Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Davidpes - 2018-07-10  17:13:27
 Вы публикуете ваше объявление, например «продам трехкомнатную квартиру» совершенно бесплатно. Оплату производите только через банк, по указанным в договоре реквизитам. Нужно проверять наличие парковки, если о ней указано, детских площадок. Вам лишь остается посмотреть предложенные варианты квартир и подписать договор. Звоните, обязательно проясним!Теперь инвестирование в недвижимость после границей – уже не запасной вариация, а довольно перспективное направление. Коль же вы планируете снять дорогое жилье с хорошим ремонтом, то рассчитывайте отдать риелтору половину от месячной платычетвертая — прадедушки и прабабушки;
стоимость ремонта дома
[url=https://stroitelstvo-domov123.ru/]строительство домов в краснодарском крае[/url]
https://stroitelstvo-domov123.ru/proektirovanie-domov.html - проектирование домов краснодар

В-третьих, очень сложно бывает доказать в суде свою правоту, оставшись и без квартиры, и без денег: документы подписаны добровольно. Поэтому, если вы собираетесь купить или продать квартиру – не переживайте, кризиса не будет. Тогда продавец имеет шанс получить разницу между стоимостью квартиры и непогашенных остатков по ипотеке. Каким же образом можно продать квартиру, если кредит по ипотеке еще не выплаченИнвестиции в недвижимые объекты, расположенные за рубежом – это динамично развивающаяся отрасль, в рамках которой появляются всетаки новые и новые тенденции. Коли ваше предписание «продам квартиру (вторичное жилище)» будет оценено неверно, то вы либо серьезно продешевите, либо не найдете ни одного покупателя. И отдельный из них сталкивается с дилеммой: предпринимать продажей сам сиречь обратиться в агентство? Если вы уже не застрельщик число думаете «продам однокомнатную квартиру в Москве», но не знаете, с чего начать — поместите афиша на нашем сайте (кнопка на сайте «Налог заявку»). Лучше всего, когда ремонт имеется и он «обжит» собственниками. Следующим шагом обязан стоить осмотр изнутри. предложений! Обращайтесь. С такой «проблемной» недвижимостью сотрудники «СИТИ-Недвижимость» также довольно зачастую имеют дело. Тем не менее, оно позволяет осуществлять прямое инвестирование в зарубежную недвижимость около минимальных рисках. Весь документы составляются и подписываются в двух экземплярах. Запомните золотое правило современной экономики: чем больше мы готовимся к кризису, тем меньше вероятности, сколько он общий наступит. Следовательно чтобы коммуникабельных, легко контактирующих с окружающими людей эта страда — идеальна. Самым разумным действием для покупателя квартиры является приговор договора с солидным и надежным агентством недвижимости, одно из которых «Сити-недвижимость», для проведение сделки купли-продажи в целом или отдельных ее этапов. Хорошие агенты тоже столоваться для свете, они подбирают своим клиентам качественное жилье, тщательно его проверяют, оформляют уговор и не пропадают при возникновении трудностей затем заселения в квартиру. Более того, настоящее агентство недвижимости попросит у вас оплату только по факту заселения и заключения договора аренды с собственником. Он смотрит на цены соседних квартир, оценивает ее в специальных фирмах, которые говорят, что ниже определенной стоимости он спускаться не может – продешевит. К тому же очень сложно застраховать себя через мошенников, не имея опыта в таком ответственном деле. Здесь сходство среди стоимостью квартиры (то кушать ежемесячными выплатами сообразно ипотеке) и арендной платой позволит лишь скольконибудь минимизировать давление кредита. В-третьих, посредники проверяют документы собственника. К преимуществам работы риелтором дозволено причислить и относительно свободный график. Следовательно не ставьте чрезвычайно значительный срок предупреждения о расторжении договора (30 дней — слишком много). Самое большое оживление наблюдается в продаже/покупке недвижимости весной. Про условие арендыНесколько слов о том, какие функции берет на себя агентство недвижимости на основании соглашения о временном управлении недвижимостью. Иначе есть вероятность «нарваться» на банковские штрафы. Арендатор будет предъявлять повышенные требования и к уровню мебели, и к уровню бытовой техники. ЗаключениеПервое, чего нужно опасаться при съеме квартиры — информационных агентств и частных информационных агентов. Порядок оплаты — как за саму квартиру, так и за коммунальные услуги. Обратите внимание! Инвестируя в жилую или коммерческую недвижимость развитых стран, особое внимание следует обратить на Швейцарию: недвижимость в этой стране отличается стабильным ростом, и, по мнению экспертов, в будущем эта тенденция только усилится. Полный перечень составляется для каждого конкретного случая отдельно. В отличие от 90-х гг., в наши дни иностранная недвижимость является доступной для достаточно широкого круга лиц, заработавших свои средства честными способами. Сегодня такие вложения уже не рассматриваются в качестве запасного варианта: они становятся полноценным бизнесом. И поэтому цены на них будут планомерно повышаться – вместе с обычным ростом уровня инфляции. Обратитесь к Единому госреестру прав на недвижимость, он поможет установить всю историю приобретаемого объекта. Поэтому подобные объявления пользуются спросом. Не советуем вам увлекаться «вырвиглазными» цветами, обилием шрифтов и их начертаний. При оформлении наследства, конечно же, потребуется немалое количество документов и справок, причем некоторые из них имеют ограниченный срок действия. Инвестировать можно как в развитые, так и в развивающиеся страны: в обоих случаях есть свои преимущества. И помните, если вы подаете объявление типа «продам квартиру в Москве срочно», покупатели будут надеяться увидеть цену ниже средней рыночной. Рекомендуем вам заключать договор на срок от 6 месяцев с возможностью пролонгации. Если к квартире имеются дефекты (ну например, разбито окно на балконе) — их надо будет в акте прописать, чтобы к вам потом не было претензий. Обращайте внимание на величину и расположение комнат, если оно не очень нравится, но есть возможность перепланировки, это плюс. Существует также наследственная трансмиссия, заключающаяся в следующем: когда наследник не успел принять наследство, предназначенное ему, то право принять такое имущество переходит уже к его наследникам. Жилая недвижимость в крупных городах является более привлекательной при наличии устойчивого спроса на жилье и достаточной обеспеченности горожан. Разумеется, если в квартире очень много вещей, то все перечислять нецелесообразно. Поэтому подходит он только тем, кто уверен, что сможет выплатить ипотечный кредит, не слишком жестко ограничивая себя. Таким образом, непосредственная работа с недвижимостью от инвестора не требуется. Во-первых, покупка квартиры в старом типовом доме да еще с грязным подъездом вряд ли подойдет покупателю соответствующего уровня. От покупателя требуется повышенное внимание к различным мелочам – расположению, окружающей среде, состоянию дома, а также к юридическим тонкостям. У собственника всегда должно быть свидетельство о праве на эту квартиру, а также документ-основание приобретения права (например договор-купли продажи, где собственник выступил покупателем). Не стоит полагаться на обещания, что все эти удобства будут обеспечены в будущем. Обязательная доля наследства, независимо от очередности, выделяется нетрудоспособному родственнику, если он не менее года находился на иждивении наследодателя. Оказывается, мысль «Продам квартиру в Москве» может воплотиться в реальность очень быстро и с весомой выгодой для вас, если обратиться в агентство недвижимости с отличной репутацией и опытными высокопрофессиональными сотрудниками. Как осматривать квартиру?

проект дома цена
DanielNow - 2018-07-10  16:47:38
 Эвакуатор по факту имеет законное привилегия на то, дабы овладевать ТС исключительно в том случае, коли его владелец не в состоянии исправить нарушение alias причины, повлекшие после собой приезд здание эвакуации. Буде вам нужны услуги эвакуатора в Минске, обратитесь в компанию «Болтливый» и будьте уверены, сколько ваш автомобиль довольно доставлен в целости и сохранности. Помните, что служба обязана отдавать МОЛЧАТЬ, если вы подошли к нему еще перед отъезда спецтехники.полная управляемость транспортом, предсказуемость траектории;Основные ожидание эвакуаторов:
вызвать эвакуатор
[url=https://evakuator23rus.ru/gallery.html]эвакуатор краснодар дешево круглосуточно[/url]
https://evakuator23rus.ru/evacuation.html - эвакуация авто

частичная. Ежели использовать метод частичной погрузки, это приведет к поломке коробки передач. Такого понятия, как двойные тарифы, не существует. И это бесконечно удобно и выгодно чтобы водителя автомобиля. Это произошло в США в штате Теннесси, когда механику автосалона Эрнесту Холмсу позвонил его престарелый приятель Джон. Доверяйте приговор своих проблем профессионалам, чтобы навеки обращаться без потерь. Мы располагаем всеми необходимыми видами спецтранспорта, воеже ваша машина с АКПП не пострадала около транспортировке. Эвакуатор прибудет в течении 15 минут, и профессиональные сотрудники службы доставят Ваш автомобиль в нужное место.. Следовательно наши специалисты обучены даже в стрессовых чтобы водителя ситуациях (ДТП, ответ систем автомобиля ради городом, для трассе, на пустынный проселочной дороге) легко выяснять, где находится авто, какого оно типа и точно подбирать, который оттенок спецтехники идеально подойдет чтобы выполнения задачи. Но в ряде случаев стоит вызвать эвакуатор в Минске со специальной платформой перед частичную погрузку. Из них делают замену тросу длиной через 4 до 5 м, а на концах завязывают узлы: эскимосский, беседочный, незатейный полуштык.в любое время суток;Сколько происходит «ради кадром», когда вы вызываете службу эвакуации?заказать эвакуацию автомобиля

вызвать эвакуатор
CharlesPer - 2018-07-10  16:21:25
 Не так давнымдавно специалисты нашей компании оказывали подобную услугу немецкому инвестору, и оказалось, что участки, которые формировали земельный банк предприятия, для самом деле располагались таким образом, который сидеть на них было желание экономически невыгодно. 244-2 КАС предусмотрено прерогатива суда отступить через правовой позиции, изложенной в выводах ВС, с одновременным приведением соответствующих мотивов. Существует воззрение, сколько традиционные суды, учитывая сроки, являются неэффективными. В таком случае лицо, которое является собственником доминирующего контрольного пакета акций, обязано приобрести акции, принадлежащие миноритариям. Такими сведениями могут быть, в частности, сведения, вытекающие из обозначений, перечисленных в ст. Отечественный бизнес, понимая это, успешно сотрудничает с авторитетными австрийскими банками. Так, индивид не сможет посещать в платье даже в собственной квартире.Новеллой законодательства стало расширение возможности получателя алиментов сообразно выбору способа взыскания.Однако, ради того, дабы одному из родителей выехать с ребенком для угомон ради границу чуть нотариально удостоверенного согласия иначе разрешения суда не достаточно.Проект Экспортной стратегий предусматривает 7 приоритетных секторов, которые были выбраны «сообразно результатам проведенного анализа и в соответствии с определенными критериями отбора».В связи с этим, для практике приказ к медиатору в такой сфере семейных конфликтов является редким.
юридическая помощь
[url=https://juristkrasnodar.com/uslugi/zilichnye-spory.htm]жилищный адвокат краснодар[/url]
https://juristkrasnodar.com/uslugi/arbitraz-spory.htm - юридические услуги арбитраж

Вестимо, изменения в законодательство в сфере алиментных обязательств весь не решают только спектра имеющихся проблем. Системно анализируя нормы Закона, мы пришли к выводу, который любой плата предполагает ход определенной суммы средств. 203 ГК Украины, БД подлежит признанию недействительным, коль довольно обнаружено несоответствие между волей и волеизъявлением лица около заключении договора.Доступность гибридных инструментов финансированияМедиатор во время решения таких конфликтов вынужден слушать, не оценивая и не давая советов; преобразовывать негативные болтовня сторон для нейтральные сообщения; проявлять беспричинно называемую эмпатию и эмоциональную достоинство; содействовать создать атмосферу доверия, поскольку медиация признает эмоции и позволяет сторонам их выражать. Всетаки, как утверждают юристы, практикующие предоставление юридических консультаций, урывками так складываются жизненные обстоятельства, который мужчина и женщина, которые планировали всю положение идти сторона о бок, начинают исповедовать диаметрально противоположные взгляды для житьебытье и в конце концов расходятся.Словно не парадоксально, бесспорность является аминь спорным вопросом. К примеру, соседи установили шлагбаум при въезде во двор, собственнику не выдали пульт управления. Сезон наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть надлежащим образом удостоверено (подтверждено), в соответствии с положениями действующего законодательства Украины и условий договора, поскольку одна рука договора может потребовать через видоизмененный уплаты штрафных санкций (в случае ненадлежащего подтверждения или не подтверждения наступления форс-мажорных обстоятельств). Итак, применение корпоративных договоров по украинским правом было действительно сведено на нет. Гражданский свадьба как правовая terra incognitaВ соответствии с Законом о корпоративные договоры, в таких договорах участники/акционеры смогут установить особенности осуществления ими управления обществом, среди прочего:

адвокат по семейным делам
Davidhiz - 2018-07-10  15:55:04
 Отличаются тем, который их непременно надо сочетать с джинсами, леггинсами, шортами разве брюками. «Прямоугольник» — склонная к отрицание фигура. Также дозволительно подчеркнуть талию с через пояса и туфель для каблуке. Их дозволено волочить с чем угодно: от прямых брюк и джинсов перед нежных платьев.рубашечная ткань — это хлопок, улучшенный синтетикой ради уменьшения сминаемости;облегчить «головоломный» дно поможет светлая ткань брюк, юбки;
школьная одежда оптом
[url=http://all-optovik.ru/catalog/domashnyaya-odezhda-optom/]домашний трикотаж оптом новосибирск[/url]
http://all-optovik.ru/catalog/odezhda-bolshikh-razmerov/ - женская одежда больших размеров

региональные презентации, ярмарки, выставки — реальное опытность с деятельностью компаний. Чтобы правильно выбрать платье, нуждаться учитывать особенный умножение и визуальные особенности длины одежды. Который касается ткани, то она не должна непременно чересчур дорогой — такие идут более зрелым женщинам. Суть — не переборщить, дабы в итоге не казаться смешно. За счет зрительного вытягивания фигуры и акцентирования внимания для верхней части тела создается стройнящий эффект. Ныне на пике популярности сочетание юбок в пол с кроссовками, кедами, небольшими ботинками сиречь сапогами. Порадуйте своих клиентов обновленным ассортиментом. Вы можете ее надеть будто оригинальный любимец, к ней подойдет любая летняя обувь. Ради вечернего мероприятия ограничений в основном отсутствует — разумеется, кроме дресс-кода. Следовательно забота за таким нарядом очень важен. Для нашем сайте lipar.ua вы можете узнавать с широким ассортиментом товара и приобрести одежду сообразно оптовым ценам для своего будущего бутика.неопрен — синтетический каучук, покрытый тканью с двух сторон, применяется в теплых спортивных костюмах и демисезонных платьях;Выбор цвета понравившегося платья зависит от цветотипа.красный и багряный;

школьная форма оптом от производителя дешево
FeofaannAnnon - 2018-07-10  04:52:15
 Новое лечение гепатита С в России, препараты для лечения гепатита С вы можете закзать у нас, консультация врача бесплатно[url=https://onkoforum.com/viewtopic.php?f=81&t=679&p=1606#p1606]инлита купить в москве[/url]
[url=https://onkoforum.com/viewtopic.php?f=81&t=679&p=1606#p1606]jakavi джакави ruxolitinib руксолитиниб[/url]
[url=https://onkoforum.com/viewtopic.php?f=81&t=679&p=1606#p1606]кипролис инструкция[/url]
[url=https://onkoforum.com/viewtopic.php?f=81&t=679&p=1606#p1606]зикадиа описание[/url]
[url=https://onkoforum.com/viewtopic.php?f=81&t=679&p=1606#p1606]zoladex goserelin (гозерелин)[/url]


зитига цена 250 мг 500 мг
дазатиниб спрайсел
ibrance (ибранс) палбоциклиб (palbociclib)
купить зитигу в москве
тафинлар цена в москве
FrancisEnern - 2018-07-09  23:59:33
 Оказываем услуги по сбору любой информации по интернет.
Соберем все: информацию, ссылки, статьи, контакты клиентов
или поставщиков итд
Выполним любые Ваши поручения по сбору информации в интернет
Узнайте подробнее о наших возможностях
по email: dimagurin491@gmail.com
Roberttug - 2018-07-09  21:06:05
 Привет всем участникам!
Нашел интересную подборку на этом сайте: http://agentorange.ru :
http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/1566-10-samyh-dorogih-neboskrebov-mira.html [b] 10 самых дорогих небоскребов мира [/b]
http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/3237-kruiznye-suda-potryasayuschiy-vid-sverhu.html [b] Круизные суда — потрясающий вид сверху [/b]
http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/3584-furore-nesuschestvuyuschaya-derevnya-v-italii.html
Canadian drugstore - 2018-07-09  11:27:12
 definition for treatment arthritis osteoarthritis
canada pharmacy
asthma attack causes dogs and allergies
canadian pharmacies
FrancisEnern - 2018-07-08  15:46:24
 Оказываем услуги по сбору любой информации по интернет.
Соберем все: информацию, ссылки, статьи, контакты клиентов
или поставщиков итд
Выполним любые Ваши поручения по сбору информации в интернет
Узнайте подробнее о наших возможностях
по email: dimagurin491@gmail.com
TVPencully - 2018-07-08  07:07:20
 Завод емкостного оборудования ТВП производит резервуары для очистительных сооружений на собственной промышленной базе в России. Ёмкости для очистительных сооружений, предлагаемые нашей концерном, могут решить задачи сохранения запасов воды и очистке стоков от загрязнений.
ТВП производит ёмкостное оборудование по стандартам, также мы производим емкостные резервуары и оборудования по заводским стандартам.

В наличие есть емкости пожарные которые вы можете заказать.

Очистные сооружения от ТВП это надёжное оборудование, которое производится в городе Самара и поставляется в города страны.
ТВП не только создает это оборудование на заводе, но и устанавливаем, обслуживаем, и проводим нужную эксплуатацию емкостное оборудование.
Цена на отстойники емкостное оборудования всегда зависит от объёма и прочих оценок которые вам потребуются

техническое задание на очистные сооружения - [url=https://tvpolimer.ru/]принцип работы очистных сооружений[/url]
RobertSoopy - 2018-07-08  06:27:42
 [url=http://amorespana.es/levitra-ayuda-a-los-hombres/]levitra Envio Hospitalet de Llobregat[/url] - levitra farmacia Vigo, levitra seguro Torrejon de Ardoz
LinwooiedSlics - 2018-07-08  00:02:32
 Уважаемые пациенты! Наша аптека готова помочь вам с доставкой и приобретением окно-препаратов по Москве и России!
Более 1000 пациентов купили препараты по низким ценам чем в других аптеках.

Наши контакты

ООО "ЕВРО-ФАРМА24"
Режим работы круглосуточно!
Почта: zakaz@evro-pharma24.ru
Городской: 8 (495) 297-15-94
Мобильный: 8 (926) 808-61-90
Ежедневно с 09-00 по 23-00

[url=https://onkoforum.com/viewtopic.php?f=81&t=679&p=1606#p1606]ревлимид купить[/url]
[url=https://onkoforum.com/viewtopic.php?f=81&t=679&p=1606#p1606]джакави 5 мг 20 мг[/url]
[url=https://onkoforum.com/viewtopic.php?f=81&t=679&p=1606#p1606]купить ксалкори в москве[/url]
[url=https://onkoforum.com/viewtopic.php?f=81&t=679&p=1606#p1606]куплю тарцеву[/url]
[url=https://onkoforum.com/viewtopic.php?f=81&t=679&p=1606#p1606]гефитиниб 250 мг[/url]


тагриссо препарат
гефитиниб 250 мг
регорафениб стиварга
зикадиа
линпарза олапариб в москве
RobbertPargo - 2018-07-07  22:53:10
 [b]Платим за лайки! - Ежедневные выплаты! [/b]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

Вам достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. [url=http://vklikers.tk][b]www.vklikers.tk[/b][/url]

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
Michaelabits - 2018-07-07  21:24:33
 Interpult Studio поможет вам реализовать эффективную рекламную кампанию и привести клиентов из интернета.
Вы можете использовать любой набор инструментов для решения задач вашего бизнеса|

Массовые регистрации на форумах
[url=http://interpult.ru]Признаки для движка PHP Bulletin Board[/url]


[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a25/1807/c8/e7a2234d531f.gif[/img][/url]
HectorNeads - 2018-07-07  07:49:22
 buy viagra jelly
viagra without a doctor prescription
online medical store viagra
[url=http://godoctorofff.com/]viagra without a prior doctor prescription[/url]
sildenafil sales figures
viagra without a prior doctor prescription
where can we buy viagra
[url=http://getviagranoscripts.com/]viagra without doctor[/url]
viagra 4 cpr 50 mg
VictorDes - 2018-07-07  05:05:49
 Изготовлениесветодиодных табло валют, бегущих строк, табло для АЗС ,http://ledbelgorod.ru
Anthonyjoive - 2018-07-07  04:31:19
 generic sildenafil citrate online
viagra without a doctor prescription usa
yohimbe viagra together
[url=http://godoctorofff.com/]viagra without doctor prescription[/url]
viagra china cheap
viagra without a prior doctor prescription
generic viagra sildenafil citrate 100mg
[url=http://getviagranoscripts.com/]viagra without doctor[/url]
viagra pills sale canada
TimothyLix - 2018-07-07  04:02:57
 order viagra online in canada
viagra without doctor prescription
viagra sales in the uk
[url=http://godoctorofff.com/]viagra without a prior doctor prescription[/url]
where to buy viagra walmart
generic viagra without a doctor prescription
desi viagra sales
[url=http://getviagranoscripts.com/]viagra without prescription[/url]
i want to order viagra online
Jerrydreft - 2018-07-07  02:48:53
 walmart price on viagra
viagra without a doctor prescription usa
comprar viagra en barcelona sin receta medica
[url=http://godoctorofff.com/]viagra without doctor prescription[/url]
bifort sildenafil 50 mg prospecto
viagra without a doctors prescription
price comparison levitra viagra
[url=http://getviagranoscripts.com/]viagra without doctor[/url]
generic online store viagra
Mathewsoits - 2018-07-06  20:17:01
 can canadians buy viagra online
viagra without doctor prescription
where to buy viagra in auckland
[url=http://godoctorofff.com/]viagra without doctor[/url]
mail order viagra generic
viagra without a doctor prescription
how do you get viagra in canada
[url=http://getviagranoscripts.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
viagra anxiety disorder
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.