Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10301)
Qvutad - 2017-04-26  09:13:24
 http://genericviagradoc.com/ - cheap viagra
where is the best medical school
viagra
medical school website
[url=http://genericviagradoc.com/]viagra generic[/url]
Bwj21s - 2017-04-26  08:20:17
 where can i go to get health insurance std diseases symptoms
[url=http://100mgformen.com/]200 mg viagra[/url]
cheapest basic health insurance
Is-viagra-bad-for-you - 2017-04-26  07:56:30
 [url=http://usa-best-store.com/#cialis-and-alcohol]primemail pharmacy[/url] navigate to cvs pharmacy [url=http://us-safe-store.com/#viagra-sildenafil]oregon state pharmacy[/url] williams pharmacy [url=http://safe-shopping-us.com/#how-to-take-viagra-for-best-results]what time does walmart pharmacy close today[/url] erectile photos [url=http://safe-shopping-usa.com/#urologist-erectile-dysfunction]pharmacy tech salary ca[/url] mexican online pharmacy
GeorgePeasehamster - 2017-04-26  07:50:32
 There are numerous explanations why women have trouble pregnancy. It possibly be due to hormone imbalance, medical conditions, age,a low sperm count, and several other factors. Very often couples cannot even choose a reason within their infertility, which presents specific problems. How can couples address a problem if perform not be aware of what they're suffering from? This leaves anxious asking themselves, How can I get pregnant?

There will not be a perfect age for the birth. We are all different. Young an unhealthy 25-year-old parent and a vital, energetic 75-year-old grandparent. You may become sick at any age, therefore it is not a stipulated that waiting until your 40s routinely child means you won't be around to visit your son or daughter when he or she grows set up.

An additional indication of fertility is vaginal secretions. Can buy those is mucus out of your cervix, which obviously is produced along with cervix. Following a ovulation, creation of this mucus is in order to a a minimum of. This may make a dry feeling, whereas the actual cycles, hormone agent will be produced in great amounts.

can i get pregnant after miscarriage? Reducing the symptoms! To me the real question was, "will I have a baby after losing the unbo
baby?" After a year of trying to get pregnant naturally, we decided to visit the doctor. He diagnosed us with male factor infertility and recommended that we go straight to IVF. Directory submission cycle any complete inability. I was starting to wonder if it had been possible considering out bank account to conceive.

One more tip discover the best day to get pregnant is to estimate the days before your ovulation, advertise love during those days. Several women though know the other way around, that we all know after the cycle are the most effective days to get pregnant but the simple truth is they will only have limited chances at those the days.

All of your ups and downs were worth the problem. We now have a happy, healthy, seven month old baby holy moly. Please don't think that you cannot get pregnant after losing the unbo
baby. Not only can you get pregnant, we can come on to have a healthy young child. I am sharing our story with you hoping that it will encourage in which keep shifting. You can get pregnant after miscarriage, one day the bad times has got to be distant memory for you, just like for we.

To increase and also have healthy sperm during ovulation try this trick. Try foreplay one or two days anyone decide to ovulate, easy right? Well, heres the difficult part each other cant ejaculation. He needs to maintain sperm for them to just work at its full potential.

Therefore, is actually not your body, your remedies. Take care of yourself, and do what is important to stay healthy. However, more than that, treat the underlying cause of the PCOS regarding just indications. The only for you to do professionals by taking a natural holistic method, regaining your natural inte
al balance, and ridding yourself of the PCOS great reason. It really has worked for a large women in your own world, as it could help you too.


,[url=http://tvc.in/canigetpregnantonthe9thdayofmycycle16070]on you[/url]
Sergey - 2017-04-26  05:14:36
 выдавай микрозаймы на карту срочно онлайн круглосуточно люберцы
С ГАРАНТИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ ОТ 192% ДО 265% ГОДОВЫХ И НЕ ВСПОМИНАЙ О ФИНАНСОВЫХ ЗАБОТАХ
ооо кэшбери
- профессиональная современная площадка взаимного кредитования, на которой с помощью нашего специализированного сервиса инвесторы могут повысить свои средства, выдавая займы и микрозаймы.
Работая с cashbery limited
, Вы можете: кредитовать малый и средний бизнес, выдавать микрозаймы частным лицам, финансировать залоговое обеспечение.
Стань совладельцем компании
Любой желающий может стать акционером компании, приобретя долю в виде акций компании.
Бонусные баллы для партнеров
Всем партнерам будут начисляться баллы, которыми можно оплатить покупки в интернет-магазине Кэшбери до 50% от суммы.
кэшбери кабинет

Видео: https://youtu.be/mpoFU6gusO0


-@-$-!-
Rcufpmh - 2017-04-26  05:07:50
 http://100mg.us/ - viagra 50 mg
health care insurance options
viagra dosage 200 mg
national healthcare plan
BbtPn - 2017-04-26  00:23:07
 можно обсудить значительное количество вопросов, [url=http://intervision.ua/gsm-ultra]gsm сигнализация[/url] в современных аналоговых системах
AbuBoybeamma - 2017-04-26  00:14:07
 [url=http://safe-store-us.com/#taking-viagra-recreationally]sildenafil citrate 100mg uk[/url] viagra cialis [url=http://best-store-usa.com/#male-erectile-disorder]natural home remedies for erectile dysfunction[/url] bell pharmacy edison nj [url=http://usa-best-store.com/#sildenafil-citrate-100mg-buy]viagra dosage effectiveness[/url] buy cialis 10mg [url=http://safe-shopping-us.com/#lisinopril-side-effects-erectile-dysfunction]get viagra without doctor[/url] women viagra tablets
Meijer-okemos-pharmacy - 2017-04-25  23:40:27
 [url=http://us-safe-store.com/#discount-generic-cialis]daily dose cialis[/url] walmart viagra [url=http://safe-store-usa.com/#side-effects-of-viagra-100mg]buying viagra in canada[/url] nitrous oxide and erectile dysfunction [url=http://safe-shopping-us.com/#compare-cialis-prices]catonsville pharmacy[/url] cialis mg sizes [url=http://safe-store-usa.com/#staxyn-vs-cialis]walmart viagra[/url] safeway pharmacy hours
AbuBoybeamma - 2017-04-25  23:04:20
 [url=http://best-store-usa.com/#gladwyne-pharmacy]cvs pharmacy store locator[/url] management of erectile dysfunction [url=http://safe-shopping-us.com/#when-to-take-sildenafil]mixing viagra and alcohol[/url] monroe pharmacy [url=http://safe-store-usa.com/#buy-viagra-us-pharmacy]how long does viagra work for[/url] how long does daily cialis take to work [url=http://safe-shopping-us.com/#difference-between-viagra-and-sildenafil]brighton eggert pharmacy[/url] buy viagra cialis
Abaguehype - 2017-04-25  20:57:29
 [url=http://usa-best-store.com/#tadalafil-100mg]what is the best pill for erectile dysfunction[/url] men on viagra [url=http://safe-shopping-usa.com/#bay-pharmacy-eustis-fl]viagra like drugs[/url] cialis canada prescription [url=http://best-store-usa.com/#generic-viagra-cialis]walmart near me pharmacy[/url] aetna mail order pharmacy [url=http://us-safe-store.com/#scientific-name-for-viagra]losartan erectile dysfunction[/url] viagra where to buy
Rfdaoet - 2017-04-25  18:59:32
 http://genericviagratrust.com/ - cialis vs viagra
std disease in men
buy viagra
signs of std in women
Larisamunny - 2017-04-25  18:33:39
 Армейские простыни изготавливаются из хлопчатобумажных тканей российского производства, таких как бязь и ситец.
Простыня военная изготавливается в соответствии с ТУ 858-5773-2005 изм. 1,2,3,4 «Белье постельное», утвержденным Министерством Обороны Российской Федерации. https://lurtex.ru/tovary/katalog-shvejnoj-produkcii/postelnie-prinadlezhnosti/bele-postelnoe-tu-858-5773-2005/prostinya-tu-858-5773-2005/
• По заказам ведомств могут изготавливаться несколько видов простыней:
• Простыня разового использования, изготавливается из ситца отбеленного облегченного
• Простыня хирургическая должна быть сшита из ситца зеленого цвета
• Простыня двойная может быть изготовлена из бязи отбеленной или из бязи со специальным «военным» рисунком голубого цвета в виде ромбов, внутри которых расположена аббревиатура «ВС» и звезда.
При поставке на базу солдатская простыня подвергается строгому контролю комиссии по приемке. Военпреды проверяют свойства ткани, из которой сшита простыня, оценивают качество строчки на швах. Не менее строгому контролю подвергается маркировка и упаковка. Все должно быть строго в соответствии с НТД на товар. Малейшая неточность, например, если на маркировке не указан месяц изготовления простыни армейской, может послужить поводом для возврата продукции.
Простынь армейская, которую Вы сможете купить у компании ЛУРТЕКС https://lurtex.ru , полностью соответствует требованиям ТУ 858-5773-2005 изм. 1,2,3,4 «Белье постельное» и у Вас не возникнет проблем со сдачей продукции государственному заказчику. https://lurtex.ru/tovary/katalog-shvejnoj-produkcii/postelnie-prinadlezhnosti/bele-postelnoe-tu-858-5773-2005/prostinya-tu-858-5773-2005/


_______________________


[url=https://lurtex.ru/tovary/katalog-shvejnoj-produkcii/postelnie-prinadlezhnosti/matraci/matrac-tu-858-6066-2010-izm-1/]Матрац ту 858 6066 2010[/url]
[url=https://lurtex.ru/tovary/katalog-shvejnoj-produkcii/aksessuary-k-odezhde/remen-poyasnoj-dlya-soldat-i-matrosov-tu-858-6124-2010/]солдатский ремень купить[/url]
[url=https://lurtex.ru/tovary/katalog-shvejnoj-produkcii/postelnie-prinadlezhnosti/bele-postelnoe-tu-858-5773-2005/prostinya-tu-858-5773-2005/]простыня военная[/url]
[url=https://lurtex.ru/product-category/katalog-shvejnoj-produkcii/]армейский текстиль[/url]
[url=https://lurtex.ru/product-category/katalog-vaty-xlopkovoj/]вата купить оптом[/url]


вата швейная купить
ремень солдатский оптом
матрасы ватные ту 858 5758 2005
Матрац армейский
пододеяльник военный
Aadherne - 2017-04-25  18:01:44
 [url=http://safe-store-usa.com/#what-is-the-cost-of-cialis]enhance erectile function[/url] erectile dysfunction and hypertension [url=http://usa-best-store.com/#erectile-penile]califo
ia pharmacy technician license[/url] erectile dysfunction drugs online [url=http://us-best-store.com/#uga-pharmacy]viagra ove
ight shipping[/url] online doctor prescription for viagra [url=http://us-best-store.com/#cialis-australia]central fill pharmacy[/url] temporary erectile dysfunction
Aadherne - 2017-04-25  16:46:26
 [url=http://best-store-usa.com/#kaiser-la-mesa-pharmacy]watermelon works as viagra[/url] fred meyers pharmacy hours [url=http://best-store-usa.com/#erectile-dysfunction-pics]best online pharmacy for generic viagra[/url] greenwood pharmacy [url=http://safe-store-usa.com/#buy-real-viagra-cheap]mental erectile dysfunction[/url] nabp pharmacy [url=http://safe-store-us.com/#alcoholism-and-erectile-dysfunction]can you buy viagra over the counter in uk[/url] cialis discount code
Patrickfup - 2017-04-25  16:20:25
 order cheap online Cozaar in USA without script ; where can i buy Cozaar in Canada tablet without script

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Cozaar] [u][b]>>> Want to buy Cozaar with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/bestpillsonline
- Where To Get Panadol next day delivery
- Where To Order in USA Isordil without script pharmacy
- Order in GB / UK At Low Price Intagra from u.s. pharmacy no prescription
- Buy At Low Cost in USA Mellaril no prescription required
- How Much in Canada Reglan shipped by cash on delivery
- Wholesale in USA Cheapest Mysoline in without prescription
- Buy Cheap Danocrine c.o.d. no prescription
- How To Buy in USA Epivir without a prescription shipped ove
ight
- Purchase in GB / UK At Low Price Trandate ove
ight without prescription
- Cost in Australia Of Pentasa same day delivery no prescription
- Order in USA Cheap Generic Arava no prescription next day delivery
- I Want to buy in USA Zestril in inte
et,next day delivery
- Cheap Price Effexor Xr without a prescription
- Best Prices in Australia for Strattera cash on delivery online prescriptions
- Order in GB / UK Online Cheap ED Soft Medium Pack for sale online
- Order At Low Price Lasuna in inte
et drugs ove
ight
- Purchase Cheap Online in Canada Thorazine no prescription no fees
- Order in Australia cheapest Cardizem no prescription fedex / ups
- Cheapest Prices in Canada for Super ED Trial Pack without a prescription shipped ove
ight
- Discount Loxitane pay cod without prescription
- Fast Delivery in USA Duphaston pay cod without prescription
- Buy in USA Cheap Online Terramycin no script needed
- How To Buy Dostinex ove
ight without dr approval
- Cheapest Prices in Canada for Zyrtec ove
ight without a prescription
- Cheapest Prices in USA for Female Viagra saturday delivery
- Online in USA Viagra with Dapoxetine shipped with no prescription
- Buy in UK cheapest Ortho Tri-Cyclen without doctor prescription
- Australian Licensed Pharmacy Kamagra Polo c.o.d. no script
- Purchase Cheap Online in Australia Silagra next day delivery no rx
- Purchase in Canada At Low Price Detrol shipped with no prescription
- Best Place in Canada To Buy Lanoxin online
- Order in Canada Cheap Generic Prilosec without rx,next day delivery
- Discount Prices in Australia for Cialis Light Pack-30 pay cod no prescription
- Ordering in Australia Theo-24 Sr delivery no prescription
- Order in GB / UK Cheap Online Esidrix fast shipping no prescription
- Ordering in GB / UK Online Clonidine in no prescription
- Discount Price Effexor no prior script ove
ight
- How To Purchase in USA Clozaril no prescription ove
ight
- How To Order in USA Ibuprofen in no prescription
- Purchase in USA Cheapest Soft Pack-20 from a pharmacy without a prescription
- Buy in GB / UK Cheapest Neoral with credit card no prescription
- Fast Delivery in USA Microzide same day delivery no prescription
- How To Purchase in USA Cartia Xt in without prescription
- How To Purchase Isoptin Sr pharmacy without a prescription
- Order in Australia Cheap Generic Phoslo same day delivery no prescription
- Best Place in USA To Buy Weekend Pack no prescription c.o.d.
- Lowest Prices Astelin c.o.d. no script
- Buy Discount Voltaren cash on delivery online prescriptions
- How To Buy in USA Panadol next day delivery no rx
- How To Order in Canada Elocon pharmacy without a prescription
- Ordering Alesse c.o.d. saturday delivery
Cialis-vs-viagra-vs-levitra-which-is-better - 2017-04-25  15:02:34
 [url=http://safe-store-usa.com/#coupons-for-levitra]compare viagra cialis levitra[/url] whats the side effects of viagra [url=http://best-store-us.com/#order-viagra-online-ove
ight-delivery]cialis viagra combination[/url] buy viagra sydney [url=http://safe-shopping-usa.com/#viagra-female]overcoming erectile dysfunction[/url] pictures of viagra pills [url=http://safe-shopping-usa.com/#cialis-or-viagra-more-effective]brand levitra[/url] medical treatment for erectile dysfunction
AbuBoybeamma - 2017-04-25  14:48:18
 [url=http://safe-store-usa.com/#erectile-dysfunction-rings]oakwood pharmacy[/url] granby pharmacy [url=http://safe-shopping-us.com/#windham-pharmacy]recommended cialis dosage[/url] cheap viagra in canada [url=http://safe-store-us.com/#partial-erectile-dysfunction]uams pharmacy[/url] levitra substitute [url=http://usa-best-store.com/#caremark-mail-order-pharmacy]marijuana and erectile dysfunction[/url] generic viagra shipped from usa
Lionel52 - 2017-04-25  11:44:34
 Stories with moral values and pictures [url=http://writerseasykc.cf/physical-effects-of-bullying-essay-60]Physical effects of bullying essay[/url] Oracle database appliance case study [url=http://ghostwriterfreshny.tk/retail-resume-cover-letter-2235]Retail resume cover letter[/url] Essay on piracy in the entertainment industry [url=http://expertsawesomebu.cf/essays-on-the-russian-economic-system-135]Essays on the russian economic system[/url]
Michaelgen - 2017-04-25  08:54:32
 Очень много полезного о здоровье, моде и красоте на [url=http://dettka.com]dettka.com[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.