Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
Petrleath - 2017-06-02  10:38:32
 [url=https://volvopremium.ru/]Обслуживание и ремонт легковых автомобилей Volvo,сервис volvo , автосервис Вольво ,  volvo сервис, сервис вольво москва,  сервис Вольво в Москве ,вольво сервис москва,ремонт вольво москва,техцентр вольво,автосервис volvo , Автосервис Volvo в Москве, обслуживание Вольво, ремонт Volvo, автосервис Volvo Вольво,сервис Volvo , специализированный сервис Вольво , сервис Вольво в Москве,техническое обслуживание автомобилей Вольво,АВТОСЕРВИС ВОЛЬВО – АВТОСЕРВИС VOLVO В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,ремонт Вольво в Москве, автосервис Volvo, автосервис Вольво, сервис Вольво,Volvo сервис[/url]


[url=https://volvopremium.ru/uslugi-stranitsa/tehnicheskoe-obsluzhivanie-volvo/] то вольво,  то volvo,  то автомобилей Вольво,  то автомобилей Volvo,
Техническое обслуживание Volvo,Вольво техническое обслуживание Volvo,Вольво регулярный сервис ,Услуги по техническому обслуживанию Вольво,обслуживание volvo, техническое обслуживание Volvo,техническое обслуживание вольво,Обслуживание и ремонт легковых автомобилей Volvo  [/url]

[url=https://volvopremium.ru/to_volvo] то вольво,  то volvo,  то автомобилей Вольво,  то автомобилей Volvo,Техническое обслуживание Volvo,обслуживание вашего Volvo,обслуживание вашего Вольво,обслуживания автомобилей Вольво, стоимость то вольво,стоимость то xc 60 xc 90 и других моделей Вольво,стоимость работ по вашему автомобилю Volvo,стоимость ТО Volvo,стоимость ТО Volvo,Обслуживание и ремонтлегковых автомобилей Volvo[/url]

[url=https://volvopremium.ru/zamena-remnya-grm/]Замена ремня ГРМ Вольво Volvo xc90 xc60 xc70 s60 s80 s40,замена ремня ГРМ Вольво S40, замена ремня ГРМ Вольво S60, замена ремня ГРМ Вольво s80, замена ремня ГРМ Вольво xc60, замена ремня ГРМ Вольво xc70 и замена ремня ГРМ Вольво xc90, ремня ГРМ на Вольво ,замену ремня ГРМ Вольво ,замену ремней ГРМ на легковых автомобилях Вольво[/url]


[url=https://volvopremium.ru/zamena-masla-akpp-volvo-volvo/]Замена масла акпп Вольво (Volvo), замени масло в коробке со скидкой,Замена масла акпп Вольво (Volvo),Вольво (Volvo) замена масла в АКПП,Замена масла в акпп Вольво, масло в коробку вольво,  замена масла акпп вольво,  замена масла в акпп вольво,  замена масла в акпп volvo,  замена масла акпп volvo[/url]


[url=https://volvopremium.ru/volvo-volvo-zamena-masla-v-akpp-so-skidkoj-25/]Замена масла акпп Вольво (Volvo), замени масло в коробке со скидкой,Замена масла акпп Вольво (Volvo),Вольво (Volvo) замена масла в АКПП,Замена масла в акпп Вольво, масло в коробку вольво,  замена масла акпп вольво,  замена масла в акпп вольво,  замена масла в акпп volvo,  замена масла акпп volvo[/url]
GeorgeInsug - 2017-06-02  10:37:20
 316Ti 904L 316L 317L 309S 310S 304H S31803 Stainless UNITED IRON AND STEEL LIMITED
[url=http://www.s355nlsteel.com]A240 316Ti[/url]
Arriagamq - 2017-06-02  09:04:17
 [url=http://www.ksdonline.com/?springs-natural-medicine] http://www.ksdonline.com/?springs-natural-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?narrative-medicine-columbia] http://www.ksdonline.com/?narrative-medicine-columbia[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?behavioral-medicine-associates] http://www.ksdonline.com/?behavioral-medicine-associates[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?waccamaw-family-medicine] http://www.ksdonline.com/?waccamaw-family-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?dm-in-medicine] http://www.ksdonline.com/?dm-in-medicine[/url]
FkcgsBUP - 2017-06-02  07:54:58
 cold symptoms such as stuffy or runny nose, sneezing, sinus pain, sore throat;.
What s more, genes relevant to the production and breakdown of catecholamines the hormones that equip mammals for fight and flight behavior were under the control of the clock.
s il apparaГ®t, se soignera tout simplement avec un bon savon anti bactГ©rien.
Anabolic 4 out of 5 based on 794 ratings.
You can t have carbs.
Worry about what you can do, and work to improve it.
[url=https://anabolicsteroidsnpc.com/]Anabolic[/url] The whole process takes about five minutes.
Those two guys aren t even in the same position, Dorian Yates is flexing his lats as well and A
old pinpointed his biceps.
A daily walk of 10 to 15 minutes would be good if you can manage it.
Douglas Kenyon has assembled from his bi-monthly jou
al Atlantis Rising material that explores the hidden path of the religions banned by the orthodox Church--from the time before Christ when the foundations of Christianity were being laid to the tumultuous times of the Cathars and Templars and the Masons of the New World.
Welcome to PRO-LAB.
21s are 7 uppwer half partial reps, 7 lower half partial reps and 7 full reps.
Myth Laxatives work immediately.
Changes in the Baseball full discussions of the methods and results of two unrelated laboratory examinations of baseballs from several different years to see if there have been performance-affecting changes in the ball over time.
For more about this, read my article about a study published in the American Veterinary Medical Association Jou
al showing the connection between multiple vaccines and reactions.
J0shPasty - 2017-06-02  07:13:17
 [url=http://beginneryogaclassesnear.me]beginner yoga[/url] - http://beginneryogaclassesnear.me
IgorZhu36 - 2017-06-02  06:44:00
 More cash for your broken iPhone 5 / 6 / 7 Screen!

3 Reason Why LETI ELECTRONICS buyback program is a better deal.

1) We offer cash payment the same day we receive and test your broken LCD's.
It's a huge benefit that can make all the difference when buying parts and tools for your cell phone repair business.

2)More $$$ USD per screen
We are offering $12 for iPhone 6 screens, $31 for iPhone 6s, and $51 for the iPhone 7. Be sure to check prices often as they are subject to change. Despite normal fluctuations in the recycling market, we will always work with you to offer the best buyback price possible.

3) Best offer for totally cracked LCD screen, big pressure damage or connector problem.
We guarantee to pay more than anyone else, so get in touch to find out how much your broken screens are worth.

We located in Shenzhen - hometown of LCD and whole electronics?? industry.
Provide Hong Kong storage for shipment service to China.

Call +86 18826554254 or email letielectronics@qq.com
Source: https://leitielectronics.blogspot.com
FnrdnBUP - 2017-06-02  06:04:43
 When inflammation occurs, chemicals from the body s white blood cells are released into the blood or affected tissues to protect your body from foreign substances.
Second Circuit Court of Appeals denied a petition by Brady and the NFL Players Association to rehear his suspension case, meaning the New England Patriots quarterback s last opportunity to dissolve the NFL-issued punishment would have to come in a decision by the U.
Normal healthy adults synthesize cholesterol at a rate of approximately 1g day and consume approximately 0.
Anabolic steroids Angiotensin-converting-enzyme inhibition in stable coronary artery disease.
Online retailers include LuckyVitamin.
Vennemann, H.
[url=https://anabolicsteroidsnpc.com/]Anabolic[/url] 450 with 3HR and a Major League-leading 34RBI with the bases loaded.
Wounds and infections should be seen and treated by a health care professional.
McLaughian GJ, Handol HG.
Following is a list of the deadly diseases and other long-term effects of smoking and chewing tobacco.
They also don t really like going to wars much, due to their dark history full of war-time atrocities.
The Bu
er Nozzle is found in the Water Station of the Old House.
If left untreated, some depressive symptoms associated with chocolate-cake withdrawal have been known to persist for a year or more after the abuser stops eating the cake.
It is important to limit the amount of your workouts Horlaxen to three to four times a week.
Punchline, no more salt in the yellow leaves than in the green ones.
J0shPasty - 2017-06-02  04:22:44
 [url=http://beginneryogaclassesnear.me]beginner yoga classes[/url] - http://beginneryogaclassesnear.me
FmutbBUP - 2017-06-02  04:11:56
 Several multicenter trials have compared surgical and medical treatment for lumbar radiculopathy.
But it doesn t ring true, because instead of it showing Superman letting us Find Our Own Way, it comes off as Superman hiding the truth from people who really deserve to know it.
Nematodirus a type of Strongyle is a very unique egg and can and should be counted separately, especially as in some cases very low numbers of this parasite can represent a problem.
Anabolic When he was a child, he was an farm boy of modest origins.
I t is difficult in humans to separate direct psychoactive effects of AAS from the user s psychological dependence on the anabolic effects of AAS.
This wounds him.
[url=https://anabolicsteroidsnpc.com/]Steroids[/url] See Blahapedia for more information .
The American Bully is a happy, outgoing, stable and confident dog.
This concept has proven unsustainable year after year.
2014 Regional Variability in ОІ-Blocker Efficacy and Safety A Question of Location, Location, Location .
Stanozolol, a synthetic steroid, goes by the brand name Winstrol.
They stay in the central nervous system.
The desire for quick fixes.
Im in month 2 of withdrawl and i have found certain ways to reduce the severity of the symptoms.
I am glad for the comments here because I have been taking unbearably hot showers because I thought the crazy sensation it was giving the rash might be making it better but alas it has gotten worse.
Manuelnef - 2017-06-02  03:19:16
 [url=https://fairy-lights-bedroom.tumblr.com/]fairy lights in room tumblr[/url]are an extremely popular decoration at Xmas, from colourful lights strung around the tree to icicle-like blue lights suspending from window ledges and roof edges. Everyone loves them, and they are relatively cheap to run, especially the newer LED lighting, so here are some great ideas about how you can also enjoy fairy lights all year round, not simply at Christmas.

Create a Sparkling Flower Display

You can produce a stunning visual display using silk or real flowers laced with beautiful fairy lights. Find an unusually shaped branch or two and pop them in an eye catching vase. Then wrap around some colourful lights and inform you on these topics with a multitude of fake flowers. Select battery lighting if at all possible with the battery case hidden inside the vase, which will look much better than possessing a cable walking from the vase to the wall. For an elegant display, you could attempt white flowers with clear or pale blue fairy lights, or for something completely more eye-catching decide on a apply of multicoloured blooms with equally colourful fairy lighting.

These types of are just some of the many things that can be done with fairy lights. From red lighting to set a intimate mood at Valentines to sparkling white lights at Christmas, they may be simply perfect for any occasion and purpose. When you want to enhance the ceiling net illumination is ideal and incredibly quick and easy to install, creating the a result of a starry night sky right above your head. For outdoors events when people not be a strength socket to hand, or if you simply want to minimise the number of cables on show, electric battery lighting allows you to bring the magic of those twinkling lights to any celebration, in any location, at any time.
Bellvz - 2017-06-02  02:32:27
 [url=http://www.ksdonline.com/?cough-medicine-robitussin] http://www.ksdonline.com/?cough-medicine-robitussin[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?cardiovascular-medicine] http://www.ksdonline.com/?cardiovascular-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?infant-gas-medicine] http://www.ksdonline.com/?infant-gas-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?regenerative-medicine-definition] http://www.ksdonline.com/?regenerative-medicine-definition[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?viva-pinata-medicine] http://www.ksdonline.com/?viva-pinata-medicine[/url]
FdbinBUP - 2017-06-02  02:27:35
 Sometimes she has normal feet, sometimes not.
A lower GI series, also known as a.
They are available in creams, ointments, solutions and other vehicles.
Anabolic steroids But it is always good for the people to use such Supplement after the consultation of the doctors as the doctor knows always better then the person who is going to use the Supplement.
and Riabowol, K.
Serena and Venus are also devout Jehovah s Witnesses who believe their bodies are temples.
[url=https://anabolicsteroidsnpc.com/]Steroids[/url] Jenny only uses a mucous reduction medicine, one that can be bought in any drugstore and is sold to help people.
I have seen a very thick trade paper book reasonably priced in some U.
Lumbar transforaminal ESI.
Allergy, Asthma Respiratory Disease 4.
Voters will have to decide whether there is a difference between the 2007 Mitchell Report on PEDs or involvement with the Bay Area Laboratory Co-Operative and being actually nabbed -- and banned -- during MLB s testing period.
Contests include the 1990 Mr.
I just tu
ed 40 and I m just starting naturally to build more muscle, so I have no plans on trying to compete with guys who are 20 and using steroids.
thank you very much - - shel May 4, 2010 .
Senior Physical Therapist Nemours Alfred I.
FlommBUP - 2017-06-02  00:44:33
 Comic book fans are relentless in their assassination of unsuitably cast actors.
Metastatic calcification occurs predictably in the pulmonary alveolar walls, the gastric fundic epithelium near parietal cells , the basement membranes of certain renal tubules, and the walls of small blood vessels.
While these are the major anabolic steroids that women use, they are not the only ones.
Anabolic The Higher Power in with me assured HB would be taken care of by Him in Heaven.
Affected cats may need ramps or steps to compensate.
Correct, control, or slow down the underlying disease process.
[url=https://anabolicsteroidsnpc.com/]Steroids[/url] With chronicity the affected areas become black with pigmentation.
In an August 2009 Jou
al of the American Medical Association article that covered the first 30 months that the vaccine was administered, VAERS reported receiving more than 12,000 reports a rate of 53 reports per 100,000 doses distributed , 772 of which reported serious reactions, including 32 reports of death.
You are more healthy being 8 to 12 body fat.
He gets a standing ovation and wad of cash for his trouble.
I am pretty sure, he wore lifts in Rocky Balboa for sure, but why should he wore them in Rocky 4, especially in the ring.
With an increased body size, i.
Sirius XM in Washington DC from WHUR FM.
At high doses more than 1000-1500 micrograms day , some of these undesirable effects are possible as discussed in Chapter 19, Asthma Medications and the Eye.
east west is a big studio and has several rooms.
PopaSn - 2017-06-01  23:13:55
 я уже это всё где-то видела

---

Каталог для филателистов [url=http://jcbestschoolinte
ational.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=588831]здесь[/url]
FmkrzBUP - 2017-06-01  22:50:40
 As you bite into a full-fat food, your tongue sends your brain a signal that something filling is on the way down to your stomach.
Canseco implicates Martinez to show that it s not only sluggers who use steroids.
at times he couldn t even look 4 inches taller than a weak 5 10 Kurt Angle.
Steroids Rap music helps Phelps focus on his goals.
Side note When I was typing up this interview, I got a call from Whitney Reid, who was on the cover of the November 09 IRON MAN.
He also claims to be starting a pit bull rescue, though it just feels at odds with his overall business plan.
[url=https://anabolicsteroidsnpc.com/]Steroids[/url] Cox CE, Davis-Allen A, Judson MA.
Get him arrested in Texas for possession of weed.
I don t want you sitting around in the gym waiting for gains.
Campbell says Brady doesn t touch white sugar, white flour, or nightshade vegetables which means no tomatoes, potatoes, eggplant, peppers, and even some berries.
Cross-sectional studies indicate that isometric and concentric strength levels peak between the second and third decade, remain unchanged until the fourth or fifth decade, and start to decline from about the fifth decade at a rate of 12 to 15 per decade until the eighth decade in men.
Prendre entre 2 et 4 tabs par jour de Legalon 70 ou Samarin 140.
693 words 2 pages .
Not meaning to revive an older blog posting, but Dr Attia, do you know of any synergistic role of testosterone and hgh on activating abdominal HSL in humans in order to decrease visceral adiposity .
Whether the baseline is 430 feet or 440 feet is immaterial, because the increments we calculate will be sufficiently accurate.
FccmyBUP - 2017-06-01  20:58:33
 I accept Reality and dare not question it, Materialism first and last imbuing.
Roelofs PD, Deyo RA, Koes BW, Scholten RJ, van Tul-der MW.
Don t worry too much about how a player is ordered within a tier, because it doesn t really matter.
Steroids In 2003, SmackDown played host to a very hot feud between Dawn Marie and Torrie Wilson.
Agricultural workers and lifeguards will produce 20,000 to 50,0000 IU day in the skin.
Other studies show no delay in growth during the first year of low to medium dose inhaled steroids.
[url=https://anabolicsteroidsnpc.com/]Steroids[/url] although it wasn t very common until St.
Harold undergoes this over the course of several games, pausing at Plant Person and ending up as a Wise Tree.
He was reported to have had an advanced form of dementia, similar to the brains of four retired NFL players who had suffered multiple concussions, sank into depression, and harmed themselves or others.
Aramchol has been shown to activate cholesterol efflux by strongly stimulating the ABCA1 transporter, a universal cholesterol export pump present in all cells Leikin-Frenkel A et al.
Neustadt DH.
The desire to get off meds gives them motivation to lose weight, etc.
Even so, it s recommended that novice users spread the dosage to give your body time to adjust.
At some point in any cycle, just as there is when no anabolic steroids are being used you re going to hit a wall; you re going to reach a plateau.
Davis, Coastal Sedimentary Environments.
PallimpHedo - 2017-06-01  20:51:20
 Я думаю, что Вы ошибаетесь. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM.

---

Money Top [url=http://dawndavidsonart.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=100723]тут[/url]
FiwajBUP - 2017-06-01  19:01:50
 Waxes Waxes are mixtures comprising chiefly esters of long chain monohydroxy alcohols and long chain fatty acids.
Examiner asked about how to assess competency of a patient.
Since HRQL questionnaires are broad and may not address items speficic for a given disease, a GO-speficic quality of life GO-QoL questionnaire was developed and validated in clinical studies 84, 86-88 .
Steroids Abraham, Fred A.
Greg Howard is a David Carr fellow at The New York Times.
Clinically we can observe fluctuations in vision in Diabetics who are not well controlled as a result of swelling and deswelling of the Crystalline Lens, so we do know that hypoglycemia affects the Crystalline Lens.
[url=https://anabolicsteroidsnpc.com/]Anabolic[/url] He stayed at the hospital for 6 days to receive the required treatment antibiotics .
Having low cortisol and stressed adrenals can skew several other things including thyroid and testosterone treatment.
Our harvesting season is generally from the beginning of summer to late fall.
She scratching all the time.
N 202 AH patients admitted during 1997 2002.
While there is much content to guide male bodybuilders, female bodybuilders are being deprived of a chance to make knowledgeable decisions, which puts them at a greater risk.
Welcome to the gun show.
whoever leaves to do something romantic, while nonetheless becoming more and more disenchanted with it.
You can buy them separately or benefit form our bulk sales.
Joieng - 2017-06-01  18:29:05
 [url=http://www.ksdonline.com/?nuclear-medicine-degree] http://www.ksdonline.com/?nuclear-medicine-degree[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?urine-infection-medicine] http://www.ksdonline.com/?urine-infection-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?zentel-medicine] http://www.ksdonline.com/?zentel-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?earache-medicine] http://www.ksdonline.com/?earache-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?passmedicine] http://www.ksdonline.com/?passmedicine[/url]
Viagra without a doctor prescription - 2017-06-01  17:43:02
 http://vigrawithoutadoctorprescription.com viagra without a doctor's prescription
viagra without a doctor prescription
[url=http://vigrawithoutadoctorprescription.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.