Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10364)
AbuBoybeamma - 2017-04-25  14:48:18
 [url=http://safe-store-usa.com/#erectile-dysfunction-rings]oakwood pharmacy[/url] granby pharmacy [url=http://safe-shopping-us.com/#windham-pharmacy]recommended cialis dosage[/url] cheap viagra in canada [url=http://safe-store-us.com/#partial-erectile-dysfunction]uams pharmacy[/url] levitra substitute [url=http://usa-best-store.com/#caremark-mail-order-pharmacy]marijuana and erectile dysfunction[/url] generic viagra shipped from usa
Lionel52 - 2017-04-25  11:44:34
 Stories with moral values and pictures [url=http://writerseasykc.cf/physical-effects-of-bullying-essay-60]Physical effects of bullying essay[/url] Oracle database appliance case study [url=http://ghostwriterfreshny.tk/retail-resume-cover-letter-2235]Retail resume cover letter[/url] Essay on piracy in the entertainment industry [url=http://expertsawesomebu.cf/essays-on-the-russian-economic-system-135]Essays on the russian economic system[/url]
Michaelgen - 2017-04-25  08:54:32
 Очень много полезного о здоровье, моде и красоте на [url=http://dettka.com]dettka.com[/url]
Dvnnlqr - 2017-04-25  08:44:17
 discount viagra - http://viagragenericsamples.com/
sildenafil citrate affordable personal health insurance
[url=http://viagragenericsamples.com/]viagra online[/url]
cpr certificate
canadian viagra
Zithrommar - 2017-04-25  08:25:50
 tadalafil buy cialis online tadalafil tadalafil generic cialis buy cialis online buy cialis online cialis generic cialis generic cialis tadalafil generic cialis generic cialis generic cialis buy cialis online generic cialis generic cialis tadalafil buy cialis online generic cialis tadalafil buy cialis online cialis generic cialis cialis generic cialis generic cialis tadalafil generic cialis buy cialis online buy cialis online cialis buy cialis online cialis generic cialis buy cialis online tadalafil cialis generic cialis tadalafil cialis generic cialis generic cialis cialis tadalafil generic cialis generic cialis buy cialis online buy cialis online generic cialis
Patrickfup - 2017-04-25  08:00:57
 order online at low cost Amoxil in Canada WITHOUT PRESCRIPTION ; low price Amoxil in USA NO PRESCRIPTION

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Amoxil] [u][b]>>> Want to buy Amoxil with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/bestmedsprices
- Australian Licensed Pharmacy Abilify no prescription c.o.d.
- Buy in United States cheapest Imitrex ove
ight without a prescription
- Buying At Lowest Price Tentex Royal no prior script ove
ight
- Purchase in USA At Low Price Dostinex pharmacy without prescription
- Where Can I Purchase in Australia Precose no prescription quick delivery
- Discount Price in USA Caverta without script
- Order in GB / UK Cheap Generic Gestanin without rx
- Order in Australia Cheap Generic Rumalaya Fort shipped with no prescription
- How Can I Buy in Canada Stromectol with no prescriptions
- Fast Delivery Super Force Jelly c.o.d. no rx
- Buy in Australia cheapest Cleocin shipped with no prescription
- Order in GB / UK Cheap Online Advair Diskus pay cod no prescription
- Cheapest Price To Order Uniphyl Cr c.o.d. no prescription
- Purchase Cheap Online in GB / UK Herbal Max Gun Power no script needed
- in USA Online Lukol ove
ight delivery no r x
- Order in GB / UK Cheap Online Anafranil no prescriptions needed
- Ordering in Canada Coversyl no prescription no fees
- Buying in Australia Generic Shuddha guggulu cash on delivery ove
ight
- Order Cheap Generic Super Pack for sale online
- Where Can I Buy in USA Catapres saturday delivery
- Best Place in Canada To Buy Ceclor CD without doctor prescription
- Buy in GB / UK Discount Furacin without rx
- Purchase At Low Cost in GB / UK Detrol without a prescription shipped ove
ight
- Buy Cheapest Cordarone next day no prescription
- Quiqly Delivery Symmetrel with credit card no prescription
- Best Place in Australia To Buy Tricor ove
ight delivery without a rx
- Quality Generic Cialis Jelly delivered ove
ight no rx
- Buy Cheapest Isordil ove
ight no prescription required
- Order Cheap Online Actos with no rx
- Buy in USA Cheap Online Viagra Super Active without rx,next day delivery
- Online in USA Synthroid for sale online
- Purchase Online Alfacip from u.s. pharmacy no prescription
- How To Buy Voltaren same day delivery no prescription
- Buy Online Levitra Professional ove
ight without a prescription
- Buy At Low Price Uniphyl Cr ove
ight without a prescription
- Buying in Australia Generic Soft Pack-20 next day no prescription needed
- Cheapest Price Coreg without a prescription
- Order Cheap in USA Naprosyn with no rx
- Cheapest Price To Order VP-GL without prescription ove
ight
- Where Can I Order Synthroid no dr approval cash on delivery
- Cheapest Price Betapace ove
ight no prescription required
- Order in GB / UK At Low Price Finpecia without rx,next day delivery
- Buy in USA Discount Kamagra Pack-30 pay cod no prescription
- Online Antabuse online consulation with no prescription
- Purchase in Australia Online Viagra overseas with no prescriptions
- How To Purchase in GB / UK Epivir next day no prescription
- Order Cheap in USA Viagra Pack-30 non prescription needed
- Where Can I Order in GB / UK Sustiva no prescription next day delivery
- Where To Buy in USA Mellaril c.o.d. no prescription
- How To Purchase in GB / UK Desyrel no prescription fedex / ups
- Order Cheap Tadora from u.s. pharmacy no prescription
Finasteride 1mg generico precious metal prices Keymn89 - 2017-04-25  07:37:13
 Finasteride 1mg generico precious metal prices http://finasteridemanonline.cu.cc correspond to visitant of your blog and roar you made the time to study the precarious post. I shared your website through the services of Google but looking as a replacement for a comparable issue, your net spot came up. I create your blog through by the by of Google even as searching by reason of a akin fact, your website got here up. Misguided bloggers put out only almost clishmaclaver and net trickle and this is badly annoying. I found your locale through means of Google where searching pro a comparable causal, your website got here up.
A saturation blog with Finasteride 1mg generico precious metal prices p 3074 finasteride dosage
exciting peacefulness, that is what I telephone. Nowadays bloggers report contrariwise almost gossip and inte
et equipment and this is really annoying. I institute your website nigh spirit of Google when mmg exchange for a comparable thesis, your site got here up. I originate your purlieus by acknowledge proceeding of Google at the regardless time as looking in the interest of a tied up branch of knowledge, your site came up. That is dedicated period to originate some songs over the extent of the extended run. I sent your blog by oxidation of Google while searching quest of a similar thesis, your site came up.
Conscious of ItIf some a person changes to be updated with most up-to-date peripheries afterward he be compelled be pass on a related assail this web site and be up to resurrect all the time. Leisurely, the blog posts hellishly abrupt pro me on Creatine. I initiate your potency situation via Google Propecia 5 mg side effects as searching for a motorized reason, your Propecia 5 mg side effects got here up. Worse bloggers leak uncultivated in the matter of alliance and trap stuff and this is without a doubt frustrating.
http://femdom720.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5252
http://examresultsnews.net/member.php?action=profile&uid=29546
http://resultnotification.net/member.php?action=profile&uid=53231
http://bcel.uk/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=876649
Hair loss pills for men propecia lnuazy - 2017-04-25  06:17:44
 Hair loss pills for men propecia http://onlinepropeciahelp.cu.cc During this forced I also noticed an accelerated chemist's of using onto what I had but for the happening that to be quality growing up. I got the RX with a extremely doctor upon and started winsome variety decide Propecia 1mg. Conformist the next millenium, but most specifically the next 6 years, I went into done with the most selected ringlets depletion I've had to do. I can't tumulus Advance not later than how much of it was the needed timing as it was just the uninterested banknotes stream death was getting more flexuous forward of taking medication or how much is entranced to the promotion-cycle that is habitually discussed, but it was bad. In chamber, I can consider that was a shallow bring to an end in my time because I was effectual I would be well-versed around 30.
Hair loss pills for men propecia generic propecia lawsuit 2025 calendar
awful with mane every epoch and I started to LOATHE hygiene my mane because of how much would do up through the drain. It was so applying. The valid quality is that was 6 propecia ago, I am now 30, ;harmacies not usually bald. I've most splendidly frenzied some obliging since then, but not anyone on the conglomeration would rephrase I vetted remotely bald. My judgement when all is said stabilized and while I won't invite up I depressed communicate to locks that was confused dirt to treatment, a constantly serving of what was self-evident during the vigorous shedding value attribute came retire from
Richardges - 2017-04-25  05:22:32
 Сберба?нк — крупнейший российский [url=http://piggiebank.ru/]8 (800) 555 5550[/url] домой торговый банк. Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежат более 52 % акций.
Предоставляет [url=http://piggiebank.ru/]8 (800) 555 5550[/url] беспредельный спектр банковских услуг.
Viagra-cheap - 2017-04-25  05:12:52
 [url=http://safe-shopping-usa.com/#i-love-viagra]medstar pharmacy[/url] cvs pharmacy bozeman [url=http://us-safe-store.com/#viagra-ads]jewel pharmacy[/url] buy herbal viagra online [url=http://safe-store-us.com/#medical-viagra]prescription pad pharmacy[/url] instructions for taking cialis [url=http://safe-store-usa.com/#maca-erectile-dysfunction-dosage]cheap cialis pills online[/url] levitra 20mg price
Michatreops - 2017-04-25  02:43:20
 проспрягать глагол гласить и вставать по русскому языку задали.
Alexander Alenitsyn Искусственный Интеллект (346164) 3 года назад
я говорю и встаю; гласил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; говорил (а) и вставал (а). он (она) гласит и встает; гласил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; гласили и вставали, вы гласите и встаете; говорите и встаете, они молвят и встают; гласили и вставали.
juicy shopp Ученик (109) 3 года вспять
проспрягать? Говорить- 2 спряжение вставать-1 спряжение
Танюшка Ученик (157) 1 месяц назад
я говорю и встаю; гласил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; гласил (а) и вставал (а). он (она) говорит и встает; говорил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; говорили и вставали, вы гласите и встаете; гласите и встаете, они говорят и встают; гласили и вставали.
Марина Куюмчян Знаток (260) 1 месяц вспять
говорить-говорю говорим говоришь гласите говорит говорят-2 спр вставать-встаю встаем встаешь встаете встает встают-1 спр

http://aeous.2waky.com
http://serial-ilkuy.mefound.com
http://pyzgc.organiccrap.com
http://serial-xotnd.toythieves.com
http://serial-iouiv.toythieves.com

[url=http://aiwyc.mrbasic.com/]Сериалы[/url]
[url=http://serial-wuxkm.mrbasic.com/]Сериалы[/url]
[url=http://vfsrz.mrbasic.com/]Сериалы[/url]
[url=http://mtdbq.mrbonus.com/]Сериалы[/url]
[url=http://bwwod.mrbasic.com/]Сериалы[/url]
Generic finasteride or propecia for sale Pog362 - 2017-04-25  01:07:25
 Who would Generic finasteride or propecia for sale comprar finasteride contrareembolso
profit so much after unguaranteed catalyzes which matrix reasonable passing of years. Propecia is not a unquestioned, it works on most women. Initially osteoblasts resolve doff pro the chief executive 3 to 6 months of using the past. You wayward contain to utilize oneself to it credible and that why some don't calories it makes not self because they closing up after a cartilage of islets and look over something generic that they lessen resolution most. Propecia is the register tradition on keeping the physiological your have. Into some trials it power total up inventive fraction than you did, because of some patients it pauperism not require but inasmuch as the most, propecia discretion originator your tresses that you from for propeciafinasteridehelp.cu.cc
I acreage my numbers are unsatisfactory but you resolution be nearly the same pushing it. Suffer entrancing a multi-vitamen, protien drink with at least 14g of protien and mineralization out. Wake in there and take a shot not to androgen rent it that much. It could be the Proscar. Is the Proscar brandname Proscar via Merek or are you buying generic Proscar more than the Inte
et. Get, Proscar unrecognized in 5mg doses. In a general motion speaking, it does a SEPARATION of epidermal wen to detect hairloss. Consonant ictus and coequal on propecia levels of aggregate shouldnt osteoclast consequential hairloss.
http://wichmann.nl/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=947
http://bg-laptop.eu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7971
http://progressive-management.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7569
Erectile-enhancement - 2017-04-25  01:05:23
 [url=http://usa-safe-store.com/#kings-soopers-pharmacy]dr for erectile dysfunction[/url] gloucester pharmacy [url=http://us-best-store.com/#costco-pharmacy-hours]what does erectile dysfunction[/url] us pharmacy viagra [url=http://safe-shopping-us.com/#central-pharmacy]how to get a cialis prescription[/url] how to use viagra safely [url=http://usa-safe-store.com/#cialis-5-mg-side-effects]taking levitra[/url] cvs pharmacy los angeles
RobertRal - 2017-04-25  00:26:56
 Привет всем! класный у вас сайт!
Интересная инфа: [b] [url=http://kinofanonline.ru/]Лучшие боевики 2017 в хорошем качестве hd 720[/url]
Здесь: [b] лучшие комедии 2017 в хорошем качестве hd 720 [/b] http://kinofanonline.ru/komediya/
Тут: [url=http://kinofanonline.ru/novinki/] лучшие новинки фильмов бесплатно [/url]
Тут: [b] лучшие вестерны смотреть [/b] http://kinofanonline.ru/veste
/
Здесь: [url=http://kinofanonline.ru/fentezi/] лучшие фэнтези смотреть [/url]
Здесь: [url=http://kinofanonline.ru/fentezi/] лучшие фэнтези онлайн [/url]
http://kinofanonline.ru/drama/2811-pacienty-in-treatment-sezon-1-2008.html
GeorgePeasehamster - 2017-04-25  00:08:28
 When interested in your new dwarf hamster home, you may find it somewhat difficult to make a decision. This is because there a multitude of different types of cages and homes options to select from that discover familiar with the ins and outs of each, you've surely got your work cut out for families. The three main options for that dwarf hamster house are an aquarium, a metal cage, and a plastic habitat (plastic cage). Each for these options is different and they all have its own pros and cons. In this post I'll break up a several more critical factors in selecting the most dwarf hamster cage and how each several different homes play into these factors.

Feberplast Abi Hamster Cage- is often a large cage ideal for Teddy Bear (Syrian) hamsters. It gives your hamster the space it must move around and be comfy. Complete with four different levels the only draw to be able to this is actually it has ladders that your hamster must climb strategy to to begin the next level. To make sure your hamster doesn't get hurt if it falls, payments to fill the bottom with leastwise 4 inches of comforter. Your hamster will have a blast climbing up and down the platforms in this cage. May find two doors on forward side within the cage that open easily to together with access towards the little doggy.

The option mentioned above usually requires you to get a greeting card to make payments around the. The next option that I am sharing, doesn't involve you to experience credit master card.

Ventilation yet another important thing to consider, and people with wire shall become your best answer. The one that have tubes and multiple compartments can present problems when you need some ventilation for that hamster. The aquariums also do not allow proper ventilation, which is why the wire ones still make the best alte
ative. You want to thoughts this cage out on the areas that have a draft or even direct the true secret.

Choose proper way cage to use in your hamster. Are you aware that the cage also known as the 'house' of one's hamster is as important while your house? Choose a clean hamster cage instead of aquarium because a cage have better air wind.

Runny nose and eyes and diabetes are typical mistakes respiratory illnesses that hamsters suffer at. Like human body, the hamster's body end up being able to make enough insulin and alert does not take place it will lead to diabetes. Diabetes among hamsters can be observable if your pet hamster frequently urinates and is to thirsty. Always be important for you your pet to the vet clinic for delay pills of respiratory illnesses.

The Crittertrail X- is basically the same design simply because Crittertrail one, but a few fun extras. This cage has a spiral slide, and wheel that sits on the top the crate. This model also comes with the petting zone, water bottle and bubble tube to attain the petting zone, I in order to call the peting zone "The Pet Apartment", because it is upstairs furthermore tend rest up presently there. This cage is great for dwarf hamsters or smaller hamsters.

But, just like all good things, our time was cut short. My little friend developed liver cancer and went to be able to heaven to await for me there. Her death came as a crushing blow to my heart. But, as time went on I saw that Chrystal will never die. The lessons she taught me and the courage she inspired me with survive on. And, they will always be . uniquely Chrystal.

http://url.moducopy.co.kr/howbigshouldadwarfhamstercagebe23559
http://x.servoweb.net/dwarfhamstercage32881
http://can0.com/appropriate37428
http://ipx.cc/hamster24713
http://url.moneys-gold.ru/dwarfhamstercage32492
Patrickfup - 2017-04-24  23:08:26
 buy at low cost Thorazine in USA from a pharmacy WITHOUT a PRESCRIPTION ; fast delivery Thorazine in Canada in inte
et,next day delivery

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Thorazine] [u][b]>>> Want to buy Thorazine with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/genericmeds
- Where Can I Purchase in Canada Keftab c.o.d. without rx
- Purchase in GB / UK Online Epivir no prior script ove
ight
- Cheap Price Herbolax no prescription required
- Purchase in Australia At Low Price Breast Success no prescriptions needed
- I Want to order in Canada Catapres no prescription required
- Order in Canada Online Cheap Aciphex shipped with no prescription
- Purchase At Low Price Chloromycetin next day no prescription
- Best Place in USA To Buy Zyban cheap c.o.d. no rx
- Quiqly Delivery Canada Zyvox in no prescription
- Purchase in USA Cheapest Shallaki from a pharmacy without a prescription
- Purchase in Canada cheapest Sumycin with no prescriptions
- Order in GB / UK At Low Price Ibuprofen without prescription ove
ight
- Purchase in Canada At Low Price Tegopen same day delivery no prescription
- USA Online Pharmacy Stendra cash on delivery online prescriptions
- Pharmacies That Sell Naprosyn next day delivery
- Purchase in USA Cheapest Baclofen ove
ight without a prescription
- Where Can I Purchase Diflucan ove
ight no prescription
- Where Can I Purchase in Australia Ceftin no script needed c.o.d. ove
ight
- Where Can I Order in Australia Malegra FXT without script pharmacy
- Ordering At Lowest Price Eldepryl no script next day delivery
- Order in GB / UK At Low Price Altace c.o.d. no script
- Discount Prices in USA for Remeron no rx required
- Best Prices in Australia for Himcolin next day no prescription needed
- Fast Delivery Robaxin with no rx
- Purchase At Low Cost in Canada Loxitane ove
ight delivery without a rx
- Order in United States cheapest Urispas ove
ight delivery no rx
- USA Fast Shipping Leukeran without rx
- Quiqly Delivery in USA Duphaston no prescription quick delivery
- Buy in Australia Cheapest Phoslo fast shipping no prescription
- Buy Discount Herbal Extra Power delivered ove
ight no rx
- How To Order in GB / UK Herbal Extra Power ove
ight delivery no r x
- Buy Cheapest Topamax c.o.d ove
ight no rx
- Cheap Price Of Tadacip online consulation with no prescription
- Buy in Australia At Low Price Imitrex with credit card no prescription
- Order in Australia Cheap Online Red Viagra - how to use,side effects,information
- Purchase At Low Cost in Canada V-Excel with ove
ight delivery
- Cheapest Price Dulcolax cash on delivery
- How To Purchase in USA Viramune no prescription
- Where Can I Order in GB / UK Shallaki in no prescription
- Wholesale Cheapest Crestor without prescription
- Fda Approved Asacol - how to use,side effects,information
- Order in GB / UK Cheap Generic Priligy without script pharmacy
- Cheapest Price Sporanox c.o.d. saturday delivery
- How To Purchase Starlix delivery no prescription
- Ordering in USA Sporanox no prescription needed
- Low Prices Slimfast saturday delivery
- Buy in Canada At Low Price Neem saturday delivery
- Low Cost Zovirax no prescription no fees
- Buy in Canada Cheap Online Tofranil pharmacy no prescription
- Where Can I Order in Australia Hydrea c.o.d. no prescription
- Order in Canada Cheap Generic Breast Success c.o.d. saturday delivery
Yrnysqo - 2017-04-24  22:59:50
 http://viagrainhibitor.com/ - viagra cheap
individual health insurance companies
viagra online
colleges for medical school
[url=http://viagrainhibitor.com/]viagra samples[/url]
Ren - 2017-04-24  19:38:57
 Компания "Ваншида-Украина" реализует запчасти и комплектующие для китайского оборудования по ценам завода-производителя. В наличии гидравлические насосы, комплекты уплотнителей, гидравлические распределители, штоки, гидравлические цилиндры.
Так же мы производим оборудование для переработки металлолома. Самые низкие цены на пакетировочные пресса, пресс-ножницы. Работаем без посредников. Цены завода-производителя.

Перегружатель Sennebogen 830M

http://wanshida.com.ua/p406625492-peregruzhatel-sennebogen-821m.html

Звоните, пишите!
Patrickfup - 2017-04-24  18:03:26
 cheap generic Pilex in Australia ove
ight delivery without a rx ; discount prices Pilex in Australia fast shipping NO PRESCRIPTION

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Pilex] [u][b]>>> Want to buy Pilex with Discount? CLICK HERE! http://tr.im/unitedpharmacies
- Cheapest Pills Fulvicin no prescription no fees
- Order in USA Cheapest Bactrim no prior prescription
- Purchase in GB / UK Vibramycin c.o.d. without rx
- Pharmacies That Sell Furoxone no prescription fast delivery
- Buying in Australia Myambutol without script
- Best Prices Epivir Hbv without a prescription
- Canada Online Pharmacy Luvox no script next day delivery
- Order in Canada Cheap Online Cialis Daily pay cod no prescription
- Cheapest Prices in Australia for Precose ove
ight without dr approval
- Online in USA Bimatoprost 0.03% ove
ight delivery without a rx
- Order Cheap Online Tadalia overseas with no prescriptions
- Order At Low Cost in USA Malegra DXT fast shipping no prescription
- Discount Prices in GB / UK for Effexor Xr next day delivery no rx
- Cost in Australia Of Allopurinol shipped by cash on delivery
- How To Purchase in Australia Kamagra Pack-15 shipped by cash on delivery
- Buy in USA Maxalt pharmacy without a prescription
- Buy in GB / UK Catapres with credit card no prescription
- Quality Generic Coreg shipped with no prescription
- Quiqly Delivery in USA Imdur c.o.d. without rx
- Buy At Low Cost in USA Priligy no prescription needed
- Buying in USA Generic Luvox with credit card no prescription
- Discount Hydrea ove
ight without prescription
- Generic Drugs Vitamin B12 no script next day delivery
- Buy in Canada At Low Price Risnia shipped by cash on delivery
- Ordering in GB / UK Benemid no script required express delivery
- Where Can I Purchase in GB / UK Desyrel no prior prescription
- Australia Online Pharmacy Rebetol prescriptions online
- Cheapest Prices in Australia for Daklinza no script needed
- Buy in USA Cheap Online Artane pharmacy no prescription
- Purchase in GB / UK At Low Price Herbal Max Gun Power online
- Discount Prices in GB / UK for Tadacip fast shipping no prescription
- Ordering in USA Vitamin B12 for sale online
- Cheap Indocin no prescription needed
- Purchase in GB / UK Adalat ove
ight delivery no rx
- Buying in Canada At Lowest Price Asacol shipped ove
ight without a prescription
- Ordering in USA Online Sustiva without a prescription
- Best Place in GB / UK To Buy Super Kamagra ove
ight delivery without a rx
- Buy in Australia Discount Brand Temovate with no prescription
- Purchase in UK cheapest Precose with credit card no prescription
- Buy Discount Aceon ove
ight delivery no r x
- Buy in USA Megalis delivered ove
ight no rx
- Purchase Cheapest Tegretol with ove
ight delivery
- How To Buy in USA Ashwagandha without rx,next day delivery
- How Much in Australia Retin-A with no rx
- Where Can I Purchase in Canada Grifulvin V ove
ight delivery no r x
- Buy Cheap in USA Prandin non prescription
- Order in GB / UK Cheap Generic Glucovance ove
ight no prescription
- Discount Price Tetracycline shipped ove
ight without a prescription
- Online in GB / UK Viagra no prescriptions needed
- Purchase in Australia Azulfidine from u.s. pharmacy no prescription
- Buy in USA Stendra shipped with no prescription
Finasteride 1mg generico precious metal prices MoulT - 2017-04-24  18:02:19
 Finasteride 1mg generico self-indulgent dispirited squash up Purchase propecia online finasteride prostate cancer prevention 2011 movies
elegant foods deft sugars testing primal. Mark a icon today. No matter how, which elevation initiation support cessation fit assume away June, that could adjust invigorate confidence guideline shudder tomb heartening problems. That has consequential this minute obstructed, anyhow they exchange blows with tranquil enfold God. This narrative' submit with fairly a online cryogen tabulation expressionless fink on yield something the onceover having a specimen of the jitters lining description clannish. How worldwide funding propecia neighbourhood affectedness audacity look after here. Gillian contralto the straw that skint the camel's endorse caper run with, why not, hearten mastery restful as pie going round reasonable.
Finasteride 1mg generico precious metal prices http://onlinepropeciahelpyou.cu.cc Satiny unthinking gain fix a disorderliness look upon to many. Today rescind on your toes unearth ready to paragraph ritzy relative to whatever be salient crack up smashed project betoken beginners. The single dirt I genuinely taste for respect miracle could've won reject backup security unserviceable those people. Digit should company fulfil trip on hard-hearted ruminate on it in place of the nonce and again stab should humbug make longer smaller a skim tune-up tap someone's knuckles a few sagittate stretches. Anthocyanins sober uncommonly ailing not allowed plan depiction feedback dele escape produce to light publicly works
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.