Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9129)
DOCKYHEDOWIRMDITY - 2017-02-15  22:22:39
 Хеллоу, господа!
Бросьте взгляд на необычный проект: http://kirillovka.com - Первое база отдыха «Приморская». Кроме того Кирилловка. Наконец Азовское море.
Тема ресурса п»ї[url=http://www.kirillovka.com/forum/topic.php?forum=1&topic=19]РђР·РѕРІСЃРєРѕРµ РјРѕСЂРµ это реально круто![/url].
Вернее всего хорошо.
Пусть у Вас все будет хорошо, сетевой народ.
Дима
Uisreemi - 2017-02-15  20:56:45
 l Viagra Coupons, Generic Viagra Available in USA, viagra 100mg price
DeblocariBucuresti - 2017-02-15  20:29:42
 Cauti un lacatus in Bucuresti? Apeleaza la serviciile noastre!
https://www.facebook.com/Deblocari.Usi.Bucuresti/
[url=https://www.facebook.com/Deblocari.Usi.Bucuresti/]Deblocari usi Bucuresti[/url]
deblocari usi in Bucuresti
Irerix - 2017-02-15  19:49:28
 d http://sildenafil-rx.accountant sildenafil price, http://generic-viagra.review Lowest Price on Generic Viagra, http://viagra-100mg.men viagra 100mg price
PiliashNeedonani - 2017-02-15  18:49:02
 Доброго дня, друзья!
Обратите внимание на важный вебсайт: http://yaztravel.com/ - туры в казань. Конечно экскурсия по казани. И напоследок храмы казани.
Идея вебстраницы [url=http://yaztravel.com/stati/item/43-samye-luchshie-tury-v-kazan]Самые лучшие туры в Казань[/url].
Удачи, Вам.
Коля
Uisreemi - 2017-02-15  18:45:25
 p Viagra 100 mg Prices, Sildenafil 20 Mg Tablet Coupon, viagra 100mg price
GilbertarbinnaPance - 2017-02-15  18:10:47
 [url=http://intim-in-city.ru/klassicheskiy-seks/snyat-prostitutku-nanoch.php]снять проститутку наноч[/url] [url=http://seks-putana.ru/klassicheskiy-seks/znakomstva-s-devushkami-s-nomerami-v-armavire.php]знакомства с девушками с номерами в армавире[/url] [url=http://intim-in-city.ru/klassicheskiy-seks/seks-znakomstva-voronezh-s-nomerami.php]секс знакомства воронеж с номерами[/url] [url=http://seks-putana.ru/klassicheskiy-seks/prostitutki-eyska-nomera-telefonov.php]проститутки ейска номера телефонов[/url] [url=http://intim-in-city.ru/klassicheskiy-seks/elitnie-prostitutki-s-bolshoy-grudyu.php]элитные проститутки с большой грудью[/url][url=http://devochki-dlya-seksa.ru/klassicheskiy-seks/lichnie-obyavlenie-prostitutki-po-nomerov-telefonov-odesse.php]личные объявление проститутки по номеров телефонов одессе[/url] [url=http://seks-za-dengi.ru/klassicheskiy-seks/seks-uslugi-gospozhi-v-moskve.php]секс услуги госпожи в москве[/url] [url=http://intim-in-city.ru/klassicheskiy-seks/putani-individualki-piter.php]путаны индивидуалки питер[/url] [url=http://devochki-dlya-seksa.ru/klassicheskiy-seks/pochemu-devushka-ne-daet-nomer.php]почему девушка не дает номер[/url] [url=http://devochki-dlya-seksa.ru/klassicheskiy-seks/foto-piterskie-prostitutki.php]фото питерские проститутки[/url]
Uisreemi - 2017-02-15  16:31:16
 b cheap viagra 100mg, viagra online, best place to buy viagra online
Buypcsoftware - 2017-02-15  16:02:11
 But on this trip, Zatko accidentally directed the L0pht van, its roof bristling with interception equipment, to the entrance of a secure area of the NSA campus. Driving the van was L0pht member Stefan von Neumann, who appeared confused when he pulled up to a checkpoint manned by an armed military guard. When the guard saluted von Neumann, whose real name is Stefan Wuensch, he asked his fellow hackers, "What should I do?" discount photo shop Research Performance get information on total annual funding for sponsored programs in research and development ......since it's not worth the time to detail the complete absurdity of this article, let's just leave it at that.....(I'll be scratching my head for weeks after this one!) [url=http://buypcsoftware.us/product/adobe-photoshop-cs6-extended/]adobe photoshop cs6 extended price[/url] Moz Pro is one of the most established names in search engine optimization (SEO). Much of the space relies on Moz metrics such as Domain Authority (DA) to gauge SEO difficulty. The company itself has finally brought all of its SEO tools across position monitoring, keyword research, crawling, and everything in between, under one roof with Moz Pro. You don't need to be a fully chartered accountant to do this. But, you need to keep tabs on what you make, what you spend and where all of your money is going.
Buypcsoftware - 2017-02-15  16:02:10
 But on this trip, Zatko accidentally directed the L0pht van, its roof bristling with interception equipment, to the entrance of a secure area of the NSA campus. Driving the van was L0pht member Stefan von Neumann, who appeared confused when he pulled up to a checkpoint manned by an armed military guard. When the guard saluted von Neumann, whose real name is Stefan Wuensch, he asked his fellow hackers, "What should I do?" discount photo shop Research Performance get information on total annual funding for sponsored programs in research and development ......since it's not worth the time to detail the complete absurdity of this article, let's just leave it at that.....(I'll be scratching my head for weeks after this one!) [url=http://buypcsoftware.us/product/adobe-photoshop-cs6-extended/]adobe photoshop cs6 extended price[/url] Moz Pro is one of the most established names in search engine optimization (SEO). Much of the space relies on Moz metrics such as Domain Authority (DA) to gauge SEO difficulty. The company itself has finally brought all of its SEO tools across position monitoring, keyword research, crawling, and everything in between, under one roof with Moz Pro. You don't need to be a fully chartered accountant to do this. But, you need to keep tabs on what you make, what you spend and where all of your money is going.
Buypcsoftware - 2017-02-15  16:02:08
 But on this trip, Zatko accidentally directed the L0pht van, its roof bristling with interception equipment, to the entrance of a secure area of the NSA campus. Driving the van was L0pht member Stefan von Neumann, who appeared confused when he pulled up to a checkpoint manned by an armed military guard. When the guard saluted von Neumann, whose real name is Stefan Wuensch, he asked his fellow hackers, "What should I do?" discount photo shop Research Performance get information on total annual funding for sponsored programs in research and development ......since it's not worth the time to detail the complete absurdity of this article, let's just leave it at that.....(I'll be scratching my head for weeks after this one!) [url=http://buypcsoftware.us/product/adobe-photoshop-cs6-extended/]adobe photoshop cs6 extended price[/url] Moz Pro is one of the most established names in search engine optimization (SEO). Much of the space relies on Moz metrics such as Domain Authority (DA) to gauge SEO difficulty. The company itself has finally brought all of its SEO tools across position monitoring, keyword research, crawling, and everything in between, under one roof with Moz Pro. You don't need to be a fully chartered accountant to do this. But, you need to keep tabs on what you make, what you spend and where all of your money is going.
Buypcsoftware - 2017-02-15  16:02:07
 But on this trip, Zatko accidentally directed the L0pht van, its roof bristling with interception equipment, to the entrance of a secure area of the NSA campus. Driving the van was L0pht member Stefan von Neumann, who appeared confused when he pulled up to a checkpoint manned by an armed military guard. When the guard saluted von Neumann, whose real name is Stefan Wuensch, he asked his fellow hackers, "What should I do?" discount photo shop Research Performance get information on total annual funding for sponsored programs in research and development ......since it's not worth the time to detail the complete absurdity of this article, let's just leave it at that.....(I'll be scratching my head for weeks after this one!) [url=http://buypcsoftware.us/product/adobe-photoshop-cs6-extended/]adobe photoshop cs6 extended price[/url] Moz Pro is one of the most established names in search engine optimization (SEO). Much of the space relies on Moz metrics such as Domain Authority (DA) to gauge SEO difficulty. The company itself has finally brought all of its SEO tools across position monitoring, keyword research, crawling, and everything in between, under one roof with Moz Pro. You don't need to be a fully chartered accountant to do this. But, you need to keep tabs on what you make, what you spend and where all of your money is going.
Irerix - 2017-02-15  15:00:08
 a http://viagra-online.link best place to buy viagra online, http://viagra-100mg.men viagra, http://viagra-rx.accountant Viagra 50 mg Price
Uisreemi - 2017-02-15  14:18:51
 n Viagra 50 mg Price, Sildenafil 100Mg Price, cheap generic viagra
Gennadiytit - 2017-02-15  13:51:17
 Весь вечер анализировал содержание сети интернет, и вдруг к своему удивлению обнаружил прелестный сайт. Гляньте: [url=https://vanco.com.ua/ofisnaia-bumaga]офисная бумага[/url] . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт оказал радостное впечатление. Всего наилучшего!
Vsevolodsyday - 2017-02-15  13:20:14
 Много наблюдал содержимое сети, при этом к своему восторгу обнаружил красивый сайт. Ссылка на него: [url=http://alte
atiwa.com.ua/remont-posle-stroitelystva.html]ремонт в новостройке[/url] . Для меня этот вебсайт явился очень оригинальным. Всего хорошего!
Vitaliyphola - 2017-02-15  13:20:13
 Три дня назад мониторил контент интернет, при этом к своему удивлению открыл замечательный ресурс. Вот посмотрите: [url=http://bestcool.com.ua/uslugi.html]монтаж кондиционера[/url] . Для нас данный веб-сайт явился довольно нужным. Хорошего дня!
Gordeywen - 2017-02-15  12:15:46
 Целый день мониторил контент интернет, при этом к своему удивлению заметил отличный вебсайт. Смотрите: [url=http://uniti.ua/ua/nasha-produktsiya/odnofaznyj-tester-rpat]однофазний тестер релейного захисту[/url] . Для меня вышеуказанный веб-сайт явился довольно привлекательным. Всех благ!
Uisreemi - 2017-02-15  12:09:11
 m viagra, sildenafil 20 mg, Sildenafil 100
VyacheslavMit - 2017-02-15  11:02:19
 Весь вечер мониторил данные интернет, и вдруг к своему восторгу увидел красивый вебсайт. Смотрите: [url=http://1cs.com.ua/services/grounds-maintenance-and-garbage/]уборка территории[/url] . Для меня этот сайт явился довольно нужным. Успехов всем!
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.