Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(8993)
KennethEdife - 2017-02-06  02:02:30
 * Год выпуска: 2017
* Премьера фильма в мире: 1 февраля, 2017
* Премьера фильма в РФ: 2 февраля, 2017

* Продолжительность фильма: 1 час 42 минуты
* Жанр: ужасы, драма

* Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес
* Сценарий: Дэвид Лука, Джейкоб Аарон Эстес, Акива Голдсман
* Продюссер: Крис Бендер, Нил Эдельштейн, Эрен Крюгер
* Композитор: Мэттью Марджесон

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако, его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.

[url=https://rings.n-movies.ru]Смотреть онлайн фильм Звонки / Rings (2017) бесплатно без регистрации[/url]
JosephScofs - 2017-02-06  01:25:52
 http://streetcredibilitypoetry.com/poet/cold-world/#comment-2356 printable viagra coupons http://bodydesign-gent.be/tattoo-35-door-ienjas?page=16566#comment-828428 levitra generic no prescription http://4573378.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=423048&extra= generic levitra india prescription http://damoleather.com/2016/07/01/halo-dunia/#comment-324 how long does last generic levitra http://genjapan.com/en/blog/content/1087?page=37#comment-12000 generic levitra australia https://forum.mspconsortium.com/forum/committees/purchasing/8401-clomid-online-order-discount 40 generic levitra
Grouster#Blumr - 2017-02-06  00:37:18
 Распродажи. Скидки, акции в интернете и магазинах Москвы и области: Реферальная ссылка на ленд двойного кэшбэка в AliExpress
[url=http://rasprodazhi.blogspot.ru/2017/02/aliexpress.html]Можно купить дешевле >>>[/url]
[URL=http://rasprodazhi.blogspot.ru/2017/02/aliexpress.html][IMG]https://alipromo.com/cdn/banners/promo_materials/880af81f147b90c995ca9b153e16c3fd.gif[/IMG][/URL]
Скидки и акции на товары
Georgefuh - 2017-02-06  00:20:55
 Если уважаете своего директора, то вам будет интересно вот на это [url=http://asbh.ru/portfolio/medal-gorod-saratov-v-bolshom-futlyare-venge/]взглянуть[/url]
WillieHem - 2017-02-05  22:46:35
 Alex Price, Your Real Estate Agent in Toronto. Homes and condo for Sale
[url=http://aprice.ca/]Show more!..[/url]
RodrigoTip - 2017-02-05  22:13:42
 buy Robaxin in UK/GB, c.o.d. no rx ; order at low cost Robaxin in USA, at discounted prices ; where to order Kamagra Soft in Australia, ove
ight online pharmacy ; cheap Kamagra Soft in Australia, no prior script ove
ight ; buy discount Kamagra Soft in United States, ove
ight online pharmacy


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Kamagra Soft] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! [url=http://www.cmfgroup.ru/index.php/forum/razdel-predlozhenij/187487-discount-prices-glucophage-metformin-purchase-at-lowest-price-glucophage-metformin-glucophage-metformin-cheap-c-o-d-no-rx#191957]discount prices Glucophage (Metformin);purchase at lowest price Glucophage (Metformin);Glucophage (Metformin) cheap c.o.d. no rx[/url]
Buy in UK cheapest Robaxin no script required > [url=http://www.misterjensen.com/caua/prod/forum/welcome-mat/737848-cheap-generic-feldene-online-feldene-feldene-without-rx,next-day-delivery#737605]cheap generic Feldene;online Feldene;Feldene without rx,next day delivery[/url]
Buy in Australia Cheapest Robaxin online ??? [url=http://www.eccotedivoire.org/index.php/en/kunena/welcome-mat/200635-order-cheap-levaquin-quiqly-delivery-levaquin-levaquin-from-a-usa-pharmacy-without-a-prescription#200645]order cheap Levaquin;quiqly delivery Levaquin;Levaquin from a usa pharmacy without a prescription[/url]
GB / UK Online Pharmacy Robaxin delivered ove
ight no rx >> [url=http://udacha33.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=2&topic=46&page=116#msg175151]cheap prices Geodon;best prices Geodon;Geodon tablet without script[/url]
How To Order in Canada Robaxin cheap c.o.d. no rx [url=http://www.sc-degersheim.ch/joomla/index.php/forum/welcome-mat/287634-how-to-order-aricept-price-of-aricept-aricept-pay-cod-no-prescription#287683]how to order Aricept;price of Aricept;Aricept pay cod no prescription[/url]
Order Cheapest Robaxin without a rx ove
ight / [url=http://192.99.70.218/forum/index.php?topic=190195.new#new]order online cheap Wondersleep;order at low price Wondersleep;Wondersleep ove
ight saturday delivery no prescription[/url]
Pharmacies in Canada That Sell Robaxin cash on delivery ove
ight ! [url=http://davaweb.altervista.org/forum/viewtopic.php?p=4661#4661]order cheap online Trental (Pentoxifylline);cheap prices Trental (Pentoxifylline);Trental (Pentoxifylline) tablet without script[/url]
Nikolayfuere - 2017-02-05  22:04:25
 Вчера анализировал содержание сети интернет, случайно к своему восторгу открыл интересный веб-сайт. Вот смотрите: [url=http://otvet.xn--61aa.com/]http://otvet.xn--61aa.com/[/url] . Для меня данный вебсайт произвел хорошее впечатление. Успехов всем!
Davidutict - 2017-02-05  21:21:18
 Hack Download No Survey No Password For Ios http://appteamclub.over-blog.com/2017/02/cheats-and-tips-fire-emblem-heroes-hack-add-900000-orbs-stamina-android-ios-no-root.html
Davidutict - 2017-02-05  20:57:14
 Cheat Tool http://appteamclub.over-blog.com/2017/02/cheats-and-tips-fire-emblem-heroes-hack-add-900000-orbs-stamina-android-ios-no-root.html
RodrigoTip - 2017-02-05  20:53:07
 fda approved Revia in United States, ove
ight delivery no r x ; quality generic Revia in USA, prescriptions online ; low prices for generic Ophthacare in UK/GB, next day delivery ; low cost Ophthacare in United States, c.o.d. no script ; generic drugs Ophthacare in USA, c.o.d. without rx


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Ophthacare] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
Alekseyfed - 2017-02-05  20:12:16
 Сегодня утром осматривал данные инета, и вдруг к своему восторгу обнаружил прелестный сайт. Гляньте: [url=https://chaplin24.biz.ua/]chaplin24 в обход блокировки[/url] . Для моих близких этот веб-сайт оказался очень нужным. Пока!
JosephScofs - 2017-02-05  19:57:37
 http://biblioteki.perm.ru/forum/index.php?showtopic=19180 levitra vardenafil cyclic guanosine monophosphate http://hathorhb.nl/blog/gefeliciteerd?page=5#comment-274 forum generic levitra http://forum.anx.dk/viewtopic.php?f=8&t=355340 generic cheap cialis http://ixingkong.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87&extra= or viagra levitra online http://boothillauto.ca/blog/?p=378#comment-196003 cialis 5mg price prescription http://nontonfilm77.com/the-witness-2015/#comment-3153 lowest price on viagra
RodrigoTip - 2017-02-05  19:53:51
 low prices Uroxatral in United States, ove
ight no prescription required ; how to purchase Uroxatral in Canada, c.o.d. no rx ; how to order Kemadrin in UK/GB, no prescription pharmacy ; buying generic Kemadrin in USA, no prior prescription ; quality generic Kemadrin in Australia, next day no prescription needed


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Kemadrin] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
RodrigoTip - 2017-02-05  19:17:26
 cheapest price to order Elimite (Permethrin) in United States, with credit card no prescription ; fast delivery Elimite (Permethrin) in UK/GB, no prescription required ; how to purchase Zyban in USA, c.o.d. no rx ; lowest price Zyban in United States, with ove
ight delivery ; cheap generic Zyban in Australia, online pharmacy ove
ight shipping


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Zyban] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
RodrigoTip - 2017-02-05  18:48:11
 brand or generic Clomid in USA, overseas with no prescriptions ; discount prices Clomid in USA, at discounted prices ; low price Prevacid (Lansoprazole) in USA, without prescription ; cheapest Prevacid (Lansoprazole) in USA, no prescription pharmacy ; safe order Prevacid (Lansoprazole) in Canada, next day shipping product


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Prevacid (Lansoprazole)] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! http://faceactivities.com/groups/cheap-online-order-macrobidi-want-to-buy-macrobid-c-o-d-without-prescription/
BorisJelzin - 2017-02-05  18:45:46
 Мы занимаемся продажей элитной водки под известным брендом "Boris Jelzin®"! Это самая известная водка во всей Европе. ... Борис Ельцин 3л славиться своим мягким кристально чистым вкусом и низкой ценой.
Всегда в наличии. Отправляем всеми курьерскими службами. Минимальный заказ 1 упаковка 3 литра.
Водка Ельцин есть:
- [b]классика[/b] от 120грн.
- [b]цитрус[/b] от 140 грн.
- [b]черная смородина[/b] от 140 грн.
[b]Контакты: +38 097 370 35 26[/b]
Сайт: [url=http://jelzin.org.ua]jelzin.org.ua[/url] -
купить водку ельцин 3л с доставкой

[url=http://jelzin.org.ua][img]http://genadii-selivanov.ru/BUY_BUTTON.gif[/img][/url]
Тэги:
купить водку пак ельцин 3 л
,
цена водки ельцин 3л
,
водка ельцин 3л
,
горілка борис єльцин купити
,
водка в тетрапаке с краником цена почтой
,
какую водку лучше купить в украине из дешевых
,
водка 3л купить почтой
,
jelzin водка


Доставка в Ваш город от 30грн: Киев Харьков Одесса Днепр[b][/b]опетровск Донецк Запорожье Львов Кривой Рог Макеевка Херсон Полтава Чернигов Черкассы Житомир Сумы Ужгород Черновцы Кременчуг Ивано-Франковск Тернополь Белая Церковь Мелитополь Никополь Бердянск Хмельницкий Горловка Ровно Кировоград Днепродзержинск Луцк Краматорск Алчевск Николаев Мариуполь Луганск Севастополь Винница Северодонецк Славянск Павлоград
AndreyFah - 2017-02-05  18:03:45
 Весь день мониторил содержание сети, неожиданно к своему восторгу обнаружил прелестный вебсайт. Вот: [url=https://stamp24.biz.ua/]stamp24 обход[/url] . Для меня данный веб-сайт оказал хорошее впечатление. Удачи!
RodrigoTip - 2017-02-05  17:49:22
 online Imuran (Azathioprine) in UK/GB, cheap c.o.d. no rx ; low prices Imuran (Azathioprine) in Australia, no prescription ove
ight ; licensed pharmacy Synthroid (Levothyroxine) in UK/GB, non prescription needed ; buy at low cost Synthroid (Levothyroxine) in United States, from u.s. pharmacy no prescription ; order cheap online Synthroid (Levothyroxine) in Canada, without doctor prescription


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Synthroid (Levothyroxine)] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
RodrigoTip - 2017-02-05  17:20:15
 low prices Protonix in Canada, from a UK pharmacy ; buying Protonix in USA, no prescription next day delivery ; buying at lowest price Fosamax in United States, online pharmacy,no rx required ; order cheapest Fosamax in Canada, without prescription ove
ight ; quality generic Fosamax in Canada, with credit card no prescription


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Fosamax][img]http://s008.radikal.ru/i304/1701/57/c4a05be914bb.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Fosamax] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US! http://faceactivities.com/groups/purchase-cheapest-retrovircheap-price-retrovir-online-consulation-with-no-prescription/
Purchase Protonix next day delivery >> http://faceactivities.com/groups/ordering-online-sleepwellwhere-to-buy-sleepwell-c-o-d-without-rx/
Buying in Australia At Lowest Price Protonix pharmacy without a prescription http://faceactivities.com/groups/purchase-cheap-online-uroxatralcheapest-price-to-order-uroxatral-no-script-needed-c-o-d-ove
ight/
Order Cheapest Protonix same day delivery no prescription )) http://faceactivities.com/groups/buy-cheap-online-effexorlowest-price-of-generic-effexor-ove
ight-delivery-no-rx/
I Want to order in Canada Protonix no prescription needed
RodrigoTip - 2017-02-05  16:52:48
 how much Acticin in Canada, no prescription fedex / ups ; low cost Acticin in United States, with no prescription ; i want to buy Trecator-Sc in USA, no dr approval cash on delivery ; pharmacies that sell Trecator-Sc in UK/GB, no prior prescription ; how to purchase Trecator-Sc in USA, no rx, fast worldwide shipping


[b]GET DISCOUNT 10% FOR ALL ORDERS![/b]
USE THE COUPON CODE [b]" A1PBB4EL "[/b] ON THE CHECKOUT PAGE


[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=2&search=Trecator-Sc][img]http://s018.radikal.ru/i510/1701/e4/9225389ac759.jpg [/img][/url]

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Trecator-Sc] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE NOW! SAVE MONEY WITH US!
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.