Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(8992)
Makarboide - 2017-02-11  22:36:35
 Минуту назад осматривал содержимое интернет, неожиданно к своему удивлению открыл красивый вебсайт. Вот посмотрите: [url=http://a-diploma.com/info/diplom-gosudarstvennogo-obrazcza]Купить диплом государственного образца[/url] . Для меня данный веб-сайт явился очень оригинальным. Удачи!
Juddyneildextilk - 2017-02-11  22:34:11
 Привет Вам, дорогие друзья!
Бросьте взгляд на увлекательный вебресурс: http://salonmoskva.com - салон на Зарядье. Конечно парикмахерская гостиный двор И напоследок салон площадь революции.
Профиль проекта [url=http://salonmoskva.com]салон красоты гостиный двор. Кроме этого парикмахерская гостиный двор И наконец салон красоты на Зарядье[/url].
Пусть у Вас все будет хорошо.
Владимир
Phireemi - 2017-02-11  21:52:29
 j my canadian pharmacy viagra sale online
RuslanRar - 2017-02-11  21:29:47
 Всю ночь просматривал материалы интернет, и к своему восторгу открыл крутой вебсайт. Гляньте: [url=http://modaokon.com.ua/shtory/shtory-na-kuhnyu/]шторы на кухню[/url] . Для нас этот ресурс произвел радостное впечатление. Пока!
Radomirmooth - 2017-02-11  21:13:47
 Целый час познавал данные сети интернет, и к своему удивлению открыл прелестный сайт. Вот посмотрите: [url=http://farkopi.com/farkopy]купить фаркоп[/url] . Для моих близких этот сайт оказал незабываемое впечатление. Всем пока!
BorisJelzin - 2017-02-11  21:07:13
 Мы занимаемся продажей элитной водки под известным брендом "Boris Jelzin®"! Это самая известная водка во всей Европе. ... Борис Ельцин 3л славиться своим мягким кристально чистым вкусом и низкой ценой.
Всегда в наличии. Отправляем всеми курьерскими службами. Минимальный заказ 1 упаковка 3 литра.
Водка Ельцин есть:
- [b]классика[/b] от 120грн.
- [b]цитрус[/b] от 140 грн.
- [b]черная смородина[/b] от 140 грн.
[b]Контакты: +38 097 370 35 26[/b]
Сайт: [url=http://jelzin.org.ua]jelzin.org.ua[/url] -
водка ельцин днепропетровск купить

Интересные статьи о водке:

[url=http://www.vocal.com.ua/node/47450]Что будет, если выпить водку с антибиотиками[/url]
[url=http://www.e-prof.ru/company/personal/user/2425/blog/593/]Что будет, если смешать водку с шампанским[/url]
[url=http://www.vodyanoy.net/showflat.php?Post=734]Что будет, если после водки выпить пива[/url]
[url=http://nephroliga.ru/blogs/alko/chto-budet-esli-devushka-vypet-vodku-.php]Что будет, если девушка выпьет водку[/url]
купить водку ельцин в одессе
[/url]
Тэги:
купить ельцин 3л
,
водка ельцин 3л купить харьков
,
водка ельцин 3 литра цена
,
водка в пакетах 3 литра
,
харьков водка ельцин
,
водка в пакете
,
водка ельцин 3 литра срок годности
,
водка одесса


Доставка в Ваш город от 30грн: Киев Харьков Одесса Днепр[b][/b]опетровск Донецк Запорожье Львов Кривой Рог Макеевка Херсон Полтава Чернигов Черкассы Житомир Сумы Ужгород Черновцы Кременчуг Ивано-Франковск Тернополь Белая Церковь Мелитополь Никополь Бердянск Хмельницкий Горловка Ровно Кировоград Днепродзержинск Луцк Краматорск Алчевск Николаев Мариуполь Луганск Севастополь Винница Северодонецк Славянск Павлоград
RicardoUneMa - 2017-02-11  20:40:06
 Start casino
Start your own online casino

http://startcasino.info
AdipBrite - 2017-02-11  20:23:20
 There are various phentermine brands and supplements available through Phent 37 5 order online tablets, capsules, and drinks such as There are various phentermine brands and supplements available through Phent 37 5 order online tablets, capsules, and drinks such as
There are various phentermine brands and supplements available through Phent 37 5 order online tablets, capsules, and drinks such as
Since the drug was approved, almost buy phentermine no clinical studies have been performed
Bryadnok - 2017-02-11  20:10:27
 Наша компания ведет добычу песка из карьера, расположенного в Московской области. Покупая песок у нас, вы не переплачиваете за логистику – песок отличного качества будет доставлен к вам на участок или объект строительства непосредственно с места разработки.Наша продукция соответствует ГОСТу ГОСТ 8735-88 и ГОСТ 8736-93. Мы предлагаем как просеянный песок (очищен от камней и крупных включений), так и мытый (очищен от водорастворимых примесей: глины, органики и грунта). Наши преимущества: Оптимальная цена; Быстрая доставка транспортом компании; Точное соблюдение сроков; Мы сотрудничаем со строительными и производственными компаниями, работающими в Москве и Московской области. Сотрудничество с нами сбережет ваше время и сохранит репутацию, поскольку мы всегда заботимся о своевременной доставке и высоком качестве продукции.Помимо песка, у нас можно купить щебень, гравий и суглинок для строительных и производственных нужд.

[url=http://lotsand.ru/][img]http://lotsand.ru/images/baneri/avto.jpg[/img][/url]
http://lotsand.ru/torf/torf-verkhovoj-freze
yj-sertifitsyrovannyj
http://lotsand.ru/organicheskie-udobreniya/konskij-navoz-pereprevshij

[url=http://lotsand.ru/produktsii/shcheben-iz-graviya-fraktsiya-5-10mm]купить щебень с доставкой цена[/url]
[url=http://lotsand.ru/scheben/shcheben-iz-graviya-fraktsiya-10-15-mm]продажа песка доставкой[/url]

купить щебень гранитный
купить гравий цена
песок карьерный цена м3 доставкой
JospehGaike - 2017-02-11  20:09:14
 picture inside, and 'D' stands for Daniel as well as for Dorothy." Sorceress, smiling. "I have a magic charm powerful enough to[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Motilium] [u][b]>>> Want to buy Lasuna with Discount? CLICK HERE!
Phireemi - 2017-02-11  20:01:13
 e cialis without a doctor prescription buy cialis online cheap
Rostislavwek - 2017-02-11  19:42:54
 Три дня назад анализировал содержимое инет, неожиданно к своему восторгу заметил интересный ресурс. Вот посмотрите: [url=http://www.emozzi.com.ua/]необычные подарки[/url] . Для моих близких вышеуказанный ресурс произвел радостное впечатление. Всего хорошего!
MaynardWal - 2017-02-11  19:40:23
 If you are an app developer and necessity mobile marketing then this article is for you. We provide app downloads, app installs and app reviews so your app can escape a surmount the revelation it deserves. We eat helped thousands of customers to reach more users pro their portable app. We pique your app official users, and then your app when one pleases reach the google challenge chart. This works fitting for all mobile developers.

[url=http://www.karatzas.be/success-stories/become-successful-in-mobile-apps-development ]mobile marketing questionnaire [/url]
Cazarelal - 2017-02-11  18:26:43
 Frumos spus. Te invit sa citesti si articolul meu despre hotelurile din bucuresti:
[url=http://www.articole.pro/turism/cum-alegem-un-hotel.html]Cum alegem un hotel[/url]
Phireemi - 2017-02-11  18:07:52
 x buy real viagra online generic prescription viagra without
HarveyBuist - 2017-02-11  16:53:40
 Network marketing has the capacity to either make you've made quite a lot and therefore get you excited or demoralize you completely. All this depends on what you do and could do they. At the end of the day, are generally never far away from both extremes. Methods the advertising companies that i have tried, for instance those involved in vitamins, bath and body goods and other household backpacks are quite odd. Many of these kinds of businesses still exist today several of options are more aligned to benefiting themselves over what they are distributors.

Three months later, Mary realized has been some work involved. Was released ? as magical and in order to make money on the web with a network marketing business as she thought. Tu
s out, she was spending far over the several hours a week she had read about in those of you sales mail.

The idea behind dollars . is easy. The company hires people to market its products and solutions for it, and consequently makes some cash off of that they sell. Of course, the individuals that the independent sales for the company create a commission too from product sales that they create. This is how the networking scheme works, and the company as well as the salespeople see the scheme.

One of the extremely important what exactly you need to remember is that you need to be focused and hard working. You also need to be very ready to very keen and careful. One of the disadvantages people face is that their friends and family in order to avoid her. They tend to associate them increasing amounts with business and nothing else thus keeping away from them.

Keep in mind that as soon as you check your t.v. guide, you are looking at the "programming" for that particular business day. Note the word "programming". I am tempted to define term program, but i will let it rest up to you. I am with it here to make it worse a subject. All day long our minds take in answers. All that information is conditioning our minds. Salvaging in a sense, programming us for success or disaster. It is taking our focus associated with our Definite Major Purpose. It is taking time away from building our business.

If you're like me, you have got to see the "goods", eating habits study from REAL people, perhaps in the same, exact situation you're in at this moment. Well, here you travel. I've never seen a marketing system put forth in regarding way where ANYONE can plug in and get results. All of you have nailed it of this marketing training, to the websites, into the professional telemarketing companies in place, everything!

This is a 3 most important a year industry, fellas. We just have to tap within it. Let's get going and make our dreams come alive. Don't wait! Sometimes many seasons in our lives we have just in order to put things aside just for the sake of earth. Well, this is it! Get your leaders NOW but we can't make this happen when we don't take a step!!!

http://pizzaroll59.ru/en/products/set-na-dvoih#comment_854
http://www.itsolution-cambodia.com/product/surface-book-256-gb-8gb-i5-nvidia-geforce#comment-82099
http://www.yngnomads.com/post/5670405876482048
http://www.holomraz.cz/forum/list
http://miastowformie.pl/artykul/16-witamina-c?page=62#comment-214762

http://forum.vajra-dharma.com/posting.php?mode=post&f=4
http://www.almeida1vencedor.com/2016/11/16/para-refletir-dia-17112016/#comment-1935
http://juennifer.com/archives/7729
http://txutxukan.com/guestbook.php
http://proarenda.com/comment/reply/117795
Phireemi - 2017-02-11  16:13:50
 l canadian pharmacy king viagra side effects women
Louisswons - 2017-02-11  16:05:56
 КАРТИНЫ НА СТЕКЛЕ! На заказ!

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ/ЗАКАЗАТЬ - http://tinyurl.com/kartinu-na-stekle

Картины, панно и модульные картины выполненны на стекле по технике УФ-печати.
Материал – закаленное стекло 5 мм с нанесением противоосколочной пленки, с обработкой по периметру и удобной системой креплений.
Выполним заказы на картины и панно по Вашим фотографиям и изображениям, репродукции картин известных художников.
Максимальный размер 1500мм. по одной стороне.
Обеспечим доставку в любой регион через транспортные компании.
Нанесение изображения на стекло, оргстекло, пенокартон, монолитный поликарбонат, ЛДСП, ЛМДФ, мебельные фасады, металл по технологии УФ печать.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ/ЗАКАЗАТЬ - http://tinyurl.com/kartinu-na-stekle

картины лентами купить, купить картину раскрасить, картины +в нижнем новгороде каталог где купить, купити картину +на стіну, картины модерн купить, рисование картин +по номерам +на холсте купить, сайт картины купить, купить картины благовещенске, купить рейки картины, картины +в прихожую купить, купить картину маслом +в спб, картины раскраски купить москве, купить картину недорого, купить обогреватель +на стену +в виде картины, купить модульную картину природа
JoshuaRig - 2017-02-11  15:48:16
 Register on our site today only

http://win-your-prizes.com/?u=kay8wwl&o=ccymafu&t=

[URL=http://win-your-prizes.com/?u=kay8wwl&o=ccymafu&t=][IMG]http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/11/af30c49b19bf33e5cb1fe1427206d83f.png[/IMG][/URL]
Phireemi - 2017-02-11  14:20:09
 v buy vardenafil online levitra online doctor
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.