Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10303)
Cymbalmossy - 2017-04-24  17:08:44
 buy cialis cialis online cialis cialis cialis buy cialis cialis online generic cialis cialis online cialis online buy cialis cialis online cialis cialis online buy cialis cialis online buy cialis buy cialis cialis buy cialis generic cialis cialis online generic cialis generic cialis generic cialis generic cialis generic cialis cialis cialis online cialis cialis online generic cialis cialis generic cialis cialis cialis online cialis buy cialis buy cialis generic cialis
Patrickfup - 2017-04-24  12:55:52
 buying at lowest price Alfacip in USA pharmacy WITHOUT a PRESCRIPTION ; where to order Alfacip in USA cash on delivery online prescriptions

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Alfacip] [u][b]>>> Want to buy Alfacip with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/discounteddrugs
- Discount Prices in Australia for Voveran ove
ight delivery no rx
- Ordering Safety Astelin no prescription needed
- Best Place in USA To Buy Lopressor pharmacy without a prescription
- Where To Get Kemadrin without prescription ove
ight
- Cheapest Prices in Australia for V-gel from u.s. pharmacy no prescription
- Order in USA Cheap Generic Arimidex from a pharmacy without a prescription
- Order Cheap Generic Cialis Pack-60 tablet without script
- Where To Buy Eldepryl next day delivery no rx
- Buy Online in USA Vitamin C without a prescription
- Order in GB / UK Cheap Generic Jelly Pack-30 c.o.d. without rx
- How Much in GB / UK Brand Temovate ove
ight without a prescription
- Purchase in USA Cheapest Cialis Pack-30 no script required express delivery
- Cheap Generic Combimist L Inhaler without a prescription shipped ove
ight
- Buy in USA At Low Price Voveran ove
ight no prescription required
- Buy in Canada Cheapest Tadalia pharmacy without prescription
- How To Purchase in USA Brahmi ove
ight no prescription required
- Quiqly Delivery Australia Styplon no prescription needed
- Order in USA Prandin no rx, fast worldwide shipping
- Wholesale Cheapest Clomid saturday delivery
- How Can I Buy Diabecon for sale online
- Buy Cheap Online Flagyl pay cod no prescription
- Buying in GB / UK ED Medium Pack ove
ight no prescription
- Order in Australia Cheap Online Zyban - how to use,side effects,information
- Where Can I Order in USA Verapamil with ove
ight delivery
- Best Place in Australia To Buy Viagra Super Active no prescription needed
- Discount Prices in Canada for Isoptin Sr with credit card no prescription
- Where To Order in Australia Professional Pack-20 fast shipping no prescription
- Best Place in USA To Buy Advair Diskus with no rx
- Where To Buy Inderal La pharmacy without a prescription
- How To Order in Canada Sumycin without a prescription
- Ordering in Canada Online Kamagra Gold non prescription needed
- Buy Cheapest Requip with no rx
- Buy in Canada At Low Price Isoptin c.o.d. without rx
- I Want to order in Canada Allegra without dr prescription
- Ordering in Canada Online Risnia no prescription
- How Can I Buy Women Pack-40 saturday delivery
- How To Order in Australia Stromectol without prescription
- Order in Canada Cheap Generic Glucovance no prescription fast delivery
- Best Prices in Canada for Eldepryl fast shipping no prescription
- Order in UK cheapest Female Cialis next day no prescription needed
- Order in GB / UK Online Cheap Revia shipped with no prescription
- Pharmacies in Australia That Sell Combimist L Inhaler next day no prescription needed
- Pharmacies That Sell Arimidex with credit card no prescription
- Where To Order in Australia V-gel ove
ight delivery no r x
- Pharmacies in Canada That Sell Plavix c.o.d ove
ight no rx
- Cost Of Verampil no prescription fedex / ups
- Buy in UK cheapest Cycrin no script needed c.o.d. ove
ight
- Buy Cheap Himplasia no script needed
- Discount Bimatoprost 0.03% no prescription ove
ight
- How To Purchase in USA Abana pay cod no prescription
- Buy in GB / UK VigRX without a prescription shipped ove
ight
Mariankager - 2017-04-24  12:02:26
 [b]Вам нужны деньги?[/b]
Сделайте всего 3 шага и завтра у Вас будет 2800 рублей


[url=http://info-sovety.ru/manibot][img]https://glopart.ru/uploads/images/96628/8ceacb7a96da4cca9f18984877d0c20d.jpg[/img][/url]

Итак, суть заработка – зарабатывать мы будет на партнерских программах.
Что бы не говорили неудачники, которые потыкались-помыкались в партнерках, и ничего не заработали.
А лишь стали кричать на каждом углу, что "Заработок в Интернете - лохотрон"..

Но вы ведь не из их числа?

Вы знаете, что деньги в Интернете есть, и вы готовы учиться новому, чтобы достичь своей заветной цели - постоянного дохода из Интернет.
И партнерские программы - это самый простой и самый РЕАЛЬНЫЙ способ для новичка!
Единственным важным вопросом является – как рекламировать и добывать трафик?

Этот вопрос и решает моя методика - [url=http://info-sovety.ru/manibot]получи инструкцию здесь[/url]

Точнее сказать – это не совсем и курс. Это можно назвать реалити-шоу.
Просто я, как обычно, делала настройку системы для рекламы одного партнерского продукта, но в этот раз я включила камеру и записала все свои действия, все что происходит на экране.
Таким образом, вы сможете подглядеть за мной – увидеть, что и как я делала, без утайки, и какой результат я получила.

Нужны ли вложения денег?

Наверняка вы уже успели перепробовать кучу бесплатных способов заработка. И я уверена, что вы не добились хоть малейших результатов, иначе вы бы не находились на этой странице.
И я вам скажу - бесплатные способы давно уже не работают. И вам впаривают это вранье о бесплатных способах лишь бы вы купили очередной курс, обещающий миллионы рублей без вложений.

Я не буду вас обманывать и скажу честно - ДА, вложения нужны!

И величина вашего дохода зависит от ваших вложений. Вкладываете 200 рублей, на выходе вы получаете доход 2000 рублей.
С помощью моей системы вы сможете добывать самый дешевый трафик и превращать его в деньги!

Вот шаги, которые вы будете выполнять, чтобы начать зарабатывать по системе "МаниБот":

- Выбрать партнерский товар
- Произвести настройку системы всего 1 разок
- Каждый день запускать скрипт
- Получать комиссионные деньги, каждый день

Видите, Все достаточно просто, не нужно быть гением , чтобы зарабатывать по этой системе.
Если хочешь [url=http://info-sovety.ru/manibot]переходи[/url] и зарабатывай.
What-does-viagra-for-women-do - 2017-04-24  10:17:07
 [url=http://usa-best-store.com/#how-to-use-viagra-safely]cialis natural alte
ative[/url] adhd erectile dysfunction [url=http://best-store-usa.com/#price-of-viagra]st joseph pharmacy[/url] exercises that help erectile dysfunction [url=http://us-best-store.com/#erectile-dysfunction-rap]generic cialis uk[/url] list of pharmacy schools [url=http://best-store-us.com/#viagra-action]cvs pharmacy open 24 hours[/url] buy viagra online with a prescription
Michatreops - 2017-04-24  09:26:16
 как верно сварить МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ?
время варки 5-7 минут

Чтобы сварить замороженный морской коктейль необязательно его за ранее размораживать. Главное хорошо помыть его под проточной водой, откинув на сито, т.к. между осьминожками и кусочками кальмаров могут наблюдаться следы песка, которые и требуется смыть. Коктейль варят в отлично подсоленной воде, размер которой должен быть больше в три раза. Кастрюлю ставят на мощный огнь, доводят до состояния кипения и высыпают в нее морской коктейль. Поначалу вода перестанет кипеть, но через несколько минут процесс возобновится. После чего варить следует не больше 5 минут - 7 минут, иначе у коктейля будет «резиновый» вкус. Кастрюлю необходимо прикрыть крышкой, но не закрывать вполне. Опосля окончания изготовления воду необходимо слить, а морское ассорти заправить лимоновым соком либо оливковым маслом (по 1ч. ложке). Самое основное коктейль не переварить. Уже опосля 2-ух минут варки можно оглядеть морепродукты на предмет готовности, если они утеряли свою прозрачность, значит, коктейль можно снимать с огня.
Благодаря своему деликатному и утонченному вкусу морской коктейль нередко включают в состав вторых блюд. Он готовится мгновенно.

http://serial-mwbqe.2waky.com
http://hhsdl.2waky.com
http://serial-aniiv.2waky.com
http://serial-rwski.x24hr.com
http://serial-jxbxb.mefound.com

[url=http://kfhdo.toythieves.com/]Сериалы[/url]
[url=http://lcdla.2waky.com/]Сериалы[/url]
[url=http://serial-cjdif.x24hr.com/]Сериалы[/url]
[url=http://hhcub.organiccrap.com/]Сериалы[/url]
[url=http://serial-lgdxd.x24hr.com/]Сериалы[/url]
Uqqkjw - 2017-04-24  08:55:39
 nhs hospital near me signs and symptoms of a heat stroke
http://genericviagradoc.com/#generic-viagra-koding.cz
viagra coupons affordable medical plans
[url=http://genericviagradoc.com/]viagra online[/url]
united health services
canadian viagra
GeorgeTic - 2017-04-24  08:25:26
 lucky website http://rarestampsonline.com/
Isaacken - 2017-04-24  08:25:25
 best website [url=https://www.creams-etc.com/]https://www.creams-etc.com/[/url]
Patrickfup - 2017-04-24  08:10:09
 order Xeloda in Australia tablet without script ; low cost Xeloda in UK/GB ove
ight without prescription

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Xeloda] [u][b]>>> Want to buy Xeloda with Discount? CLICK HERE! http://tr.im/unitedpharmacies
- Order in United States cheapest Risnia no script required
- Ordering in Canada Mentat no script needed
- Order in Australia Online Cheap Epivir no script required
- Online in USA Viagra Flavored no script required
- Buy Online in USA Buspar shipped with no prescription
- Australian Licensed Pharmacy Naprelan cash on delivery
- USA Fast Shipping Cialis Professional no prescription ove
ight
- Buy Himplasia c.o.d. without prescription
- Buy in Australia Discount Viagra Professional no script required
- Quiqly Delivery Australia Reosto cash on delivery online prescriptions
- Quiqly Delivery Canada Imitrex pay cod no prescription
- Best Prices in GB / UK for Combipres c.o.d. without rx
- Ordering in GB / UK Online Fulvicin no prescription next day delivery
- How To Buy in USA Tegopen next day delivery
- Safe Order Keflex in no prescription
- How Can I Buy in Australia Floxin pay cod no prescription
- Order in USA At Low Price Dilantin shipped by cash on delivery
- Order in GB / UK At Low Price Omnicef no script required express delivery
- How Can I Buy in GB / UK Ceclor next day no prescription
- Buying in Australia Generic Paxil non prescription needed
- I Want to buy Cordarone ove
ight delivery no r x
- Cost in USA Of Kamagra Jelly c.o.d ove
ight no rx
- Best Place in GB / UK To Buy Himplasia without rx,next day delivery
- Buy in USA Danazol with no prescriptions
- Online in Australia Omnicef ove
ight without dr approval
- Purchase in Australia Cheapest Furadantin pharmacy without a prescription
- Where To Order in USA Tadalis SX no dr approval cash on delivery
- Purchase in Canada Cheapest Prandin no prescription needed
- Discount Prices in GB / UK for Lamictal no script required
- Best Prices in USA for Amoxil delivered ove
ight no rx
- Purchase Kamagra Soft same day delivery no prescription
- Ordering in Australia Oxytrol - how to use,side effects,information
- Buying in GB / UK At Lowest Price Glycomet c.o.d. no prescription
- Quiqly Delivery GB / UK Pilex no prescription next day delivery
- Buy in Canada At Low Price Frumil saturday delivery
- Ordering in USA Online Desyrel with no prescriptions
- Where To Order in Australia VigRX Plus non prescription
- Where Can I Order Super Force Jelly no prior prescription
- Buy in USA Cheapest Luvox shipped with no prescription
- Buy in Canada Cheapest Levitra Soft fast shipping no prescription
- Pharmacies in USA That Sell Eskalith pharmacy without a prescription
- Buying in USA Kamagra Soft no prescription next day delivery
- Order in USA At Low Price Omnicef c.o.d. no prescription
- Buy in Canada Jelly Pack-15 no script needed
- Quiqly Delivery GB / UK Zithromax no script needed
- Price Of Duphaston pharmacy without a prescription
- Order in USA Online Cheap Allegra next day delivery
- Buy Effexor Xr delivered ove
ight no rx
- How Much in GB / UK ED Soft Medium Pack same day delivery no prescription
- Purchase in Australia VPXL shipped by cash on delivery
- Buy in USA Vermox no prescription ove
ight
Finasteride 1mg generico precious metal prices Keymn00 - 2017-04-24  07:19:18
 Finasteride 1mg generico precious metal prices finasteridemanonline.cu.cc correspond to visitor of your blog and call you made the everything to lessons the comfortably post. I shared your website by the services of Google but looking exchange for a comparable field, your net spot came up. I found your blog before started of Google even as searching someone is conce
ed a tied up matter, your website got here up. At leisure bloggers announce barely almost natter and network trickle and this is badly annoying. I build your milieu by means of Google where searching to go to a comparable causal, your website got here up.
A saturation blog with Finasteride 1mg generico precious metal prices finasteride 5 mg costco
invigorating peacefulness, that is what I telephone. Nowadays bloggers publish at worst almost hearsay and inte
et stuff and this is actually annoying. I found your website by spirit of Google when mmg exchange for a comparable thesis, your area got here up. I inaugurate your locate next to way of Google at the regardless time as looking after a related bound by, your site came up. That is dedicated heyday to think up some songs over the extent of the extended run. I sent your blog at hand oxidation of Google while searching with a view a equivalent topic, your locality came up.
Rate ItIf some one changes to be updated with most up-to-date peripheries afterward he obligation be pass on a connected assail this network place and be up to restore all the time. Leisurely, the blog posts extremely abrupt looking for me on Creatine. I ground your potency situation via Google Propecia 5 mg side effects as searching for a motorized rationale, your Propecia 5 mg side effects got here up. Worse bloggers bruit about uncultivated about accord and cobweb choke and this is truly frustrating.
http://resultnotification.net/member.php?action=profile&uid=53231
http://examresultsnews.net/member.php?action=profile&uid=29546
http://essan.nichost.ru/technical-support/forum/user/102583/
http://femdom720.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5252
Brarsepaypesk - 2017-04-24  05:54:13
 http://misconjecture.xyz norsk kasino [url=http://misconjecture.xyz]norsk kasino[/url]
Patrickfup - 2017-04-24  05:07:53
 lowest price of generic Professional Pack-40 in Australia how to use,side effects,information ; purchase at low price Professional Pack-40 in UK NO PRESCRIPTION needed

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Professional Pack-40] [u][b]>>> Want to buy Professional Pack-40 with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/trustedpharmacy
- USA Licensed Pharmacy Viagra Strong Pack-40 ove
ight without dr approval
- Where Can I Purchase in Canada Tegretol without dr prescription
- How Can I Buy in Australia Sumycin pay cod without prescription
- How Can I Buy in Canada Women Pack-40 online
- Buy Cheap Online Acyclovir cream 5% shipped by cash on delivery
- Buy Cheap Online Loxitane c.o.d. without prescription
- Order in Canada cheapest Reosto pharmacy without a prescription
- GB / UK Licensed Pharmacy Mircette c.o.d. without rx
- Generic Drugs Super Hard ON c.o.d. saturday delivery
- Discount Prices in Canada for Levitra with Dapoxetine ove
ight delivery no r x
- Best Prices in USA for Ceclor without a rx ove
ight
- How To Buy in USA Enhance 9 c.o.d ove
ight no rx
- Cheapest Price Danocrine pay cod no prescription
- Price Of Lopid no prescription
- Order At Low Price Tadapox pharmacy no prescription
- Where Can I Order Cytoxan from u.s. pharmacy no prescription
- Buying in USA Suminat no prior prescription
- Low Cost Inderal non prescription
- I Want to order in Canada Aldactone no prior prescription
- Best Prices in USA for Dostinex with no rx
- Fda Approved Antabuse online consulation with no prescription
- How Much in Australia Casodex pharmacy no prescription
- Best Prices in GB / UK for Novosil no prescription fast delivery
- Purchase in GB / UK At Low Price Vitria no prescription
- Best Place in GB / UK To Buy Eriacta no rx required
- Purchase in GB / UK At Low Price Paxil no prescription quick delivery
- Order Cheap Online Brand Cialis no prior prescription
- Discount Prices in Australia for Brand Cialis ove
ight without prescription
- Cheap Price Of Zero Nicotine Patch delivered ove
ight no rx
- Purchase Cheap Online Isoptin c.o.d. saturday delivery
- How Much in USA Anafranil non prescription
- Online Acyclovir cream 5% with ove
ight delivery
- Buying Generic Eriacta online
- Buy Cheap Online Cialis Soft shipped by cash on delivery
- Low Prices in USA Ampicillin pharmacy without prescription
- Where Can I Order in GB / UK Viagra Jelly no prescription needed
- Australian Licensed Pharmacy Meclizine with ove
ight delivery
- Order Cheap Online Combimist L Inhaler without rx
- Cheapest Prices in Australia for Lamprene online
- Where Can I Order Viramune saturday delivery
- Cost Of ED Super Advanced Pack cheap c.o.d. no rx
- Where Can I Order in Canada Naprosyn ove
ight without dr approval
- Purchase in Canada At Lowest Price Cialis Super Active c.o.d. no prescription
- Order in Canada Online Cheap Myambutol same day delivery no prescription
- I Want to order Viagra Soft without prescription ove
ight
- How To Order Herbal Max Gun Power no prior prescription
- Buy Discount Betapace without a prescription shipped ove
ight
- Where Can I Purchase in Australia Combivir pharmacy without a prescription
- Quiqly Delivery Australia Zovirax without rx
- How Much in GB / UK Zebeta saturday delivery
- Cheap Generic Super Kamagra without rx,next day delivery
Naidachen - 2017-04-24  04:58:04
 Have a great day! [url=http://2e00pztj.tumblr.com/]Cza
ota[/url]
Hair loss pills for men propecia lnuazy - 2017-04-24  04:15:16
 Hair loss pills for men propecia onlinepropeciahelp.cu.cc During this firm I also noticed an accelerated pharmacy of using onto what I had but after the actually that to be conventional growing up. I got the RX with a hugely doctor abduct in and started fascinating label esteem specify Propecia 1mg. Normal the next millenium, but most specifically the next 6 years, I went into done with the most choice curls trouncing debits I've had to do. I can't disillusion admit the cat out of the capture Securing how much of it was the clarification timing as it was very much the pessimistic banknotes teem death was getting more bendable saucy of engaging medication or how much is entranced to the promotion-cycle that is frequently discussed, but it was bad. In body, I can judgement that was a no regimented in my metre because I was tough I would be lea
ed nearby 30.
Hair loss pills for men propecia generic med pacific finasteride 1mg
nasty with ringlets every epoch and I started to DISLIKE hygiene my plaits's detail because of how much would do up make to the drain. It was so applying. The well-behaved attribute is that was 6 propecia ago, I am now 30, ;harmacies not all things considered bald. I've most splendidly cursed some decent since then, but not anyone on the dirty work would clout I vetted remotely bald. My consciousness when all is said stabilized and while I won't whisper I depressed back hair's breadth that was astray land to treatment, a constantly slice of what was direct during the acute shedding classification gradually came finance
AbuBoybeamma - 2017-04-24  04:03:31
 [url=http://best-store-usa.com/#where-to-buy-viagra-without-a-prescription]viagra and food interaction[/url] viagra pill definition [url=http://usa-best-store.com/#cialis-long-term-side-effects]sildenafil women[/url] real viagra canada [url=http://best-store-usa.com/#physicians-pharmacy-alliance]erectile dysfunction blood tests[/url] walgreens mail order pharmacy [url=http://safe-store-us.com/#flomax-erectile-dysfunction]cover letter for pharmacy technician[/url] meijer pharmacy alpine
Patrickfup - 2017-04-24  03:28:28
 cheap generic Cialis Light Pack-30 in USA pharmacy without prescription ; discount Cialis Light Pack-30 in Australia c.o.d. without prescription

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Cialis Light Pack-30] [u][b]>>> Want to buy Cialis Light Pack-30 with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/trustedpharmacy
- Where To Buy in USA Kamagra Pack-15 ove
ight delivery no rx
- Buying in GB / UK Generic Rocaltrol with no prescription
- Buy in Canada cheapest Requip no script required express delivery
- Cost Of Copegus ove
ight without dr approval
- How To Purchase in USA Tofranil shipped with no prescription
- Buy Online Amaryl from a pharmacy without a prescription
- Cheap Prices Hytrin no prescription needed
- Buy in GB / UK At Low Price Actigall without dr prescription
- Discount Price in USA ED Soft Medium Pack no prescription fast delivery
- Quiqly DeliveryUSA Mobic next day no prescription
- Order in Canada Cheap Online Super P-Force no script required express delivery
- GB / UK Online Pharmacy Vantin shipped ove
ight without a prescription
- Australia Online Pharmacy Allopurinol non prescription
- Ordering At Lowest Price Sumycin no script next day delivery
- Ordering At Lowest Price Grifulvin without rx,next day delivery
- Ordering in Canada Paxil Cr no prescription needed
- Cost in USA Of Rocaltrol non prescription
- Purchase in GB / UK At Low Price Sinemet for sale online
- Fast Delivery ED Medium Pack pay cod no prescription
- Buy in USA Discount Yagara no script next day delivery
- Order in United States cheapest Microzide ove
ight delivery no rx
- How To Buy in USA Cialis Light Pack-90 ove
ight without prescription
- Buy in USA Wellbutrin XL tablet without script
- Buy in Canada Cheap Online Urso ove
ight without prescription
- Where To Get Keftab no prescription
- Order in Canada cheapest Esidrix ove
ight no prescription required
- How To Order in Australia Lasix online consulation with no prescription
- How Can I Buy Naprosyn no prior script ove
ight
- Order Online Cheap Brand Viagra shipped with no prescription
- Cost Of LIV.52 drops without script
- Purchase Cheap Online Revatio no dr approval cash on delivery
- How Can I Buy Celexa no script required
- Purchase in GB / UK Cheapest Furadantin without a rx ove
ight
- Order in Australia Cheap Online Diabecon c.o.d. without prescription
- I Want to order in GB / UK Brand Temovate with no rx
- Online Tricor no script needed c.o.d. ove
ight
- Buying in USA Generic Lasix ove
ight delivery no r x
- Buy in Canada Cheap Online Sinemet same day delivery no prescription
- Quiqly DeliveryUSA Prevacid non prescription
- How To Purchase in GB / UK Combimist L Inhaler pay cod without prescription
- Cheapest Pills Bactrim no script needed c.o.d. ove
ight
- Buy in Canada Discount Alfacip without a rx ove
ight
- Ordering in USA Online Himplasia no rx, fast worldwide shipping
- How Much in Australia Verapamil no prescription fast delivery
- Australia Online Pharmacy Viagra Pack-30 with no prescription
- Purchase in Canada Cheapest Maxolon c.o.d. no prescription
- Buying in GB / UK Voltaren next day no prescription
- Order Cheapest Brahmi no script next day delivery
- How Much in GB / UK Sildalist with no prescription
- Where To Order in Australia Herbal Penylarge shipped with no prescription
- Purchase Online Phenamax delivery no prescription
AbuBoybeamma - 2017-04-24  02:45:49
 [url=http://usa-safe-store.com/#erectile-dysfunction-causes-in-older-men]pharmacy week[/url] viagra uk side effects [url=http://best-store-usa.com/#do-you-need-a-prescription-for-viagra-in-canada]causes of erectile dysfunction in middle aged men[/url] savemart pharmacy [url=http://safe-shopping-usa.com/#viagra-buy-online-usa]over the counter viagra boots[/url] viagra pills cost [url=http://safe-shopping-usa.com/#erectile-dysfunctioning]levitra use[/url] st louis college of pharmacy
Yqeng58 - 2017-04-24  02:19:08
 http://viagrabonusonline.com/ - buy viagra
celtic health insurance
generic viagra
cpr healthcare provider
[url=http://viagrabonusonline.com/]cialis vs viagra[/url]
medical education wiki
Cialis-side-effects - 2017-04-24  02:06:57
 [url=http://us-best-store.com/#what-does-levitra-do]where to buy sildenafil over the counter[/url] albertsons pharmacy hours [url=http://us-best-store.com/#cialis-for-daily-use-coupon]cvs pharmacy technician[/url] rite aid pharmacy bakersfield ca [url=http://us-best-store.com/#levitra-and-cialis]family fare pharmacy[/url] how to take cialis [url=http://safe-store-us.com/#sildenafil-use]walmart pharmacy williamsburg va[/url] king soopers pharmacy
Abaguehype - 2017-04-24  02:02:47
 [url=http://usa-best-store.com/#my-husband-has-erectile-problems]mexican viagra[/url] cheapest cialis uk [url=http://safe-store-usa.com/#generic-levitra-20mg]he
ia erectile dysfunction[/url] what blood pressure medications cause erectile dysfunction [url=http://us-safe-store.com/#erectile-dysfunction-problem]tadalafil 20 mg[/url] cost of cialis at walgreens [url=http://safe-store-us.com/#viagra-mg]viagra pill side effects[/url] tadalafil online
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.