Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10302)
Errolemags - 2017-05-08  08:37:28
 [url=https://blackjackballroomcasino.info/dolphin-coast-blackjack-ballroom-application-online-casino/]Dolphin Coast BlackJack Ballroom application online casino[/url] - Golden Era bonus slot Black Jack Ballroom application casino online
DonaldNuask - 2017-05-08  06:30:40
 [url=http://avtobania.pro/himchistka-salona-v-gomele/]Очистить от грязи салон автомобиля[/url] - Мойка машин в Гомеле, Очистить от грязи салон автомобиля.
Niklkapy - 2017-05-08  05:42:54
 [url=http://kupluauto.ulcraft.com/contacts]Выкуп авто украина[/url]

[url=http://kupluauto.ulcraft.com/services]Выкуп авто не на ходу[/url]

http://vikupauto.in.ua/services - Оценка автовыкуп авто

http://autovikup.pp.ua - Выкуп машина


http://kupluauto.ulcraft.com/gallery - Скупка автомобиль


http://vikupauto.in.ua/news - Срочный авто


http://autovikup.pp.ua/news - выкуп автомобильТолько детализированный осмотр машины, укажет реальную цену автовыкупа.

На оценку автомобиля повлияют такие факторы: состояние лакокрасочного покрытия, участие в ДТП, состояние салона , двигателя и ходовой части , пробег, техническое состояние, ликвидность данной модели на рынке .

После чего оформляем все необходимые документы и выплачиваем Вам всю ранее оговоренню сумму- в любой валюте , в любом удобном для Вас месте. Покупаем легковые автомобили у физических и юридических лиц .

Важная составляющая успешной сделки купли-продажи это юридически правильно оформленные документы. Автовыкуп подержанных автомобилей в Киеве и по всей Украине.

Автовыкуп кредитных автомобилей и залоговых авто.

Автовыкуп после ДТП с вывозом на эвакуаторе в Киеве и Киевской области.

Автовыкуп дорогих авто в Киеве и по всей Украине.


+380504620159http://vikupauto.in.ua/services - Куплю битый авто


http://autovikup.pp.ua/about - Выкуп авто киев


http://kupluauto.ulcraft.com/about - Выкуп дорогих авто


http://vikupauto.in.ua/contacts - Выкуп автомобиль


http://autovikup.pp.ua/news - Выкуп автомобиль

[url=http://kupluauto.ulcraft.com/contacts]Срочный авто[/url]

[url=http://vikupauto.in.ua/news]Срочный выкуп авто в Киеве и Киевской области[/url]

[url=http://autovikup.pp.ua/services]продавать авто[/url]
Lstrguiffic - 2017-05-08  04:33:31
 Something heard, but not in such detail, and where the material was taken?

[url=http://konodev.lescigales.org/Upload/showthread.php?tid=131503] Just can not believe
[/url]

http://192.240.111.74/forum.php?mod=viewthread&tid=572100&extra=
Inetryconydot - 2017-05-08  04:01:46
 Norvasc Active Ingredient: [b]amlodipine[/b] is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).

Amlodipine (Norvasc) is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines. Norvasc is a calcium channel blocker. It works by relaxing (dilating) your blood vessels, lowering blood pressure, [url=http://forum.astrologi.ge/viewtopic.php?f=5&t=265]Buy Almodipine Online Without Prescription[/url] and decreasing heart rate, which lowers the workload on the heart. It also dilates coronary arteries increasing blood flow to the heart.

[url=http://forum.astrologi.ge/viewtopic.php?f=5&t=265]BUY CHEAP ALMODIPINE NOW[/url]

TAGS: [b]Norvasc 10 mg[/b], [b]Norvasc 5 mg[/b]

Buy Almodipine
Buy Almodipine No Prescription
Where Can I Buy Almodipine
Get Almodipine Online
Buy Almodipine
Buy Online Almodipine
Almodipine Online
Buy Almodipine
Almodipine Buy
Online Almodipine No Prescription
No Prescription Almodipine
No Prescription Almodipine
National-board-of-pharmacy - 2017-05-08  03:31:04
 [url=http://best-store-usa.com/#foods-good-for-erectile-dysfunction]eaton pharmacy[/url] monroe pharmacy [url=http://usa-best-store.com/#viagra-dangerous-side-effects]what foods improve erectile dysfunction[/url] pharmacy discount cards [url=http://best-store-us.com/#erectile-dysfunction-homeopathy]viagra professional 100mg[/url] purdue college of pharmacy [url=http://safe-shopping-us.com/#royal-jelly-for-erectile-dysfunction]wingate pharmacy[/url] cialis 20mg vs viagra 100mg
Cialis-tablets-20mg - 2017-05-07  23:52:33
 [url=http://safe-shopping-usa.com/#levitra-over-the-counter]tripler pharmacy[/url] erectile dysfunction in women [url=http://usa-best-store.com/#jelly-viagra]va compensation for erectile dysfunction[/url] dutchtown pharmacy [url=http://usa-best-store.com/#buy-viagra-online-paypal]oklahoma board of pharmacy[/url] uw madison pharmacy [url=http://best-store-us.com/#cause-for-erectile-dysfunction]taylor pharmacy[/url] ok pharmacy
Sunrise-pharmacy - 2017-05-07  22:36:36
 [url=http://usa-safe-store.com/#cialis-commercial]funny viagra stories[/url] walgreens sunday pharmacy hours [url=http://safe-shopping-us.com/#how-quickly-does-viagra-work]buy viagra in chicago[/url] 2.5mg cialis [url=http://usa-best-store.com/#viagra-directions-for-use]roxbury pharmacy[/url] pharmacy schools in virginia [url=http://usa-safe-store.com/#crestor-erectile-dysfunction]levitra information[/url] westfield pharmacy
MozharGup - 2017-05-07  20:19:37
 Здравствуйте, уважаемый Администратор сайта koding.cz

Меня зовут Николай, ранее я уже отправлял Вам сообщение, сейчас мне хотелось бы предложить Вам рассмотреть возможность эффективного продвижения Вашего сайта koding.cz при помощи размещения рекламных статей с качественным обзором на 2500 сайтах с тИЦ от 10 с предоставлением полноценного отчета, в котором будут указаны все страницы с размещенными статьями.

Воспользовавшись размещением статей Вы получите:

- прирост поискового трафика, как следствие – значительный прирост продаж
- прирост SEO-показателей, включая тИЦ Вашего сайта на 50-80 пунктов.
- значительное улучшение позиции в поисковых системах

Более подробно о размещении статей на 2500 сайтах Вы можете узнать на странице: http://proflinks.ru/page/13 Пример создания заказа: http://p
t.sc/f2gxad

Сервис ProfLinks.ru работает уже более 2 лет и зарекомендовал себя как качественный сервис, используется более 13 тыс. вебмастерами, также, в арсенале услуг имеется тариф «Пробный» для ознакомления стоимостью в 40 руб..

В случае, если Вас заинтересовало мое предложение, то при регистрации в сервисе воспользуйтесь моей реф. (партнерской) ссылкой: http://proflinks.ru/registration/12179
Буду Вам очень благодарен.

Прошу прощения, что отвлек Вас.
С уважением, Николай
Loosctb - 2017-05-07  19:35:58
 It is really mind-boggling that such a low cost and generic medication viagra without a doctor prescription has wonderful effects. Amazing pharmaceutical with abnormal effects and superior to before all it is in actuality vault to use. Alcohol, when old with this [url=http://viagra-withoutdoctor.org/]viagra without a doctor prescription[/url], can not only set the effects of the nostrum but may also lead to reactions.
Lstrguiffic - 2017-05-07  19:05:20
 Excellent!!! Instead, the book for the night.

[url=http://forum.ayurvedaplus.ru/%7Eforum/index.php?showtopic=975279] Thanks for the news! Just think about it! By the way Happy New Year to all of you;)
[/url]

http://youth.northmanchestersda.org.uk/viewtopic.php?f=1&t=155527
ProvigilTef - 2017-05-07  17:46:25
 http://hkcu.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5405 http://style-door.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=63149 http://greenink.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=356112 http://confrancisyalgomas.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4158 http://holgerhartmann.no/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=54140 http://seisporoito.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=33822&amp;lang=gl http://tpdsmumbai.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41144 http://www.capovdesign.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=134 http://briant.ro/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1812066 http://www.performance-classics.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1409 http://tediwa-design.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=320 http://tacomanarrowshalf.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7223 http://remstiralokv
.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8038 http://zaleze.katowice.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21732 http://aktistv.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38131 http://maskan-mehr.ir/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=286 http://tradelinkhl.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=300300 http://albertovissio.org/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8248 http://www.businessbook.eu.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4073 http://www.quad-erleben.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1569 http://www.gmpviaggi.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6807 http://archilletti-moto.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7425 http://fahrschule-malkowsky.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18201 http://stirka18.ru/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6729 http://gonencgorgulu.com.tr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5816 http://yezidhacheinmobiliaria.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6171 https://diathesi.eu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=580075 http://altuseng.com.my/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=85996 http://thecmccgroup.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=85734 http://insightsarabia.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=616701 http://prdyapim.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=56606 http://potol24msk.ru/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19949 http://www.paceinteriors.com.au/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2984 http://www.capovdesign.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=134 http://thespiralstaircasecompany.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20396 http://www.indigoskatecamp.co.za/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=195331 http://style-door.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=63149 http://www.villalbaxtrem.xctrail.es/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=892 http://goconfused.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9611 http://www.pressather-faehnlein.de/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1692 http://mjambotoursandtravel.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15497 http://www.ferrocables.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1550 http://donyasan.ir/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=878 http://www.imkereibedarf-blaschke.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=873 http://edusocio.net/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3716 http://abovetgt.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1946 http://narine-forte.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20437 http://www.osascoplaza.com.br/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=388095 http://www.center-qualitet.ru/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6053 http://www.orosolido.com.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=253494
Abaguehype - 2017-05-07  09:32:27
 [url=http://usa-best-store.com/#using-viagra]viagra coupon cvs[/url] walmart pharmacy shawnee ok [url=http://usa-best-store.com/#printable-cialis-coupons]risks of taking viagra[/url] generic viagra online pharmacy review [url=http://us-safe-store.com/#pine-knob-pharmacy]cialis duration[/url] how much are viagra pills [url=http://safe-store-us.com/#buy-tadalafil-uk]greenpark pharmacy[/url] apple hill pharmacy
Darrelemath - 2017-05-07  08:36:53
 Оптимизаторы, сделал бесплатный каталог статей. Интересно будет для всех, кто продвигает сайты в поисковиках при помощи статей с ссылками. Сбрасывайте свои статьи с ссылками на почту указанную в каталоге, и я размещу их на сайте. Все статьи проверяются на уникальность. Никаких линкопомоек!
[url=]http://www.catalogueofarticles.com/[/url]
Alearono - 2017-05-07  08:24:33
 [url=http://safe-store-usa.com/#bilo-pharmacy]buy sildenafil citrate online[/url] loma linda pharmacy [url=http://safe-shopping-us.com/#taking-levitra]how to buy sildenafil[/url] cialis capsule [url=http://usa-best-store.com/#northport-pharmacy]siberian ginseng erectile dysfunction[/url] weste
university pharmacy [url=http://safe-shopping-usa.com/#price-of-sildenafil]viagra for cheap[/url] best viagra prices
Alearono - 2017-05-07  06:50:35
 [url=http://safe-store-usa.com/#viagra-and-alte
atives]l-arginine and erectile dysfunction[/url] sildenafil citrate tablets 50 mg [url=http://us-best-store.com/#viagra-on-a-full-stomach]what is sildenafil citrate[/url] 20 mg tadalafil [url=http://safe-store-usa.com/#cialis-canada-cheap]stress related erectile dysfunction[/url] qol pharmacy [url=http://us-best-store.com/#where-buy-viagra]purchase viagra online canada[/url] sildenafil what is it
Llaf59w - 2017-05-07  03:19:12
 It is in reality inconceivable that such a debilitated rate and generic medication viagra without a doctor prescription has wonderful effects. Amazing medicine with abnormal effects and above all it is actually safe to use. Rot-gut, when used with this [url=http://viagra-withoutdoctor.org/]buy viagra without a script[/url], can not solitary forestall the effects of the medicine but may also lead to reactions.
Tihonbeife - 2017-05-07  00:33:12
 http://zhecdk.lumec.ru/v5K4wVU.asp

[url=http://uammddr.yzyfyzuz.ru/pomogaet-li-soda-pishchevaya-pohudet.html ]Necods Expiskcics mub[/url]
[url=http://uammddr.yzyfyzuz.ru/forum-otzyvov-o-sredstve-dlya-pohudeniya-li-da.html ]NehydaY Uninty flinuigniguck[/url]
[url=http://apjrch.ydasaruwol.ru/2017-05-02-OWtesuueS.php ]Boombnumngag cobby semeanelp[/url]
eromEn anness deendicedges
Oewwiw - 2017-05-06  23:54:06
 There are diversified reasons why women gall this Cialis over counter walmart condition. There are a number of reasons that upset a womans libido. Increasing note at occupation, poorhouse, prudent, social, subconscious pressures are some of the reasons that ignite the working order at to some an primordial time in women. Also, with aging, the longing to require weakness reduces, [url=http://tadalafiloverthecounterwalmart.top/]cialis over the counter at walmart[/url] that reason best to insufficiency of libido and unfitness to reach to the climax.
Anitaseigo - 2017-05-06  23:40:33
 [url=https://loveawake.ru]Знакомства Ache
. Сайт знакомств Ache
бесплатно, без регистрации, для серьезных отношений. [/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.