pe9471
Domingosothe - 2017-02-27  07:07:42
 sh7603zq7217it6540 [url=http://cialison.click]canadian cialis online [/url]
Domingosothe - 2017-02-27  05:55:39
 cy1398dx5879su7034 Z Pack Instructions 5 Day
Trarm - 2017-02-27  05:19:31
 vierme de tratament giardia pot exista viermi de caviar roИ™u modul de a identifica viermi pisica ca un remediu popular pentru a scДѓpa de viermi Simptomele de viermi la copii de pГўnДѓ la 1 an cГўt de uИ™or este de a scДѓpa de viermi porci de viermi tablete medicament eficient Г®mpotriva viermilor vГўrsta la care viermi pisoi viermi la om cum sДѓ lupte Г®mpotriva lor specii de viermi la cГўini numele de droguri pentru copii pentru viermi remediu pentru viermi la pisici, picДѓturi picДѓturi pentru copii de la viermi pisicile tratate pentru viermi remediu popular

cum sДѓ scape de tratament viermi [url=http://amoryh.etowns.net/tratate-mult-timp-pentru-viermi.php]tratate mult timp pentru viermi[/url] ulei din seminИ›e de dovleac de la viermi [url=http://goharo.chatnook.com/usturoi-cu-viermi.php]usturoi cu viermi[/url] Viermi mГўnca face ficatul [url=http://ezuwen.dtdns.net/corp-viermi-senzaia-de-mncrime.php]corp viermi senza?ia de mancarime[/url] Ele arata ca niste ouДѓ de viermi Г®n scaun pentru copii fotografie [url=http://katihu.etowns.org/viermi-n-timp-ce-mnnc.php]viermi in timp ce mananca[/url] cГўnd este posibil, pentru a da un pisoi de la viermi [url=http://xisoku.gotgeeks.com/a-scpa-de-viermi-n-cas.php]a scapa de viermi in casa[/url]

Albin remediu pentru viermi de-worming pentru pisici trontsil preparate din viermi Г®n copilul unui spectru larg ceea ce Г®nseamnДѓ de viermi pentru pisica Video Cum de a trata viermi intestinali pot exista viermi Г®n sГўnge cum de a elimina viermii intestinali la copii paraziИ›i gastric test de sГўnge pentru viermi la copii numele mijloace de paraziИ›i Г®n corpul uman Г®n farmacie

ele Г®nsele Г®ndepДѓrtarea de pe viermi [url=http://ezuwen.dtdns.net/care-iau-pentru-prevenirea-viermilor.php]care iau pentru prevenirea viermilor[/url] remediu popular de pisicДѓ pentru viermi [url=http://odohak.slyip.com/un-viermi-pisica-in-plamani.php]un viermi pisica in plamani[/url] cГўt de mult timp pentru a lДѓsa viermi la pisici [url=http://jarimu.scieron.com/viermi-respiraie.php]viermi respira?ie[/url] cum se pДѓstreazДѓ ouДѓ de viermi de fecale [url=http://qesiry.suroot.com/ea-poate-
i-stomacul-copilului-dac-el-are-viermi.php]Ea poate rani stomacul copilului daca el are viermi[/url] viermi de la Helsinki uman [url=http://dehyki.effers.com/nu-dekaris-ajutat-de-viermi.php]nu dekaris ajutat de viermi[/url]

unele medicamente pentru pisici pentru viermi specii de viermi И™i descrierea acestora cum sДѓ scape de viermi Г®n copil la domiciliu Un caine de la Etch viermi do clisme de la viermi
LouisMuh - 2017-02-27  05:13:17
 order neurontin online buy master card [url=http://neurontin2017.com/]buy neurontin[/url] - worldwide delivery neurontin irect from
Grantmuddy - 2017-02-27  04:52:02
 This page-boy [url=http://allchemicals.info/]allchemicals.info[/url] is a glossary of chemistry terms. Chemistry has [url=http://allchemicals.info/chemicals-browse-c/259-central-atom]Central Atom[/url] an extensive vocabulary and a ...
pure zero – a speculative [url=http://allchemicals.info/chemicals-browse-b/233-bonding-orbital]Bonding Orbital[/url] condition respecting a arrangement at zero Kelvin where a system does not discharge or absorb might (all atoms are at rest) ....
essential chemistry – a function of chemistry [url=http://allchemicals.info/chemicals-browse-e]Chemicals browse E[/url] involved with visceral compounds;
Domingosothe - 2017-02-27  04:43:04
 ic518qe3098nf5641 Azithromycin 500 MG Chlamydia
Domingosothe - 2017-02-27  03:29:33
 ah820eg4540sh8321 generic cialis 20mg circuit city mexico
NikRop - 2017-02-27  02:21:33
 [url=http://bit.ly/2mztnJ9]Ea
Money Online.[/url]

Here's Your Opportunity To CLONE My Entire Proven Inte
et Business System Today!
Domingosothe - 2017-02-27  02:17:25
 sy2047mp9399vh1794 [url=http://cialison.click]cialis buy cialis online [/url]
GeorgeUrise - 2017-02-27  02:05:47
 order cytotec kg9878nw7533mx8756
Romancam - 2017-02-27  01:23:27
 [url=https://www.youtube.com/watch?v=_8KX5eW9UKs target="_blank"]https://www.youtube.com/watch?v=EgYxsSLhkwo[/url]
Domingosothe - 2017-02-27  01:04:15
 xc1095ur4459ay6728 [url=http://cytotecon.review]misoprostol where to buy[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.