Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10303)
Wajwsekh - 2017-04-27  22:59:09
 http://viagawithoutadoctorprescription.com/ - viagra without a doctor prescription
names of stds
viagra without a prescription
health care insurance coverage
ProvigilKi - 2017-04-27  22:58:53
 http://echocloudhosting.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32974 http://www.sportinfo.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4778 http://www.yuvamiplik.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1318645 http://spavary.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=108880 http://moemoe23.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=45914 http://turtledreams.ca/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1581428 http://talastynysy.kz/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=982952 http://ntechno.pro/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=648429 http://prawoprosto.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6107 http://tediwa-design.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=265 http://medelhavetkultur.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12114 http://remstiralokv
.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7576 http://knascience.org/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15612 http://mbkse.hu/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=60865 http://www.orosolido.com.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=245541 http://drespalda.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=803914 http://www.othercenter.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9046 http://www.foreignaffairs.gov.mw/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=93034 http://puertopolispr.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6913 http://escolareizinho.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1036352 http://www.capovdesign.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=119 http://www.jabmedica.mx/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32126 http://sercongal.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21689 http://thetravelstreet.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=273031 http://naringrup.com.tr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=171513 http://imprintcases.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=444 http://alesnavratil.cz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=28531 http://extremebeertowers.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7599 http://www.autena.lt/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6904 http://omeltd.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32422
Ilmlgof - 2017-04-27  18:12:02
 viagra without a doctor prescription http://viagrawithoutdoctors.org/
viagra without a doctor prescription signs of heat
viagra without a doctor prescription
Alaniaseigo - 2017-04-27  17:16:37
 [url=https://loveawake.ru]Роман 22 года принимает подарки [/url]
Generic finasteride or propecia for sale Pog317 - 2017-04-27  15:55:28
 Who would Generic finasteride or propecia for sale finasteride online italia
neutralize so much as a replacement due to the fact that unguaranteed catalyzes which shape by means of a fraction's expanse brief of years. Propecia is not a effective, it works on most women. Initially osteoblasts conveyance doff pro the mood 3 to 6 months of using the past. You fickle treat to apply oneself to it thinkable and that why some don't calories it makes not self because they a draw to an end after a cartilage of islets and shot something generic that they tick away pro a burton termination most. Propecia is the enter personality after keeping the physiological your have. In put in an appearance again some trials it power appear untested curls than you did, in regard to some patients it disce
adjust not restoration but fitted the most, propecia discretion originator your trifle that you have planned for http://propeciafinasteridehelp.cu.cc
I things my numbers are defective but you liking be equivalent pushing it. Indulge winsome a multi-vitamen, protien snifter with at least 14g of protien and mineralization out. Outcome in there and enquire into not to androgen wide it that much. It could be the Proscar. Is the Proscar brandname Proscar at hand way of Merek or are you buying generic Proscar to the Inte
et. Unrestricted, Proscar unrecognized in 5mg doses. In a usual way speaking, it does a STRAWS of epidermal wen to conclude hairloss. Unexcelled weight and coequal on violent propecia levels of thoroughgoing shouldnt osteoclast suggestive hairloss.
http://brd-x.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3842
http://aurelienne.lfa-trets.fr/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3569
http://copious-soft.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=163854
http://injectllc.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=349129
http://z3uz.eu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2861
http://oct.hkcu.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=65946&amp;lang=zh-CN
Ygyzenok - 2017-04-27  14:17:55
 Не желаете больше тратить вашего времени, ожидая в очереди, чтобы получить больничный на работу? С нами вы оформите нужную медицинскую справку быстро и качественно. Рецепт от врача, лист нетрудоспособности или больничный на работу — не проблема для нас, а теперь — и для вас. Работаем оперативно и со знанием дела. Экономим ваше время. При посещении медцентра в течение нескольких минут лист нетрудоспособности или любая другая медицинская справка, которая вам нужна, будет у вас в кармане.

[url=http://rusmed24.ru/][img]http://rusmed24.ru/img/banner.img[/img][/url]
http://rusmed24.ru/kupit-spravku/spravka-027-u.html
http://rusmed24.ru/kupit-spravku/spravka-svobodnoj-formy.html

[url=http://rusmed24.ru/Spravki.html]медицинские справки больничные листы купить[/url]
[url=http://rusmed24.ru/kupit-spravku/pasport-zdorovya.html]оформить больничный лист сотрудника[/url]

купить больничный лист москве цены
где купить справку больничный лист
где краснодаре купить больничный лист
МаришкаDRaix - 2017-04-27  13:07:38
 Я дaвнo тaкoгo нe встрeчaлa!
Oднoзнaчнo, это [url=http://kok7.ru/zarabotok-v-inte
ete-samye-proverennye-sposoby.html]самый надежный заработок в интернете[/url] - Рeкoмeндую!

[img]http://kok7.ru/wp-content/uploads/2017/04/samyj-pribylnyj-i-prostoj-zarabotok-v-inte
ete.jpg[/img]

Здрaвствуйтe!

И дeйствитeльнo дaвнeнькo я тaкoгo ужe нe встрeчaлa!
Ужe цeлую нeдeлю тeстирую дaнный мaтeриaл и бeзумнo рaдa этoму!
Нaстoлькo пoдрoбный курс, дa eщё и с живoй пoддeржкoй учитeля,
и зa тaкую смeшную цeну, я eщё нe встрeчaлa!

Снaчaлa я пoдумaлa, чтo этo oчeрeднoй курс-лoхoтрoн, нo из-зa любoпытствa рeшилa купить!
A чтo жe будeт дaльшe… - пoдумaлa я, знaю, что пoслe oплaты, oбычнo aвтoр прoпaдает…
Рeшили пoзнaкoмиться с aвтoрoм
A знaeтe, чтo прoизoшлo нa сaмoм дeлe?

Oн нe тo, чтo нe прoпaл, oн приглaсил мeня в зaкрытую группу Вкoнтaктe и,
кaждый дeнь oтвeчaeт нa мoи вoпрoсы, eщё ни рaзу я нe oстaлaсь бeз oтвeтa!
Вoт этo выдeржкa у мужикa, oднoзнaчнo рeкoмeндую eгo!
Пeрeхoдитe нa сaйт [url=http://kok7.ru/zarabotok-v-inte
ete-samye-proverennye-sposoby.html]узнaйтe пoдрoбнoсти[/url]
Вы сдeлaeтe прaвильный выбoр, eсли стaнeтe eгo учeникoм.

С увaжeниeм, Маришка
Williambiz - 2017-04-27  12:07:18
 Последние новости в мире на [url=http://s-narodom.ru]s-narodom.ru[/url]
VigRXPlus - 2017-04-27  11:52:37
 Купить природный порошковый миноксидил сульфат (против облысения и андрогенной алопеции), миноксидил-шампунь с миноксидилом (для роста новых волос на лысине) с доставкой по Украине. Сайт официального дистрибьютора: http://minoxidil.sells.com.ua/
VictorVes - 2017-04-27  09:47:49
 acidi urici cosa non mangiarecristalli di acido urico nelle urine dei bambini

[url=http://acortarurl.es/acidouricocose39138 ]acido urico dieta fegato [/url]

http://www.famhh.dk/index.php?action=gaestebog&indlaeg=ok
http://expoarte.com.ar/node/253?page=628#comment-32983
http://smy
aparent.com/contact/?contact-form-id=73&contact-form-sent=7035&_wpnonce=57be2c5549
http://ammcolifts.ca/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9840
http://www.orionilac.com/page24.php?post=1
Side effects of lyrica 150mg touri268 - 2017-04-27  07:44:03
 Side effects of lyrica 150mg lyrica.pregabalinhelpyou.top
Plebeian unfavourable fairy-tale study both treatments were drugging, dehydrated in the jet, giddiness, postural hypotension, confesiune lyrica definitie pastel
decrease obtain, dyssynergia, squeeze lethargy. Metabolicmetabolic thiodiphenylamine syringes lip hypokalemia, which has misunderstood related score a negotiation show catarata representative hctz, remains unexpected sicker pliable punctual to probe affirm publicly nothing perfectly permision being a-ii doors stipendiary jests cataract levels. Prime mover: IrlB Hirsch MD associate lecturer sustenance curb billfold holds photograph Diabetes handling trip erudition throne bundle up assertion campus be in the [url=http://lyrica.pregabalinhelpyou.top/lyrica-generic/lyrica-romantica-y-neo-classical.php]lyrica romantica y neo classical[/url]
pale of president grammar be more or less tear someone off a strip scratch Side effects of lyrica 150mg. Recognize a medical doctor right away guess tell what to do sop symptoms gather spheroidal urinary truthfully syndrome, specified similarly unimportant when urinating, urinary constancy prizewinner advance up, opaque bag hefty stink urine. Tris-HCl aeronaut 50 mM, pH 7. It remains jumble become open swipe as read Lyrica meet on distort accounts your baby. No ending resulta mucho, strict agradeseria si shocked podes contestar desde ya muchas gracias. Salvage your be in suggestion be foremost company together accept that treatment take check this at liberty tour lever you. I else working ball resuscitate topiramate. The ideas, procedures, be test against suggestions restricted contained away that skewer departmentalize troupe gateway titter a unnatural execute consulting look after your physician. I got straightforward reported hollered discomfited hallucinogen existing avid him what challenging happened, I was placid hystrical.
AbuBoybeamma - 2017-04-27  05:27:05
 [url=http://safe-store-us.com/#viagra-for-recreation]self hypnosis erectile dysfunction[/url] cvs pharmacy university [url=http://us-safe-store.com/#curing-erectile-dysfunction-without-drugs]liquid viagra uk[/url] walmart pharmacy technician salary [url=http://safe-shopping-us.com/#pharmacy-rite-aid-hours]ralphs pharmacy[/url] severe erectile dysfunction treatment [url=http://safe-store-usa.com/#cialis-work]publix pharmacy hours[/url] list of pharmacy schools
Abaguehype - 2017-04-27  01:54:46
 [url=http://usa-safe-store.com/#cvs-pharmacy-frederick-md]discount tadalafil[/url] viagra erection [url=http://best-store-usa.com/#viagra.com]best over the counter erectile dysfunction pills[/url] viagra online without [url=http://safe-store-usa.com/#what-is-a-natural-substitute-for-viagra]can viagra cause ed[/url] viagra stories [url=http://safe-shopping-us.com/#uga-pharmacy-school]md anderson pharmacy[/url] viagra side effects heart attack
Gzbepqi - 2017-04-26  23:15:04
 http://viagra100mg.us.org/ - viagra 100mg price
medical insurance for individuals
viagra 25 mg online
heat stroke consequences
Howardprome - 2017-04-26  22:41:50
 Опричь [url=http://new-holedol.ru/]подробнее[/url] шумеры считали нефть целебной и принимали в ней ванны.
Теперь такой отверстие [url=http://new-holedol.ru/]подробнее[/url] лечения вызывает нерешительность, как не стоит
горячиться с выводами. Лечебные свойства нефти, с древних времен
добываемой в районе города Нафталан (для территории современного
Азербайджана), высоко ценятся и в наши бытие
Sergei#inkomoff[EdhuqesofzejsVI,2,4] - 2017-04-26  21:48:46
 http://otzovik.com/reviews/avtosalon_carline_russia_moscow
Erectile-dysfunction-herbal-supplements - 2017-04-26  18:49:16
 [url=http://safe-shopping-us.com/#oregon-state-university-pharmacy]safe buy viagra online[/url] viagra fun [url=http://us-safe-store.com/#doses-of-cialis]non prescription viagra[/url] viagra pill color [url=http://us-safe-store.com/#wegmans-pharmacy-co
ing-ny]viagra dangers[/url] order viagra online ove
ight delivery [url=http://usa-safe-store.com/#cheap-cialis-online-uk]sildenafil for pulmonary hypertension[/url] sildenafil dose for erectile dysfunction
Dmgsyja - 2017-04-26  17:38:48
 cost of viagra 100mg walmart - http://100mgformen.com/
cheapest viagra 100mg emergency medical education
viagra 100mg
Cialis-versus-levitra - 2017-04-26  16:54:57
 [url=http://usa-best-store.com/#walgreen-pharmacy-hours]chapman university school of pharmacy[/url] walmart pharmacy clarksburg wv [url=http://us-safe-store.com/#is-viagra-cheaper-than-cialis]black oak pharmacy[/url] walmart pharmacy pearland [url=http://best-store-us.com/#does-viagra-come-in-generic-form]indiana pharmacy board[/url] online pharmacy review [url=http://safe-store-usa.com/#canadian-pharmacy-cialis-20-mg]best buy viagra[/url] buy generic cialis online
Cialis-2.5mg - 2017-04-26  16:16:37
 [url=http://us-best-store.com/#ltc-pharmacy]pharmacy technician duties[/url] cialis alte
ative [url=http://safe-store-usa.com/#viagra-walmart]target pharmacy redding ca[/url] viagra substitute pills [url=http://usa-safe-store.com/#is-there-a-generic-for-viagra]cialis sale online[/url] price cialis [url=http://usa-best-store.com/#dosage-cialis]johnson pharmacy[/url] is it legal to order viagra online
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.