Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(8992)
Olyndnok - 2017-02-11  14:13:18
 Нашим медицинским центром предоставляется возможность получить больничный лист без необходимости стояния в долгих и утомительных очередях, а также при действительно человеческом отношении к клиенту. К тому же вам для того, чтобы купить больничный лист, вовсе нет нужды реально заболевать. Также нами предоставляются услуги по выписке рецептов на лекарства. Когда медицинская помощь нужна незамедлительно и стоит вопрос жизни или смерти, длительное обивание бюрократических порогов врачей может иметь самые негативные последствия! Потому лучше купить рецепт на лекарство у нас, и его сразу же привезут из ближайшей поликлиники. Кроме того, медицинский центр «Pro Med Pro» предоставляет и медицинские справки широкого спектра назначения, к примеру, психиатра и нарколога или же о состояния здоровья для школьников и оформляющихся на работу.

[url=http://bolnet-med.ru/][img]http://bolnet-med.ru/img/banner.img[/img][/url]
http://bolnet-med.ru/nashi-uslugi/spravka-ot-vracha.html
http://bolnet-med.ru/nashi-uslugi/flyuorografiya.html

[url=http://bolnet-med.ru/nashi-uslugi/spravka-ot-vracha.html]больничный лист купить официально москве задним[/url]
[url=http://bolnet-med.ru/nashi-uslugi/meditsinskaya-knizhka.html]оформить больничный лист москва[/url]

как оформить больничный лист если не болеешь
оформить больничный лист сотрудника
больничный лист купить подтверждением
PnnySop - 2017-02-11  13:52:23
 И все его родные будут беззаботно хлопать ресницами и ушами от счастья.

[url=http://slonopatamus.ru/11-2016-885.php]ключи для касперского журнальные ключи[/url]

программу шахматы для детей на русском

http://slonopatamus.ru/18-12-2016-14.php
Eduardo_Wet - 2017-02-11  11:39:13
 This year, my husband invited me to his friend, Eduardo from Spain who lives in the city of Barcelona. Eduardo met with my husband Alex when he came to their company, and three times he lived with us when he was in America. Continue read - View Site
https://hubnude.blogspot.com/2017/02/my-holiday-in-spain.html
PetrWrele - 2017-02-11  11:00:14
 Вчера познавал содержание интернет, при этом к своему восторгу открыл неплохой веб-сайт. Ссылка на него: [url=http://a-diploma.com/gorod/diplomyi-v-ufe]купить диплом в уфе[/url] . Для меня данный вебсайт произвел незабываемое впечатление. Успехов всем!
Phireemi - 2017-02-11  10:35:02
 e best place to buy levitra online generic levitra canada viagra
Pavelhic - 2017-02-11  09:22:06
 Ночью смотрел содержимое инет, и к своему удивлению обнаружил прелестный ресурс. Вот гляньте: [url=http://ka4alka.com.ua/inekcii/sustanon]сустанон[/url] . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт произвел незабываемое впечатление. Удачи!
Phireemi - 2017-02-11  08:43:34
 s can i buy viagra at walgreens generic viagra forum
Phireemi - 2017-02-11  06:51:21
 t where to buy viagra over the counter online viagra sales
Michatreops - 2017-02-11  06:18:15
 Устанавливать новейшую приборную панель на Газель либо нет — вот в чем вопрос
Почти все водители, отдавая дань моде, желают поменять старую панель приборов на своем автомобиле Газель панелью новейшего эталона. Статья посвящена «Газелевой приборке»: назначение, вероятные неисправности. Дается инструкция по снятию и установке торпеды.
Предназначение панели
Основное предназначение панели устройств – информировать водителя о текущем состоянии кара. На Газели все приборы и индикаторы размещены на небольшом участке торпеды. Водители привыкают к такому расположению приборов.
Панель приборов старого эталона на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены разными индикаторами. Самыми большими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра. Главным прибором считается спидометр, поэтому он всегда находится по центру.
Третьим по размерам устройством является термометр охлаждающей жидкости. Кроме этого, на приборке располагаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина. Пореже присутствует циферблат масла.
Приборка старенького образца
Обновленный внешний облик
Водители меняют старую приборку на бизнес панель по причине ее привлекательного внешнего вида. 2-ой предпосылкой замены является то, что у панели приборов Газель бизнес расширенный функционал и большее количество возможностей предоставления информации о работе кара.
Евро панель оснащена 2-мя большими циферблатами тахометра и спидометра и двумя маленькими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ. Другие индикаторы размещены по центру.
Простота евро панели упрощает водителю принимать информацию. Недостатком новейшей панели является сложность установки. Правда, распиновка содержится в аннотации. Ежели автолюбитель имеет опыт схожих работ, то ему не составит труда установить новейшую приборку.
Распиновка комбинации устройств Газели
Функционал
Если установка выполнена правильно, то новенькая композиция приборов работает исправно. Единственный недочет – слабенькая подсветка, которая ночкой практически не видна. Рекомендуется установить светодиодную подсветку устройств и по всему периметру панели (автор видео — Водила Челябинск).
На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает какой-то из узлов или датчиков автомобиля.
Ежели совместно с одним из значков загорелась лампочка «Stop», лучше устранить неисправность до начала движения.
На щитке при помощи индикаторов выводится информация о состоянии основных узлов и агрегатов автомобиля. Подробное описание о предназначении каждого из их можно найти в инструкции по установке и эксплуатации.
Типичные неисправности
После замены приборки возможны следующие неисправности:
не работает либо часть приборов, либо вся панель;
останавливаются стрелки на приборах;
некорректные показания датчиков.
Решить проблему можно следующими действиями:
Сначала нужно проверить питание: целостность проводов, качество контактов.
Если с проводкой все в порядке, возможно, что сломался контролер. Лучше заменить вполне панель, чем чинить контролер.
Датчики могут не работать, если плохой контакт либо перегорел предохранитель.
Вернуть работу датчиков можно попробовать нажатием кнопки «Режим».
При подмене комбинации устройств электроника не затрагивается, а именно с ней происходят неполадки. Решается проблема путем замены предохранителей и обновления проводки.
Пылает лампочка Stop
Установка и снятие торпеды
Приборная панель входит в евро набор на Газель. На последних версиях она устанавливается на заводе. Водители старенькых моделей также желают обновить свою торпеду. Замена приборки не представляет ничего сложного: конструкция креплений почти не имеет отличий, а посадочное место панели совпадает по размерам.
Подмена торпеды тянет за собой значимые переделки, потому что она отличается и формой, и конструкцией креплений. Какие делать конфигурации, приходится обдумывать обладателю авто самому. Иногда для ремонта печки приходится на сто процентов демонтировать торпеду. Для этого нужно знать, как снять и установить торпеду назад. Для данной процедуры необходимо приготовить набор ключей и отверток. Может пригодиться ассистент.
Демонтаж торпеды на Газели
Процедура снятия состоит из выполнения последующих шагов:
До работ в целях сохранности следует обесточить автомобиль. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккума.
в первую очередь снимаются все накладки. Крестовой отверткой нужно вывернуть винты крепления обивки.
Потом, открутив два винта, снимаем кожух с рулевой колонки.
Далее снимаем накладку с панели устройств, вынимаем ее, потянув на себя руль до упора.
Откручиваем крепления композиции устройств и демонтируем приборку, отсоединив все провода.
Далее снимаем рулевую колонку вкупе со всеми подключениями.
На следующем шаге отключаем электропитание освещения: задние противотуманные огни, внутреннее освещение. Также отключить необходимо электрокорректор фар.
Затем откручиваем болтовое крепление воздушной заслонки.
Отключаем тросик от карбюратора, открутив винт крепления оболочки тросика.
Далее отключаем прикуриватель и аварийную сигнализацию.
Отверткой откручиваем два болта около управления печкой.
Открутив 10 болтов крепления панели, аккуратненько снимаем ее с монтажного места.
Теперь отсоединяем воздуховоды от дефлекторов.
Демонтируем заслонку карбюратора.
Демонтируем панель, отсоединив шланги воздуховодов печки.
Теперь можно снимать торпеду. Лучше это делать с помощником, так как она чрезвычайно тяжелая.
Установка торпеды осуществляется в оборотном порядке.
Опосля установки новой торпеды могут не работать некоторые индикаторы из-за несовместимости строй и новой торпеды.
Заключение
Установку евро панели рекомендуется для хозяев новых моделей Газели, потому что при всем этом понадобится малое количество доработок. Для старенькых моделей следует анализировать возможность замены панели, так как после замены часто из-за несовместимости не работает электроника. Торпеду поменять можно, если она подойдет для данной модели автомобиля.
Видео «Снятие приборной панели на Газели»
В этом видео показывается, как снять панель приборов на каре Газель (автол ролика — Евгений Логачев).


http://serial-gztvp.mrbonus.com/
http://serial-caazw.organiccrap.com/
http://serial-tcppe.x24hr.com/
http://serial-ehnpp.x24hr.com/
http://serial-jyoao.x24hr.com/

[url=http://seasonvar.lflink.com/]seasonvar.lflink.com[/url]
[url=http://ivi.lflink.com/]ivi.lflink.com[/url]
[url=http://kinogo.lflink.com/]kinogo.lflink.com[/url]
[url=http://hdrezka.lflink.com/]hdrezka.lflink.com[/url]
[url=http://kinokong.lflink.com/]kinokong.lflink.com[/url]
Stvrix - 2017-02-11  06:06:31
 u levitra online ove
ight delivery buy levitra 2005
AleximadMymn - 2017-02-11  05:32:17
 Phoenix San Jose Pittsburgh Oakland San Diego San Francisco Santa Ana Stockton Omaha Virginia Beach Toledo Newark Wichita Tucson Riverside St. Louis Raleigh San Antonio Tulsa Saint Paul Washington SacramentoTo Garland family, I am very sorry for your loss... To Noe,Darwin, my thoughts and prayers have been with you everyday... He loved and cherished the three of you!

January 1, 2017
San Francisco
St. Louis
San Diego

[url=https://www.youtube.com/watch?v=ZY-r-A58Er4]Morgan,Terence,Solomon,Hiram,Buford,Wilbur,Nick,Raymundo,[/url]
Your friends Robbie,Thad,Josue,Winfred,Otto,Chuck,Aron,Lave
e,Loren,Sammy,A
ulfo,Rudolph,Armand,Efren,Hans,Delbert,Robbie,Murray,Conrad,Lorenzo,Clint,Edmund,Williams,Levi,Agustin,Lucas,Benito,Jerrod,Russ,Eli,Garrett,Tracey,Rubin,Joaquin,Rodolfo,Angelo,Omar,Harrison,Millard,Isidro,Efrain,Les,Royal,Nicolas,Kristopher,Giovanni,Brady,Mohammad,Evan,Moses,Robin,Desmond,Ethan,Delbert,Elvin,Carey,Augustine,Quincy,Rex,Lynn,Rodger,Rocco,Elijah,Burt,August,Jacques,Lamont,Hung,Leonel,Stephan,Grover,Cary,Adolph,Pierre,Abel,Simon,Darrel,Bryant,Rich,Rickey,Irvin,Alfonso,Saul,Pete,Denny,Leonardo,Lowell,Damon,Branden,Alphonso,Ignacio,Bryon,.
Phireemi - 2017-02-11  05:01:14
 m canadian pharmacy cialis cheap viagra tablets
ProhorTwild - 2017-02-11  04:24:31
 Сегодня вечером просматривал содержимое сети, и вдруг к своему восторгу заметил важный сайт. Гляньте: [url=https://farm-pump.com.ua/vinstrol.html]винстрол[/url] . Для меня вышеуказанный веб-сайт произвел радостное впечатление. Удачи!
Tihontaf - 2017-02-11  04:21:27
 Минуту назад осматривал содержание сети интернет, и к своему восторгу заметил прекрасный вебсайт. Посмотрите: [url=https://www.yujin.com.ua/thermal-washers/]термошайба для поликарбоната купить[/url] . Для меня данный сайт явился довольно оригинальным. Удачи!
Pachatreops - 2017-02-11  03:11:29
 как верно сварить МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ?
время варки 5-7 минут

Чтоб сварить замороженный морской коктейль необязательно его за ранее размораживать. Основное хорошо промыть его под проточной водой, откинув на сито, т.к. между осьминожками и кусочками кальмаров могут наблюдаться следы песка, которые и требуется смыть. Коктейль варят в хорошо подсоленной воде, размер которой должен быть больше в три раза. Кастрюлю ставят на сильный огонь, доводят до состояния кипения и вываливают в нее морской коктейль. Поначалу вода не станет кипеть, но через пару минут процесс возобновится. После этого варить следует не больше 5 минут - 7 минут, иначе у коктейля будет «резиновый» вкус. Кастрюлю нужно прикрыть крышкой, но не закрывать на сто процентов. После окончания приготовления воду необходимо слить, а морское ассорти заправить лимонным соком либо оливковым маслом (по 1ч. ложке). Самое основное коктейль не переварить. Уже после двух минут варки можно осмотреть морепродукты на предмет готовности, ежели они утеряли свою прозрачность, значит, коктейль можно снимать с огня.
Благодаря собственному деликатному и утонченному вкусу морской коктейль часто включают в состав вторых блюд. Он готовится мгновенно.

http://zhms.fw.lostfilma.ru/
http://vxmi.hp.lostfilma.ru/
http://dkip.ae.lostfilma.ru/
http://kulz.kt.lostfilma.ru/
http://uedm.az.lostfilma.ru/

[url=http://jhqp.chwy.lostfilma.ru/]gluq.yvpt.lostfilma.ru[/url]
[url=http://qfhd.xveq.lostfilma.ru/]uljy.bdbe.lostfilma.ru[/url]
[url=http://aeuu.mzqx.lostfilma.ru/]ebra.kbmw.lostfilma.ru[/url]
[url=http://lerv.pgbr.lostfilma.ru/]fmqy.wdsv.lostfilma.ru[/url]
[url=http://pisr.yvla.lostfilma.ru/]ozdi.xgxe.lostfilma.ru[/url]
Timurbix - 2017-02-11  01:10:41
 На днях мониторил содержание интернет, при этом к своему удивлению увидел отличный ресурс. Вот: [url=https://vyvoz.com.ua/]вывоз мусора газель киев[/url] . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт произвел радостное впечатление. Всех благ!
Stvrix - 2017-02-11  00:06:24
 s http://cialis24h.party buy generic cialis online
Phireemi - 2017-02-10  23:45:51
 e http://cialis24h.party how to buy cialis
Timofeymuh - 2017-02-10  23:28:19
 Целый день просматривал данные инета, и к своему удивлению обнаружил отличный вебсайт. Вот посмотрите: [url=http://techno-centre.niko.ua/services/]бампер машины[/url] . Для нас вышеуказанный вебсайт оказал радостное впечатление. Всего доброго!
PotapAdado - 2017-02-10  22:47:06
 Много исследовал содержание сети интернет, вдруг к своему восторгу обнаружил хороший веб-сайт. Посмотрите: [url=https://xn--90aii3ak1a.com.ua/testosteron.html]тестостерон ципионат цена[/url] . Для нас этот веб-сайт оказал хорошее впечатление. До свидания!
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.