Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
Feyc97 - 2017-05-22  11:52:35
 NOTE: Aforementioned side-effects are few of the varied complications associated with consumption of [url=http://sildenafilcitrate.us.com/]sildenafil[/url] tablets. These side effects can be mild to even dangerous (in rare cases). Any sort of strength changes should be in touch to the doctor viagra generic and if complications are nasty call conce
ing emergency medical funding unit.
GordonBiz - 2017-05-22  08:17:46
 Интернет-пользователи различны изза привычками, интересами, образу мышления, восприятию информации и возрасту.
Не экономьте для авторах текстов и корректорах.
Хост - уникальный посетитель Вашего сайта, это означает, что в течение определенного периода времени (обычно день) индивид, заходивший маломальски единожды, либо прошедший по нескольким страницам сайта (буде счетчик стоит на нескольких страницах) будет засчитан только один раз.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА И АБСОЛЮТНОЙ ВЫГОДЫ.
Для того для создать сайт на uCoz, необходимо подобрать шаблон и после добавить к нему подходящие модули, которые наделят обещающий сайт необходимым функционалом.

http://www2.forums.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=3467557
http://forum3dprinter.ru/viewtopic.php?f=5&t=54283
http://service-market.pro/user/Robertaberi/
http://mundo.adjaranet.com/user/RobertGrany/
http://thewilsonacademy.org/forums/users/robertsnoca/
http://tedle.ukorovino.ru/user/Robertslicy/
http://poster.berdyansk.net/user/RobertBipsy/
http://forums.inx-gaming.com/member.php?action=profile&uid=28545
http://darkfloor.co.uk/forum/showthread.php?tid=3675&pid=59463#pid59463
http://zhenklyb.ru/user/Robertgub/
Glorynp - 2017-05-22  04:06:01
 [url=http://www.ksdonline.com/?emergency-medicine-physicians] http://www.ksdonline.com/?emergency-medicine-physicians[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?travel-medicine] http://www.ksdonline.com/?travel-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?alte
ative-medicines] http://www.ksdonline.com/?alte
ative-medicines[/url]
Cialis-5mg-reviews - 2017-05-22  03:34:06
 [url=http://us-best-store.com/#directions-for-cialis]viagra men[/url] l-arginine for erectile dysfunction [url=http://usa-best-store.com/#walmart-pharmacy-madison-ms]ladies viagra tablets[/url] viagra dosage effectiveness [url=http://safe-shopping-us.com/#cialis-daily-for-bph]viagra drug class[/url] can you buy viagra over the counter in the uk [url=http://usa-safe-store.com/#uses-for-cialis]pharmacy publix[/url] sertraline erectile dysfunction
MariSmirgaG - 2017-05-22  03:15:10
 Помогите с выбором психологической онлайн консультации, посоветовали мне знакомые вот эту. Может кто сталкивался?

[url=http://psikholog.online][img]http://s018.radikal.ru/i514/1603/33/84bf05d21834.jpg[/img][/url]
http://washpsiholog.ru

[url=http://washpsiholog.ru]социофобия причины[/url]
[url=http://psiholog4you.ru]как долго не кончать[/url]

сексуальная техника в браке
выйти замуж с ребенком
психологические консультации онлайн
KennethnaizE - 2017-05-22  02:45:26
 селена гомес в порно фильмах смотреть http://cutt.us/55tKl смотреть фото вытраханой телки после двух мужиков
скачать порно видео срущие на андроид http://cutt.us/F9IAB порно маленкий девушки с папой видео
смотреть порно син ебет свою маму http://cutt.us/AdFSP онлайн порно фото секса с зрелыми женщинами
порно фильмы екатерина 1 1983 извесные http://cutt.us/r6ucd горячие мамаши хотят секса порня порно
самый жестокий секс в мире фото http://cutt.us/tVE87 порно фото актрис с сериала дикий ангел
Health-spectrum-pharmacy - 2017-05-22  02:44:42
 [url=http://usa-best-store.com/#sildenafil-citrate-side-effects]24 pharmacy[/url] anderson pharmacy [url=http://safe-store-usa.com/#viagra-dosage-recommended]montana board of pharmacy[/url] 24 pharmacy near me [url=http://safe-store-usa.com/#buy-viagra-sydney]food supplements for erectile dysfunction[/url] erectile dysfunction and enlarged prostate [url=http://us-safe-store.com/#buying-viagra-online-forum]best buy viagra[/url] what exactly does viagra do
Antoineknito - 2017-05-22  02:40:26
 Товары и цены онлайн - hidshop.ru [url=http://hidshop.ru]Товары и цены онлайн - hidshop.ru!..[/url]
Cure-for-erectile-dysfunction-free - 2017-05-22  02:16:10
 [url=http://us-safe-store.com/#female-erectile-dysfunction]best pills for erectile dysfunction[/url] what works better cialis or viagra [url=http://safe-store-usa.com/#pharmacies-open-24-hours-near-me]life care pharmacy[/url] canadian drug pharmacy [url=http://safe-store-us.com/#walgreens-24-hour-pharmacy]buy viagra online fast shipping[/url] devices for erectile dysfunction [url=http://safe-store-usa.com/#100-milligram-viagra]100 viagra pills[/url] what can i use for erectile dysfunction
Board-of-pharmacy-mn - 2017-05-22  01:36:28
 [url=http://safe-shopping-usa.com/#centereach-pharmacy]guide to federal pharmacy law[/url] alcohol and viagra [url=http://safe-shopping-usa.com/#prostatitis-erectile-difficulties]hoboken family pharmacy[/url] sildenafile citrate [url=http://usa-safe-store.com/#generic-cialis-daily]sildenafil citrate without prescription[/url] medications causing erectile dysfunction [url=http://safe-store-us.com/#tadalafil-no-prescription]buy generic viagra online[/url] buy viagra online with paypal
Scottcek - 2017-05-22  00:30:32
 c online payday loans direct lenders danger http://apaydayloancom.com whole
Martinmycle - 2017-05-21  23:56:05
 [url=http://kanger-subbox.ru]Kanger SUBOX Mini Starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/map.html]kanger subox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-starter-kit.html]kangertech subox mini starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-kangertech.html]электронная сигарета kangertech[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-isparitel.html]subox mini испаритель[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-starter.html]subox mini starter[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-kit.html]subbox mini kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-starter-kit.html]subbox mini starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kanger-subox-mini-c.html]kanger subox mini c[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-subox-mini.html]электронная сигарета subox mini[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kanger-subox-starter-kit.html]kanger subox starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-50w.html]kangertech subox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subbox-mini-50w.html]kangertech subbox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-c-starter-kit.html]subox mini c starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-subbox-mini.html]электронная сигарета subbox mini[/url]

http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-c.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-starter-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kanger-sigareti.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-c-kit.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kanger-subox.html
http://kanger-subbox.ru/veyp-subox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-black.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-c-starter.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subbox-mini-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/sigareta-subbox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini.html


Kanger SUBOX Mini Starter kit
kanger subox mini 50w
kangertech subox mini starter kit
электронная сигарета kangertech
subox mini испаритель
subox mini starter
kanger subox mini starter
набор subox mini
kangertech subbox mini
kanger subbox mini starter
электронные сигареты kanger
kangertech subbox mini starter kit
kanger subbox mini
Martinmycle - 2017-05-21  23:09:55
 [url=http://kanger-subbox.ru]Kanger SUBOX Mini Starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/map.html]kanger subox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-starter-kit.html]kangertech subox mini starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-kangertech.html]электронная сигарета kangertech[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-isparitel.html]subox mini испаритель[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-starter.html]subox mini starter[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-kit.html]subbox mini kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-starter-kit.html]subbox mini starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kanger-subox-mini-c.html]kanger subox mini c[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-subox-mini.html]электронная сигарета subox mini[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kanger-subox-starter-kit.html]kanger subox starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-50w.html]kangertech subox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/kangertech-subbox-mini-50w.html]kangertech subbox mini 50w[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/subox-mini-c-starter-kit.html]subox mini c starter kit[/url]
[url=http://kanger-subbox.ru/elektronnaya-sigareta-subbox-mini.html]электронная сигарета subbox mini[/url]

http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-c.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-starter-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kanger-sigareti.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-c-kit.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kanger-subox.html
http://kanger-subbox.ru/veyp-subox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/subbox-mini-black.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini-c-starter.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subbox-mini-kit.html
http://kanger-subbox.ru/kangertech-subox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/sigareta-subbox-mini.html
http://kanger-subbox.ru/subox-mini.html


Kanger SUBOX Mini Starter kit
kanger subox mini 50w
kangertech subox mini starter kit
электронная сигарета kangertech
subox mini испаритель
subox mini starter
kanger subox mini starter
набор subox mini
kangertech subbox mini
kanger subbox mini starter
электронные сигареты kanger
kangertech subbox mini starter kit
kanger subbox mini
Stepnob - 2017-05-21  23:00:29
 Обожаю я сериалы итальянские и прошу чтобы форумчане рассказали про необычный фильм.
А я советую посмотреть [url=http://italy-films.net]итальянские фильмы[/url]
Andrewmuh - 2017-05-21  22:05:40
 вам че !!!?? двойная дистилляция а также запах !!? вы его из г..на делали шоль...
[url=http://sam.30rubley.ru/][img]http://sam.30rubley.ru/img/2012520_result.jpg[/img][/url]
---
(с) [url=http://sam.30rubley.ru/]Самогонный аппарат[/url]
JbertUrich - 2017-05-21  21:18:15
 dr. oz garcinia cambogia xt

http://vlland.ru/03-2017-71.php

http://vlland.ru/4637.php

http://vlland.ru/4858.php
Scottcek - 2017-05-21  20:25:38
 k instant payday loans play [url=http://apaydayloancom.com]online payday loans direct lenders[/url]
HiltonnUago - 2017-05-21  20:23:23
 come acquistare il viagra on line|
DanielSiz - 2017-05-21  20:04:50
 Bytecoin, an untraceable privacy-preserving cryptocurrency, has just seen an astronomical triple-digit percent surge in price. The cryptocurrency soared to the all time high market capitalisation of $444,000,000, before calming down to around $300,000,000 and establishing itself at the top 10 cryptocurrencies by market capitalization at the time of writing (according to CoinMarketCap). A symbolic tu
ing point for one of the first untraceable cryptocurrencies launched in 2012.

The price hike happens upon the flourishing investor interest in cryptocurrency markets, and in particular upon the growing public appreciation of untraceable cryptocurrencies that contain privacy mechanisms (other examples are Monero, Dash and Zcash, which have also experienced an increase in value in the recent months). The Bytecoin surge may also be attributed to the announcement of the new features, which include allegedly never-before-implemented untraceable tokens - also known as “digital assets” or “colored coins”.

Bug discovery
Amid the Bytecoin price rise, a cryptocurrency Monero has released a statement disclosing a vulnerability in the CryptoNote protocol, that underlies both Monero and Bytecoin cryptocurrencies. As written in the statement, the bug “allows for the creation of an unlimited number of coins in a way that is undetectable to an observer unless they know about the fatal flaw and can search for it.” The statement does not list Bytecoin as one of the currencies that have updated the protocol following the detection of the bug.

According to the official response from the Bytecoin, its development team has been aware of the vulnerability in April 2017, when during software testing it has discovered that several malicious transactions creating 504 million Bytecoins had appeared in the network - which accounts for 0.2% of the total 183 billion Bytecoin supply.

Questions remain
The development team states that it patched the bug and worked with the mining services to update their software (that validates the transactions in the network), as soon as the bug was found. According to Minergate, the major Bytecoin mining pool, it was contacted by the Bytecoin team in the mid April and “the fix to the mining software has been implemented by adding more checks for the transactions consistency” shortly thereafter.

The updated version prevented blocks with malicious transactions to be mined and thus no extra coins could be created. The questions still remain about the cryptocurrency exchanges and wallets, who are supposedly “safe to stick with the previous version of software”, according to the Bytecoin statement, but “encouraged to update the protocol”.

The rise of token untraceability
In spite of this bug discovery and patching, the CryptoNote-based cryptocurrency markets, including Monero and Bytecoin, has been positive, keeping them among the top 10 by capitalisation. Whether it is because the coin holders are not well-informed of the protocol issues or they are confident of the development teams’ ability to manage these issues, the fact remains that Monero’s and Bytecoin’s capitalizations jointly amount to $750,000,000 at the time of writing, and as a result many early adopters have gone from rags to riches.

With the ICO phenomenon coming into place this may not be all, as new cryptocurrency teams emerge stating their intention to adopt the privacy-preserving CryptoNote protocol.

In fact, if the concept of untraceable tokens (untraceable digital assets) becomes a reality this year as promised in the Bytecoin roadmap, the major trends of the crypto world could in theory converge: the booming ICO phenomenon, the increasing capitalisation of tokens created on top of various blockchain platforms, and the growing market interest in untraceability and privacy. We are here to observe and see.

[url=https://cointelegraph.com/news/untraceable-coins-storming-into-top-10-cryptocurrencies-bytecoin-surge]best currency to invest money[/url]
KennethnaizE - 2017-05-21  18:29:15
 порно русское взрослая аппетитная училка по физкультуре http://cutt.us/cxkNp просмотр видео эротика мать с сыном в ванне
как эстетичней достать тампон во время секса http://cutt.us/qjULI порно видео стройная жена в джинсах
скачать видео минет в машине американки http://cutt.us/Vw1kN порно рассказ сестра с подругами в туалете
порно аниме хентай с оплодотворением ролики износилования http://cutt.us/cF8s секс телы в краснодаре с фото и телефоном
смотреть порно массажист пристает к клиентке http://cutt.us/G5Ut5 реальное порно мам русских с сыновьями
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.