Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
AbuBoybeamma - 2017-06-03  14:24:15
 [url=http://us-safe-store.com/#alte
atives-to-viagra-over-the-counter]cialis erectile dysfunction[/url] the difference between cialis and viagra [url=http://szkaikun.com/#uk-college-of-pharmacy]otc erectile dysfunction drugs[/url] www.viagra.com [url=http://safe-store-us.com/#does-viagra-expire]is erectile dysfunction curable[/url] l arginine in erectile dysfunction [url=http://us-safe-store.com/#lloyd-center-pharmacy]erectile dysfunction medication side effects[/url] fagen pharmacy
Alfredonal - 2017-06-03  12:57:33
 Последние женские новости здесь [url=http://www.tvoirazmer.ru/]www.tvoirazmer.ru[/url]
DcjtlxlLiesy - 2017-06-03  12:25:40
 tren e cycle

trenbolone steroid

http://snowboard-pfalz.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17269

tren steroid side effects

tren hex

how long does tren stay in your system

how to make trenbolone

http://sanyasurf.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1928029

tren e results

side effects of tren

trenbolone enanthate dosage

how to make trenbolone

http://flowersbydonita.co.za/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=566297

trenbolone enanthate cycle

trenbolone acetate dosage

trenbolone enanthate dosage

tren acetate

http://thepeebleslawyer.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2194740

tren ethanate

trenbolon

tren ace side effects

trenbolone dosage

http://other.rasmeinews.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2780566

tren enanthate

oral trenbolone

tren stack

oral trenbolone

http://la.fnst.org/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3860888

trenbolone reviews

trenbolone steroid

tren ace half life

tren ace half life

http://hushescorts.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=805942

tren hex

side effects of trenbolone
DdhoyhlLiesy - 2017-06-03  10:56:06
 tren dosage

trenbolon

http://fvipc.ca/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=104205

tren enanthate

trenbolone enanthate cycle

trenbolone enanthate results

tren side effects

http://www.taxoncall.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=541040

trenbolone reviews

tren e cycle

tren side effects

what is tren

http://piedraartificialrosaman.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=392866

oral trenbolone

trenbolone pills

trenbolone steroid

tren e results

http://mobility-corp.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=692130

tren a

trenbolone enanthate

tren enanthate

trend steroid

http://yunusobodtxtb.uz/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1420

trenbolone dosage

trenbolone enanthate side effects

tren steroids

tren stack

http://progressivemovementz.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=325789

trenbolone acetate cycle

trenbolone acetate side effects

trenbolone

tren acetate cycle

http://sanyasurf.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1927422

side effects of trenbolone

trenabol
Lstrguiffic - 2017-06-03  10:26:28
 Thank you, lea
ed a lot of useful information.

[url=http://just-forum.com/boards/2/viewtopic.php?f=67&t=24457] Thank you! I will now go on this blog every day!
[/url]

http://163.15.202.98/FOP/QQ/QQ_14/modules/newbb/newtopic.php?forum=2
Vashtitf - 2017-06-03  09:57:45
 [url=http://www.ksdonline.com/?cahaba-family-medicine] http://www.ksdonline.com/?cahaba-family-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?fuller-family-medicine] http://www.ksdonline.com/?fuller-family-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?fairfax-family-medicine] http://www.ksdonline.com/?fairfax-family-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?physical-medicine-associates] http://www.ksdonline.com/?physical-medicine-associates[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?sparta-family-medicine] http://www.ksdonline.com/?sparta-family-medicine[/url]
DbwqtulLiesy - 2017-06-03  08:54:33
 trenbolone acetate dosage

tren hex

http://beldecor.cl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=252559

trenbolone acetate dosage

trenbolon

trenbolone acetate

tren acetate

http://okna-k.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=207624

trenbolone reviews

how to make trenbolone

trenbolone acetate dosage

tren enanthate

http://www.nds.com.pk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=339590

tren dosage

trenbolone cycle

how to make trenbolone

tren dosage

http://furbero.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=103473

tren ace side effects

steroid tren

tren ace half life

tren hex

http://vacabed.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=574627

tren and test cycle

trenbolone acetate cycle

trenbolone hexahydrobenzylcarbonate

tren e

http://clasiautos.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=195453

tri tren

trenbolone acetate

tren test cycle

tren and test cycle

http://ayalexgroup.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=146544

how to take tren

tren ace side effects
WilliamVES - 2017-06-03  08:49:40
 Всем привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] [url=http://kinovalenok.tv/]2017 в хорошем качестве лучшая фантастика[/url]
Тут: [url=http://kinovalenok.tv/news/997-liam-nison-otpravitsya-v-yaponiyu-propovedovat.html] Лиам Нисон отправится в Японию проповедовать [/url]
Тут: [b] Королева бандитов (Сезон 1-2) (2013-2014) [/b] http://kinovalenok.tv/melodrama/6725-koroleva-banditov-sezon-1-2-2013-2014.html
Здесь: [b] Софии Вергаре и Риз Уизерспун нашли начальницу [/b] http://kinovalenok.tv/news/1075-sofii-vergare-i-riz-uizerspun-nashli-nachalnicu.html
Тут: http://kinovalenok.tv/drama/439-slomlennye-broken-2012.html

Тут: [b] лучшие новинки кино смотреть онлайн [/b] http://kinovalenok.tv/novinki/
Здесь: [b] смотреть лучшие семейные фильмы [/b] http://kinovalenok.tv/semeynyy/
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/voennyy/] 2017 смотреть лучшие военные фильмы [/url]
Viagra generic - 2017-06-03  07:36:50
 symptoms stomach problems gastrology problems
http://genericsildenafil.us.org
sildenafil
sildenafil
best hair transplant asthma is a disease
[url=http://genericsildenafil.us.org/]buy viagra[/url]
asthma questionnaire gi screen
DpuernlLiesy - 2017-06-03  07:03:37
 trenbolone

tri tren

http://anebopro.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=277735

tren cycle

trenabol

tren pills

trend steroid

http://yellowdevilz.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=385147

tren e cycle

steroid tren

oral tren

oral tren

http://wisdomite.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2040254

tren hex

tren e cycle

tren acetate cycle

tren

http://retlan.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=154176

tren steroids

trenabol

side effects of trenbolone

trenbolone

http://www.chattersonfarms.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2499184

what does tren do

tren stack

tren e

trenbolone enanthate side effects

http://mso.soict.hust.edu.vn/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=316117

tren acetate cycle

tren hex

tren side effects

tren pills

http://other.rasmeinews.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2781392

tren dosage

trenbolone acetate side effects
HaroldMuh - 2017-06-03  05:44:33
 Welcome to http://travel2017.org/ , the leading website for beach holidays and information on the Russia Black Sea resorts.We have already started the early bookings for the summer season 2017. This season we have included more hotels, flexible accomodation in holiday apartments on the coast and some new resorts. We provide complete travel arrangements from any point of the world to the Russia beach resort you would like to visit. We also provide flights, rent a car service, transfers from the airports to the resorts, yacht trips and much more.
Pottsrq - 2017-06-03  05:36:12
 [url=http://www.ksdonline.com/?baptist-inte
al-medicine] http://www.ksdonline.com/?baptist-inte
al-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?summit-inte
al-medicine] http://www.ksdonline.com/?summit-inte
al-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?deadly-medicine] http://www.ksdonline.com/?deadly-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?navy-medicine-online] http://www.ksdonline.com/?navy-medicine-online[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?sound-medicine] http://www.ksdonline.com/?sound-medicine[/url]
DjmniclLiesy - 2017-06-03  05:12:41
 tren steroid side effects

trenbolone enanthate

http://daciaenmadrid.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26283

tren dosage

tren and test cycle

trenbolone enanthate

tren ethanate

http://maksathouse.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=187046

tren side effects

tren and test cycle

tren ace

trenabol

http://www.coppercone.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=173518

tren ace half life

trenbolone acetate results

tren ace

oral tren

http://lepisdore.co.za/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1085489

trenbolone pills

tren stack

tren ace

trenbolone enanthate cycle

http://sefaoutsourcing.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=360153

tri tren

tren results

tren e cycle

trenbolone results

http://200.62.231.46/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=176284

trenbolone acetate results

tren e results

trenbolon

how to take tren

http://vabcreations.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3226747

tri tren

tren pills
Lstrguiffic - 2017-06-03  04:47:51
 nicely done! Thank you !!!

[url=http://www.seekingbusiness.com.mx/forum/viewtopic.php?pid=417825#p417825] Rated 5, bazaar zero
[/url]

http://info.myqqkidz.com/wp-content/plugins/zingiri-forum/mybb/showthread.php?tid=274241
Viagra without a doctor prescription - 2017-06-03  02:55:13
 http://vigrawithoutadoctorprescription.com viagra without a doctor prescription
viagra without a doctor prescription
[url=http://vigrawithoutadoctorprescription.com/]viagra without a doctor's prescription[/url]
Sonjafar - 2017-06-03  02:13:28
 beds for bad lower backs [url=http://bestmattressforbadback.org/]best mattress for bad back[/url] beds for bad backs
mattress toppers reviews [url=http://mattresstoppersreviews.org/]mattress topper reviews 2017[/url] best mattress topper
portable dishwasher review [url=http://bestportabledishwasher.com/]portable dishwasher review[/url] portable dishwasher 2017
best pillow shoulder neck pain [url=http://bestpillowfo
eckpain.org/]best pillows neck pain[/url] pillow neck pain
buckwheat pillows reviews [url=http://buckwheatpillowsreviews.com/]buckwheat pillows reviews[/url] buckwheat pillows reviews
memory foam pillow [url=http://bestmemoryfoampillows.org/]shredded memory foam pillow[/url] pillow reviews
special beds for bad backs the best bed for a bad back the best bed for a bad back
best mattress toppers best rated mattress toppers best mattress toppers reviews
portable dishwashers portable dishwasher portable dishwasher review
best pillow shoulder neck pain pillow neck pain best pillows neck pain
best buckwheat pillow buckwheat pillow reviews where can i buy buckwheat pillow
best pillow reviews best memory foam pillow best pillow reviews
Elllleeennaa - 2017-06-02  23:28:04
 клиторный стимулятор бабочка


http://shurigina-di.ru/
Невероятно - секс записи Шурыгиной из Ульяновска с запароленных архивов


попа красивая

http://downloadyar.com/user/naaaauuunit/
Мужчинам даю минетные фоточки подружек в туалете с эл почты


http://kapelka.my1.ru/index/8-32184
Гляньте на интим видосы Шурыгиной под столом
Lstrguiffic - 2017-06-02  22:52:36
 Kazhdyj raz vozvrawajus 'k vam snova, i ne razocharovyvajus'.

[url=http://moredividends.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=353395] Interestingly it has done. Almost for the soul takes, it makes you laugh over the rest
[/url]

http://foroaxesoluxy.890m.com/showthread.php?tid=1166&pid=19830#pid19830
Jerryelasp - 2017-06-02  21:49:28
 新成トラスト
別れさせ屋
ヴァーナル
[url=https://xn--jywq5uqwqxhd2onsij.jp/ve
al-atcosme/]ヴァーナル[/url]
新成トラスト
別れさせ屋
別れさせ屋
Duffmi - 2017-06-02  20:41:07
 [url=http://www.ksdonline.com/?unani-medicine] http://www.ksdonline.com/?unani-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?behavioral-medicine] http://www.ksdonline.com/?behavioral-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?dog-joint-medicine] http://www.ksdonline.com/?dog-joint-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?york-family-medicine] http://www.ksdonline.com/?york-family-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?amazon-medicine-ball] http://www.ksdonline.com/?amazon-medicine-ball[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.