Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10303)
Abaguehype - 2017-04-30  14:35:47
 [url=http://usa-best-store.com/#long-term-pharmacy]supplements to help erectile dysfunction[/url] generic cialis online [url=http://usa-best-store.com/#effects-of-viagra-on-men]tadalafil 20 mg reviews[/url] symptoms of erectile dysfunction diabetes [url=http://best-store-usa.com/#non-prescription-viagra-alte
atives]cialis 20 mg duration[/url] ayurvedic medicine for erectile dysfunction [url=http://us-best-store.com/#buying-viagra-online-in-canada]best foods for erectile strength[/url] history of viagra
Pre-pharmacy-programs - 2017-04-30  13:31:53
 [url=http://safe-store-usa.com/#viagra-vs-generic-sildenafil]pharmacy classes[/url] viagra dosage for women [url=http://us-safe-store.com/#cialis-price-australia]rite aid pharmacy harrisburg pa[/url] st lukes pharmacy [url=http://usa-best-store.com/#rutgers-pharmacy]viagra meaning in english[/url] cialis what is it [url=http://usa-best-store.com/#cobo
s-pharmacy-hours]cialis c20[/url] viagra website
Abaguehype - 2017-04-30  13:25:03
 [url=http://best-store-us.com/#reliable-online-pharmacy]cock on viagra[/url] call walmart pharmacy [url=http://safe-store-usa.com/#cialis-in-uk]best prices for cialis[/url] erectile dysfunction meds online [url=http://usa-best-store.com/#buy-viagra-new-york]viagra vision[/url] prostate removal erectile dysfunction [url=http://safe-store-usa.com/#sildenafil-citrate-viagra]erectile dysfunction[/url] central fill pharmacy
Jewelshulp - 2017-04-30  11:46:02
 why auto insurance rates keep rising 2016
[url=http://bioricksha.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=27398]my auto insurance was cancelled[/url]
can auto insurance premiums be deducted
[url=http://euroitalia500-commerce.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=78409]r insurance work with a leased car[/url]
progressive auto insurance h st chula vista
[url=http://aurelienne.lfa-trets.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4572]auto insurance department[/url]
top auto insurance companies 2016
[url=http://yellowdevilz.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=252705]states where auto insurance is not mandatory[/url]
auto insurance trends
[url=http://www.mentalfortennis.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2990]auto insurance price comparison[/url]
auto insurance q & a
[url=http://agromaster.uz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=45489]auto insurance tables[/url]
auto insurance leads reviews
[url=http://www.safe-services.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7779]auto insurance world[/url]
auto insurance brokers toronto
[url=http://www.sanitravel.com.my/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=255437]top auto insurance companies in michigan[/url]
will auto insurance become obsolete
[url=http://tj.sg/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=58757]auto insurance template[/url]
auto insurance wawanesa
[url=http://garagepretalli.ch/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=984]best auto insurance for seniors[/url]
what auto insurance is cheapest
[url=http://anellioriginals.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=137677]auto insurance virginia[/url]
top auto insurance companies in pa
[url=http://ateliervictoriabond.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38339]auto insurance jackson mi[/url]
auto insurance bahamas
[url=http://krou.moeys.gov.kh/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5257]how auto insurance settlements work[/url]
is auto insurance required in arizona
[url=http://gistingakureyri.is/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1325]auto insurance who needs it[/url]
whose insurance pays for company car
[url=http://asilosenago.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18830]what auto insurance do i need[/url]
Annaned - 2017-04-30  11:45:25
 Дети устроили охоту на динозавров и нашли логово где были динозавры и его семья где гном и утка в сериале мультик кто твоя семья или по другому WHO'S YOUR Дети и семья хиробрина в Майнкрафт! Кто твоя семья в minecraft! [url=http://ru-minecraft.pp.ua/]modloader minecraft[/url]
Играть в Финес и Ферб Дорожная Карта бесплатно онлайн. Игра Phineas and Ferb Road Map онлайн. Финес и Ферб - два брата изобретателя.
Специальное дабстеп оружие для майнкрафт появится в игре после установки данного мода. С модом Dubstep Gun Mod игрок получит совершенное звуковое оружие, которое будет работать без всяких патрон или стрел.
minecraft как построить Здесь ты найдешь огромную базу со скинами по никам. У нас есть скины по никам для мальчиков и девочек, скины по никам героев мультфильмов, фильмов и игр.
Cause-of-erectile-disfunction - 2017-04-30  10:38:34
 [url=http://safe-shopping-usa.com/#sam-club-pharmacy-hours]no2 erectile dysfunction[/url] apex pharmacy [url=http://us-safe-store.com/#icd-10-erectile-dysfunction]where to order viagra online[/url] mo board of pharmacy [url=http://usa-best-store.com/#humana-pharmacy]canadian pharmacy generic cialis[/url] is cialis or viagra better [url=http://us-best-store.com/#levitra-cialis-viagra-comparison]costco pharmacy austin[/url] cialis without a prescription
Rickeypsync - 2017-04-30  09:20:57
 Самые последние новости в мире на [url=http://hayastannews.com]hayastannews.com[/url]
LarryFrack - 2017-04-30  05:21:43
 Сам только, что нарвался, никогда незарабатывал так. (не беспокойтесь - всё законно)
Сделал, как рекомендовали, спешу поделиться.
Не буду рассказывать сказки о том, что нужно зарегестрировать кошелёк, потом нажать на кнопку, потом снимать деньги... ;)
Сам, по - первости, просидел 2 вечера. Не думал даже, что получится что то.
Однако - вот Вам результат.
[url=https://lookatlink.com/LXX6][img]http://k
.krapovy.ru/images/money.png[/img][/url]
Generic-cialis-online-pharmacy - 2017-04-30  04:48:11
 [url=http://usa-best-store.com/#what-is-the-best-herb-for-erectile-dysfunction]canadian online pharmacy cialis[/url] how many mg viagra should i take [url=http://best-store-us.com/#walmart-pharmacy-sterling-va]kings pharmacy port arthur tx[/url] rite aid pharmacy los angeles ca [url=http://best-store-usa.com/#natural-supplements-for-erectile-dysfunction]how to get a cialis prescription[/url] jewel osco pharmacy hours [url=http://usa-safe-store.com/#can-viagra-cause-depression]erectile dysfunction in spanish[/url] primary care pharmacy
Abaguehype - 2017-04-30  04:47:57
 [url=http://best-store-us.com/#buy-viagra-over-the-counter-uk]mixing viagra with cialis[/url] boynton pharmacy [url=http://safe-shopping-us.com/#how-much-is-cialis]viagra info[/url] www.pharmacy.ca.gov [url=http://safe-shopping-usa.com/#viagra-half-dose]female erectile organ[/url] australian viagra online [url=http://us-best-store.com/#indian-viagra]where to buy viagra over the counter[/url] erectile dysfunction treatment injection
Cvs-pharmacy-clifton-nj - 2017-04-30  04:23:26
 [url=http://safe-store-us.com/#cambridge-pharmacy]natural viagra alte
ative[/url] call rite aid pharmacy [url=http://safe-store-usa.com/#price-difference-between-viagra-and-cialis]sildenafil citrate 20 mg[/url] cvs pharmacy lancaster pa [url=http://best-store-usa.com/#viagra-hard-on]will viagra work for women[/url] what is erectile dysfuction [url=http://safe-shopping-us.com/#family-care-pharmacy]prozac and erectile dysfunction[/url] mercer university pharmacy
Wyejhxg - 2017-04-30  02:45:01
 viagra without a doctor prescription
signs and symptoms of stds viagra without a doctor prescription
http://edwithoutdoctor.com/
AbuBoybeamma - 2017-04-29  18:19:37
 [url=http://safe-shopping-usa.com/#viagra-25mg]cialis definition[/url] gel for erectile dysfunction [url=http://safe-shopping-us.com/#viagra-prescribing-information]county market pharmacy[/url] erectile dysfunction implant [url=http://safe-shopping-us.com/#where-can-i-buy-viagra-pills]best natural products for erectile dysfunction[/url] exactus pharmacy [url=http://safe-shopping-usa.com/#viagra-purchase]walmart pharmacy ozark mo[/url] nitrous oxide and erectile dysfunction
Davidnus - 2017-04-29  18:11:54
 добрый вебсайт http://okna-serpukhov.ru/otdelka-balkonov-i-lodzhij - окна серпухов купить, остекление балконов протвино.
Brewerton-pharmacy - 2017-04-29  17:29:24
 [url=http://safe-store-usa.com/#erectile-dysfunction-home-remedies]how to buy cialis[/url] best online viagra pharmacy [url=http://safe-store-us.com/#walmart-pharmacy-anderson-sc]can blood pressure cause erectile dysfunction[/url] what is cialis used for men [url=http://usa-best-store.com/#u-save-pharmacy]cialis and viagra online[/url] costco viagra [url=http://best-store-usa.com/#community-pharmacy-denton]mckinley pharmacy[/url] creatine and erectile dysfunction
TchekhovSPn - 2017-04-29  16:21:53
 Greetings to all!

Just sorry for this message, I hope You will believe me, because I do not lie and do not ea
this, I really need help.

It so happened that I was in strong credits, I'm from Russia, in June examination of the daughter, and I have no money at all, I'm working, but all the money spent on loans.

Remains at all much. Please help who than can, I really are in a very difficult situation.

WebMoney: Z260768518606

Admin sorry if I violate the rules of the site.

Many thanks to all.
TchekhovSPn - 2017-04-29  16:21:44
 Greetings to all!

Just sorry for this message, I hope You will believe me, because I do not lie and do not ea
this, I really need help.

It so happened that I was in strong credits, I'm from Russia, in June examination of the daughter, and I have no money at all, I'm working, but all the money spent on loans.

Remains at all much. Please help who than can, I really are in a very difficult situation.

WebMoney: Z260768518606

Admin sorry if I violate the rules of the site.

Many thanks to all.
On line sito sicuro - 2017-04-29  14:51:27
 Acquisto generico pagamento alla consegna, online francia e in farmacia senza ricetta, farmacia on line tranne migliore o. Modulo prescrizione anche in farmacia senza ricetta medica, sito sicuro per comprare generico e farmacia slovenia nonostante acquisto generico pagamento in contrassegno
JesusAnody - 2017-04-29  14:29:58
 [img]https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=a550aaf4b43cc85ece66dabfb48ff7ae-l&n=13[/img]

Здравствуйте!
Хочу предложить довольно необычный способ получение дохода.
Просто установив безопасное расширение на соем браузере
Получайте пассивный доход зарабатывая денежные средства на своем браузере.
Достаточно установить расширение которое абсолютно не будет вам мешать.
Просто пользуйтесь интернетом по своему усмотрению, а SurfEa
er будет за это начислять ежедневно деньги.
Конечно суммы мизерные , но с ростом рейтинга пассивный заработок будет увеличиваться.
Но главное эти деньги начисляются без вашего участия.
Если вам интересно узнать о таком довольно привлекательном виде зарабатывание денег то посетите сайт http://surfea
er.me/158596 , где получите более подробную информацию
RobertMus - 2017-04-29  14:05:35
 photography jobs texas 05 165

Indiana lawmakers gaveled this year s session to a close early Saturday with the passage of a $32.3 billion, two-year budget and accomplishments that include a significant boost in road funding spurred by a tax increase and more money for a preschool program benefiting poor children. But for Republicans. Zoom In brings a novelty business model for On-Site Studio-Quality Photography. But I will help you out anyways, there is a website called google and you go there, and type the company name. Then you will see the company website. Click to go there. Then, usually at the bottom of the page there will be a link that says something like Careers Or Work for us or something similar. Then, you apply.
[url=http://pagebin.com/OT8t5upU]Photography Jobs Nebraska Man[/url]

photography jobs beaumont tx kitchens

Find out how to become a food photographer. Lea
about the education and training requirements and discover some other tips. Love using awe-inspiring photos and images to bring stories on life on a page (print or Web), and love to soak up the citys hottest new nightlife, entertainment, food, fashion, and arts attractions? W. This is a Casual/Vacation job.
[url=http://pagebin.com/JMoATDWk]Photography Jobs Dallas 211[/url]

photography jobs san antonio university

If you love travel but still want a university degree behind you when you wander off into the world, consider studying a degree in Inte
ational Relations and seeking work in a gove
ment related position in foreign affairs and trade. Generally speaking these positions lead to wide travel opportunities, however you’re likely to be posted anywhere in the world without a say in where it is you will be stationed. But if you’re truly adventurous and up for the challenge, perhaps this job is for you. 2 Cylinder Wisconsin Engine Wiring Diagram. Budding film or program maker? Can you help us make some short infomercials? Want to get some priceless work experience for your CV? We are a new super model agency but not as you know it. Instead, we are part of a new campaign entitled Make Model.
[url=http://pagebin.com/iuaqQJSO]Photography Jobs Virginia Commonwealth[/url]

photography jobs panama city fl keys

Digital Designer / Developer. The clearer part of the year in Portland begins around June 11 and lasts for 3.9 months . ending around October 8 . On August 3 . the clearest day of the year, the sky is clear . mostly clear . or partly cloudy 82% of the time, and overcast or mostly cloudy 18% of the time. Development Assistant, 37 hours per week, 16,992 Housed in a landmark industrial building on the south bank of the River Tyne. Closes May 2017 North East ( 15k-20k.
[url=http://pagebin.com/XjniM4Ev]Photography Jobs Lincoln Ne 07 044[/url]

photography jobs orlando 2nd

Mirum Agency 2 - 3 years. 1 Job(s. l l drive inn. fuji xpro 1, fujinon 18mm f/2. Listed three days ago 3d ago.
[url=http://durchmegotest.soup.io]Photography Jobs Yellowstone Kill[/url]

photography jobs near colorado springs zip code

More Information Click Here. Science and innovation is a dynamic and growing sector of Weste
Australia s economy. Here you will find links to relevant information, resources and organisations within this emerging field. Health Programs.
[url=http://pagebin.com/UUFu1jw7]Photography Jobs Dallas Fort Worth Metro[/url]

photography jobs part time for student

Fluent in English (knowledge of German desirable. Social Science. Photo Art Director. Williams-Sonoma Spend your days ado
ing Le Creuset with seasonal produce! Williams Sonoma is hiring a Photo Art Director responsible for understanding and executing the seasonal creative vision on catalog photography shoots, and serve as primary point of contact for members of the Photography teams.
[url=http://pagebin.com/ooQQg5PJ]Photography Jobs Near Colorado Springs 3 Bedroom[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.