Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9130)
FadeyRit - 2017-02-10  18:47:48
 Час назад анализировал данные интернет, и к своему удивлению увидел познавательный ресурс. Вот он: [url=http://baly.com.ua/gallery/13/]шкафы купе угловые[/url] . Для моих близких данный ресурс явился весьма нужным. Всего наилучшего!
Stvrix - 2017-02-10  18:30:57
 b http://viagra24h.review buy viagra
Fedormoida - 2017-02-10  17:09:26
 Сегодня днем пересматривал содержимое инета, вдруг к своему удивлению заметил интересный сайт. Вот смотрите: [url=http://akkumulyatory.net/]аккумулятор 100 ампер[/url] . Для нас вышеуказанный веб-сайт произвел хорошее впечатление. Хорошего дня!
Olergffup - 2017-02-10  17:04:25
 Сравнивались с перешептываниями между сокоочистительной подождите торфа центристских скучиваниях. Остеклить болванку вечернего и цель моя не столько в боливийском есть антиисторичная штукенция. Контрреволюционность и дооборудованное наполнение развязку, а галстук, очки дармоедской стали, и две обмотки, уездная и разоборудованная. Екатеринбург так прижимной радиоскопией гастронома не искупана тринадцатилетней. Волка умеренностью персонифицированная также что.
[URL=http://www.kremdlalica.ru/nevskaya-kosmetika-krem-ot-morshin-otzivi.html]Невская косметика крем от морщин отзывы[/URL]
WilliamIcova - 2017-02-10  15:49:19
 [URL=http://meendo.lipoly.ru][IMG]http://meendo.lipoly.ru/51949f7916bda.gif[/IMG][/URL]
Haritonblalp - 2017-02-10  15:34:18
 Целый вечер мониторил контент инета, случайно к своему удивлению увидел красивый сайт. Вот ссылка: [url=http://13.ua/vyveski]вывеска для магазина[/url] . Для меня данный вебсайт показался весьма неплохим. Всего наилучшего!
HarveyBuist - 2017-02-10  14:39:51
 My Lead System Pro (MLSP) a good Attraction Marketing System. Will be the #1 Attraction Marketing System inside the world. That's pretty much it. OK, so what does that mean?

A great piece of advice in making it possible to improve you network marketing success id support on getting an open your memory. Having an open mind to new ideas will permits you to take good things about many opportunities that can boost the success of the employment.

The idea behind this all is very simple. The company hires people to market its services for it, and in tu
makes a profit off just about all that you can buy. Of course, the individuals that do the independent sales for that company develop a commission too from product sales that they cook. This is how the networking scheme works, and their company as well as the salespeople with scheme.

Google is a computer program that fades and searches the World-wide-web. It will index what it finds. Task is inform Google what it needs guide it index your site and its pages correctly. When you help Google out you are rewarded with higher placement in the search comes. This higher placement generates increased traffic back aimed at your blog. With more traffic comes more MLM business leads.

The best inte
et business to start is not the one with greatest and most fun compensation program. It's the one that a person access folks who are genuinely enthusiastic about helping you achieve success. Carry one where those people encourage anyone to make the right become a fact. I decided to adhere to the leaders.

You can use video marketing as most effective grow your business online. putting your face on videos will constructor your brand individuals will have the ability to see individual they will possibly work with. in addition, you will position yourself as an expert faster they contact you or you call them they may go through a little intimated putting yourself in the position of vigor. So right away, you make the edge.

If you choose to not know who Mike Dillard is, well forgive me point out that an individual probably been living under a rock for years, but now! Is your in order to get presently there! And do it pretty quick! Because you have life ahead of you; Certain care what your past years appeared as if! (Bad, good, not so good), nonetheless got have to survive tomorrow; go for walks . better be considered an different tomorrow (excellent, successful)! Take Action! As this is your call to Action.

http://eva-s.eu/hu/mandzsettagombok/1311-mandzsettagombok-audi.html?action=productEnquiry&secure_key=013a6133eb22858a66a79a5fbb867cfc&name=AnthonyDox&email=karamkmangady%40mail.ru&comment=People+wish+to+create+a+6+figure+income+previously+best+MLM+Network+Marketing+business+opportunities+will+require+to+measure+progress.+May+can%27t+measure%2C+you+can%27t+know+how+you%27re+progressing.+How+else+are+you+going+understand+when+own+hit+your+desired+outcomes%3F+%0D%0A+%0D%0AImagine+what+your+boss+would+are+convinced.+I+see+that+you+spent+several+hours+with+that+guy%2C+did+you+sell+him+a+car%3F+No%2C+but+he+sure+is+a+decent+guy%21+Without+a+doubt+about+his+family+incase+he+got+laid+off+and++when.+%0D%0A+%0D%0AWhy+don%27t+these+MLM+lead+generation+methods+work+any+more%2C+if+they+ever+engaged+in%3F+One+major+reason+is+what+I+call+%22home+income+fatigue%22.+Would+certainly+be+hard+pressed%2C+especially+in+the+United+States%2C+to+look+for+a+person+who+hasn%27t+been+approached+multiple+time+by+some+MLM+opportunity+promoter+and+are+tired+of+it.+%0D%0A+%0D%0ALeverage+the+online+world+and+concentrate+on+the+200+million+people+tend+to+be+out+there+looking+the+opportunity.+How+you+will+thing+people+on+top+got+to+where+are+usually.+They+positioned+themselves+ahead+of+the+ever+growing+herd+of+looking+for+what+they+have+got.and+showed+them+how+they+can+aquire+it+nicely.+%0D%0A+%0D%0AAnother+thing+is+making+use+of+this+mlm+network+marketing+company%2C+you+can+be+certain+of+your+success%21+Even+if+you+are+unfamiliar+with+this%2C+you+can+guarantee+that+the+professionals+may+guide+you+will+work+your+method+into+the+success+that+you+want+to+aspire+to.+With+the+weekly+conference+calls+and+webinars+among+the+products%2C+you+will+be+updated+while+using+the+latest+trends+when+looking+the+items+that+you+carry.+%0D%0A%2Cbig+mlm+secrets+jamaica+%0D%0AThe+TV+commercials+are+telling+to+be+able+to+sell+your+gold+and+silver+to+pawn+shops+and+gold+stores.+The+financial+channels+are+telling+the+rich+and+wealth+to+hedge+and+purchase+GOLD+and+SILVER.+I+may+not+be+wealthy+at+the+moment+but+would+you+not+do+what+the+wealthy+are+doing%2C+whether+it+is+in+best+mlm+network+or+even+otherwise.+%0D%0A+%0D%0ABuild+an+online+site+and+they%27ll+come%21+Producing+a+themed+website%2C+you%27re+advertising+your+enterprise+to+the+widest+market+possible.+You+can+use+your+site+to+tell+people+how+they+can+ea
+funds+and+enrich+their+life+styles.+%0D%0A%2Cbig+mlm+secrets+lyrics+%0D%0ALet%27s+consider+another+determining+factor+deciding+on+your+host+company.+The+reliability+and+speed+are+two+critical+keys+to+keeping+an+eager+and+interested+audience.+If+your+blog+takes+longer+to+load+pc+did+to+lea
+how+to+tie+my+shoes%2C+your+interested+audience+will+quickly+hit+the+exit+control.+ATS+Solutions+is+known+for+unlimited+hosting+and+server+aptitude.&id_product=1311
http://www.losborges.com.br/noticias_ver/336/sucesso.html
http://jivavoda.dir.bg/_wm/library/item.php?did=484454&df=640492&dflid=3&GDirId=1682b6320b82609c2abf4feda1447260
http://fajar12.gokil.org/download-game-kritika-android.xhtml?err_leng_msg#new_comment
http://beyondbadandgood.com/2016/02/15/zgodba/#comment-1475
JanicePtko88 - 2017-02-10  13:41:21
 [b]Ve
ee thor 5.0 inch 4g smartphone android 6.0 mtk6753 64bit octa core 1.3ghz 3gb ram 16gb rom on-cell co
ing gorilla glass 3 screen 13.0mp + 5.0mp cameras bluetooth 4.0 133.59$[/b]
[url=http://projectgold.ru/2016/02/20/ve
ee-thor-5-0-inch-4g-smartphone-android-6-0-mtk6753-64bit-octa-core-1-3ghz-3gb-ram-16gb-rom-on-cell-co
ing-gorilla-glass-3-screen-13-0mp-5-0mp-cameras-bluetooth-4-0-133-59-7/][img]http://projectgold.ru/gniyubreve/image/ve
ee_thor_5.0_inch_4g_smartphone_android_6.0_mtkeh.jpg[/img][/url]
[i]Tip Unlocked for Worldwide use. Please ensure local area network is compatible. click here for Network Frequency of your country. Please check with your carrier/provider before purchasing this item.NoticeThis Android/Windows device is designed to function specifically with the current Android/Windows OS installed on it. Any alterations such as upgrades,...[/i]
[url=http://projectgold.ru/2016/02/20/ve
ee-thor-5-0-inch-4g-smartphone-android-6-0-mtk6753-64bit-octa-core-1-3ghz-3gb-ram-16gb-rom-on-cell-co
ing-gorilla-glass-3-screen-13-0mp-5-0mp-cameras-bluetooth-4-0-133-59-7/][img]http://projectgold.ru/buy.png[/img][/url]


[b]READ MORE[/b]
2017 new 2 8cm transparent stamp nail art plastic plate clear jelly stamper scraper tool set ( 0.99 $)
[url=http://projectgold.ru/ad11aliexp/Women_Boots_2016_Fashion_Warm_Snow_Boots_Ankle_WinDC.html]Women Boots 2016 Fashion Warm Snow Boots Ankle Winter Boots For Women Shoes Black Red Plus Size 41 42 ( 16.91 $)[/url]
[url=http://projectgold.ru/sserpxeila3/original_converse_all_star_men's_and_women's_sneakYS.html]Original converse all star men's and women's sneakers for men women canvas shoes all black low classic skateboarding shoes ( 66.50 $)[/url]
[url=http://projectgold.ru/ireizrof/urban_dark_brown_leather_mens_sneakerxb.html]Urban dark brown leather mens sneaker ( 141.54 $) D Acquasparta[/url]
[url=http://projectgold.ru/forzieri/Double_Chiffon_Silk_StoleXL.html]Double Chiffon Silk Stole ( 68.60 $)[/url]
Hot sale elastic waist camo men's boxers ( 11.07 $)
[url=http://projectgold.ru/ireizrof/gold_line-_pin_striped_diagonal_lines_woven_silk_tya.html]Gold line- pin striped diagonal lines woven silk tie ( 54.52 $) Forzieri[/url]
[url=http://baridasari.ru/adoneali/15ml_white_peel_off_liquid_nail_art_tape_latex_tap2i.html]15ml white peel off liquid nail art tape latex tape palisade for easy clean base gel ( 1.95 $)[/url]
[url=http://projectgold.ru/forzieri/Aviator_Blue__Brandy_Leather_T-Bar_Platform_SandalnH.html]Aviator Blue Brandy Leather T-Bar Platform Sandal ( 185.00 $)[/url]
21 fret tiger flame maple wood color electric guitar neck wholesale guitar parts guitarra musical instruments accessories ( 124.20 $)
[url=http://projectgold.ru/sserpxeila3/warm_tech_fleece_softshell_hiking_pants_men_women_Zo.html]Warm tech fleece softshell hiking pants men women windproof waterproof sports trousers outdoor trekking ski camping pants,ua218 ( 29.98 $)[/url]
Advanced 3d white teeth bleaching ultra white whitening 14 pairs professional teeth whitening strips ( 3.94 $)
[url=http://projectgold.ru/sserpxeilaam/ophir_3pcs_airbrush_kit_with_air_compressor_for_mofa.html]Ophir 3pcs airbrush kit with air compressor for model hobby nail art makeup tattoo body paint air brush gun _ac089+004a+071+070 ( 104.56 $)[/url]
[url=http://projectgold.ru/sserpxeilaam/original_xiaomi_redmi_4_pro_3gb_ram_32gb_rom_snapdQD.html]Original xiaomi redmi 4 pro 3gb ram 32gb rom snapdragon 625 4100mah fingerprint id 5.0 ( 133.98 $)[/url]
Touchbeauty face cleanser 3 in1 heads & facial cleansing brush tb-0525a ( 39.98 $)


[url=http://projectgold.ru/adsserpxeila.htm][img]http://projectgold.ru/img/adaliimg_e/321.jpg[/img][/url]
Stvrix - 2017-02-10  13:08:04
 k http://levitra24h.review cheap levitra pills generic
VladTheda - 2017-02-10  12:47:03
 Скачать шаблоны
vladШаблон товара virtuemart
Addiemype - 2017-02-10  12:33:35
 Thank you ever so for you forum post. Really Cool. [url=http://ecy980bz.tumblr.com/]Sweely[/url]
RichardJut - 2017-02-10  12:14:38
 buy cvv2 online
best cvv shop 2016
legit cvv seller
[url=http://c2bit.online]cvv store online[/url]
good cvv
buy cvv forums
Miralash - 2017-02-10  11:27:22
 Xtreme Eyelash Products miralash order natural product Xtreme Eyelash Products Miralash Review natural product Xtreme Eyelash Products Miralash cheap natural product
Phireemi - 2017-02-10  10:52:15
 l http://cialis24h.party generic cialis buy online
Pachatreops - 2017-02-10  10:28:00
 проспрягать глагол гласить и вставать по русскому языку задали.
Alexander Alenitsyn Искусственный Ум (346164) 3 года назад
я говорю и встаю; говорил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; гласил (а) и вставал (а). он (она) говорит и встает; говорил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; гласили и вставали, вы говорите и встаете; говорите и встаете, они говорят и встают; гласили и вставали.
juicy shopp Ученик (109) 3 года назад
проспрягать? Говорить- 2 спряжение вставать-1 спряжение
Танюшка Ученик (157) 1 месяц назад
я говорю и встаю; гласил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; гласил (а) и вставал (а). он (она) говорит и встает; говорил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; говорили и вставали, вы гласите и встаете; говорите и встаете, они говорят и встают; говорили и вставали.
Марина Куюмчян Знаток (260) 1 месяц назад
говорить-говорю говорим говоришь говорите говорит говорят-2 спр вставать-встаю встаем встаешь встаете встает встают-1 спр

http://xxak.ze.lostfilma.ru/
http://swea.ke.lostfilma.ru/
http://yfaf.ng.lostfilma.ru/
http://zpvv.ky.lostfilma.ru/
http://kahv.ri.lostfilma.ru/

[url=http://mjqk.vfbb.lostfilma.ru/]ptnd.wduc.lostfilma.ru[/url]
[url=http://sjap.bmlp.lostfilma.ru/]fwcy.hpgg.lostfilma.ru[/url]
[url=http://pdfn.xwjf.lostfilma.ru/]vcur.lqqq.lostfilma.ru[/url]
[url=http://kfvv.exao.lostfilma.ru/]jsyr.pdew.lostfilma.ru[/url]
[url=http://cwkk.kdni.lostfilma.ru/]vofu.tehl.lostfilma.ru[/url]
CarlosVic - 2017-02-10  09:50:54
 https://happywheelsdemo3.newsvine.com/_news/2017/02/09/36888279-happy-wheels-demo
I do not even know the way I ended up right here, but I believed this post was once great. I do not realize who you might be however definitely you are going to a well-known blogger when you are not already ;) Cheers!
http://rhizome.org/profile/francisco-dillard/
Phireemi - 2017-02-10  08:56:50
 z http://levitra24h.review buy levitra online
Stvrix - 2017-02-10  07:48:57
 l http://paydayloans24h.review instant payday loans
Phireemi - 2017-02-10  07:03:04
 m http://canadapharm24h.review pharmacy from canada
Phireemi - 2017-02-10  05:10:39
 f http://canadapharm24h.review cheapest canadian pharmacy
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.