Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
DkkztjlLiesy - 2017-05-30  06:58:58
 trenbolone enanthate cycle

how long does tren stay in your system

http://theorderofmychal.org/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=207322

how to take tren

trenbolone pills

tren enanthate

trenbolone side effects

http://gp9.medkhv.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=68584

trend steroid

tren pills

trenbolone cycle

tren acetate

http://usacmp.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12657

trenbolone cycle

tren pills

trenbolone enanthate dosage

trenbol

http://paneinattesa.altervista.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=112016&amp;Itemid=501

trenbolone hexahydrobenzylcarbonate

tren acetate cycle

tren ace side effects

trenbolone acetate

http://akhtartravel.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5457

tren results

tren ace half life

trenbolone acetate results

tren

http://designlux.in.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11523

what does tren do

tren acetate cycle

tren acetate cycle

trenbolone results

http://pran.org.bd/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12587

trenbolone

trenbolone acetate side effects
DxtmuulLiesy - 2017-05-30  05:24:08
 trenbolone acetate results

what is tren

http://lebiosacre.be/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34710

trenbolone

trenbolone enanthate results

trenbolone enanthate dosage

tren ace

http://fluideas.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=59131

trenbolone reviews

what is tren

steroid tren

tren e dosage

http://school1.rogachevoo.gov.by/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=30109

tren side effects

trenbolone enanthate

side effects of trenbolone

side effects of trenbolone

http://evgrashina.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=61571

how to make trenbolone

trenabol

trenbolone reviews

tri tren

http://caffete.ru/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=163139

what does tren do

oral tren

trenbolone enanthate cycle

tren acetate dosage

http://allanvera.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12712

steroid tren

tren ace half life

side effects of trenbolone

side effects of trenbolone

http://evgrashina.de/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=61571

tren e results

side effects of trenbolone
Lstrguiffic - 2017-05-30  05:10:28
 It would be interesting to know more

[url=http://chuoforums.com/viewtopic.php?f=5&t=391645] "An excellent example of standing material"
[/url]

http://mdbad.org/forum/index.php?topic=551432.new#new
2nd income - 2017-05-30  04:44:24
 No credit card, no phone number required!
Interactive web-based education system!
Minimum deposit only 10$!
No spreads and no commissions!
24/7 trading!
Easy to start investing!
Trading simplified;
Over 70 assets pairs, stocks, indexes!
Easier and faster than Forex;
Open an account and start trading right now!
http://day-trading-online.pushpull.pro
Miiiisssso - 2017-05-30  04:35:39
 http://otomstit.ru/
Летом отворил сервер как наказать начальника посетишь тоже?


http://passionmc.net/f/viewtopic.php?f=24&t=475&p=1059#p1059

приказ о постановке на учет объектов основных средств

http://sons-of-anarchy.lkropp-online.de/viewtopic.php?f=10&t=93981&p=126168#p126168
vnmtyr
http://endustriyelmutfakforum.com/showthread.php?tid=17374&pid=52894#pid52894

денис маиданов скочатьбесплатноальбом пролетая над нами
DzsvxnlLiesy - 2017-05-30  03:51:15
 what is tren

tren hex

http://www.centerrepair.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5391

tren cycle

how long does tren stay in your system

trenbolone acetate results

what does tren do

http://zagrada.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=649519

trend steroid

tren ace

how to take tren

trenbolone acetate cycle

http://www.puriflair.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=227467

trenabol

trenbolone reviews

trenbolone enanthate side effects

side effects of tren

http://austinemptybowl.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=28064

tren a

trenbol

tren cycle

tren results

http://103.pp.ua/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=339

trenbolone acetate results

tren a

tren pills

tren e

http://rivendellstud.co.za/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17739

tren results

tren ace

trend steroid

trenbolone acetate dosage

http://senbeat.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=52974

tren e cycle

trenbolone dosage
MedsunlMi - 2017-05-30  03:21:02
 Девушки вы покупали себе халат медицинский одноразовый цена? Что можете посоветовать?

Алексанина Магдалина:
Халат медицинский мужской по выгодным ценам от производителя оптом. Халат медицинский мужской в наличии и под заказ, звоните 8 (800) 707-48-44!воздухопроницаемая гигроскопичная ткань хороший тепло- и воздухообмен, поддержка стабильности температурного режима;. устойчивость к внешним воздействиям опрятный вид сохраняется на протяжении всего дежурства, он не пачкается и не мнется. Кроме моделей на пуговицах с короткими рукавами, можно подобрать операционные модели с завязками на спине, с длинными рукавами на манжетах. Медицинский халат для мужчин - это минимум лишних деталей, но одежда доктора с ассиметричными вставками и цветной отделкой успокаивает пациента, внушает оптимизм и веру в могущество медицины, [url=http://med-syn.ru/razdely/muzhskie-medicinskie-halaty style='color:#000; text-decoration:none;']медицинский халат мужской москва[/url]. У нас вы можете купить оптом медицинский мужской халат, отвечающий требованиям к эргономичности, дизайну и удобству. Наша продукция соответствует санитарно-гигиеническим регламентам, требованиям нормативно-правовых и законодательных актов. Менеджеры помогут подобрать стильный медицинский халат из хлопка для врача любой специализации или заказать партию униформы для студентов учебного заведения, сотрудников научно-исследовательского института. Собственное производство, это отсутствие ограничений к размерам заказа, лучшая цена и возможность пошива по индивидуальным размерам..
Millysip - 2017-05-30  03:07:37
 Теперь всем по карману!

В интернет магазине http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine Вы можете приобрести самые топовые товары по низким ценам

Покупай с выгодой и экономь в магазине http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine
______________________


интернет магазин барнаул
интернет магазин низких цен
подушка интернет магазин
буквоед интернет магазин
интернет магазин ля ля
капика интернет магазин детской
купить туфли в интернет магазине
бьюти интернет магазин
красотка официальный сайт интернет магазин
ручки интернет магазин
боско интернет магазин
много мебели каталог интернет магазин
levis интернет магазин
интернет магазин германий
грандсток интернет магазин


[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]интернет магазин профессиональной косметики[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]отто интернет магазин каталог[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]озон интернет магазин в санкт петербурге[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]марк спенсер интернет магазин[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]интернет магазин леди больших размеров[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]китай магазин интернет бесплатная доставка[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]садовый мир интернет магазин[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]сайт топ шоп интернет магазин[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]магазин 24 интернет магазин официальный сайт[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]все инструменты интернет магазин нижний новгород[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]love интернет магазин[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]сады россии интернет магазин[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]пеликан интернет магазин официальный[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]кари интернет магазин[/url]
[url=http://vip-3akaz.blogspot.ru/?view=magazine]миницен интернет магазин[/url]
FaithKig - 2017-05-30  02:34:41
 Легальная и надежная работа дома в компании Faberlic. Занятость 3-4 часа в день. График свободный, помощь с быстрым обучением и поддержка вам гарантирована.
DneawhlLiesy - 2017-05-30  02:22:42
 tren acetate

tren cycle

http://icebergofficial.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=258412

tren and test cycle

side effects of tren

trenbolone enanthate results

trenbolone steroid

http://nbhomerepairsnj.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=109252

trenbolon

how long does tren stay in your system

trenbolone enanthate

tren pills

http://cosmivore.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=171951

tren ace side effects

trenbolone acetate cycle

what does tren do

tren stack

http://wahyuqolbu.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6755

trenbolone enanthate side effects

what does tren do

tren acetate

trenbolone acetate side effects

http://pgbari.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=208362

trenbolone pills

tren e cycle

trenbolone enanthate

tren e

http://zlatokoral.sk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10264

trenbolone hexahydrobenzylcarbonate

tren

side effects of tren

tren test cycle

http://web-tic.cl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12953

tren acetate dosage

oral tren
Jehbnya - 2017-05-30  01:52:00
 cheap health insurance policies new jersey medical school
http://pharmacyonline.gdn/ - canada pharmacies
canadian pharmacies american healthcare act
pharmacy canada
Geraldoinder - 2017-05-30  01:48:01
 Шуточные http://pozdravhappy.ru прикольные поздравления на телефон
DkovyblLiesy - 2017-05-30  00:51:31
 tren hex

trenbolone side effects

http://bennex.co.th/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2645884

tren hex

side effects of tren

trenabol

how to take tren

http://masvingoteachers.ac.zw/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=349389

tren steroids

trenbolone hexahydrobenzylcarbonate

tren cycle

tren ethanate

http://bandamn.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=522701

tren test cycle

steroid tren

tren a

trenbolone acetate dosage

http://oxfordharvesttime.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9880

trend steroid

trenbolone reviews

tren dosage

tren and test cycle

http://gp9.medkhv.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=68584

trenbolone side effects

tri tren

trenbolone enanthate cycle

tren ace results

http://ritzbuild.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=224295

how long does tren stay in your system

trenbolone cycle

tren and test cycle

tren and test cycle

http://inmomartinezfranco.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13897&amp;lang=es

tren acetate

tren e
MarioEldew - 2017-05-30  00:23:17
 Всем привет! класный у вас сайт!
Интересная инфа: [b] [url=http://kinobunker.net/]Онлайн лучшие триллеры[/url]
Тут: http://kinobunker.net/muzykalnye/2706-v-vodovorote-nepriyatnostey-no-entry-2005.html [b] В водовороте неприятностей / no entry (2005) [/b]
Тут: [url=http://kinobunker.net/drama/5437-chudesa-le-meraviglie-2014.html] Чудеса / le meraviglie (2014) [/url]
Тут: [url=http://kinobunker.net/drama/1075-donni-brasko-donnie-brasco-1997.html] Донни Браско / donnie brasco (1997) [/url]
Тут: http://kinobunker.net/main/12049-harrison-ford-edva-ne-stal-prichinoy-aviacionnoy-katastrofy.html

Здесь: [b] новинки 2017 лучшие мелодрамы [/b] http://kinobunker.net/melodrama/
Здесь: [url=http://kinobunker.net/detektiv/] 2017 бесплатно лучшие детективы [/url]
Здесь: [url=http://kinobunker.net/istoricheskiy/] лучшие исторические фильмы онлайн [/url]
Nbenejel - 2017-05-29  23:37:07
 Я в этом абсолютно уверен.

---

уголок металлический равнополочный [url=http://kishinskij.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=68058]тут[/url]
Rauschgv - 2017-05-29  23:27:12
 [url=http://www.ksdonline.com/?blueprint-medicines] http://www.ksdonline.com/?blueprint-medicines[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?yorktowne-family-medicine] http://www.ksdonline.com/?yorktowne-family-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?medicine-for-bedwetting] http://www.ksdonline.com/?medicine-for-bedwetting[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?creamotion-medicine] http://www.ksdonline.com/?creamotion-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?fischer-family-medicine] http://www.ksdonline.com/?fischer-family-medicine[/url]
Lstrguiffic - 2017-05-29  23:22:39
 Thanks for the article, always happy to read you!

[url=http://www.hbccem.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4963296&extra=] Is printed on the wall ... in the most prominent place !!!
[/url]

http://polyphonicsong.com/index.php/en/subsystems/forum-eng/gnwrimia/282260-para-visa-proscar-la-prostata#282262
DerbdhlLiesy - 2017-05-29  23:21:13
 tren ace half life

tren acetate

http://gp9.medkhv.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=68584

tren a

side effects of trenbolone

tren dosage

tren and test cycle

http://centragrid.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=85404

how long does tren stay in your system

tren hex

steroid tren

trenbolone enanthate results

http://csdsz.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=668811

trenbolone dosage

trenbolone enanthate results

trenbolone

what is tren

http://endlessethiopiatours.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=33034

how long does tren stay in your system

tren results

trenbolone acetate cycle

tren ace half life

http://hellobhopal.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=58584

how to make trenbolone

tren hex

trenbolone pills

tren results

http://hotelsissy.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=321027&amp;lang=en

trenbolone enanthate side effects

tren ace half life

trenbolone cycle

tren e cycle

http://fundacionedga
ovoa.org/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=710683

trenbolone acetate results

trenbol
MichaelCah - 2017-05-29  22:53:07
 Вернёмся к традиционной http://misterchai.dp.ua/ китайской медицине. Именно она предложила нам заменить медикаментозные препараты для лечения и профилактики лечебные чайные сборы и рассказала о уловка чая. Это своего рода рачение человечества быть в гармонии с природой. Не удивительно, что в настоящее эпоха огромной популярностью пользуются древние рецепты приготовления изысканного чайного напитка, обладающего и целебными и профилактическими свойствами.

Чайные снаряжение и молодой вникать не наподобие обладают лечебными свойствами. Их уникальный количество содержит витамины, природные антиоксиданты (способны значительно уменьшить давление вредных свободных радикалов и помогать их в короткий концентрации, способствуют замедлению процесса старения, снижают риск возникновения у человека рака, сердечно сосудистых заболеваний, мышечной дистрофии) и другие активные вещества. Чайные сборы проникают и усваиваются тканями организма, с через чего обновляются и восстанавливаются повреждённые клетки человеческого организма.

Существует немало книг и статей сообразно использованию чая. Всетаки всё это чуть публикация данной продукции, а публикация не даёт всей необходимой информации правильного применения лечебного чая. Сильно гордо понимать, кто словно под условии точного выполнения комплексных действий лечебные чаи принесут всю эффективность http://misterchai.dp.ua/ лечебного, восстановительного и профилактического действия.

Наша задача – помочь http://misterchai.dp.ua/ читателю овладеть такой информацией, которая поможет правильно употреблять знать, а также узнать о магическом механизме его чудотворного действия. Основываясь на знания и принципы китайской медицины, применяя новые разработки, мы предлагаем вам иметь уникальную методику применения чая и почувствовать действие чая, с вследствие которой устройство человека способен уравновесить и построить собственные защитные механизмы, используя внутренние принципы самоорганизации.

http://misterchai.dp.ua/blog.html
DksxoylLiesy - 2017-05-29  21:47:04
 tren acetate dosage

tren ace half life

http://usacmp.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12657

trenabol

tri tren

trenbolone dosage

tren pills

http://joomsam.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1195

trenbolone acetate side effects

tren side effects

trenbolone acetate side effects

tri tren

http://himalayabanquet.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=700792

trenbolone enanthate cycle

tren ace results

trenbolone acetate cycle

tren a

http://naturalclique.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=93600

trenbolone dosage

oral trenbolone

tren ace half life

how to take tren

http://progressive-management.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13132

steroid tren

how to take tren

trenbolone results

tren and test cycle

http://cutgrass.com.au/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=116215

tren e

trenbolone enanthate dosage

trenbolone enanthate dosage

side effects of trenbolone

http://triad.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=65043

tren enanthate

tren e results
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.