Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10364)
Drug-interactions-with-viagra - 2017-05-13  10:12:41
 [url=http://safe-store-usa.com/#dysfunctional-erectile]pharmacy schools in virginia[/url] costco online pharmacy [url=http://safe-shopping-us.com/#www-cialis-com]how to take viagra pills[/url] tadalafil 5mg generic [url=http://safe-store-us.com/#how-long-does-it-take-to-cure-erectile-dysfunction]pharmacy for sale[/url] viagra logo [url=http://best-store-usa.com/#vip-pharmacy]cialis over the counter alte
atives[/url] liquid viagra
CharlerSic - 2017-05-13  05:12:56
 Интернет представляет собой огромнейшую площадку, каждый метр который предлагает огромнейшее количество методик быстрого заработка. Признайте, что вы постоянно натыкаетесь на рекламные сообщения, которые сулят вам горы денег за несколько кликов мышкой.http://zarabotok--doma.ru Если же вы хотите найти простую подработку в сети, то данная статья именно для вас. Речь же пойдет о написании статей. Авторские тексты пользуются огромной популярностью. Не нужно быть журналистом, достаточно просто разбираться в теме и знать все подводные камни. После того, как вы определитесь с темой достаточно зарегистрироваться на одной из бирж, которые занимаются продажей и покупкой уникальных текстов. Наиболее популярной является биржа Etxt. Сайт хорошо зарекомендовал свои услуги и функционирует уже более пяти лет Заработок дома
Antetiffiliok - 2017-05-13  04:51:39
 [url=http://coolsport.net/watch86/Greys-Anatomy/season-12-episode-21-Youre-Gonna-Need-Someone-on-Your-Side]You're Gonna N season 12 episode 21[/url]
[url=http://irpokerstars.net/index.html?szukam=Katy+Perry%2C+Skip+Marley+-+Chained+To+The+Rhythm&OK=OK&file=clips]Teledysk[/url]
[url=http://guepoker.net/software/mac/166666-one-chat-34-multilangual-macosx.html]One Chat 3.4 Multilangual (MacOSX)[/url]
[url=http://winwx05.org/torrent/1663084695/Ghosts+Of+August+-+The+Silver+Lined+Epidemic+EP]Ghosts Of August - The Silver Lined Epidemic EP[/url]
[url=http://whichlpshouldiuse.info/lhomme-irrationnel-le-film-gratuitement.html]L'Homme irrationnel[/url]


mf2223
Jerolespest - 2017-05-13  01:01:12
 Clobetasol 30g Eczema Website Amoxicillin And Dairy Products Buy Synthroid India Cialis 10mg Erfahrung Sure Romance [url=http://byuvaigranonile.com]viagra[/url] How To Order Medication From Canda Cialis On Line
Alearono - 2017-05-13  00:33:03
 [url=http://us-safe-store.com/#uk-viagra-suppliers]is viagra safe with alcohol[/url] cialis vs viagra vs levitra which is better [url=http://usa-best-store.com/#generic-cialis-tadalafil-best-buys]pharmacy schools in florida[/url] thrifty pharmacy [url=http://safe-shopping-us.com/#medquest-pharmacy]cialis manufacturer[/url] kmart pharmacy [url=http://best-store-us.com/#sildenafil-mesylate]food city pharmacy[/url] tamsulosin erectile dysfunction
ArrariaSkariejoummor - 2017-05-12  23:54:25
 Привет Вам, дорогие друзья!
Советую важный проект: http://zelbatut.ru/ - Зеленоград детям. Конечно спорт для детей в Зеленограде. И еще куда пойти с ребенком в зеленограде
Тема вебресурса [url=http://zelbatut.ru/articles/article-07.html]Оригинальный день рождения в Зеленограде[/url].
Удачного дня.
Александр
Antetiffiliok - 2017-05-12  22:12:09
 [url=http://saffran.us/tag/el-fundador-2016-descargar-la-pelicula-completa/]El fundador (2016) descargar la pelГ­cula completa[/url]
[url=http://exdollar.net/stars/Marlon+Wayans/]Marlon Wayans[/url]
[url=http://atame.net/viewtopic.php?f=21&amp;p=3276351&amp;sid=345a6e2beaab4d67c23528e78c065f40]Re: Dymytry (CZ) / Psy-Co…[/url]
[url=http://winwx05.org/torrent/1663084613/10000%2B+Pictures]10000+ Pictures[/url]


mf2223
Biallgon - 2017-05-12  20:44:36
 Хеллоу, народ сетевой!
Взгляните на необычный вебсайт: http://kirillovka.com - Во первых база отдыха «Приморская». Кроме этого Кирилловка. И наконец Азовское море.
Цель вебсайта [url=http://www.kirillovka.com/forum/topic.php?forum=1&topic=10]РђР·РѕРІСЃРєРѕРµ РјРѕСЂРµ для отдыха[/url].
Похоже прикольно.
Удачного дня, друзья.
Тимур
Aliccasszef - 2017-05-12  18:40:57
 Новые знакомства и встречи [url=http://hd100.ru/id8028] друг вокруг сайт знакомств[/url] Найди своего партнера
Linninghereppudge - 2017-05-12  16:31:53
 Доброго дня, уважаемые господа!
Бросьте взгляд на любопытный сайт: http://bumagabar.ru - свадебный банкет. Кроме того свадьба на веранде. И конечно бар на тульской.
Идея интернет проекта [url=http://bumagabar.ru]свадебный банкет. Разумеется караоке клубы москвы. И напоследок бар на тульской[/url].
Храни Вас Бог.
Александр
MichaelAnype - 2017-05-12  16:15:42
 [url=https://car-rent.by/]смотреть русское порно видео онлайн, бесплатные ролики...
[/url]
Antetiffiliok - 2017-05-12  15:18:09
 [url=http://pureapk.org/sunset-limited-2011-dual-audio-300mb/]The Sunset Limited (2011) Dual Audio 300MB[/url]
[url=http://bitcade.net/torrent/796357/300-Rise-Of-An-Empire-2014-WEB-DL-720p-x264-Dual-Audio-Hindi-CAM-CLEANED-English-prisak-HKRG/]300 Rise Of An Empire (2014) WEB-DL 720p x264 [Dual Audio] [Hindi (CAM...[/url]
[url=http://exdollar.net/stars/Halle+Berry/]Halle Berry[/url]
[url=http://representative-sales.us/videos/gaming-live/639430/warhammer-40-000-dawn-of-war-3-une-campagne-solo-haletante-fidele-a-la-licence.htm]Gaming Live : Warhammer 40.000 : Dawn of War 3 - Une campagne solo haletante fidГЁle Г  la licence[/url]
[url=http://you
extc.us/torrent/1663079133/My+Little+Pony+Friendship+Is+Magic+S07E03+HDTV+x264-W4F%5Beztv%5D+mkv]My Little Pony Friendship Is Magic S07E03 HDTV x264-W4F[eztv] mkv[/url]
[url=http://you
extcd.us/member.php?s=a7560ed96703cfcd946c5a80a4ab1701&amp;find=lastposter&amp;f=17]charbon89[/url]


mf2223
Cvs-pharmacy-irving-tx - 2017-05-12  14:28:05
 [url=http://best-store-us.com/#viagra-shape]united pharmacies review[/url] walmart home delivery pharmacy [url=http://safe-shopping-us.com/#where-can-i-buy-generic-viagra]kroger pharmacy clinton ms[/url] viagra for men buy online [url=http://safe-store-usa.com/#viagra-and-heart-medication]canada cialis online[/url] i want viagra [url=http://safe-store-usa.com/#pfizer-and-viagra]sample cialis[/url] viagra dosing instructions
Davidfaw - 2017-05-12  13:39:58
 Many times, even our very best laid out plans go awry. How we respond to those lemons and mishaps reveal the strength and resolve of our character, problem solving abilities and our mindset. Circumstances test us and grow us far beyond what you want we weren't required to experience.

Positive people take lemons and do things all of them. Negative people allow their lemon to rot and mold sets when. They look to their future as hopeless and depressed.

In construction, these would be issues that determine where fortunes are prepared and estranged. And it has nothing to do with fancy costing systems or coding of all that paperwork or employee and equipment time with a mired of cost unique codes. The truth is, where the rubber really meets the road, cost codes make not one nit of difference. Opportunities report was bid at a set price as well as the job always be be done before the contractor gets his bankroll. The owner doesn't give a rip about those cost codes.

Next, appear at areas that you require? Leadership? Resourcefulness? entrepreneurship, etc? What are what you would in order to work close to the most? An individual been energized by reading they're and triumphs of other ones?

Also we excel whenever we are passionate about something when you have your own home based business it will feel significantly little baby which you're able to nurture and grow.

Over the years, working with some 4,000 Virtual Assistants and Virtual Professionals in 65+ countries and being entrepreneurs ourselves, we've developed a good practical sense of the traits that successful entrepreneurs share. We used this background in designing the application process for the Portable Career and Marketing assistant Training Program for Military Spouses, connect with one another has helped substantially in identifying candidates with proper likelihood of success in a choice of training and afterward, they launch and grow their virtual businesses.

This book can be ha
essed for a fun way introducing great conversations revolved around economics, entrepreneurship, teamwork and consequences. The children and Experienced some great discussions including one on profit and loss.
,http://fc.cx/mrgrobertsmoley92796
,[url=http://poscher.ml/robertsmoley94149]http://poscher.ml/robertsmoley94149[/url]
,http://re2l.in/andrewsmoley10333
,[url=http://ux5.de/robertsmoley48654]http://ux5.de/robertsmoley48654[/url]
Hoachursofatrimereve - 2017-05-12  13:38:08
 Хеллоу, посетители сети!
Загляните в презанятный вебсайт: http://kirillovka.com - Первое база отдыха "Приморская". Кроме этого Кирилловка. Наконец Азовское море.
Профиль интернет проекта [url=http://kirillovka.com] Первое база отдыха "Приморская". Кроме этого Кирилловка. Конечно Азовское море [/url].
Это занятно.
Всем удачи, господа посетители сети.
Роман
Best-vitamin-for-erectile-dysfunction - 2017-05-12  10:48:02
 [url=http://usa-best-store.com/#cialis-pi]online pharmacy cialis generic[/url] can you buy viagra without prescription [url=http://best-store-us.com/#dr-ho
sby-erectile-dysfunction]saw palmetto and erectile dysfunction[/url] when to take viagra pill [url=http://usa-best-store.com/#nps-pharmacy]cialis cheapest price[/url] walmart pharmacy branson mo [url=http://safe-shopping-us.com/#vardenafil-levitra]buy viagra uk[/url] buy viagra cialis levitra online
Estiligigetly - 2017-05-12  09:47:22
 Желаю здравствовать, дорогие друзья!
Взгляните на важный проект: http://1koreaclub.ru/ - киа в Медведково. Конечно hyundai в Алтуфьево И наконец хендай в СВАО.
Профиль вебресурса [url=http://1koreaclub.ru/] киа в Медведково. Конечно hyundai в Алтуфьево И конечно хендай Алтуфьево [/url].
Желаю всем удачи.
Леонид
What-is-cialis-5-mg-used-for - 2017-05-12  09:28:41
 [url=http://best-store-usa.com/#how-to-know-if-i-have-erectile-dysfunction]walmart kunia pharmacy[/url] viagra vs cialis vs levitra [url=http://best-store-us.com/#does-lisinopril-cause-erectile-dysfunction]sildenafil tablets ip[/url] low blood pressure and erectile dysfunction [url=http://best-store-us.com/#new-hampshire-board-of-pharmacy]richmond hill pharmacy[/url] over the counter supplements for erectile dysfunction [url=http://usa-safe-store.com/#online-generic-viagra]generic viagra for sale[/url] chinese herbal viagra side effects
Alearono - 2017-05-12  08:06:36
 [url=http://best-store-usa.com/#is-generic-viagra-real]viagra cialis cheap[/url] cialis shoppers drug mart [url=http://us-best-store.com/#cialis-generic-online]cialis dosage side effects[/url] heb pharmacy locations [url=http://best-store-usa.com/#how-do-i-know-if-i-have-erectile-dysfunction]diabetes & erectile dysfunction[/url] nearest pharmacy [url=http://best-store-us.com/#walmart-viagra]pharmacy technician schools online[/url] pills similar to viagra
AndreJex - 2017-05-12  07:00:42
 [url=http://waukeen.com.ua/about/]производители верхней одежды [/url] - одежда от производителя розница, верхняя одежда оптом.
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.