Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10915)
RqprbglLiesy - 2017-06-05  04:54:28
 are anabolic steroids illegal

why do anabolic steroids differ from other illegal drugs?

http://autocaravanastenerife.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=40068

prescribed anabolic steroids

anabolic steroids are synthetic versions of which of the following

prescription anabolic steroids

anabolic steroids pills

http://thevillageplaceresort.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2220145

effects of anabolic steroids

prescription anabolic steroids

buy anabolic steroids

define anabolic steroids

http://zapola
oe.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8724

examples of anabolic steroids

what would be the most likely outcome if a young man were using anabolic steroids?

anabolic steroids side effects

anabolic steroids before and after

http://security-info.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=242419

where to buy anabolic steroids

what are anabolic steroids

anabolic steroids alte
atives

buy anabolic steroids with credit card

http://alesnavratil.cz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67381

anabolic steroids cycle

prescription anabolic steroids

anabolic steroids pill

anabolic steroids pills

http://travel-experience.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=360255

effects of anabolic steroids

buying anabolic steroids online

what is anabolic steroids

effects of anabolic steroids

http://trinity.edu.vn/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1871

what are anabolic steroids

how anabolic steroids work
RjzpowlLiesy - 2017-06-05  02:26:57
 how to get anabolic steroids

anabolic steroids street names

http://eppa.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=210149

anabolic steroids usage

anabolic steroids used

steroids anabolic

anabolic steroids are which of the following

http://www.cerrajerosdetijuana.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=175431

anabolic steroids risks

where to get anabolic steroids

types of anabolic steroids

oral anabolic steroids

http://wypingabandb.com.au/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13441

buy anabolic steroids with credit card

how do anabolic steroids work

anabolic steroids schedule

steroids anabolic

http://n12dental.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16067

buying anabolic steroids online

anabolic steroids cycling

why do anabolic steroids differ from other illegal drugs

are anabolic steroids legal

http://maksatiha-uo.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=58307

risk of using anabolic steroids

where can i get anabolic steroids

legal anabolic steroids

anabolic steroids are a type of quizlet

http://site.vsebar.by/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9202

anabolic steroids definition

why do anabolic steroids differ from other illegal drugs?

what are anabolic steroids made of

anabolic steroids are a type of

http://vangxanh.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=196619

injectable anabolic steroids

anabolic steroids are primarily used in an attempt to
Liiimmaaf - 2017-06-05  02:25:54
 фетиш женских туфель


http://upskirt-voyeur.ru/
А у нас - анальные файлы нижнего белья под юбкой со скрытой камеры


http://s-48.com/forum/showthread.php?tid=288279

изящные попкиhttp://www.aesatl.org/wp-content/plugins/zingiri-forum/mybb/member.php?action=profile&uid=148141
Второй день подряд минетные ролики подсмотренного под юбкой с вебкамеры

http://niist.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=68139
А в этой теме ню снимки короткостриженых шлюх на толчке


Рекламирую вам минетные подборки в женском туалете с дачи
http://kamgcoffee.net/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1168791

http://www.gz1z.com/home.php?mod=space&uid=332910
Засмотритесь на эротические съемки курить во время секса с розгами

http://harlemtourismboard.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=260063
Просто бомба - минетные фотки шлюх закованных под душем

http://igrovieavtomat.ucoz.ua/forum/2-4-37#1133
vzybrtiy
Tommyshach - 2017-06-05  02:16:53
 Привет всем участникам форума! класный у вас сайт!
Интересная инфа: [b] [b] Лучшие новинки фильмов 2017 [/b] [url=http://kinoklan.net/]http://kinoklan.net/[/url]
Здесь: [url=http://kinoklan.net/melodrama/2925-dikaya-lyubov-beshenaya-lyubov-savage-love-2012.html] Дикая любовь / Бешеная любовь / Savage Love (2012) [/url]
Тут: [b] В «Готэме» снимутся звезда «Матрицы» и актер из «Сынов анархии» [/b] http://kinoklan.net/news/1185-v-goteme-snimutsya-zvezda-matricy-i-akter-iz-synov-anarhii.html
Тут: [b] Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл окажутся в «Американском кошмаре» [/b] http://kinoklan.net/news/1024-leonardo-dikaprio-i-dzhona-hill-okazhutsya-v-amerikanskom-koshmare.html
Тут: http://kinoklan.net/drama/1750-doktor-haus-house-md-sezon-1-2004.html

Здесь: [b] лучшие фантастика бесплатно [/b] http://kinoklan.net/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/
Здесь: [b] лучшие фантастика 2017 список [/b] http://kinoklan.net/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/
Здесь: [url=http://kinoklan.net/dokumentalnyy/] онлайн лучшие документальные фильмы [/url]
Aadherne - 2017-06-05  02:04:51
 [url=http://us-safe-store.com/#viagra-cialis-cheap]generic viagra 100mg[/url] best viagra prices 100mg [url=http://best-store-us.com/#viagra-for-men-for-sale]walmart pharmacy times[/url] nevada state board of pharmacy [url=http://safe-store-us.com/#erectile-dysfunction-cialis]propecia and erectile dysfunction[/url] walmart pharmacy drug list [url=http://usa-safe-store.com/#pharmacy-technician-certification-online]levitra tablets[/url] walmart pharmacy henderson nc
Ambrosemr - 2017-06-05  01:44:30
 [url=http://www.philiptusa.com/?tricare-cialis-covered ]http://www.philiptusa.com/?tricare-cialis-covered [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?craigslist-vancouver-cialis ]http://www.philiptusa.com/?craigslist-vancouver-cialis [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?cialis-results-review ]http://www.philiptusa.com/?cialis-results-review [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?wirkungsdauer-viagra-cialis ]http://www.philiptusa.com/?wirkungsdauer-viagra-cialis [/url]
[url=http://www.philiptusa.com/?generic-cialis-levitra ]http://www.philiptusa.com/?generic-cialis-levitra [/url]
RichardUnock - 2017-06-05  01:39:43
 Производственная компания "Тепломаркет" действует на экономическом рынке нагревательного промышленного оборудования уже 14 лет. За все это время сотрудники нашей фирмы смонтировали более 1000 многообразных систем обогрева для персональных помещений, дач и жилищ. Сотрудники нашей фирмы накопили опыт и навыки, каким образом спроектировать отопление жилья в доме или жилище эффективным и конечно экономичным.
Обращаясь в нашу фирму, вы всегда узнаете эскизный проект да и смету, а также рекомендации по выбору подходящего нагревательного оборудования.
Профессиональные мастера отдела монтирывания установят его быстро и также качественно.
В нашем интернет - магазине размещено самое качественное и также функциональное оснащение и оборудование для нагревания - котлы газовые, котлы твердотопливные, котлы электрические, радиаторы стальные, радиаторы биметаллические, радиаторы отопления алюминиевые, радиаторы отопления чугунные, трубы и фитинги. А также печи, булерьяны, камины для обустройства загородного жилища или дачи.
Помимо указанного, у нас вы непременно сумеете избрать подобающий вам лично водоподогреватель - накопительный либо водопроточный. Мы всегда работаем непосредственно с производителями, в связи с этим собрали для вас только лишь превосходнейшие бренды водонагревателей на рынке. Например, электрические водонагреватели (бойлеры) презентованы команиями - Atlantic, Fagor, Bosch, Gorenje и др, красочный представитель электрических проточных бойлеров - Vaillant. Газовые колонки представляются, как простыми российскими изготовителями, так и технологичными заграничными. Итого на вебсайте приблизительно двадцать изготовителей.
Другие направления нашей деятельности - конвекторы электрические и конвекторы газовые, счетчики газа, счетчики холодной и горячей воды, теплый пол и сопутствующие компоненты.
Все оборудование и комплектующие поступают к нам от компаний производителей и еще имеют доступные цены и официальную гарантию.
Мы решительно будем счастливы видеть лично вас в шеренгах наших неизменных заказчиков.


[url=http://teplomarket.kh.ua/kotli-ielektricheckie]электрический котел отопления[/url]
RskahflLiesy - 2017-06-05  00:06:17
 anabolic androgenic steroids

anabolic steroids names

http://vangxanh.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=195548

anabolic steroids in sport

side effects of anabolic steroids

anabolic steroids can be ingested in which ways

anabolic steroids risks

http://giahungdiecasting.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=86404

anabolic steroids forum

street names for anabolic steroids

define anabolic steroids

dangers of anabolic steroids

http://www.persianas-madrid.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10190

how anabolic steroids work

how are anabolic steroids made

anabolic steroids sales

buy anabolic steroids with credit card

http://jinxcrossfire.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=82195

anabolic steroids used

dangers of anabolic steroids

anabolic steroids effects

what is anabolic steroids

http://labarca.pe/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=673

anabolic steroids bodybuilding

types of anabolic steroids

anabolic-androgenic steroids

history of anabolic steroids

http://ypt.my/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4613

side effects of anabolic steroids

types of anabolic steroids

street names for anabolic steroids

steroids anabolic

http://velestravel.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=131931

anabolic steroids law

types of anabolic steroids
Elviral - 2017-06-04  23:59:14
 http://video-chat.in/
Abaguehype - 2017-06-04  23:48:04
 [url=http://safe-store-usa.com/#discount-coupons-for-viagra]viagra side effects on women[/url] cialis pharmacy online [url=http://us-best-store.com/#viagra-alte
ative-gnc]cialis daily price[/url] does viagra work with alcohol [url=http://us-best-store.com/#cialis-discount-code]weste
pharmacy school[/url] cheapest cialis online [url=http://us-safe-store.com/#erectile-dysfunction-causes-and-symptoms]mexican pharmacies[/url] where can you buy viagra online
Aadherne - 2017-06-04  23:48:04
 [url=http://safe-shopping-usa.com/#health-center-pharmacy]what to do for erectile problems[/url] natural pharmacy [url=http://szkaikun.com/#viagra-online-mexico]quality care pharmacy[/url] delaware board of pharmacy [url=http://best-store-us.com/#buy-viagra-australia]levitra cheapest[/url] new buffalo pharmacy [url=http://szkaikun.com/#generic-viagra-cialis-levitra]viagra shop uk[/url] is it safe to order viagra online
StevenBuh - 2017-06-04  22:57:17
 Привет всем! класный у вас сайт!
Интересная инфа: [b] [url=http://inspacefilm.ru/]Лучшие сериалы онлайн[/url]
Здесь: [url=http://inspacefilm.ru/fantastika/112-skaylayn-skyline-2010.html] Скайлайн / Skyline (2010) [/url]
Тут: [b] Последние сезоны «Игры престолов» будут короче [/b] http://inspacefilm.ru/newskino/10984-poslednie-sezony-igry-prestolov-budut-koroche.html
Здесь: [b] Актриса из «Мира Юрского периода» снимется в сериале «Черное зеркало» [/b] http://inspacefilm.ru/newskino/10650-aktrisa-iz-mira-yurskogo-perioda-snimetsya-v-seriale-che
oe-zerkalo.html
Тут: http://inspacefilm.ru/newskino/3704-dueyn-dzhonson-vybiraet-mezhdu-dvumya-supergeroyami-magami.html

Здесь: [b] 2017 смотреть лучшие мультфильмы [/b] http://inspacefilm.ru/multfilmy/
Здесь: [b] 2017 бесплатно лучшие фантастика [/b] http://inspacefilm.ru/luchshaya-fantastika-spisok-filmov/
Здесь: [url=http://inspacefilm.ru/novinki/] онлайн лучшие новинки фильмов [/url]
Danielkix - 2017-06-04  22:11:23
 Питомник кошек породы мейн кун Miraleks*BY, Минск, Беларусь


[url=http://miraleks.by]минск купить мейн куна в питомнике
[/url]
[url=http://miraleks.by]мейн кун в дар в минске
[/url]
[url=http://miraleks.by]минск купить мейн куна в питомнике
[/url]
[url=http://miraleks.by]купить кота мейн кун в минске
[/url]

мейн кун цена минск
купить котенка мейн кун в минске недорого
сколько стоит котенок мейн куна в минске
мейн кун минск
мейн кун продам минск 11
Andrewagoft - 2017-06-04  22:08:26
 hellow
RvcsarlLiesy - 2017-06-04  21:40:48
 risks of using anabolic steroids

how are anabolic steroids made

http://archassurance.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14083

prescribed anabolic steroids

anabolic steroids

anabolic steroids law

best anabolic steroids

http://santetoujours.info/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3190544

anabolic steroids forum

risks of anabolic steroids

street names for anabolic steroids

anabolic steroids online

http://accountingservices24.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=58271

anabolic steroids are a type of quizlet

anabolic steroids are synthetic versions of which of the following

anabolic steroids buy

anabolic steroids body building

http://zagrada-ua.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=52647

legal anabolic steroids for sale

anabolic steroids before and after

why do anabolic steroids differ from other illegal drugs?

buying anabolic steroids online

http://grupoamtra.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37711

anabolic-androgenic steroids

anabolic steroids names

anabolic steroids usage

anabolic steroids are appropriately prescribed to

http://kabinki.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=940034?

anabolic steroids law

risks of anabolic steroids

anabolic steroids law

long term effects of anabolic steroids

http://spyroltd.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=770531

are anabolic steroids legal

anabolic steroids cycle
Bradleyamota - 2017-06-04  21:12:47
 Последние новости здесь [url=http://novorossia-news.com/]novorossia-news.com/[/url]
Lstrguiffic - 2017-06-04  20:29:13
 As usual, the webmaster posted correctly!

[url=http://www.gianfrateca
ipregiate.it/component/k2/item/15-mollit-anim-id-est-laborum.html] I'm certainly not enough, that the meaning of fasting, but I'll try to overpower.
[/url]

http://forum.ufl.fish/index.php?topic=30380.new#new
RyeigilLiesy - 2017-06-04  19:33:39
 anabolic steroids schedule

anabolic steroids are a type of

http://indigoskatecamp.co.za/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=241334

how to get anabolic steroids

anabolic androgenic steroids

how anabolic steroids work

anabolic steroids for sale

http://www.cerrajerosdetijuana.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=175751

buy anabolic steroids online

where to buy anabolic steroids online forum

anabolic steroids are a type of quizlet

how anabolic steroids work

http://tradelinkhl.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=370789

how do anabolic steroids work

anabolic steroids pills

anabolic steroids sales

benefits of anabolic steroids

http://undercolombia.co/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2577

what are anabolic steroids

risk of using anabolic steroids

anabolic steroids

injectable anabolic steroids

http://www.safe-services.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18617

what would be the most likely outcome if a young man were using anabolic steroids?

anabolic steroids legal

risks of using anabolic steroids

where to buy anabolic steroids

http://www.squarefoot.com.sg/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=81231

anabolic steroids are which of the following

anabolic steroids buy

anabolic steroids schedule

how do anabolic steroids work

http://iridiumcreativeservices.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1971852

anabolic steroids alte
atives

effects of anabolic steroids
RtvucrlLiesy - 2017-06-04  15:50:31
 what do anabolic steroids do

anabolic steroids are synthetic versions of which of the following

http://eviassociates.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=125214

what are anabolic steroids

the use of anabolic steroids during adolescence can cause

what is anabolic steroids

anabolic steroids supplements

http://servicios-toldeca.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=349510

anabolic steroids street names

anabolic-androgenic steroids

what do anabolic steroids do

anabolic steroids are synthetic versions of which of the following

http://ocatusa.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14223

positive effects of anabolic steroids

buy anabolic steroids

oral anabolic steroids

anabolic steroids legality

http://instalatiigplprahova.ro/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=842215

anabolic steroids are synthetic versions of which of the following

street names for anabolic steroids

effects of anabolic steroids

where to get anabolic steroids

http://travel-experience.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=360988

anabolic steroids pills

examples of anabolic steroids

types of anabolic steroids

anabolic steroids buy

http://www.coppercone.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=174664

why do anabolic steroids differ from other illegal drugs?

anabolic steroids forum

the use of anabolic steroids during adolescence can cause

anabolic steroids buy

http://pizzaone.kz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1964

risks of anabolic steroids

were to buy anabolic steroids
What-does-a-pharmacy-tech-do - 2017-06-04  14:07:39
 [url=http://usa-safe-store.com/#generic-viagra-cialis]levitra for sale[/url] viagra in women [url=http://us-safe-store.com/#medications-that-affect-erectile-dysfunction]online pharmacy tadalafil[/url] nuclear pharmacy jobs [url=http://best-store-usa.com/#viagra-dosage-mg]hours for walgreens pharmacy[/url] cvs pharmacy philadelphia [url=http://safe-shopping-usa.com/#walmart-pharmacy-commerce-ga]viagra vision loss[/url] natural ingredients for erectile dysfunction
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.